ΜΕΓΑΛΟΙ ΥΜΝΩΓΡΑΦΟΙ, ΜΕΛΩΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

Γεώργιος Παπαδόπουλος
Ιστορική επισκόπησις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής 

από των αποστολικών χρόνων μέχρι των καθ΄ ημάς (1-1900 μ.Χ)

Ο συγγραφέας είναι Μεγάλος Πρωτέκδικος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και Διευθυντής της Μουσικής Σχολής του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλ. Μουσικού Συλλόγου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α΄. ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (1-323)

Αρχή και καταγωγή της εν τη αρχεγόνω Χριστιανική Εκκλησία καθιερωθείσης ιεράς Μουσικής

Η ιστορία διηγείται ότι προ της ιδρύσεως της Χριστιανικής Εκκλησίας ο ελληνικός πολιτισμός, διά της απεράντου κυριαρχίας του Μ. Αλεξάνδρου μεταφυτευθείς εκ της Ελλάδος, εξηπλώθη εις τας ευρείας ασιατικάς χώρας από των ορέων της Μακεδονίας μέχρι της Ινδικής και από της Κασπίας μέχρι της Αιθιοπίας, επαγιώθη δε ιδια εις την μικράν Ασίαν, την Αρμενίαν, την Συρίαν, την Παλαιστίνην και την Αίγυπτον. Διά δε των διαδόχων του μεγαλεπηβόλου Μακεδόνος μονάρχου, των Πτολεμαίων και Σελευκιδών, η ελληνική γλώσσα, η ελληνική μουσική, πασαι αι ελληνικαί τέχναι και επιστήμαι και η ελληνική βιομηχανία εκαλλιεργήθησαν τοσούτον εις πλείστας μεγάλας πόλεις, ας έκτισαν οι μεταναστεύσαντες εν τη Ανατολή Έλληνες, ώστε η εν Kιλικία Ταρσός, εν η εγεννήθη κι επαιδεύθη το πρώτον ο εβραϊκής καταγωγής μέγας των εθνών Απόστολος Παύλος, είχεν ελληνικάς σχολάς, αίτινες, κατά την μαρτυρίαν του Στράβωνος, εφημίζοντο ως ονομαστότεραι των εν Αθήναις και Αλεξανδρεία σχολών εν τε τη σπουδή της Φιλοσοφίας και της άλλης εγκυκλίου παιδεύσεως. Επί τοσούτον δε η ελληνική μουσική, ήτις ην εκ των κυριωτέρων μοχλών του ελληνικού πoλιτισμoύ, εκαλλιεργήθη και υπό των βαρβάρων εθνών της Ασίας, των εξελληνισθέντων υπό την κυριαρχίαν του Μ. Αλεξάνδρου και των διαδόχων αυτού, ώστε, κατά την μαρτυρίαν του Χαιρωνέως φιλοσόφου Πλουτάρχου «Kαι Περσών και Σουσιανών και Γεδρωσίων παίδες, τας Σοφοκλέους και Ευριπίδου τραγωδίας ήδον».

Αφού δε διά του ελληνικού πολιτισμού επετεύχθη ο εξελληνισμός της Ασίας, αναφαίνεται εν Παλαιστίνη ο Χριστιανισμός, εις ον ο ανατολικός ελληνισμός εχορήγησε την τελειοτάτην και τεχνικωτάτην των γλωσσών, την ελληνικήν, δι’ης και μόνης τα δόγματα και αι υψηλαί αλήθειαι και έννοιαι της νέας θρησκείας ηδύναντο να εξηγηθώσι, να αναπτυχθώσι και να διαδοθώσιν εις άπασαν την Ανατολήν, εχορήγησε τους αστικούς νόμους, δι’ ων η χριστιανική διδασκαλία ηδύνατο να διοργανωθή ως θρήσκευμα θετικόν, εχορήγησε και την ελληνικήν μουσικήν, ήτις ως προς την ανάπτυξιν και την δύναμιν εθεωρείτο κατά τους χρόνους της ιδρύσεως της χριστιανικής εκκλησίας ανωτέρα πάσης άλλης. Εντεύθεν και πάσαι αι χριστιανικαί εκκλησίαι κατά την σύστασιν αυτών καθιέρωσαν διά την θείαν λατρείαν μέλη της εθνικής των Ελλήνων μoυσικής.

Kαι οι πρώτοι Έλληνες χριστιανοί μη απαρνηθέντες μετά της ειδωλολατρείας παν ό,τι ελληνικόν ως ειδωλολατρικόν και βέβηλον, αλλά διατηρήσαντες πιστώς τα πατρώα, ήτοι την γλώσσαν της ειδωλολατρείας εν ταις χριστιανικαίς προσευχαίς και πλείστα ειδωλολατρικά ιερά έθιμα της των αρχαίων ιεροτελεστίας εν ταις χριστιανικαίς ιεροτελεστίαις, δεν απηρνήθησαν αναμφιβόλως ουδέ την πάτριον μουσικήν, το επικόσμημα της θείας λατρείας, αλλά διετήρησαν και διέσωσαν ταύτην και εν ταις χριστιανικαίς προσευχαις. Εκ πολλών δε πατερικών χωρίων, και ιδία εκ της σφοδράς πολεμικής του χρυσορρήμονος Ιωάννου κατά της συγχρόνου των εθνικών θυμελικής Μουσικής, καταδείκνυται ότι η το πρώτον εν τοις ιεροίς ναοίς εισαχθείσα Μουσική έφερε τον αφελή και ανεπιτηδευτον χαρακτήρα της αρχαίας ευρύθμου λεγομένης ελληνικής μουσικής, ην οι πρώτοι αποστολικοί πατέρες παρέλαβον εκ της των εθνικών ιεράς Μουσικής, και ήτις ην όλως διάφορος της ευμελούς και, κατά Πλάτωνα, θυμελικής Μουσικής. Αναμφισβήτητον δε τυγχάνει ότι oι αποστολικοί πατέρες παν ό,τι υγιές εύρον και προσήκον τω πνευματικώ χαρακτήρα του χριστιανισμού παρέλαβον εκ της εθνικής μουσικής. Τω εκλεκτικώ τούτω τρόπω των πρώτων αποστολικών πατέρων της Εκκλησίας ηκολούθησαν και οι διάδοχοι αυτών, ως μαρτυρεί Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ρητώς λέγων «Χρηστομαθή, φημί, τον πάντα επί την αλήθειαν αναφέροντα, ώστε και από Γεωμετρίας και Μουσικης, και από Γραμματικής και Φιλοσοφίας αυτής δρεπόμενον το χρήσιμον, ανεπιβούλευτον φυλάττειν την πίστην (Στρωματ. Kεφ. Θ').

Η εν τη αρχαία Εκκλησία εισαγωγή, της Ελληνικής Μουσικής μαρτυρείται προς τοις άλλοις και εκ των εξής: 1) Εν ταις χώραις, εν αις έζησαν και εμουσούργησαν οι των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού μελωδοί, επιτόπιος μουσική ην η Ελληνική, η εκ της Ελλάδος διά του Μ. Αλεξάνδρου και των Πτολεμαίων και Σελευκιδών μεταφυτευθείσα. 2) Πάντες oι μελωδοί και υμνογράφοι της χριστιανικής αρχαιότητος, όντες εγκρατέστατοι της ελληνικής παιδείας, ως μαρτυρούσι τα συγγράμματα αυτών, ήσαν ειδήμονες και της ελληνικής μουσικής, και επί τη βάσει ταύτης εμέλιζον τους πρώτους χριστιανικούς ύμνους εφαρμόζοντες επί των αρχαίων εθνικών μελωδιών χριστιανικά κειμενα. 3) Οι ιστορικοί Έλληνές τε και Ευρωπαίοι παραδέχονται ότι η τεχνική διασκευή της αρχαίας ελληνικής μουσικής εχρησίμευσεν ως βάσις της εκκλησιαστικής μουσικής, άλλοις λόγοις, η παρ’ημίν ιερά μουσική τυγχάνει διάδοχος και κληρονόμος και θυγάτηρ γνησία της αρχαίας ελληνικής μουσικής τέχνης, και ό,τι έχει αύτη εκ της αρχαίας ελληνικής γενεαλογείται. Δεν δυνάμεθα βεβαίως να ισχυρισθώμεν ότι τα συστήματα, τα γένη, oι ήχοι, αι χρόαι κτλ. της αρχαίας ελληνικής μουσικής,διεσώθησαν εν τη ημετέρα μουσική ως είχoν το πάλαι, ουχ ήττoν αναμφίβολον ειναι ότι η μουσική της Εκκλησίας διέσωσε κατ’αδιάλειπτον παράδοσιν τρία συστήματα, τρία γένη, οκτώ ήχους, ημιτόνια, τριτημόρια και τεταρτημόρια τόνων, και την κλίμακα, ήτις από της υπάτης μέχρι της νήτης έχει το μέγεθος του προ του Τερπάνδρου δωρικού οκταχόρδου.

***

Το ζήτημα της γνησιότητος της μουσικής της χριστιανικής αρχαιότητος θεωρούντες εκ των ζωτικωτάτων, ερχόμεθα ίν’ ανασκευάσωμεν την δοξασίαν ενίων, θεωρησάντων την ημετέραν μουσικήν καθαρώς Εβραϊκήν Μουσικήν και μη έχουσαν σχέσιν προς την αρχαίαν ελληνικήν.

Oι την μουσικήν της Εκκλησίας Εβραϊκήν θεωρούντες, εστηρίζοντο πάντως εις την ομοιότητα μελών τινων της χριστιανικής αρχαιότητος προς την Εβραϊκήν μουσικήν, ήτις ετηρήθη ίσως υπό της εν Ιερουσαλήμ συστάσης πρώτης Εκκλησίας, της απαρτιζομένης εξ Εβραίων μόνον, ουχί δε και υπό των Εβραίων των λεγομένων της διασποράς, οίτινες καθιέρωσαν διά την δημόσιον λατρείαν μέλη της εθνικής των Ελλήνων μουσικής. Kαι Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ιστορεί ότι η φωνητική μουσική των Εβραίων ωμοίαζε μόνον προς την ελληνικήν μουσικήν του δωρίου μέλους, και ότι oι Έλληνες ως ερασταί της μουσικής και ειδήμονες της θεωρίας της Εβραϊκής μουσικής επεξειργάσθησαν ταύτην κατά τας θεωρητικάς αρχάς της Ελληνικής μουσικής. Αλλ’εάν μέλη τινά της Εκκλησίας ωμοίαζον προς τα της Εβραϊκης μουσικής, εκ τούτου δεν αποδεικνύεται ότι η εις την Εκκλησίαν εισαχθείσα μουσική ην η Εβραϊκή, αφού μάλιστα και η των Εβραίων, υπό την ελληνικήν επιρροήν κατά τον εξελληνισμόν του εν Παλαιστίνη και Αλεξανδρεία Ιουδαϊσμού, πολλώ προ της του Χριστού Γεννήσεως είχε καταπέσει. Ιστορείται ότι κατά την Β' π.Χ. εκατονταετηρίδα άπας ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Μακκαβαίων ανεπλάσθη επί το ελληνικώτερον, μεγάλη δε μερίς Εβραίων προσφιλώς διέκειτο προς τα ελληνικά ήθη, ψυχρώς δε προς το πάτριον θρήσκευμα και πολίτευμα. Αυτοί οι Εβραιοι εν τη Αγία Γραφή περιγράφουσιν ολόκληρον το σύστημα του εξελληνισμού της Παλαιστίνης, αποκαλούντες βασιλείαν Ελλήνων την βασιλείαν των Σελενκιδών, και μετάθεσιν εις τα ελληνικά, την αποδοχήν του επιβαλλομένου ελληνικού βίου υπό του βασιλέως Αντιόχου του Δ'. Oι Εβραίοι λοιπόν προ της ιδρύσεως της Εκκλησίας υπό την ελληνικήν επιρροήν εξελληνισθέντες, χρήσιν εποιούντo της ελληνικής γλώσσης, εν η ανεγίνωσκον την Αγίαν Γράφήν, και εις ην έγραφον τα συγγράμματα αυτών δύο ονομαστοί Ιουδαίοι συγγραφείς της Α' μ.Χ. εκατονταετηρίδος, Ιώσηπος ο Φλάβιος και Φίλων ο Ιουδαίος. Υπετάχθη δε η Εβραϊκή μουσική, ολοσχερώς υπό το σκήπτρον της Ελληνικής Μουσικής μετά την κατάργησιν του Ιουδαϊσμού (70 μ.Χ.) υπό του Ουεσπασιανού και τoυ υιoύ αυτού Τίτου, και την έκτοτε δισποράν των Εβραίων εις απάσας της οικουμένης τας χώρας.

***

Εξετάσωμεν ήδη μήπως η εις την Εκκλησσίαν εισαχθείσα μουσική ήτο ρωμαϊκής καταγωγής, αφού η Ελλάς προ της ιδρύσεως της του Χριστού Εκκλησίας υπέκυψεν εις την ρωμαϊκήν κυριαρχίαν.

Εν τη αρχή της χριστιανικής Εκκλησίας, η Ελλάς καίπερ στερηθείσα της πολιτικής αυτής ανεξαρτησίας, εν τούτοις διετέλει ο μόνος παιδαγωγός εν τη σφαίρα των τεχνών. Ο ρωμαϊσμός δεν κατώρθωσεν εν Ανατολή ό,τι κατώρθωσεν ο ελληνισμός· ο ρωμαϊσμός δεν κατώρθωσε να μεταδώση εις τούς υπό το σκήπτρον αυτού λαούς την γλώσσαν, την μουσικήν, τα ήθη, τον χαρακτήρα αυτού. Ο ρωμαϊσμός ουδ' επεχείρησε να καταπολεμήση την ελληνικήν γλώσσαν, η δε μεγάλη ελληνική κοινωνία έμενεν όλως αλλοτρία της των κρατούντων γλώσσης και εξηκολούθει λαλούσα και γράφουσα το πάτριον ιδίωμα. Οι Ρωμαίοι αντί να επιβάλλωσιν εις τους Έλληνας την ιδίαν αυτών γλώσσαν, αυτοί την ελληνικήν εξεμάνθανον. Εν Ρώμη ου μόνον oι φιλόσοφοι, oι ρήτορες, oι συγκλητικοί και oι στρατηγοί, αλλά και οι ύπατοι και οι αυτοκράτορες διελέγοντο ενίοτε και έγραφον ελληνιστί, και επί πάσι τούτοις αι δέσποιναι και αι θεραπαινίδες αυτών. Διά τούτο ουδέν το άπορον ότι ο Απόστολος Παύλος γράφων και προς Ρωμαίoυς επιστολήν δεν συνέταξε ταύτην εν τη λατινική γλώσση, αλλ’εν τη ελληνική.

Η επιρροή δε της ελληνικής μουσικής επί της των Ρωμαίων υπήρχε προ της του Χρστού Γεννήσεως, ως αποδεικνύεται εξ ιστορικών μαρτυριών. Ο ύπατος Μάνλιος Καπιτωλίνος (250 π.Χ ) ίνα εορτάση επισήμως τας κατά των Γαλατών νίκας αυτού προσκαλεί εξ Ελλάδος τους επιφάνεστέρους μουσικούς. Κατά την ίδρυσιν της Εκκλησίαs, ότε oι Ρωμαίοι διετέλουν το ισχυρότερον κράτος εν τω κόσμω, είχον επίσης οι Έλληνες μουσικοί μεγάλην σημασίαν εν Ρώμη. Επί της βασιλείας του Αυγούστου (64 π.Χ.) η Ρώμη ενθέρμως επροστάτευσε την ελληνικήν μουσικήν. Ο Τιβέριος (42 π.Χ.-37 μ.Χ.) μετά ιδιαιτέρας επιμελείας ενησχολείτο περί την ελληνικήν μουσικήν, και ο διάδοχος αυτού Καλλιγούλας (37-41 μ.Χ.) και ο Κλαύδιος, κατά τας επισημοτέρας εορτάς προσεκάλουν μουσικούς εξ Ελλάδος και δαψιλώς αντήμειβον αυτούς. Ο αυτοκράτωρ Νέρων (54-68 μ.Χ.), καλός μουσικός και αοιδός, εδείκνυε μεγάλην κλίσιν προς την ελληνικήν μουσικήν και ουχ άπαξ παρίστατο εν πάσι τοις δημοσίοις αγώσιν. Εκ των ανωτέρω εξάγεται ότι οι Ρωμαίοι κατά την ίδρυσιν της Εκκλησίας όσον αφορά την μουσικήν αυτών αμέσως τε και εμμέσως εξηρτώντο από της Ελλάδος, ήτις ήτο το αληθές βασίλειον της μουσικής τέχνης. Συμπεραίνοντες δε λέγομεν ότι η εις την αρχέγονον χριστιανικήν Εκκλησίαν εισαχθείσα μουσική δεν ήτο ούτε εβραϊκής, ούτε ρωμαϊκής, αλλ’ ελληνικής καταγωγής.

***

Η Μουσική εν τη θεία λατρεία των Χριστιανών κατά τους αποστολικούς χρόνους

Η Μουσική πάντοτε και πανταχού εθεωρήθη ως η ζωηροτέρα έκφρασις του θρησκευτικού αισθήματος και επομένως ως η μάλλον ευάρεστος και ευπρόσδεκτος τω Θεώ προσφορά. Εντευθν χρήσις ταύτης εγένετο εις τας αρχαίας ελληνικάς εορτάς και πανηγύρεις, ως και εις τας Ιουδαϊκάς τελετάς υπό της Εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης. Και αι Εκκλησίαι δε του Xριστού επί τη συστάσει αυτών καθιέρωσαν προς αίνον και δοξολογίαν του Θεού, πλην των ευχών και δεήσεων και την Μουσικήν, ήτις διά της χάριτος του μέλους συγκινεί μάλλον την καρδίαν και συντελεί προς διέγερσιν και διατήρησιν της απαιτουμένης ευλαβείας και προσοχής εν τη εκτελέσει της θείας λατρείας. Το παράδειγμα εδόθη υπ’αυτού του θεμελιωτού της θρησκείας ημών εν τω Μυστικώ Δείπνω, επισφραγισθέντι δι’ιεράς υμνωδίας (Ματθ. ΚΣΤ', 30). Και ο ιερός Χρυσόστομος θέλων να παραστηση ότι η βάσις διά την υμνωδίαν απάσης της Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης υπήρξεν ο Ιησούς Χριστός, λέγει «Ο Σωτήρ ύμνησεν όπως και ημείς υμνώμεν ομοίως». Oι Απόστολοι, επί του παραδείγματος του Κυρίου ημών στηριζόμενοι, κατέχουσιν εν τη ιστορία της χριστιανικής ψαλμωδίας την πρώτην θέσιν, αναδειχθέντες μουσουργοί και υμνολόγοι, ως μαρτυρεί και ο Ευαγγελιστής Λουκάς «Και ήσαν διά παντός εν τω ιερώ αινούντες και ευλογούντες τον Θεόν» (Κεφ. ΚΔ', 53). Ότι δε η Μουσική από των αποστολικών χρόνων ην εν χρήσει εις τους ευκτηρίους οίκους των χριστιανών, και ότι ταύτης εγκρατείς ήσαν oι Απόστολοι βεβαιούται εκ των Αποστολικών Διαταγών και εκ του Αποστόλου Παύλου, λέγοντος «Άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών τω Κυρίω» (Κολασ. Γ΄,16). Kαι αλλαχού ο αυτός Απόστολος προτρέπει τους πιστούς «ίνα πληρώνται εν πνεύματι, εν πάση σoφία διδάσκοντες και νουθετούντες εαυτούς ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς εν χάριτι άδοντες τω Κυρίω» (Εφεσ. Ε', 18, 19).

Εν ταις Αποστολικαίς Πράξεσιν απαντώμεν ότι οι Απόστολοι συνηθροίζοντο προς ψαλμωδίαν και προσευχήν την τρίτην, έκτην και εννάτην ώραν, και εν ώρα νυκτός, ως oι Απόστολοι, Παύλος και Σίλας, οίτινες κατά το μεσονύκτιον προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν. Oι Απόστολοι δι’ύμνων και προσευχών ετέλουν τον ενταφιασμόν των νεκρών, εν δε ταις Αποστολικαίς Διατάξεσιν ορίζεται όπως ο ενταφιασμός των χριστιανών τελήται εν ύμνοις και προσευχαίς. Επιτάφιοι ύμνοι εψάλησαν επί τη Κοιμήσει της Θεοτόκου, ως και εν τω ενταφιασμώ του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου.

Η Χριστιανική Εκκλησία και μετά τους αποστολικούς χρόνους στερρώς διέσωσε την της αποστολικής εποχής παράδοσιν, διό και εν τη θεία λατρεία εδοξάζετο ο Κύριος δι’ευπρεπούς Μουσικής. Οι δε χριστιανοί κατά το παράδειγμα των Αποστόλων, ως ιστορεί η της Εκκλησίας ιστορία, συνερχόμενοι επί προσευχήν εις ταπεινούς τινας και αυτοσχεδίους ναούς, ενίοτε δε και, εν σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης, ένεκα των γνωστών διωγμών, έψαλλον, ανεγίνωσκον τας Γραφάς και ηκροώντο του θείου λόγου.

Το μονωδικόν είδος της ψαλμωδίας εν τη Εκκλησία

Εν τη Εκκλησία από των αποστολικών χρόνων ην εν χρήσει το μονωδικόν είδος της ψαλμωδίας, καθ’ο, πάσαι αι φωναί οσαιδήποτε και οιαιδήποτε αν ήσαν, πάντοτε ταυτοχρόνως, ομοφώνως και ομοτόνως εξετέλουν ωρισμένην τινά μελωδίαν. Ο χορός λοιπόν εν τη χριστιανική αρχαιότητι έψαλλεν ομοτόνως, άνευ δηλαδή της προσθήκης ανωτέρων και κατωτέρων τόνων, καί oυχί ετεροτόνως, ως γίνεται νυν εν τη τετραφώνω ευρωπαϊκή μουσική, ης το αρμονικόν μέρος εκτελουσι πολλοί μουσικοί, οίτινες δεν κρατούσι το αυτό ίσoν, αλλ,’άλλοι μεν βαρύτερον, άλλοι οξύτερον, και άλλοι έτι οξύτερον. Πολύφωνοι ήσαν και oι των αρχαίων Ελλήνων χοροί, οίτινες, συγκείμενοι ενίοτε εξ εκατοντάδος και πλειόνων μουσικών, οξυφώνων, βαρυφώνων και μεσοφώνων, έψαλλον το μέλος εν ομοτονία. Ώστε oι αρχαίοι Έλληνες ηγνόουν και εν γένει δεν είχον ως σύστημα την αρμονίαν, καθ’ ην αύτη έχει τανύν έννoιαν παρά τοις Ευρωπαίοι· εγίνωσκον όμως το αγαδίζειν, τουθ’ όπερ σημαίνει συμψάλλειν κατ’ αντιφωνίαν επί τη βάσει της πρώτης και της ογδόης του συστήματος δις διαπασών, ως γίνεται και νυν παρ’ημίν όταν συνάδοντας έχωμεν παίδας ή γυναίκας.

Η φωνητική μουσική εν τη Εκκλησία

Προ της ιδρύσεως της χριστιανικής εκκλησίας δύο μέθοδοι ψαλμωδίας ήσαν γνωσταί, η καθαρώς φωνητική, και η φωνητική συνοδευομένη διά των φωνών των μουσικών οργάνων. Αλλ’οι πατέρες της Εκκλησίας εθέσπισαν, κατά το παράδειγμα της ψαλμωδίας του Σωτήρος ημών και των θείων Αποστόλων, όπως χρήσις γίνηται εν τη Εκκλησία μόνον της φωνητικής μουσικής, ένεκα της φυσικότητος και κομψότητος του φωνητικού οργάνου, απηγόρευσαν δε αυστηρώς την χρήσιν της οργανικής μουσικής, ως φερούσης χαρακτήρα κοσμικόν και ηδονικόν, και εν γένει ως εχούσης το ηδύ άνεν του ωφελίμου, το μέλος άνευ κειμένου. Εν ταις Αποστολικαίς Διατάξεσιν απαγορεύεται παντί χριστιανώ η ενόργανος μουσική, και ρητώς ορίζεται να μη βαπτίζωσι τους παίζοντας κιθάραν και βάρβιτον. Υπό των πατέρων oυ μόνον απεκλείσθη της Εκκλησίας η οργανική μουσική, αλλά και η μετά της φωνητικής συνένωσις δεν επετράπη, όπως μη κατακλύση η οργανική την διάνοιαν των μελωδουμένων ρημάτων, και μη διαταράττη τα εν τω ναώ διεγειρόμενα αισθηματα.

Την αρχαίαν τάξιν της χρήσεως εν τη Εκκλησίαι της φωνητικής ψαλμωδίας τηρούσι πιστώς πάσαι αι ορθόδοξοι Εκκλησίαι, η Ελληνική, η Ρωσσική, η Σερβική και αι λοιπαί, προσέτι δε και η Αρμενική. Άλλως όμως έδοξε τη Δυτική Εκκλησία, ήτις, ήττον συντηρητική της Ανατολικής, ενόμισεν ότι εδικαιούτο να καθιερώση την χρήσιν της ενοργάνου μουσικής, ως επικουρικής της φωνητικής μουσικής, εν ώρα λατρείας. Ούτως οι Δυτικοί αθετήσαντες τας διατάξεις των θείων της Εκκλησίας πατέρων εισήγαγον εν τη Εκκλησία όργανόν τι (orgue), όπερ τοις Έλλησι μουσικοίς και Κτησιβίου τω Αλεξανδρεί (145 π.Χ.) οφείλεται. Ατελές εν αρχή ετελειοποιή θη υπό του υιού του Κτησιβίου του μαθηματικού Ήρωνος, όστις και περιέγραψεν αυτό. Βραδύτερον δε ένα αιώνα π.Χ. αναφέρεται το όργανον υπό του λατίνου αρχιτέκτονος Βιτρουβίου, και μετά τρεις αιώνας υπό Αθηναίου του Δειπνοσοφιστού περιγράφεται, ως και εν επιγράμματι Ιουλιανού του αυτοκράτορος. Το όργανον τούτο λαβών ως θέμα του Γ' λόγου περί Προνοίας ο εκκλησιαστικός συγγραφεύς Θεοδώρητος ο της εν Συρία Κύρον επίσκοπος, ευφυώς συγκρίνει αυτό προς τον μηχανισμόν της ανθρωπίνης φωνής, και επαινεί τους χριστιανούς ως προτιμώντας του μηχανικού το φυσικόν όργανον εις ύμνον του Θεoύ. Το μουσικόν τούτο όργανον μετεχειρίζοντο oι Βυζαντινοί oυχί επ’εκκλησίας, αλλά κατά την σπουδήν και τας επισήμους δοκιμασίας εν τη εκκλησιαστική μουσική. και εν τω ιπποδρόμω. Εδωρήθη δε υπό του Κωνσταντίνου Ε' του Κοπρωνύμου (+ 757) εις τον βασιλέα των Φράγκων Πιπίνον τον Βραχύν, και ακολούθως υπό Μιχαήλ του Α' εις Κάρολον τον Μέγαν (787) και κατόπιν εισήχθη εν ταις Λατινικαίς Εκκλησίαις υπό Λουδοβικου του Ευσεβούς (822). Αλλά το όργανον τούτο το κανονισθέν μεταξύ των Δυτικών χριστιανικών κοινοτήτων διά συνοδικής αποφάσεως, και σήμερον έτι α) δεν είναι εν γενική χρήσει εν ταις εκκλησίαις Λυών· β) καθ’όλην την ευρείαν δικαιοδοσίαν του Πάπα ουδέποτε είναι εν χρησει εν καιρώ νηστείας, και γ) εν αυτή τη Ρώμη ουδέποτε υπάρχει εν χρήσει εν τω παρεκκλησίω του Σίξτου, και εν παντί ετέρω ναώ ιερουργούντος του Πάπα. Προσθετέον δε ότι πολλοί κατά καιρούς εκ των θεολόγων της Δύσεως απεδοκιμασαν την εισαγωγήν των μουσικών οργάνων εν ταις Δυτικαίς Εκκλησίαις.

***

Η κατά συμφωνίαν, υποφωνίαν και αντιφωνίαν ψαλμωδία εν τη αρχαία Εκκλησία

Εν τη αρχαία χριστιανική Εκκλησία προ της εγκαταστάσεως της τάξεως των ψαλτών, πάντες oι εν τω οίκω της προσευχής συνερχόμενοι χριστιανοί έψαλλον κατά συμφωνίαν, ήτοι ως από ενός στόματος συνέψαλλον, κρατούντες εν τη μνήμη τα εν χρήσει εν τη κοινή θεία λατρεία άσματα. Την ψαλμωδίαν ταύτην περιγράφει και Φίλων ο Ιουδαίος, παρ’ου μανθάνορεν ότι oι χριστιανοί, εν ταις αγρυπνίαις εγειρόμενοι πάντες, διηρούντο εις δύο χορούς εν τω μέσω του ναού, oι άνδρες μετά των ανδρών και αι γυναίκες μετά των γυναικών. Έτερος τρόπος του ψάλλειν είναι ο καθ’υποφωνίαν, όστις λέγεται και υπάδειν, υποψάλλειν και υποψαλμός, ακροτελευτειν και υπακούειν, ότε ο λαός υπήχει. Φίλων ο Ιουδαίος διηγείται ότι εν ταις χριστιανικαίς συνάξεσιν εις ψάλτης κατήρχετο της ψαλμωδίας, oι δε λοιποί προσείχον αυτώ σιγώντες, και μόνον κατά τους τελευταίους στίχους συνήνουν τας φωνάς αυτών. Και ενίοτε μεν ο ψάλτης έψαλλε το εν μέρος του στίχου, ο δε λαός ετελείωνε το έτερον· άλλοτε δε ο ψάλτης έψαλλεν ολόκληρον τον στίχον, ο δε λαός ή επανελάμβανεν αυτόν, ή έψαλλε το Αμήν· και άλλοτε ο μεν ψάλτης έψαλλε τον ψαλμόν, ο δε λαός εν εκάστω στίχω αυτού επανελάμβανεν ωρισμένας τινάς λέξεις. Χρήσις του τρόπου τούτου της ψαλμωδίας γίνεται κατ’εξοχήν εν τη Αρμενική Εκκλησία. Αντίφωνος η ψαλμωδία ελέγετο, όταν oι ψάλλοντες αντιφωνούντες απετέλουν δύο χορούς.

Ο Σωκράτης εν τη Εκκλησιαστική αυτού Ιστορία λέγει ότι ο Αποστολικός πατήρ Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ο και επίσκοπος Αντιοχείας έταξεν εν τη Εκκλησία τους δύο μουσικούς χορούς και συνέταξε τα Αντίφωνα και τα εις αυτά ψαλλόμενα «Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου» «Σώσον ημάς Υιέ Θεoύ», άπερ Ακροστίχια και Ακροτελεύτια καλούμενα υπέψαλλε τότε ο λαός. Κατ’άλλας ιστορικάς ειδήσεις, oι δύο Αντιοχείς πρεσβύτεροι Φλαβιανός και Διόδωρος, oι εν Αθήναις εκμαθόντες την Μουσικήν, εστήριξαν τον τρόπον του αντιψάλλειν αλλήλοις εν τη Εκκλησία Αντιοχείας και Κωνσταντινουπόλεως, αποσπάσαντες τα πλήθη εκ των αρειανιζόντων ναών εις τα παρεκκλήσια ή μαρτύρια και συγκροτήσαντες τους δύο μουσικούς χορούς. Κατά τον Δ' αιώνα η αντίφωνος ψαλμωδία ην εν χρήσει εν Αιγύπτω, Λιβύη, Παλαιστίνη, Αραβία, Φοινίκη, Συρία, Μεδιολάνοις και αλλαχού.

Ιστορικώς είναι γνωστή μία συζήτησις περί τύπων και αντιφώνου ψαλμωδίας, προελθούσα μεταξύ δύο πλησιοχώρων Εκκλησιών, της Καισαρείας και Νεοκαισαρείας. Οι Νεοκαισαρείς, κατά την μαρτυρίαν του Μ. Βασιλείου, σεβόμενοι τον άλλοτε ποιμένα αυτών Γρηγόριον τον θαυματουργόν, δεν παρεδέχοντο εις την εκκλησίαν αυτών επί πολύν χρόνον ιεροπραξίας και τύπους διαφόρους εκείνων ους κατέλιπεν αυτοίς ο μακάριος εκείνος ιεράρχης· διό και κατεμέμφοντο ούτοι του Μ.Βασιλείου ως εισάγοντος την χρήσιν της αντιφώνου ψαλμωδίας εν τη Εκκλησία Καισαρείας, μη ούσης εν χρήσει επι των ημερών του ιερού Γρηγορίου εν Νεοκαισαρεία. Εν επιστολή δε προς τους Νεοκαισαρείς ο Μ. Βασίλειος oιονεί απολογούμενος ερμηνεύει ότι η αντίφωνος ψαλμωδία, η εισαχθείσα κατά διάταξιν αυτού, προ πολλού εισήχθη εις πολλάς Εκκλησίας.

***

Τα πρώτα χριστιανικά άσματα

Κατά τους πρώτους του Χριστιανισμού αιώνας ως ύμνοι εν τη ψαλμωδία προς υμνολογίαν της αγίας Τριάδος, του Σωτήρος Χριστού, της Θεοτόκου και των εις δόξαν Χριστού μαρτυρησάντων αγίων ανδρών, εχρησίμευον oι ψαλμοί (ως υπό του Προφητάνακτος εμμελώς δια του ψαλτηρίου και της κιθάρας ψαλλόμενοι) της Π. Διαθήκης, oι αναγγέλλοντες την έλευσιν και τας χάριτας του Σωτήρος Χριστού, και ιδία ο ργ΄ ψαλμός ο και Προοιμιακός ως ων προοίμιον του εσπερινού, εν τοις Αποστολικοίς δε Κανόσι και Φωταγωγικόν Άσμα καλούμενος, ο ρλδ' και ρλε' Πολυέλεοι ή Πολυέλαιοι καλούμενοι διά το πολλάκις εν αυτοίς προσαδόμενον το Ακροοτελεύτιον «ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού», ή κατ’ άλλους, διά την γινομένην εν τω ψάλλεσθαι αυτούς φωταψίαν, αναπτομένου του πολυελαίου ήτοι του πολυκηρίου, ο ρμ' ψαλμός Κύριε εκέκραξα και ο ρμη'. Πλην των του Δαβίδ ψαλμών έψαλλεν η Εκκλησία και τας ενέα ωδάς της Γραφής, τας ευρισκομένας εις τα αρχαιότατα ψαλτήρια μετά τους ψαλμούς, άμα δε και ιδιαιτέρους ύμνους συντασσομένους παρά των πρώτων χριστιανών, μη σωζομένους δε ως αναμφιβόλως καταατραφέντας κατά τους χρόνονς των διωγμών, οίτινες εκαλούντο ωδαί πνευματικαι πρός διάκρισιν των εθνικών ελληνικών ωδών. Εκ των πρώτων χριστιανικών ύμνων είναι και οι εξής:

«ος εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι
ώφθη Αγγέλοις, εκηρύχθη εν έθνεσιν,
επιστεύθη εν κόσμω, ανελήφθη εν δόξη».

Kαι Πλίνιος ο Νεώτερος, όστις ήτο διοικητής της Βιθυνίας εν έτει 103 μ.Χ. ιστορεί εν τη προς τον αυτοκράτορα Τραϊανόν 97 επιστολή αυτού ύμνον εις Χριστόν ως εις Θεόν ψαλλόμενον υπό των Χριστιανών εξ υπαμοιβής.

Εις τα ψαλλόμενα κατά τους αποστολικούς χρόνους δέον να κατατάξωμεν το εν ταις Αποστολικαίς Διατάξεσιν αναγινωσκόμενον ευκτήριον άσμα «Κύριε ελέησον», όπερ κατ’αρχάς εξεφώνει ο λαός, βραδύτερον δε ατικατέστησεν ο χορός· τον αγγελικόν επινίκιον ύμνον «άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ», όστις εν ταις Αποστολικαίς Διατάξεσι περιέχεται μεταξύ των ασμάτων της Εκκλησίας, εις πάσας δε τας αρχαίας Λειτουργίας, του Κλήμεντος, του Ιακώβου, Βασιλείου του Μεγάλου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου αναφέρεται ως ψαλλόμενος μετά μέλους σοβαρού υπό των πιστών· τον αινετικόν ύμνον «Αλληλoύϊα», όστις ελήφθη εκ της Ιουδαϊκής υμνολογίας και εκφράζει λύπην και μετάνοιαν· την Κυριακήν Προσευχήν «Πάτερ ημών», ήτις ορίζεται εν τοις Αποστολικοίς Κανόσιν ίνα ψάλλεται τρίς καθ’εκάστην την υπό των Αποστόλων παραδοθείσαν τη Εκκλησία μικράν Δοξολογίαν «Δοξα Πάτρι καιΥιώ και Αγίω Πνεύματι»· την εωθινήν Δοξολογίαν «Δόξα εν Υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία», ην έψαλλον αι άνω δυνάμεις κατά την γέννησιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις επήκοον των ποιμένων της Βηθλεέμ, και ης μεγάλη χρήσις εγίνετο εν τη αρχαιοτάτη Εκκλησία· τον εκ του 94 ψαλμού του Δαβίδ ειλημμένον Εισοδικόν ύμνον «Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ»· τον εν ταις Αποστολικαίς Διαταγαίς αναφερόμενον εσπερινόν ύμνον του πρεσβύτου Συμεών «Νυν απολύεις τον δούλον Σου Δέσποτα», ψαλλόμενον από των αποστολικών χρόνων μέχρι του Ε' αιώνος, αντικατασταθέντα δε τότε διά των Απολυτικίων Τροπαρίων, ούτως ονομασθέντων ως ψαλλομένων μετά το ρητόν του Θεοδόχου Συμεών εν τη Απολύσει του Εσπερινού, ότε και ο λαός του ναού απολύεται· την ευχαριστήριον ωδήν «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι», ψαλλομένην εν τη αρχαία Εκκλησία προ της αναγνώσεως του ιερού Ευαγγελίου και μετά το τέλος της ευαγγελικής περικοπής. Αρχαίος ύμνος είναι και ο σωζόμενος πινδαρικός Κλήμεντος του Αλεξανδρέως, αναγόμενος εις τους κοινούς ύμνους, ους συνήθως από στήθους εγνώριζεν ο λαός και έψαλλεν από κοινού εν ταις ιεραίς συνάξεσιν. Εν τοις αρχαίοις άσμασι καταλέγεται, το αινετικόν «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σοι ευχαριστούμεν Κύριε, και δεόμεθά σου ο Θεός ημών», όπερ ποιηθέν υπό Αμβοσίου του Μεδιολάνων μετά τον εντελή αυτού θρίαμβον κατά των Αρειανών εψάλη το πρώτον εν πλήρει συναθροίσει των πιστών κατά την βάπτισιν του ιερού Αυγουστίνου παρά του θείου των Μεδιολάνων ιεράρχου· τον στ' αιώνα εψάλλετο εις την λειτουργίαν της Ρωμαϊκης Εκκλησίας ως γίνεται δήλον εκ των Αντιφωναρίων Γρηγορίου τoυ Διαλόγου, τον δε Η΄ αιώνα εψάλη εν Γερμανία κατα την στέψιν των βασιλέων. Ωσαύτως αρχαιότατος είναι και ο Τριαδικός ή Επιλύχνιος ύμνος (ως ψαλλόμενος μετά τας λυχνικάς ευχάς του Εσπερινού) «Φως ιλαρόν», αποδιδόμενος εις τους αποστολικούς άνδρας· εκ της ρήσεως δε του ουρανοφάντορος Βασιλείου «Αλλ’όστις μεν ο πατήρ των ρημάτων εκείνων της επιλυχνίου ευχαριστίας ειπείν ουκ έχομεν», εξάγεται ότι άγνωστος είναι ο ποιητής τoυ ύμνου. Εις τα αρχαία άσματα αριθμείται και το νυν άπαξ του ενιαυτού τω Μεγάλω Σαββάτω ψαλλόμενον «Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία», όπερ εψάλλετο εν τη θεία λειτουργία του Αδελφοθέου Ιακώβου μέχρι του Ιούστινιανού· έκτοτε δε καθιερώθη να ψάλληται αντ' αυτού ο χερουβικός ύμνος «Oι τα Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες».

***

Οι πρώτοι μελωδοί και υμνογράφοι της Εκκλησίας

Η του Χριστού Εκκλησία κατά τους πρώτους αιώνας, του Χριστιανισμού ανέδειξεν ουκ ολίγους μελωδούς και υμνογράφους, oίτινες εποίησαν και άσματα έμμετρα και ωδάς λίαν εκφραστικας του ευαγγελικού πνεύματος. Το μελοποιείν κατά τους πρώτους αιώνας ην ιδιον του ανωτάτου κλήρου, διό και ως μελοποιοί αναφέρονται oι ανώτατοι της Εκκλησίας ιεράρχαι.

Διονύσιος Αρεοπαγίτης ήκμασε κατά τον Α'μ.Χ. αιώνα. Κατά την Κοίμησιν της Θεοτόκου ο ιερός Διονύσιος ηρπάγη εν νεφέλαις μετά των Αποστόλων και των θείων ιεραρχών. Ιερόθεος Αθηνών επίσκοπος εχειροτονήθη υπό τoυ Αποστόλου Παύλου. Παρεγένετο διά νεφέλης εις την της Θεοτόκου Κοίμησιν, ως και oι Απόστολοι, ότε και εγένετο έξαρχος των θείων υμνωδιών, κατά την μαρτυρίαν Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, υπήρξε μαθητής Ιωάννου του Θεολόγου, εποίμανε την Εκκλησίαν Αντιοχείας έτη 32, απέθανε δε μαρτυρικώς κατά τας αρχάς του Β' αιώνος. Ο αποστολικός ούτος πατήρ εισήγαγεν εις την Εκκλησίαν την Αντιφωνον ψαλμωδίαν και τους δύο χορούς. Οπόσην δε αγάπην ησθάνετο προς την Μουσικήν, καταδείκνυται εκ τε της προς Εφεσίους επιστολής αυτού, δι’ης προτρέπει τους πρεσβυτέρους ίνα εν ομονοία και αληθει αγάπη υμνώσι τον Ιησούν Χριστόν, ψάλλοντες ομοθύμως δια μιας μόνης φωνής, και εκ της προς Ρωμαίους, εν η παραινεί τους πιστούς ίνα σχηματίσωσι μουσικούς χορούς και υμνώσιν εν ειρήνη και ομονοία τον Θεόν. Πολύκαρπος Σμύρνης επίσκοπος, προεχειρίσθη υπό Ιωάννου του Θεολόγου, απέθανε δε τον μαρτυρικόν θάνατον τω 169. Καταλέγεται εν τοις μελωδοίς της Εκκλησίας. Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και μάρτυς έζησε τον Β' αιώνα. Μεταξύ των πολλών και διαφόρων συγγραμμάτων αυτού συνέταξε, κατά την μαρτυρίαν του πατριάρχου Φωτίου, και βιβλίον απολεσθέν καλούμενον «Ψάλτης», εν τω οποίω περιείχετο πιθανώς σύνοψις ύμνων χριστιανικών, συντεταγμένων ίνα ψάλλωνται καθ’ωρισμένας ώρας εν τη λειτουργία προς δόξαν του ονόματος του Χριστού, και οδηγίαι περί του πώς και κατά ποίαν τάξιν έδει να ψάλλωνται οι ύμνοι oύτoι εις τας κοινάς συνάξεις. Την έλλειψιν του απολεσθέντος «Ψάλτου» αναπληροί εν τισιν η Απολογία υπέρ των Χριστιανών ένθα περιγράφονται εν μέρει αι ιεροτελεστίαι του Β΄ αιώνος. Εν τη Β' αυτού Απολογία ομιλεί περι των ψαλλομένων ύμνων και της ιδιότητος αυτών. Εν γένει εκ των Απολογιών του Ιουστίνου μανθάνομεν ότι η λειτουργία κατά τον Β' αιώνα ετελείτο μετά ψαλμών και ύμνων. Ειρηναίος (+ 14 0-202) μαθητής Πολυκάρπου του Σμύρνης, διετέλεσεν επίσκοπος της εν Γαλλία Εκκλησίας του Λουγδούνου. Καταλέγεται το όνομα αυτού εις την σειράν των μελωδών της Εκκλησίας. Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, γεννηθεις κατά τον Β' αιώνα ετελεύτησε τω 220 μ.Χ. Εποίησεν ασματικάς ωδάς και ύμνους· προτρέπει δε τους Χοιστιανούς ίνα μεταχειρίζωνται μουσικήν κοσμίαν και ταπεινήν και ουχί την έκλυτον, ήτις δια των ελιγμών της φωνής ωθεί ημας εις βίον μαλθακόν. Ιππόλυτος, γεννηθείς κατά τον Β' αιώνα ετελεύτησε μαρτυρικώς τώ 250 μ.Χ. Έγραμε διαφόρους ύμνους κατά των συγχρόνων αιρετικών προς δόξαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά δυστυχώς απωλέσθησαν. Ωσαύτως συνέταξεν ωδάς εις πάσαν την Γραφήν. Ωριγένης (+ 185-254) ο πολυμαθέστατος της Εκκλησίας διδάσκαλος, εποίησεν ύμνους κατά των αίρετικών. Γάϊος, πρεσβύτερος Ρώμης, ήκμασε περί τα τέλη του Β' μ.Χ. αιώνος. Κατά την μαρτυρίαν του ιστοριογράφου Ευσεβίου, ο Γάϊος έγραψεν ότι δια των εν χρήσει εν τη αρχαία Εκκλησία ύμνων υμνολογείτο η θεότης του Υιού του Θεού, προσέτι δε, και ότι oι ύμνοι ούτοι επιδοκιμαζόμενοι υπό της Εκκλησίας ενεγράφοντο εις τα επί τούτω βιβλία. Γρηγόριος ο θαυματουργός, γενόμενος της εαυτού πατρίδος Νεοκαισαρείας επίσκοπος. Θωρείται ο θεμελιωτής των τύπων της λειτουργίας· εκανόνισε δε όπως το ποίμνιον αυτoύ εορτάζη τας ημέρας των μαρτύρων μετά πομπών και πνευματικων ωδών. Ετελεύτησε τω 250 μ.Χ. Ανατόλιος επίσκοπος Λαοδικείας (+270-282) εκ των αρχαιοτάτων ποιητών των Τροπαρίων, εκ των οποίων ουκ ολίγα δεκτά εγένοντο εν τοις κανονικοίς βιβλίοις της Εκκλησίας. Αθηνογένης επίσκοπος της εν Καππαδοκία Σεβαστείας, απέθανε τω 290. Επί των διωγμών διήγε τον βίoν μετά των μαθητών αυτού εν τη ερήμω, ένθα ησκείτο εν νηστείαις, προσευχαις και ψαλμωδίαις. Νέπως επίσκοπος Πενταπόλεως, έζησε περί τα μέσα του Γ' μ.Χ. αιώνος. Εποίησε πολλούς ύμνους προσφιλείς τοις Χριστιανοίς των τότε χρόνων, ψαλλομένους ου μόνον εντός της περιφερείας της επισκοπής Πενταπόλεως, αλλά και εκτός αυτής. Αντέστη κατά των κακοδόξων ύμνων του εν Αφρική αιρετικού Ουαλεντίνου, και κατά του Αιγυπτίου Ιέρακος, του μη παραδεχομένου την ανάστασιν των νεκρών, ποιήσας ύμνους ορθοδόξους, μη σωζομένους.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄. ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (323 -700 π.Χ.)

Τεχνικός διοργανισμός της μουσικής κατά τον Δ' αίώνα

Η εν τη αρχαία Εκκλησία εισαχθείσα Μουσική κανονικήν μόρφωσιν έλαβεν αφού ανεγνωρίσθη ο Χριστιανισμός υπό του Μ. Κωνσταντίνου ως επικραρουσα θρησκεία του ρωμαϊκού κράτους, ότε και η εξωτερική λατρεία μάλλον πομπώδης και επιβλητική, κατέστη διά των εισαχθεισών τελετών, εορτών και πανηγύρεων, αίτινες εκοσμούντο διά λειτουργιών, λιτανειών, παννυχίδων μεθ' ολονυκτίων ψαλμωδιών και υμνωδιών. Πλην του λόγου τούτου, προς συστηματικήν διοργάνωσιν της Μουσικής κατά τον Δ' αιώνα oι θείοι Πατέρες των διαφόρων χριστιανικών κοινοτήτων μετά ζήλου ειργάσθησαν ένεκα των αιρετικών της εποχής εκείνης, οίτινες απεπειρώντο διά της Μουσικής να μεταδώσωσι παρά τω ορθοδοξούντι λαώ τα κακόδοξα αυτών φρονήματα. Εκ των Πατέρων της Εκκλησίας σπουδαίως προς τεχνικόν διοργανισμόν της Μουσικής ειργάσθησαν Εφραίμ ο Σύρος εν Συρία, Αθανάσιος ο Μέγας εν Αλεξανδρεία, ο Αμβρόσιος εν τη Εκκλησία Μεδιολάνων, ο Μέγας Βασίλειος εν Μικρά Ασία, και Ιωάννης ο Χρυσόστομος εν τη Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως.

Επειδή δε κατά τον Δ' αιώνα oι εκκλησιαστικοί πατέρες είχον ωρισμένα γνωρίσματα, δι’ ων διέκρινον την εκκλησιαστικήν μουσικήν της μη τοιαύτης, ήτοι της εθνικής, θυμελικής (θεατρικής), αιρετικής κ.τλ δυνάμεθα ίνα συμπεράνωμεν ότι υπήρχεν ωρισμένος κανών διά την Μουσικήν, μη διασωθείς εν τοις συγγράμασι των Πατέρων. Κλήμης ο Αλεξανδρεύς απαιτών παρά του Χριστιανού όπως φυλάττη τοιαυτην αρμονικήι συμφωνίαν εν ταις ψυχικαίς αυτού διαθέσεσιν, οία υπάρχει εν τη μουσική κλίμακι, βεβαίως προτείνει εις τον Χριστιανόν πρότυπον λίαν καταληπτόν, καθόσον μάλιστα εν τη αρχαία χριστιανική Εκκλησία η μελωδία της μουσικής συνίστατο ουχί εκ της αυθαιρέτου διακυμάνσεως της φωνής, αλλ’εστηρίζετο επί των συγχρόνων τότε νόμων της μουσικής.

Ψάλται και ισοκράται εν τη Εκκλησία.

Εν τη Εκκλησία μέχρι του Δ' μ.Χ. αιώνος έψαλλεν άπας ο λαός. Αλλ’επειδή oι ύμνοι συν τη εξαπλώσει του Χριστιανισμού επληθύνοντο, και επειδή συνήθως χασμωδίαι συνέβαινον, εκρίθη ως εύσχημον και εύρυθμον να υποκαταστήσωσι τον λαόν oι ψάλται διά των δύο χορών.

Μετά την εγκατάστασιν εν τη Εκκλησία της τάξεως των ψαλτών η εν Λαοδικεία τοπική Σύνοδος (+360) διά του ΙΕ' Κανόνος αυτής θεσπίζει ίνα μηδείς, πλην των καθιερωμένων ψαλτών, έχη το δικαίωμα του άρχεσθαι της ψαλμωδίας εν ταις συνάξεσι των χριστιανών «Περί του μη δειν πλην των κανονικών ψαλτών των από του άμβωνος αναβαινόντων και από διφθέρας ψαλλόντων, ετέρους τινάς ψάλλειν εν τη Εκκλησία». Εκ του ανωτέρω κανόνος μαρτυρείται προσέτι ότι oι ψάλται εν τη αρχαία Εκκλησία ίσταντο επί του άμβωνος, όστις ήτο εν τω μέσω του ναού· μεταγενεστέρως δε, του άμβωνος αρθέντος εκ του μέσου και μόνον εις το κήρυγμα ορισθέντος, oι χοροί ίσταντο εκατέρωθεν, ως και σήμεοον, έψαλλον δε εξ ενός βιβλίου και επί ωρισμένου κειμένου. Τα θέματα της ψαλμωδίας των ψαλτών υπεβάλλοντο υπό την εξέλεγξιν των επισκόπων ή των πρεσβυτέρων· παν δ’ότι ανεφέρετο εις την τέχνην της μουσικής αφίετο όλως εις τους ψάλτας. Διά δε της Δ' εν Καρθαγένη Συνόδου δικαιούμενος ο πρεσβύτερος να διορίζη τους ψάλτας άνευ της γνώσεως ή αδείας του επισκόπου, εχορήγει τον διορισμόν διά των εξής λέξεων του Ι' Κανόνος «Όρα, πίστευε και αποδέχου εν τη καρδία σoυ παν ό,τι άδεις τω στόματι, και ό,τι διά της πίστεως αποδέχη, τούτο πραγματοποίει δια των έργων».

Oι ψάλται αείποτε απήλαυον μεγάλης υπολήψεως, και μουσικαί δε σχολαί προς μόρφωσιν αυτών καθιδρύοντο. Επί των ημερών του ιερού Χρυσοστόμου oι ψάλται απετέλουν εν τοις ναοίς χορόν παρεμφερή προς τον σημερινόν, συγκροτούμενον ου μόνον εκ ψαλτών αλλά και εξ ισοκρατών, ως δηλούται έκ τινος χωρίου της εν λιμώ Ομιλίας του Μ.Βασιλείου και εκ της σζ' επιστολής Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εν τη αρχαία Εκκλησία ο αριθμός των ψαλτών δεν ήτο ωρισμένος. Μαρτυρείται δε έκ τινος περικοπης της Νεαράς του Ιουστινινoύ «θεσπίζομεν μη περαιτέρω μεν εξήκοντα πρεσβυτέρων κατά την αγιωτάτην Μεγάλην Εκκλησίαν είναι, διακόνους δε άρρενας εκατόν, τεσσαράκοντα δε θηλείας και υποδιακόνους εννενήκοντα, αναγνώστας δε εκατόν δέκα και ψάλτας είκοσι πέντε, ως είναι τον πάντα αριθμόν των ευλαβεστάτων κληρικών της Μεγάλης Εκκλησίας εν τριακοσίοις είκοσι πέντε προσώποις και εκατόν προς τούτοι των καλουμένων πυλωρών» ότι, επί Ιουστινιανού ο ναός της αγίας Σοφίας εν Κωνσταντινουπόλει είχε 25 ψάλτας, πλην των 110 αναγνωστών, oίτινες εξεπλήρουν και καθήκοντα ψαλτών. Η Εκκλησία δια τoυ OΕ' Κανόνος της εν Τρούλω ΣΤ' Oικουμενικής Συνόδου (+553) και διά των θείων πατέρων αποδοκιμάζει τας ατάκτους κραυγάς των εν τοις ιεροίς ναοίς ψαλλόντων, ώρισε βραδύτερον δι’άπαντας τους ψάλτας ιδιαιτέρους κανόνας εν τω Εκκλησιαστικώ Τυπικώ του αγίoυ Σάββα, διώρισε δε συνάμα και επόπτας προς ακριβή εκτέλεσιν των ψαλλομένων τους επισκόπους, τους προεστώτας των εκκλησιών, προσέτι δε και αυτούς τους εκκλησιαστικούς υμνογράφους. Ιστορείται μάλιστα ότι ο ιερός Κοσμάς, ο μελωδήσας τον Κανόνα εις την εορτήν του Τιμίου Σταυρού, άλθέ ποτε εις Αντιόχειαν και εστη εν τω ναώ, όλως αγνώριστος, ακροώμενος του ψαλλομένου μουσουργήματος αυτού· επειδή δε δεν εψάλλετο κατά το μέλος το υπ’ αυτού ορισθέν, ο θείος μελωδός εποιήσατo πικράς παρατηρήσεις προς τους ψάλτας προς βεβαίωσιν μάλιστα οτι αυτός όντως είναι ο ποιητής του Κανόνος του Τιμίου Σταυρού, εποίησεν ενώπιον των Αντιοχέων ψαλτών και την δευτέραν Θ΄ωδήν «Ο δια βρώσεως του ξύλου».

***

Η θυμελική μουσική εις την Εκκλησίαν κατά τον Δ' αιώνα

Κατά τον Δ' αιώνα οι αναφανέντες αιρετικοί επεχείρησαν να εισαγάγωσιν εις τους ναούς προς όλεθρον των ψυχών των πιστών την εν τοις θεάτροις εν χρήσει ούσαν θυμελικήν μουσικήν, συντάξαντες προς τούτο και αιρετικούς ύμνους κατά την οικείαν δόζαν. Οι Δονατισταί εν Αφρική, oι Μελετιανοί εν Αλεξανδρεία και Παύλος ο Σαμωσατεύς εν τη ιερά ψαλμωδία είσηγαγον την θεατρικήν μελωδίαν, καθ' ην άνδρες μετά γυναικών αναμίξ ήδον μέλη θεατρικά και εκλελυμένα, μιμούμενοι τους μίμους και ορχηστάς, ατάκτους φωνάς αφιέντες, τας χείρας επανατείνοντες, τoις ποσίν εφαλλόμενοι και ολω τω σώματι περικλώμενοι. Μεταξύ των διασήμων αιρετικών μουσικών διακρίνεται ο κατά το 323 μ.Χ. ακμάσας ιερεύς της Εκκλησίας Αλεξανδρείας Άρειος, όστις εποίησεν υπό τον αυτόν ρυθμόν των ορθοδόξων ασμάτων διάφορα αιρετικά άσματα, και ιδία την λεγομένην «Θάλειαν», oύτως ονομασθείσαν εκ του ονόματος μιας των Εννέα Μουσών, προστάτιδος της κωμωδίας, της ειδυλλιακής ποιήσεως, των χαριεντισμών, των γελώτων. Oι Αρειανοί αρμόδιον το όνομα τούτο εθεώρησαν διά τον σκοπόν αυτών, ος ην να αποσύρωσι των ναών τους ορθοδόξους δι’ασμάτων θεατρικών, άπερ ηδύνουσι τους ακροατάς, και επέτυχον· διότι αμέσως διεδόθη παρά τοις Χριστιανοις εν τε Αλεξανδρεία και Κωνσταντινουπόλει η Θάλεια, ήτις είναι, κατά τον Μ.Βασίλειον, το Ευαγγέλιον των αρειανιζόντων. Το αυτό έπραττον και oι οπαδοί του μεγάλου αιρεσιάρχου Απολλιναρίου.

Kαι αληθές μεν ότι κατά της θυμελικής μουσικής σφόδρα επετέθησαν oι κατά τον Δ΄ αιώνα ακμάσαντες Πατέρες της Εκκλησίας, ως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μ. Βασίλειος, ο Ιερώνυμος, Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο Αυγουστνινος και άλλοι. Αλλ’ αι φωναί των Πατέρων της Εκκλησίας δεν ηδυνήθισαν να τηρήσωσιν αλώβητον την ιεράν μουσικήν εκ των επιθέσεων της θυμελικής μουσικής, ούτε να κωλύσωσι την εισβολήν αυτής εις την Εκκλησίαν, καθότι εξ ανάγκης αναποδράστου και αυτοί oι εκκλησιαστικοί πατέρες εκαινοτόμησαν περί την Μουσικήν ως εξής: Oι κατά καιρούς αναφανέντες αρειανοί και άλλοι αιρετικοί μετεχειρισθησαν, ως είπομεν ανωτέρω, την ιεράν μουσικήν προς όλεθρον των ψυχών των ορθοδόξων, συντάξαντες προς τούτο ύμνους αιρετικούς. Η Εκκλησία δε προς συγκράτησιν των εν τη πίστει αστηρίκτων επέτρεψεν όπως oι μουσικοί ποικίλλωσι τα άσματα αυτων επί το εμμελέστερον. Πολλοί Πατέρες της Εκκλησίας, εν οις Γρηγόριος ο Θεολόγος, και αυτός ο Χρυσόστομος τη ανάγκη υπείκοντες παρέδωκαν εις την Εκκλησίαν ορθόδοξα μεν Αντίφωνα, πλην γοητευτικά, ίνα ψάλλωνται κατά των αιρετικών ωδών προς προφυλακήν των πιστών εκ της αποπλανήσεως.

Εκ της αιρετικής λύμης διέσωσαν δια της εντέχνου Μουσικής τα ποίμνια αυτών και άλλοι ποιμένες της Εκκλησίας. Η ιστορία διδάσκει ότι ο Μέγας Αθανάσιος εισήγαγεν εν Αλεξανδρεία λίαν επιτετηδευμένην Μουσικήν όπως στηρίξη εν τη πίστει τους Μελετιανούς, οίτινες έψαλλον τους ύμνους χορεύοντες. Oι εκκλησιαστικοί ιστορικοί αφηγούνται ως παράδειγμα της ισχύος της Μουσικής της υπό του Αθανασίου καθιερωθείσης το εξής :

Η αρειανίζουσα τότε πολιτεία έπεμψε στρατιώτας προς σύλληψιν του Αθανασίου και απαγωγήν εις το δικαστήριον. Τούτους ιδών ο ποιμήν της Αλεξανδρείας εισβαλόντας εις τον ναόν διέταξε τον διάκονον να καλέση τον λαόν εις προσευχήν, ότε και εψάλησαν ύμνοι, του λαού υποψάλλοντος τα Ακροτελεύτια «ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού». Η εύρυθμος ψαλμωδία αντηχήσασα εις τον ναόν κατεκήλησε τους στρατιώτας, οίτινες κατενθουσιασθέντες δεν ετόλμησαν να διακόψωσι την θείαν λειτουργίαν, και ούτως εσώθη ο Αθανάσιος εκ των χειρών των εχθρών αυτού. Εν τη Εκκλησία των Αλεξανδρέων ην εν χρήσει η χρωματική μελωδία, την οποίαν Κλήμης ο Αλεξανδρεύς θεωρών λίαν αβράν και ηδείαν δια την ακοήν, συνεβούλευε τους χριστιανούς ν’αποφεύγωσιν αυτήν και εν αυτή έτι τη οικιακή ασκήσει. Την επιτετηδευμένην μουσικήν εισήγαγεν εν Συρία Εφραίμ ο Σύρος προς διάσωσιν της Εκκλησίας της Συρίας εκ της ψευδοδιδασκαλίας της εισαχθείσης υπό του κατά τον Γ' αιώνα ακμάσαντος Γνωστικού αιρετικού Αρμονίου (πρότερον καλουμένου Αμμονίoυ), υιoύ Βαρδεσάνου ή Βαδησάνου και της γοητευτικής μουσικής αυτού. Ίνα δε συγκρατήση ασφαλέστερον ο όσιος ανήρ την γνωστικίζουσαν πόλιν της Εδέσσης της Μεσοποταμίας εις την ορθοδοξίαν, διέταξε να ψάλλωσιν ηδέως τας διαφόρους ορθοδόξους αυτού ωδάς εις τον ναόν κατά τας Κυριακάς παρθένοι υπό την διεύθυνσιν αυτού. Εν τη Εκκλησία Μεδιολάνων εισήχθη η έντεχνος μουσική υπό του ιερού Αμβροσίου, όστις, κατά το παράδειγμα των ποιμένων της Ανατολικής Εκκλησίας, παρεδέχθη προς υπεράσπισιν της ορθοδοξίας και κατά του Αρειανισμού την συνεχή ψαλμωδίαν ύμνων, συναδόντων εις τας ανάγκας της εποχής.

Μετά δε τους διωγμούς της Εκκλησίας, oι χριστιανοί μη φοβούμενοι πλέον την διαφθοράν της καθαρότητος της πίστεως εποίουν και έντεχνα άσματα, άπερ ουκ ολίγοι εκ του λαού επεδοκίμαζον, ουχί δε και oι φυλάττοντες την σεβαστήν απλότητα των αρχαιοτέρων της Εκκλησίας ύμνων και ιδία oι αναχωρηταί, οίτινες απεδοκίμαζον την θυμελικήν μουσικήν. Και εν γένει παρατηρούμεν ότι κατά το δεύτερον ήμισυ του Δ' αιώνος διεκρίθησαν εν τη ψαλμωδία της Εκκλησίας δύο μερίδες, η μία συντηρητική και η άλλη προοδευτική. Και αυτός δε ο λαός υπερβαλόντως ηγάπα την έντεχνον μουσικήν, ην ακούων εν τοις ιπποδρομίοις και τοις θεαμάσιν, επεθύμει ν’ακούη και εν ταις εκκλησίαις ως ικανοποιούσαν τον σαρκικόν άνθοωπον. Kαι αυτοί ψάλται δεν ήσαν απηλλαγμένοι του γενικού μιάσματος, εμιμούντο δε τοις εν τοις θεάτροις εν χρήσει μουσικήν ίνα ευαρεστήσωσι προς τούτον ή εκείνον τον άρχοντα ή μεγιστάνα ή και τον λαόν. Κατά τον Πορφυρογέννητον, πολλάκις μετά των φατριών του Ιπποδρόμου συνέψαλλον και αυτοί oι ψάλται των ναών της αγιας Σοφίας και των αγίων Αποστόλων.

***

Οι κατά των αιρέσεων Ορθόδοξοι ύμνοι

Εκ των κατά τους χρόνους των αιρέσεων υπό των Πατέρων της Εκκλησίας, των και μελοποιών των πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού, ποιηθέντων προς διάσωσιν των πιστών εκ της αιρετικής λύμης διαφότων ορθοδόξων ύμνων, αναφέρομεν τους επισημοτέρους, σωζομένους άχρι τούδε:

1) Ο ύμνος «Ο μονογενής Υιός και λόγος του Θεού», όστις εισαχθείς πιθανώς επί της βασιλείας του Ιουστινιανού εν τη λειτουργία εις γενικήν χρήσιν, ψάλλεται κατά το Ειρμολογικόν είδος εις το τέλος των Τυπικών της β' στάσεως εν τη λειτουργία μετά μέλους.

2) Ο Χερουβικός ύμνος «Οι τα Χερουβίμ», όστις εψάλλετο μελωδικώς, ως και σήμερον, κατ’ αντιστροφήν, αλλ’εις εξ περιόδους:

α) «Oι τα Χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες

β) Και τη ζωοποιώ Τριάδι τον Τρισάγιον ύμνον προσάδοντες

γ) Πάσαν την βιωτικήν αποθώμεθα μέριμναν

δ) Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξάμενοι

ε) Ταις αγγελικαίς αοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν

στ) Αλληλούϊα».

Η ποίησις του ύμνου αποδίδεται υπό τινων μεν εις Ιωάννην τον Χρυσόστομον, υπ’ άλλων δε εις Ιωάννην τον Σχολαστικόν τον μετά ταύτα πατριάρχην Αντιοχείας και κατόπιν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως (565-578), επί των ημερών του οποίου καθωρίσθη να ψάλληται εν τη Εκκλησία τη Μ. Πέμπτη ο Χερουβικός ύμνος «Του δείπνου σου του μυστικού».

3) Ο Τρισάγιος ύμνος, «Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς» εν τη αρχαία Εκκλησία δεν εψάλλετο υπό του χορού των ψαλτών διχή διηρημένων, αλλ’ από του άμβωνος. Περί της αρχής του ύμνου τούτου ιστορούσιν ότι τω 438 μ.Χ. βασιλεύοντος Θεοδοσίου του Μικρού και επισκοπεύοντος της Κωναταντινουπόλεως του Πρόκλου, μαθητού και διαδόχου του Χρυσοστόμου, εν ώοα λιτανείας, ήτις εγίνετο εν πεδιάδι κατά την συνοικίαν των Υψωμαθείων της βασιλευούσης, προς κατάπαυσιν των σεισμών, οίτινες ανενδότως εσάλευον την πόλιν, άφνω παις εις ουρανόν αρθείς υπό τινος δυνάμεως και κατενεχθείς απήγγειλεν αυτόν ως εδιδάχθη, άνευ δηλαδή της βλασφήμου προσθήκης «Ο σταυρωθείς δι’ημάς», ην επειράτο να επιπροσθή δυσσεβώς αντί του «Ελέησον ημας» Πέτρος ο Κναφεύς πατριάρχης Αντιοχείας· ο δε λαός διά της τοιαύτης υμνωδίας εξευμενισάμενος τον Θεόν, ελυτρώθη της επικειμένης οργής του σεισμού. Σημειωτέον ότι η Δυτική Εκκλησία άπαξ του ενιαυτού, τη Μεγάλη Παρασκευή, ελληνιστί εκφωνει τον Τρισάγιον ύμνoν.

4) Το Σύμβολον της Πίστεως «Πιστεύω εις ένα Θεόν» εψάλλετο εν τη λειτουργία προ του Χρυσοστόμου. Κατά το παράδειγμα της Εκκλησίας Αντιοχείας πάσαι αι Εκκλησίαι της Ανατολής κατά τον ΣΤ' αιώνα έψαλον εν πάση λειτουργία το «Πιστεύω», κελεύσει του επί του αυτοκράτορος Αναστασίου (+ 515) ακμάσαντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Τιμοθέου, εις δε τας Εκκλησίας της Δύσεως συνήθως δεν εψάλλετο, αλλ’ανεγινώσκετο. Του Συμβόλου εμμελής ανάγνωσις γίνεται και εν τη Αρμενική Εκκλησία. Τον ΙΣΤ' αιώνα μ.Χ. καθιερώθη εν τη Ρωσσική Εκκλησία μετά μακράς συζητήσεις να ψάλληται το Σύμβολον της Πίστεως. Μεμελισμένον, κατ’ αρχαίον μέλος, εύρηται, έν τινι μεγάλη Παπαδικη, διαιτηρουμένη εις την εν Φαναρίω Κων)πόλεως Βιβλιοθήκην του μετοχίου του Παναγίου Τάφου.

Oι από του Δ' αιώνος μέχρι του ιερού Δαμασκηνού υμνογράφοι και μελοποιοί

Μεθόδιος ο Πατάρων επίκοπος, καρατομηθείς αρχομένου του Δ' αιώνος. Εποίησε διαφόρους ύμνους κατά των αιρετικών, προσέτι δε και τον Παρθένιον ύμνον ως ψαλλόμενον υπό παρθένων προς τον Χριστόν ως εις Θεόν, σωζόμενον άχρι τούδε. Ευσέβιος ο Παμφίλου (+ 261-340), ο πατήρ της Εκκλησιαστικης ιστορίας, πρώτος συλλέξας εις εν όλον επιστημονικώς τα χρονικά των τριών πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού, και εκ των κορυφαίων μελωδών της Εκκλησίας. Αθανάσιος ο Μέγας γεννηθείς εν Αλεξανδρεία τω 296, εγένετο επίσκοπος τώ 326 και απέθανε τω 374. Γράφει πολλά και χρησιμα περί της δυνάμεως και σημασίας της ψαλμωδίας εν τη βίβλω αυτού τη επιγραφομένη «Περί ψαλμών εις Μαρκελλίνον». Ο θείος Αθανάσιος κατά τους κριτικούς μετέσχε και του σχηματισμού της λειτουργίας των Προηγιασμένων. Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, ο διά ψηφίσματος της Β' Οικουμενικης Συνόδου αναδειχθείς επίσκοπος της πατρίδος αυτού Ιεροσολύμων τω 350. Εποίησε διαφόρους ορθοδόξους ύμνους κατά των Αρειανών, μη σωζομένους. Ιλάριος ο Πικτώνων επίσκοπος (300-367), ειργάσθη γενναίως κατά των Αρειανών εν τη Δύσει. Θεωρείται εκ των πρώτων μελωδών της Δυτικής Εκκλησίας, διαδεξάμενος τον Λακτάντιον (303). Φάβιος Μάριος Βικτωρίνος ο ιερομάρτυς, Πεταβίων επίσκοπος (362), γράψας δε και λαμπρούς ύμνους. Επιφάνιος ο Κύπρου (310-403), εποίησεν ύμνους εκκλησιαστικούς. Εφραίμ ο Σύρος το γένος, εγεννήθη εν Μεσοποταμία αρχομένου του Δ΄ αιώνος, ετελεύτησε δε περί τα 378. Περιεβλήθη το μοναχικόν τριβώνιον και έφθασεν εις τον βαθμόν του διακόνου Εδέσσης ένεκα της άκρας ταπεινοφροσύνης αυτού. Oι Σύροι αποδίδουσιν εις αυτόν ύμνους τετρασυλλάβους, πεντασυλλάβους, εξασυλλάβους, επτασυλλάβους, και ωδάς πολυαρίθμους (12,000), δι’ων αντικατέστησε τους των αιρετικών ύμνους. Αι ώδαί αυτού εις την Θεομήτοοα. εις τους μάρτυρας και τους αγίους ήσαν εν χρήσει επί της εποχής αυτoύ εν τη συριακή λειτουργία. Εδίδαξε παρθένους μοναχάς να ψάλλωσιν ορθόδοξα άσματα εν τη Εκκλησία. Τα ποιήματα αυτού εχρησίμευσαν ως ύλη εις τους μεταγενεστέρους υμνογράφους π.χ. εκ του προς την Θεοτόκον ύμνoυ αυτού «Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ασυγκρίτως πασών των ουρανίων στρατιών», ορμηθείς ο μελωδός Κοσμάς εποίησε τον Ειρμόν και τους λοιπούς στίχους της Θ' ωδής, ους ερραψώδησεν εις τα Διώδια ή Τριώδια της Μεγάλης Παρασκευής «Την Τιμιωτέραν των Χερουβίμ». Του Εφραίμ σώζεται εκτός των πολλών αυτού συγγραμάτων και η ευχή «Άσπιλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε». Βασίλειος ο Μέγας, ο της εν Καππαδοκία Καισαρείας επίσκοπος, εγεννήθη τω 329, εξεδήμησε δε προς Κύριον τη 1 Ιανουαρίου του 379. Εσπούδασεν εν Αθήναις διδαχθείς πάσαν την θύραθεν και έσω σοφίαν και αυτήν την Μουσικήν, σχών συμμαθητάς Γρηγόριον τον Ναζιανζηνόν και τον ύστερον αυτοκράτορα γενόμενον Ιουλιανόν τον Παραβάτην. Πρεσβύτερος ων εποίησε χάριν του λαού, βαρυνομένου εκ των μακρών και εκτενών προσευχών της αρχαίας λειτουργίας, ίδιον τύπον λειτουργίας συντομωτέρας. Εις την ιεράν μουσικήν ενησχολείτο μετά του ουρανοφάντορος Βασιλείου η μήτηρ αυτού Εμμέλεια, η αδελφή Μακρίνη και ο νεώτερος αδελφός αυτού καί υμνογράφος δοκιμώτατος Γρηγόριος ο Νύσσης της Καππαδοκίας επίσκοπος. Γρηγόριος Ναζιανζηνός ο και Θεολόγος επωνυμούμενος, ψηφισθείς επί της Β' Οικουμενικής Συνόδου επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Εν Αθήναις ενησχολήθη εις την σπουδήν πάσης μαθήσεως και δη και της Μουσικής. Επολέμησε κατά των Αρειανών, και εμελούργησε πολλούς κατά των αιρετικών ύμνους και ιδία κατά του Απολλιναρίου. Oι λόγοι του Γρηγορίου εχρησίμευσαν ως πηγή εις την μετά ταύτα υμνογραφιαν. Απέθανε τω 391 μ.Χ. Αμφιλόχιος Ικονίου επίσκοπος, ο ανδρείως αγωνισθείς κατά του Αρείου και ύμνους επί τούτω συντάξας. Απέθανε τω 391 μ.Χ. Δίδυμος Αλεξανδρεύς, έξοχος μελωδός της Εκκλησίας, ακμάσας περί τα τέλη του Δ' αιώνος. Αμβρόσιος Μεδιολάνων επίσκοπος, εγεννήθη εις Γαλλίαν τω 340, απεδήμησε δε τω 397. Διέταξε να ψάλλωνται εις την επισκοπήν αυτού ψαλμοί και ύμνοι κατά το έθος των Εκκλησιών της Ανατολής εξ υπαμοιβής. Έγραψε περί Μουσικής, εποίησε 12 ύμνους εκκλησιαστιχούς, και διερρύθμισε δια νέου Τυπικού την λειτουργίαν της Δύσεως κατά τον τύπον της Εκκλησίας της Ανατολής. Εγκοατής ων του μουσικού τονισμού της αρχαίας ελληνικής μουσικής, εποιήσατο χρήσιν της μονοσυλλάβου Παοαλλαγής τε, τα, τη, τω, και εφεύρε την μονοσύλλαβον Παοαλλαγήν διά την Διαπασών, Νε, ου, τως, ουν, α, να, βαι, νε, ου, τω και, κα, τα, βαι, νε. Εμορφωσε το λεγόμενον αμβροσιανόν άσμα Santus Ambrosianus, ου ο διακριτικός χαρακτήρ ην εν γένει ο ρυθμός. Υπάρχουσιν οι παραδεχόμενοι ότι ο Αμβρόσιος προς αποφυγήν των εθνικών ονομασιών αντεισήγαγεν εις τους τέσσαρας ελληνικούς πρωτοτύπους κυρίους ήχους, τον Δώριον, Λύδιον, Φρύγιον και Μιξολύδιον, ετέρας ονομασίας Πρώτος ήχος, Δεύτερος, Τρίτος, Τέταρτος, των δε λοιπών τεσσάρων παραγώγων τα ονόματα, άπερ διακρίνονται διά της υπό προθέσεως, Υποδώριος, Υπολύδιος, Υποφρύγιος και Υπομιξολύδιος αντικατεστάθησαν βραδύτεοον παρά Γρηγορίου του Διαλόγου διά της λέξεως Πλάγιος· οίον Πλάγιος Α', Πλάγιος Β', Πλάγιος Γ΄ ή Βαρύς, Πλάγιος Δ'. Επειδή δέ τινες παραδέχονται ου μόνον την ταυτότητα των ήχων των αρχαίων προς τους ημετέρους, αλλ’ωρισμένως θεωρούσιν αυτούς αντιστοιχούντας τον μεν Δώριον προς τον Πρώτον, τον Λύδιον προς τον Δεύτεοον, τον Φρύγιον προς τον Τρίτον, τον Μιξολύδιον προς τον Τέταρτον, σημειούμεν ενταύθα ότι την αντιστοίχησιν ταύτην δεν πρέπει να παραδεχώμεθα και ως προς την ταυτότητα του μέλους. Εκ της μεθόδου του Αμβροσίου έλαβον oι Ευρωπαίοι το σύστημα της μουσικής αυτών. Διόδωρος Αντιοχεύς, ήκμασε τώ 378. Αριθμείται εις την τάξιν των μελωδών της Εκκλησίας. Ιερώνυμος (340-420), ο πολυμαθέστατος των εκκλησιαστικών πατέρων της Δύσεως. Εν Ρώμη εδίδαξε την ψαλμωδίαν εις όμιλον ευσεβών, εν οις υπήρχον και γυναίκες έγγαμοι, χήραι και παρθένοι. Ρουφίνος (345-410), πρεσβύτερος της Ακυληίας, Ιταλός το γένος, 27 έτη διετέλεσε μετα της οσίας Μελάνης της Ρωμαίας προϊστάμενος κοινοβίου πεντήκοντα παρθένων μοναζουσών, μεθ’ων ενησκείτο εις τας ιεράς μελέτας και την Μουσικήν. Αυγουστίνος Ιππωνος επίσκοπος (353-430), ο μέγιστος των πατέρων της Δυτικής Εκκλησίας, διακριθείς και ως έξοχος μελωδός. Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407), ο τω 377 ανελθών εις τον αρχιεπισκοπικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως. Ως μουσικός και υμνογράφος αντέταξε κατα των Αρειανών ύμνους και ωδάς ευσεβείς και είδος Τροπαρίων. Εις τον Χρυσόστομον αποδίδεται η αύξησις και επέκτασις των Αναστασίμων Αντιφώνων Αναβαθμών. Εκτός δε της συστάσεως των λιτανειών καθιέρωσε και παννυχίδας, δι’ας συνέταξε σύντομά τινα άσματα προς τιμήν της αγίας Τριάδος, μη σωζόμενα. Αναφέρει δε εις τας Ομιλίας αυτού εωθινούς και εσπερινούς ύμνους, προς δε και πνευματικούς, ψαλλομένους κατά το άγιον Πάσχα. Παλλάδιος, γεννηθείς εν Γαλλία τω 368, εποίησεν ύμνους εκκλησιαστικούς. Συνέσιος ο Κυρηναίος και επίσκοπος Κυρήνης της Αιγύπτου, εγεννήθη περί τα τέλη του Δ΄ αιώνος. Εποίησε τους σωζομένους δέκα λυρικούς εκκλησιαστικούς ύμνους, εξ ων διακρίνεται ο εις Χριστόν, όστις εψάλλετο άλλοτε εν πολλαίς της Ανατολής Εκκλησίαις, και εν τω οποίω η αυστηρότης του δόγματος διατηρείται πλήρης υπό την έξαρσιν των ποιητικών εικόνων. Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, μαθητής του Χρυσοστόμου, διακριθείς ως μελωδός. Κύριλλος ο Αλεξανδρείας, εις ον αποδίδονται το Τριαδικόν υμνολόγιον «O μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού», το εγκώμιον της Θεοτοκου «Άξιόν εστιν ως αληθώς», το χαριστήριον Απολυτήριο «Θεοτόκε παρθένε» και άλλα άσματα. Αυτός εποίησε και τον ιδιαίτερον τύπον των Ωρών της Μεγάλης Παρασκευής, ον ανεθεώρησεν ο Ιεροσολύμων Σωφρόνιος. Νειλος (450), μαθητής του Χρυσοστόμου· εποίησε διαφόρους εκκλησιαστικούς ύμνους. Θεοδώρητος ο Κύρου επίσκοπος (387- 458), μαθητής του Χρυσοστόμου, συνέγραψε εκκλησιαστικήν ιστορίαν, φημίζεται δε ιδίως διά τα επιγράμματα αυτού, άπερ αφιεροι εις τους αγίους και επέχουσι τόπον Τροπαρίων. Πρόκλος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, μαθητής και διάδοχος του Χρυσοστόμου εις τον θρόνον (435). Εις αυτόν αποδίδουσι τον Τρισάγιον ύμνον και άλλους ύμνους. Άνθιμος και Τιμοκλής (460), εκ των αρχαιοτάτων ποιητών των Τροπαρίων. Ανατόλιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (449), εποίησε και εμέλισε πολλά στιχηρά εις διαφόρους εορτάς. Ο Αλλάτιος και άλλοι εις αυτόν αποδίδουσι τα εν τη Οκτωήχω Αναστάσιμα στιχηρά, τα καλούμενα «Ανατολικά», ων ποιητήν Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός ουκ ατόπως θεωρεί Ανατόλιον τον Στουδίτην. Ανδρέας ο Πύρρος, ήκμασε περί τα μέσα του Ε' αιώνος. Εποίησε τα αυτόμελα εσπέρια στιχηρά προσόμοια εις την εορτήν των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29 Ιoυνιoυ) προς ήχον Β' «Ποίοις ευφημιών στέμμασιν» και άλλα. Γεώργιος ο Χοιροβοσκός καλούμενος υπό των εχθρών αυτού, ήκμασε κατά τον Ε' αιώνα, ην δε άριστος γραμματικός και μουσικός. Κύρος Σμύρνης επίσκοπος, ανθήσας κατά τον Ε' αιώνα και ποιήσας τα στιχηρά μετά των ευχών και άπασαν την ακολουθίαν του αγιασμού των Θεοφανείων. Αυξέντιος, ο αββάς της Βιθυνίας, ήκμασε κατά τον Ε' αιώνα. Τη προσκλήσει του αυτοκράτορος Mαρκιανoύ παρέστη κατά την Δ' Οικουμενικήν Σύνοδον, ότε και συνέστησε πάσι τοις παρ’αυτώ να ενασχολώνται εις την Μουσικήν και εις πνευματικά άσματα. Εποίησε διαφόρους ύμνους και Τροπάρια. Συμεων Θαυμαστορείτης ο και Στυλίτης επωνυμούμενος (527-595), συνέταξεν ευχάς, λόγους διαφόρους και πολλά στιχηρά προσόμοια και ιδιόμελα. Σωφρόνιος Ιεροσολύμων πατριάρχης, έζη κατά τον Ζ' αιώνα, εγεννήθη δε εν Δαμασκώ της Συρίας. Ως άριστος μουσικός και υμνογράφος εποίησε διάφορα Τροπάρια, τα στιχηρά ιδιόμελα των μεγάλων Ωρών των Δεσποτικών εορτών Χριστουγέννων και Θεοφανείων, της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Αγιασμού «Φωνή Κυρίου». Θεωρείται ο πρώτος ποιητής των Τριωδίων και Τετραωδίων, ων ο αριθμός ην πολυάριθμος. Βαθμιαίως η χρήσις αυτών παρελείφθη και ιδία αφ’ης εποχής η μονή του Στουδίου εθέσπισεν ίνα χρήσις γίνηται των υπό των Στουδιτών Πατέρων συντασσομένων τοιούτων. Ο Σωφρόνιος μοναχός ων ανεθεώρησε το Τυπικόν του αγίου Σάββα, συνεπλήρωσε τον Επιλύχνιον ύμνον, και κατέστησεν αυτόν κρείττονα κατά τε μέλος και τον ρυθμόν. Επ’ ονόματι του Σωφρονίου σώζεται μουσικόν αργόν Στιχηράριον, ερμηνευθέν εις την νέαν γραφικην μέθοδον εκ της αρχαίας υπό Γρηγορίου του Πρωτοψάλτου. Γεώργιος Συρακουσών επίσκοπος, ο εν τω Μηναίω Σικελιώτης καλούμενος, υπό δε Λέοντος του Αλλατίου Σικελός. Ήκμασε περί τα μέσα του Ζ' αιώνος. Εποίησεν ανακρεοντείους τινάς στίχους, ως και πολλά στιχηρά, εν οις το «Ευφραίνου εν Κυρίω πόλις Θεσσαλονίκη» εις τον μεγαλομάρτυρα Δημητριον. Γεώργιος Πισίδης, έζησε κατά τας πρώτας δεκαετηρίδας του Ζ' αιώνος, διετέλεσε χαρτοφύλαξ, σκευοφύλαξ και ρεφερενδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας, ήτοι της Αγίας Σοφίας, απήλαυε δε της ευνοίας Ηρακλείου του αυτοκράτορος και Σεργίου του Πατριάρχου. Έξοχος ποιητής και ασματογράφος, ποιήσας διάφορα ποιήματα εις ιαμβικούς στίχους, στιχηρά, διαφόρους ασματικούς κανόνας και τον Ακάθιστον ύμνον της Θεοτόκου, συγκείμενον εξ 24 Οίκων, ακολουθούντων κατά τάξιν τα 24 γράμματα του Αλφαβήτου. Θεόδωρος Συκεώτης, συνεχρόνησε τω Πισίδη· εποίησε διάφορα στιχηρά. Μαξιμος Ομολογητής (580-662), υπήρξεν ιδιαίτερος γραμματεύς του αυτοκράτορος Ηρακλείου, είτα δε εμόνασεν εις την εν Χρυσοπόλει μονήν, ης και ηγούμενος ανεδείχθη. Έγραψε πολλά και διάφορα, διάσημος επί παιδεία και ασματογραφία. Γερμανός Ομολογητής, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γεννηθείς εν Κων/πόλει μεσούντος του Ζ' αιώνος και τελευτήσας τω 740. Υπήρξεν εκ των διασήμων ασματογράφων, ποιήσας και μελωδήσας πολλά στιχηρά εις μνήμας αγίων και άλλας Δεσποτικάς και Θεομητορικάς εορτάς και ασματικούς Κανόνας. Λέων Βύζας ή Βυζάντιος ο και Σχολαστικός, εκ των επισήμων ύμνογράφων και ασματογράφων της Εκκλησίας, ανθήσας κατά τας αρχάς της Ζ' εκατονταετηρίδος· εποίησε πολλά στιχηρά και άλλα Τροπάρια. Κοσμάς Ξένος ή Ικέτης, εκ των εν Καλαβρία της Ιταλίας Ελλήνων καταγόμενος. Kαι Ξένος μεν καλείται διότι μετά των άλλων Χριστιανών αιχμαλωτισθείς εκ της υπό των Σαρακηνών κυριευθείσης Ιταλίας μετηνέχθη και αυτός εις την των κρατούντων πρωτεύουσαν πόλιν Δαμασκόν. Εξηγόρασε δ’αυτόν εκ των φυλακών ένεκα της πολυμαθείας αυτού ο ευσεβής Σέργιος, πατήρ Ιωάννου του Δαμασκηνού, τα μάλιστα ισχύων παρά τοις Καλίφαις, και διετήρει εν τω μεγάρω αυτού. Επειδή δε εις αντιμισθίαν της απελευθερώσεως της ζωής αυτού ικέτευε νυχθημερόν τον Ύψιστον υπέρ του ευεργέτου αυτού Σεργίου, εκλήθη και Ικέτης. Ο Κοσμάς λέγεται και Ασύγκριτος, ως μη υνάμενος να συγκριθή κατά την παιδείαν και αρετήν μετά των συγχρονησάντων αυτώ. Ο Κοσμάς εδίδαξε τα ιερά γράμματα και τας λοιπάς επιστημονικάς γνώσεις της ελληνικής παιδείας και την ιεράν Μουσικήν εις τον γνήσιoν υιόν του Σεργίου Ιωάννην τον Δαμασκηνόν, και τον θετόν υιόν, Κοσμάν τον Αγιοπολίτην ή Ιεροσολυμίτην και Μελωδόν επωνυμούμενον. Κατέλυσε τον βίον τω 740 μ.Χ.

Ρωμανός ο μελωδός, ο κορυφαιος των υμνογράφων της Εκκλησίας ημών, ποιητής των Κοντακίων και διάκονος της εν Βηρυττώ Εκκλησίας, εγεννήθη εις την Έμεσσαν πόλιν της Συρίας. Ήκμασε κατά τον στ΄ αιώνα, όστις είναι ούτως ειπείν, ο χρυσούς αιών της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Η γονιμότης του Ρωμανού υπήρξεν ανεξάντλητος, διότι εξύμνησεν απάσας σχεδόν τας εορτάς του έτους και πλείστους των αγίων. Θαυμάζεται ιδία παρ’αυτώ το πυρ του ενθουσιασμού, το βάθος του συναισθήματος και η μεγαλοπρέπεια της γλώσσης. Ο Ρωμανός είναι μέχρι σημερον το αντικείμενον της μελέτης και ερεύνης πολλών σοφών της Εσπερίας, Ιταλών, Γάλλων, Άγγλων και ιδία Γερμανών. Εις τούτων αποκαλεί αυτόν «νέον Πίνδαρον», έτερος δε «τον μέγιστον εκκλησιαστικόν ποιητήν του κόσμου». Εκ της Συρίας ήλθεν εις την εν Κων/πόλει μονήν της Θεοτόκου του Κύρον, ένθα σχολάζων έτυχε κατά την νύκτα της των Χριστουγέννων εορτής να υπνώση εν τη στ' ωδή πλησίον εις τον άμβωνα. Κατ' όναρ δε η Θεοτόκος επέδωκεν αυτώ ειλιγμένον χαρτίον («κόντος» και «κοντάκιον»), όπερ φαγών αυτός ευθύς ηξιώθη του ποθουμένου χαρίσματος, ήτοι εγένετο μουσικός και καλλίφωνος, πρότερον ων άμουσος παντελώς και αηδής κατά την φωνήν, και αμέσως ποιήσας και μελωδήσας έψαλεν απ’ άμβωνος, θαυμαζόντων πάντων των ευσεβών ακροατών, το «Η παρθένος σήμερον», όπερ «κοντάκιον» ωνόμασεν ο θείος Ρωμανός. Πρώτος εποίησεν υπερ τα χίλια Κοντάκια, εν οις διακρίνονται και τα εξής «Επεφάνη σήμερον»ι, «Τα άνω ζητών», «Την εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον», «Ως απαρχάς της φύσεως» και άλλα, άτινα κατά τον στ' αιώνα αντικατέστησαν εν μέρει τας βιογραφίας των αγίων, αίτινες μέχρι της εποχής του Ρωμανού απετέλουν ουσιώδες μέρος της θείας λατρείας. Συνέταξεν ύμνους εις τας Δεσποτικάς, Θεομητορικάς και τας των επιφανών αγίων εορτάς, ως και τα εις τα Προεόρτια της Χριστού Γεννήσεως ψαλλόμενα αυτόμελα προσόμοια στιχηρά εις ήχον Πλάγιον Β' «Αι Αγγελικαί προπορεύεσθαι δυνάμεις». Έργον αυτού είναι και ο εν τώ Μεγάλω Κανόνι ψαλλόμενος συγκινητικός ύμνος «Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα τι καθεύδεις;» ον απεμιμήθη είτα επί το περιφραστικώτερον Ανδρέας ο Κρήτης. Ο Ρωμανός εποίηαε πρώτος και τους Οίκους (κατά μεταφοράν εκ του Οίκου, περιέχοντος την περιουσίαν), ήτoι και μετά τα Κοντάκια αναγινωσκόμενα Τροπάρια, τα περιέχοντα εν εαυτοίς άπασαν την του αγίoυ και της εορτής υπόθεσιν. Ως πηγαί δε προς σύνθεσιν των Οίκων και Κοντακίων εχρησίμευσαν τω μελωδώ αυταί αι βιογραφίαι των μαρτύρων μετ' άλλων υπομνημάτων. Ο εν Μονάχω διάσημος βυζαντινολόγος καθηγητής Κρουμβάχερ εξέδωκε πολλά ανέκδοτα άσματα του Ρωμανού και άλλων, εκ χειρογράφων της εν Πάτμω βιβλιοθήκης της μόνης του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Υπό το όνομα «Κοντακάριον» εύρηται εν τη βιβλιοθήκη της Μόσχας ελληνική περγαμηνή χειρόγραφος, περιέχουσα Κοντάκια και Οίκους δι’όλον τον ενιαυτόν, αλλ’ ουχί και πάντα τα του Ρωμανού έργα. Ήδη δεν αναγινώσκομεν τα πολλά του Ρωμανού Κοντάκια, διότι ταύτα διεδέχθησαν oι Κανόνες. Εν χρήσει όμως παρέμεινεν ιδία ο περιώνυμος του Ρωμανού ύμνος εις την Γέννησιν του Xριστoύ, ου η πρώτη στρoφή απήρτισε το γνωστόν Κοντάκιον των Χριστουγέννων και όστις μέχρι του ΙΒ' αιώνος εψάλλετo κατ’έτος ειν καιρώ των επισήμων γευμάτων υπό των ηνωμένων χορών των λεγομένων Αγιοσοφιτών και Αποστολιτών. Η Εκκλησία ημών γεραίρει τη 1 Οκτωβρίου την μνήμην Ρωμανού του Μελωδού ως αγίου.

Γρηγόριος ο Διάλογος (590-604) πάπας Ρώμης, απεβίωσεν εν ηλικία 72 ετών. Ούτος καλλωπίσας και διαρρυθμίσας την από των αποστολικών χρόνων υπάρχουσαν θείαν λειτουργίαν των Προηγιασμένων, εισήγαγε ταύτην εις τε την Δύσιν και την Ανατολήν. Ην γνώστης του μουσικού συστήματος των αρχαίων Ελλήνων. Επειδή, δε το Αμβροσιανόν άσμα εκινδύνευε να διαφθαρή, ο ιερός Γρηγόριος ανεμόρφωσεν αυτό ως Santus Romanus και παρέσχεν αυτώ μεγαλοπρέπειάν τινα, ης εστερείτο το του Αμβροσίου. Εισήγαγεν εις το μουσικόν σύστημα και τους τέσσαρας πλαγίους ήχους ίνα πλατύνη την ασματικήν υμνολογίαν της εκκλησιαστικής ψαλμωδίας. Συνέταξε συλλογήν τών παραδεδεγμένων μελωδιών, περιέχουσαν άπαντα τα λειτουργικά άσματα και κληθείσαν Αντιφωνάριον. Ούτως εμορφώθη το Αντιφωνάριον των Ρωμαίων, όπερ χρησιμεύει ως βάσις διά την μουσικήν της καθολικής Εκκλησίας. Εις τον ιερόν Γρηγόριον αποδίδουσι την εν τη ημετέρα μουσική εισαγωγήν του Στιχηραρικού είδους, όπερ εκάλλυνε κατόπιν ο Ιεροσολύμων Σωφρόνιος.

Ανδρέας Κρήτης επίσκοπος ο και Ιεροσολυμίτης ως χρηματίσας αγιοταφίτης μοναχός και γραμματεύς Θεοδώρου του πατριάρχου Ιεροσολύμων, εκ των εξόχων της Εκκλησίας υμνογράφων και ασματογράφων. Νέα εποχή άρχεται εν τη εκκλησιαστική υμνογραφία δι’Ανδρέου του Κρήτης, όστις ήκμασε λήγοντος του Ζ΄ αιώνος. Πριν ή διορισθή επίσκοπος Κρήτης υπηρέτησεν ως διάκονος εν τη Μεγάλη Εκκλησία. Παρέστη κατ’εντολήν του Πατριάρχου Ιεροσολύμων εις την εν Κωνσταντινουπόλει το β΄ συγκροτηθείσαν στ΄ Οικουμενικήν Σύνοδον. Πλην των ιερών αυτού συγγραμμάτων, εμουσούργησε τους Αίνους της Χριστού Γεννήσεως και άλλα Δοξαστικά, κανόνας ασματικούς εις διαφόρους δεσποτικάς και θεομητορικάς εορτάς και μνήμας αγίων, εμπεριεχομένους εν τω Τριωδίω, Πεντηκοσταρίω, και εν τοις 12 Μηνιαίοις του ενιαυτού. Αυτός υπήρξεν ο πρώτος εισηγητής των λεγομένων Κανόνων εν τη Εκκλησία. Αριθμείται ο πρώτος εν τοις Θεοτοκαριογράφοις της Εκκλησίας, ποιήσας εις οκτώ ήχους κανόνας παρακλητικούς εις την Θεοτόκον. Κατά την εν Κωνσταντινουπόλει διαμονήν αυτού εποίησε και το κράτιστον των έργων αυτού, τον εννεαώδιον Μέγαν Κανόνα «Βοηθός και σκεπαστής», όστις συγκείμενος εκ 280 Τροπαρίων ψάλλεται τη εσπέρα της Τετάρτης της Ε' εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και εν τω οποίω εξιστορεί την Παλαιάν και Νέαν Διαθήκην, συλλέξας παραδείγματα της αρετής και της κακίας, της μεν αρετής αμειβομένης, της δε κακίας τιμωρουμένης υπό τoυ Θεού, χορηγεί αρίστας συμβουλάς και διδαχάς προς αποφυγήν της αμαρτίας και απομίμησιν της αρετής επί ψυχική σωτηρία. Κατά την μαρτυρίαν δε των βυζαντινών ιστορικών, την ημέραν καθ’ην εψάλλετο ο Μέγας Κανών, οι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου μετεκόμιζον την υπό Λουκά του Ευαγγελιστού ζωγραφισθείσαν εικόνα της Οδηγητρίας εκ του εν Βλαχέρναις ναού εις τα ανάκτορα, την Τρίτην δε της Διακαινησίμου επανέφερον αυτήν λιτανεύοντες εις τον ναόν αυτής, ένθα ο Πατριάρχης ετέλει και λειτουργίαν.

Η αλφαβητική μουσική παρασημαντική κατά τον Δ' αιώνα

Ως αι πηγαί, εξ ων ηρύσθησαν oι των πρώτων αιώνων χριστιανοί τας πρώτας βάσεις της μελοποιϊας αυτών, ήσαν ελληνικαί, ούτω και η μουσική παρασημαντική ή σημειογραφία κατά τους πρώτους αιώνας του Χριστιανισμού ην η παρά τοις εθνικοίς Έλλησιν εν χρήσει. Oι αρχαίοι Έλληνες τα μέλη αυτών έγραφον διά των μεγάλων και μικρών γραμμάτων του Αλφαβήτου, η ακεραίων, ή ηκρωτηριασμένων, ή απλών, ή διπλών, ή εξηπλωμένων οριζοντίως, πλαγίως και αντιστρόφως και μετά διαφόρων τόνων, ως ευρίσκονται παρά τω Αλυπίω, Αριστείδη Κυντιλιανώ και τω Γαυδεντίω. Και τα μεν ορθά γράμματα εχρησίμευον προς παρασήμανσιν εν τη φωνητική μουσική, τα δε πλάγια ή ανεστραμμένα εν τη οργανική μουσική. Εις τα περί του Αλυπίου υπομνήματα του Μάρκον Μεϋβωμίου ευρίσκονται πασαι των χαρακτήρων τούτων αι λεπτομέρειαι, αίτινες ανέρχονται εις 1620· ώστε δικαίως ο Αριστόξενος έλεγεν ότι η επιστήμη της Μουσικής υπήρχεν εν τη παρασημαντική. Ότι δε oι πρώτοι χριστιανοί μελωδοί τα πολυειδή και ποικιλα αυτών μέλη έγραφον διά τωυ αλφαβητικών μουσικών χαρακτήρων ή σημείων της αρχαίας ελληνικής παρασημαντικής ή σημαδογραφίας απόδειξις είναι ο Αμβροσιανός λεγόμενος ύμνος Te Deum Laudamus, Te Dominum Confidemur, ποίημα των ιερών Αμβροσίου και Αυγουστίνoυ, ο δημοσιευθείς υπό του Μάρκου Μεϋβωμίου, γεγραμμένος δε διά των γραμμάτων του Ελληνικού και Λατινικού Αλφαβήτου.

Υπό των πρώτων μουσουργών της Εκκλησίας χρήσις εγίνετο εν τη μελοποιΐα, πλην των σημείων της παλαιάς των Ελλήνων μουσικής, και των σημαδοφώνων και σημαδοχρόνων, εφευρεθέντων επί των αλεξανδρινών χρόνων. Ιστορικώς γνωστόν τυγχάνει ότι η ελληνική γλώσσα ούτε τόνους, ούτε πνεύματα είχε μέχρι του Γ' π.Χ. αιώνος, αλλ’εγράφετο και ελαλείτο, ως η Λατινική. Από δε του Μ. Αλεξάνδρου και των διαδόχων αυτού η ελληνική γλώσσα και η Μουσική, επειδή, ήρξαντο αλλοιούμεναι εις στόματα αλλοφύλων, ελήφθησαν μέτρα προς διατήρησιν και του τονισμού της γλώσσης και της αρμονίας της Μουσικής· η δε Αλεξανδρινή σχολή προς διάσωσιν μεν της των λέξεων προφοράς επενόησε τους τόνονς και τα πνεύματα, προς διατήρησην δε του μουσικού ρυθμού και του μέλους των ήχων, τα σημαδόφωνα και σημαδόχρονα, παραχθέντα εκ των γραμμάτων του Αλφαβήτου. Η παρασημαντική αύτη αναπτύσσεται μετά τον Δ΄ μ.Χ. αιώνα ότε μεγάλως ανεπτύχθη και η μουσική ταχυγραφία, ήτoι η τέχνη του συντέμνειν εν τη γραφή τον αριθμόν των φωνών δια συντετμημένων σημείων (αγκιστροειδών), ανoμoίων προς τα γράμματα του Αλφαβήτου, πλην διατηρούντων αρκούντως σαφή ίχνη της αλφαβητικής παρασημαντικής, ως μαρτυρεί το μουσικόν Αντιφωνάριον Γρηγορίου του Διαλόγου. Εντεύθεν παρήχθησαν βαθμηδόν τα περιληπτικήν έννοιαν έχοντα αγκιστροειδή εκείνα σημεία, δι’εκάστου των οποίων εσημείουν oι μουσουργοί θέσεις και γραμμάς ολοκλήρους.

Μετά τον Δ΄ αιώνα εν τη μουσικη προς παρέκκλισιν και μεταβολήν της φωνής ανεπτύχθη έτερον είδος μουσικών σημείων, η εκφωνητική παρασημαντική,η εν χρήσει εν τη παρασημάνσει της εμμελούς αναγνώσεως ή μελωδίας των Αποστόλων και Ευαγγελίων. Τα ποικιλώνυμα ταυτα σημεία ησαν λίαν απλά κατά την μορφήν αυτών και oυχί πολυποίκιλα, συνιστάμενα εκ τόνων και πνευμάτων διά κινναβάρεως σημειουμένων άνωθεν και κάτωθεν του κειμένου αποστολικών και ευαγγελικών περικοπών, και εκ των γραμμάτων γ, τ, ς, τιθεμένων κατά διάφορον στάσιν.

Η Αμβροσιανή ψαλμωδία και η Γρηγοριανή

Δημιουργός της Εκκλησιαστικής Μουσικής εν τη Εσπερία υπήρξε λήγοντος του Δ΄ αιώνος ο περιώνυμος επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος, καίτοι αρχομένου του αυτού αιώνος ιδρύθησαν Μουσικαί σχολαί υπό των Παπών Σιλβέστρου και Ιλαρίου προς καταρτισμόν των μελλόντων ψαλτών της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Η Αμβροσιανή μουσική κεκτημένη ρυθμικόν τόνον, διεκρίνετο εν αρχή διά την σεμνότητα και το επιβάλλον αυτής και παρέμεινεν έκτοτε γνωστή ως Santus Ambrosianus. Μετά μικρόν όμως προσέλαβε τοιαύτην έξαρσιν και τοιούτον πλούτον μελωδίας, ώστε ο ιερός Αυγουστίνος, καίπερ ανομολογών την βαθείαν εντύπωσιν, ην ενεποίει εις αυτόν, ουχ ήττον δεν απέκρυπτε τους φόβους αυτού, μήπως το εύηχον των τόνων αυτής, κατακηλούν τας αισθήσεις εξησθένιζε την δύναμιν του περιεχομένου των ύμνων επί το πνεύμα. Kαι όντως η μουσική του Αμβροσίου είχε προσλάβει κατά τον έκτον αιώνα επί τοσούτον κοσμικόν χαρακτήρα, ώστε εδέησε ν’αναλάβη την μεταρρύθμισιν και επαναφοράν αυτού εις το αυστηρόν εκκλησιαστικόν ήθος αυτός ο πάπας Γρηγόριος ο Διάλογος (590-604). Προσθετέον δ’ενταύθα ότι την μουσικήν αυτού επαγίωσεν ο Αμβρόσιος εν βιβλίω, κληθέντι Antiphonarium, και άπερ εστηρίζετο επί των τεσσάρων ελληνικών κυρίων ήχων, χρησιμεύσαν επί δύο αιώνας η βάσις διά την μουσικήν απάσης της Δυτικής Ευρώπης.

Η Γρηγοριανή μουσική, είναι η έκτοτε γνωστή, Cantus Romanus, firmus Choralis, μουσική μονόφωνος και αργή, προσεγγίζουσα μάλλον εις την αρχαίαν καταλογάδην ψαλμωδίαν. Την μουσικήν ταύτην εφροντισεν ο Γρηγόριος να παγιώση κατά το δυνατόν εν βιβλίω, όπερ συνταχθέν επί τούτω απεκλήθη Antiphonarium, και συνωδεύετο υπό ιδίας παρασημαντικής. Εν τω Αντιφωναρίω περισυνελέγησαν εν ωρισμένη σειρά πάντες oι μέχρι της εποχής εκείνης καθιερωμένοι εν τη Εκκλησία ψαλμοί και ύμνοι. Ο Γρηγόριος προσέθεσεν εις τους τέσσαρας κυρίους ήχους του Αμβροσίου και τους τέσσαρας πλαγίονς αυτών ήχους, παραλαβών τούτους εκ της Ανατολικής Εκκλησίας. Προς προφύλαξιν του συστήματος αυτού από πάσης διαφθοράς συνέστησεν εν Ρώμη και σχολήν της ψαλμωδίας, ήτις διετηρείτο τριακόσια έτη μετά τον θάνατον του ιδρυτού αυτής (+ 604), καί καθ’ όλον τούτον τον χρόνον παρείχε ψάλτας εις διαφόρονς χριστιανικάς Εκκλησίας. Εν τη σχολή εσώζετο και η κλίνη του θείου Γρηγορίου, το πρωτότυπον του Εκκλησιαστικού αυτού Τυπικού, και η μάστιξ, δι’ης ετιμώρει τους νέους κληρικούς τους αδεξίως ψάλλοντας και τους παίδας τους ανήκοντας εις τον εκκλησιαστικόν μουσικόν χορόν. Σχολεία μουσικής υποστηριχθέντα πάση δυνάμει υπό του Γρηγορίου καθιδρύθησαν εις διάφορα μέρη της Ευρώπης, ιδία δε εν Γαλλία και Γερμανία, και ούτω το γρηγοριανόν ασμα επεκράτησεν εφ’όλης της Δύσεως. Η μουσική της Δυτικής Εκκλησίας από του σχίσματος των δύο Εκκλησιών ηκολούθησεν ιδίαν οδόν, χωρίς όμως να παύση ούσα καθαρώς εκκλησιαστική μουσική. Έκτοτε προς τη Γρηγοριανή μουσική, ήτις μέχρι τούδε παραμένει μονόφωνος και ψάλλεται συνήθως υπό του κλήρου, ιερουργούντος, ανεφάνη και ανεπτύχθη βαθμηδόν από του τέλους ιδία της Α΄ μ.Χ. χιλιετηρίδος η πολύφωνος εκκλησιαστική μουσική, και δη εν συνοδεία του λεγομένου εκκλησιαστικού οργάνoυ (orgue). Η ελληνολατινική όμως μουσική ουδέποτε εξέλιπεν ολοτελώς εκ της Δύσεως· ήτο πάντοτε αριστοκρατική τέχνη διά τας υψηλάς της κοινωνίας τάξεις.

Η μουσική χειρονομία εν τη Εκκλησία κατά τον Δ' αιώνα

Η χειρονομία είναι λείψανον της αρχαίας Ελληνικής μουσικής και του ελληνικού θεάτρου. Χειρονομείν δε και χειροσείειν παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν εσήμαινε διαφόρους κινήσεις της δεξιάς χειρός· διά της συστολής δε των δακτύλων, διά της αναβάσεως και καταβάσεως της χειρός διηύθυνε το μέλος ο πρώτος εν τοις άδουσιν, όστις εν τη οργανική μουσική ίστατο επί τόπου υψηλοτέρου, έχων υπ’ όψιν άπασαν την ορχήστραν, διό και εκαλείτο «μεσόχωρος» και «κoρυφαίος»· έδιδε τον χρόνον και τον ρυθμόν διά των χειρών, ενίοτε δε και διά των ποδών και άλλοτε διά των οργάνων, εφ’ώπερ και εκαλείτο «ποδοψόφος», «χειρονόμος» κτλ., εκράτει δε και σιδηρά κρόταλλα ίνα ισχυρότερον κτυπά τον χρόνον και τον ρυθμόν τoυ μέλους.

Τα πρώτα ίχνη της συνοδευούσης την ιεράν μουσικήν χειρονομίας ευρίσκομεν εν τη Α΄ Οικουμενική Συνόδω. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διάκονος ων της Αντιοχείας, σφοδρώς επετέθη κατά της εν τη Εκκλησία χειρονομίας. Περί της χειρονομίας αναφέρει Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, ο Κεδρηνός και Ιωάννης ο Καμενιάτης. Η χειρονομία ανεπτύχθη επί της εικονομαχίας, ότε oι εικονομάχοι βασιλείς, ου μόνον εχορήγουν γενναίας υπέρ αυτής αμοιβάς εις τους ψάλτας των Εκκλησιών, αλλά και συνέψαλλον και συνεχειρονόμουν αυτοις, και σχολήν μουσικήν προς τούτο εις τα ανάκτορα είχον, χάριν των καλλιφώνων της αυτοκρατορίας παίδων. Η χειρονομία έπαυσε καλλιεργουμένη μετά την υπό των Σταυροφόρων άλωσιν του Βυζαντίου, εσώζετο δε μέχρι του 1650 μ.Χ., και παρέμεινεν εις ημάς ως απλή ανάμνησις.

Προς έρευναν και κατάληψιν της σημασίας και δυνάμεως των χειρονομικών σημείων της βυζαντινής παρασημαντικής ματαίως πολλοί των σοφών της Ευρώπης ησχολήθησαν. Γινώσκομεν όμως ότι ταύτα διά της γραφής δεν εδιδάσκοντο, αλλ’ως τα σχήματα των ρητόρων, τα επιτήδεια εις το κινήσαι τα πάθη, μόνον διά ζώσης και αισθητών κινήσεων του διδασκάλου διδάσκονται, ούτω και τα χειρονομικά εδιδάσκοντο.

Η ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (700-1453)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Ο ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΣ

Βίος Ιωάννου του Δαμασκηνού

Ως εν τη ιστορία αναφαίνoνται ιεράρχαι, οίτινες ου σμικράν επιρροήν εξασκούσιν επί του βίου της Εκκλησίας, τα δε ονόματα αυτών είναι εποχαί χαρακτηριστικαί της ιστορίας αυτής της Εκκλησίας, ούτω και εν τη ιστορία της καθ’ημάς εκκλησιαστικής μουσικής βλέπομεν εξόχους υμνογράφους και μουσικωτάτους άνδρας, αποκρυσταλλώσαντας εν τη θεία τέχνη την ιδίαν αυτών προσωπικότητα, διότι η ιστορία αυτών είναι και ιστορία της ιεράς μουσικής. Εν τοις τοιούτοις καταλεκτέον τον εν αγίοις Ιωάννην τον Δαμασκηνον, τον μέγαν τούτον πατέρα και διδάσκαλον της Εκκλησίας, όστις ην κατά την μαρτυρίαν του Σουΐδα «ανήρ ελλογιμώτατος και ουδενός δεύτερος των κατ’αυτόν επί παιδεία λαμψάντων», διακριθείς ως βαθύς αριστοτελικός φιλόσοφος, ως διάσημος θεολόγος τας βάσεις θέμενος της δογματικής θεολογίας, και ως έξοχος υμνογράφος, ιδία δε ως κορυφαίος εν τοις ιερoίς της Εκκλησίας μελωδοις και ασματογράφοις, θεωρούμενος το μεταίχμιον της αρχαίας και νεωτέρας εκκλησιαστικής ημών μουσικής, διαρρυθμίσας και ανακαινίσας την ιεράν μουσικήν και την παρασημαντικήν αυτής και φραγμόν θέμενος εις την αρξαμένην από του Δ' μ.Χ. αιώνος και προϊόντος του χρόνου επαυξήσασαν περί την μουσικήν κατάχρησιν, και αποκαθάρας το εκκλησιαστικόν άσμα εκ των απρεπών και αναρμόστων μελών της εν τη Εκκλησία εισαχθείσης θυμελικής μουσικής, μηδαμώς όμως απορρίψας τα προγενέστερα εκκλησιαστικά άσματα, άτε υπό της αρχαιότητος καθιερωμένα. Και ως oι αρχαίοι Έλληνες την μoυσικήν αυτών παρέλαβον μεν εν μέρει παρ’ άλλων λαών, των Φρύγων και Λυδών (Φρύγιος και Λύδιος τρόπος ή ήχος), εφρόντισαν όμως είτα ν’ αναπτύξωσι και προαγάγωσιν αυτήν και να ενατυπώσωσιν εις την ξένην μουσικήν τον ίδιον χαρακτήρα αναδείξαντες αυτήν όντως ελληνικήν, ούτω και ο Χριστιανισμός μη αρκεσθείς εις ό,τι παρέλαβε παρά της εθνικής των Ελλήνων μουσικής, εφρόντισε να μεθαρμόση την μoυσικήν τούτων εις τας ανάγκας της θείας λατρείας αυτού, να καλλιεργήση δ’είτα και προαγάγη αυτήν συν τω χρόνω εις βαθμόν κινήσαντα τον θαυμασμόν. Ούτω διεμορφώθη η Βυζαντινή λεγομένη μουσική, oύσα η αρχαία Ελληνική, τροποποιηθείσα όμως και διαρρυθμισθείσα υπό των Πατέρων της Εκκλησίας και ιδία υπό του Δαμασκηνού, συμφώνως προς τας απαιτησεις της αγίας ημών θρησκείας και τον χαρακτήρα της εκκλησιαστικής ποιήσεως και υμνωδίας. Από του Δαμασκηνού άρχεται η δευτέρα περίοδος της μελοποιΐας, καθ’ ην το ηνωμένον έργον του συγγραφέως και μουσικού ήρξατο να διακρίνηται, διό και οι ποιηταί εκαλούντο υμνογράφοι και ουχί μελωδοί· σπανίως δε oι αυτοί εποίουν εκείνο όπερ εμέλιζον, ως Μανουήλ ο Χρυσάφης και άλλοι. Και η μεν Α΄ περίοδος της μελοποιΐας αρχομένη από των πρώτων αιώνων και εξικνουμένη μέχρι του Η' αιώνος περιλαμβάνει το Ειρμολογικόν και Στιχηραρικόν μέλος, καθ’ο αι μελωδίαι ήσαν μάλλον λιταί και σύμμετροι και ανάλογοι προς τας όλως πλατωνιζούσας ιδέας περί ιεράς μουσικής των εκκλησιαστικών Πατέρων των πρώτων αιώνων· η δε Β' περίοδος περιλαμβάνει διάφορα ψαλτικής είδη, oίoν, χερουβικά, κοινωνικά, αλληλουάρια, κρατήματα, πολυελαίους, ανήκοντα εις το Παπαδικόν μέλος, το και διεξοδικώτερον των άλλων.

Ο Δαμαακηνός, κατ τους βιογραφησαντας αυτόν Θεοφάνην τον Ομολογητήν, τον περί τα μέσα του Ι' αιώνος ακμάσαντα πατριάρχην Ιεροσολύμων Ιωάννην, τον Μ. Λογοθέτην Κωνσταντινον τον Ακροπολίτην, τον Σουΐδαν και τον Κεδρηνόν, γεννηθείς τω 676 μ.Χ. μετέστη προς Κύριον τω 756. Πατρίδα έσχε την Δαμασκόν, εξ ης και Δαμασκηνός καλείται, συγχεόμενος υπό πολλών των νεωτέρων προς τους εξής συνωνύμους Δαμασκηνούς: 1) Ιωάννην Δαμασκηνόν τουπίκλην Μεσουέ (855), ακμάσαντα επί Θεοφίλου αυτοκράτορος, τον ιατρόν επαγγελλόμενον και οπαδόν του δόγματος του Νεστορίου· 2) Δαμασκηνόν τον Στουδίτην μοναχόν Θεσσαλονικέα, συγγράψαντα διαφόρους εκκλησιαστικούς λόγους εις τας μνήμας των αγίων εις ύφος κοινότατον· 3) τον επίσκοπον Δαμασκηνόν, τον τα Ποικίλα συντάξαντα εις κοινήν γλώσσαν εκ τε του Αιλιανoύ και Αριστοτέλους και άλλων περί της των ζώων φύσεως· 4) τον Δαμασκηνόν επίσκοπον Ρονδίνης, έχοντα σύγγραμα, δι’ ου ταλανίζει τους επισκόπους της Ελλάδος.

Ο ιερός Δαμασκηνός είλκε το γένος εξ επιφανεστάτου οικου· ο πατήρ αυτού Σέργιος, διοικητής ων της εις τους Σαρακηνούς υποτεταγμένης Δαμασκού, κατ’άλλους δε θησαυροφύλαξ του Καλίφου Αβδούλ Μελίκ του Α', εξηγόρασε τον εκ Καλαβρίας της Ιταλίας ορμώμενον αιχμάλωτον Κοσμάν, τον και Ξένον και Ικέτην και Ασύγκριτον επιλεγόμενον, υφ’ον και εξεπαίδευσεν επιμελώς τον Ιωάννην, ως και τον συνώνυμον τω διδασκάλω, και διάσημον της Εκκλησίας ασματογράφον, τον ύστερον χρηματίσαντα ιεράρχην της είκοσι στάδια απεχούσης της Γάζης επισκοπής Μαϊουμά. Προτροπή και παρακλήσει του πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιωάννου ενδύεται ο Δαμασκηνός το μοναχικόν τριβώνιον και χειροτονείται, υπ’αυτoύ πρεσβύτερος. Εκλεξάμενος δε ως ερημητήριον την ου μακράν των Ιεροσολύμων κειμένην μονήν του αγίου Σάββα, εξ oυ και Ιεροσολυμίτης λέγεται,, διήλθεν εν αυτή τον βίον συγγράφων και μελετών, και πολεμών ισχυρώς κατα των εικονομάχων αυτοκρατόρων Λέοντος Γ' του Ισαύρου και Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου και δι’επιστολών παραινών τους εν Κωνσταντινουπόλει, και προασπίζων την τιμήν και προσκύνησιν των εικόνων. Ιστορείται μάλιστα ότι ο Λέων παροργισθείς διέταξε να μιμηθώσι την γραφήν του Δαμασκηνού και απέστειλεν εις τον Καλίφην πλαστήν επιστολήν αυτού, δι’ης ούτος προσέφερε την Δαμασκόν εις τους Βυζαντινούς, ο δε Καλίφης απέταμε την δεξιάν αυτού, ήτις όμως ιάθη εκ θαύματος· τότε δε ο ιερός ψάλμωδός ανέμελψε τον Α΄ Ειρμόν του Κανόνος του Α' ήχου «Σου η τροπαιούχος δεξιά, θεοπρεπώς εν ισχύϊ δεδόξασται». Ένεκα της ευγλωττίας αυτού επωνομάσθη και «Χρυσορρόας» ή «Χρυσόστομος» υπό δε των μελωδών «Μαΐστωρ της μουσικής». Υπό του Κοπρωνύμου εκλήθη σκωπτικώς «Μανσούρ», υπ’άλλων δε πολεμίων αυτού επωνυμικώς προς χλεύην «Σαραβαΐτης» και «Αρκλάς». Η Ανατολική Εκκλησία εορτάζει την μνήμην αυτού τη 4 δεκεμβρίου, η δε Δυτική τη 6 μαΐoυ.

Τα ποιητικά και ασματικά έργα του Δαμασκηνού

Τα έργα του Δαμασκηνoύ εις πέντε ανάγονται τάξεις, εις καθαρώς φιλοσοφικά ή διαλεκτικά, εις θεολογικά, εις ερμηνευτικά ή κριτικά, εις ποιητικά, και εις άσματα ήτοι μουσικά. Ο θείος Δαμασκηνός, ως υμνογράφος και μουσικός εξεταζόμενος, παρατηρούμεν ότι μετήνεγκεν εις απλούστερον είδος την ψαλμωδίαν της προ αυτού εποχής, και επελάβετο του κανονισμού και της διαρρυθμίσεως της ψαλμωδίας, συντάξας επί τούτω την Οκτώηχον κατά τους οκτώ ήχους, τους παραγομένους κατά τινα τροποποίησιν και μεταβολήν εκ των πολυαρίθμων ειδών των μελών ήτοι ήχων της ελληνικής Μουσικής, ων ο χαρακτήρ συνεβιβάζετο προς τα σεμνά και ιερά της Εκκλησίας αισθήματα και συνήργει εις δοξολογίαν του Θεού και κατάνυξιν, παρακωλύσας δε πάντα τα μέλη ων τα αισθήματα ήσαν άσεμνα και απρεπή, ενθουσιαστικά, θούρια και πολεμιστήρια. Περιέλαβε δε ο Δαμασκηνός την απλότητα των μελών των οκτώ ήχων εν τη Οκτωήχω αυτού, ήτις απετελέσθη εξ ισαρίθμων διακεκριμένων μερών ων έκαστον επιγράφεται τω ονόματι ενός των οκτώ ήχων.

Επενόησε δε διά τους οκτώ ήχους και ιδίαν παρασημαντικήν αγκιστροειδή. Kαι αληθές μεν ότι τα αγκιστροειδή μουσικά σημεία, δι’ων έγραψε τας μελωδίας ας εποίησε και εμέλισε, την αρχήν αυτών ανάγουσιν εις τους προ αυτού τρεις αιώνας, αλλά και ο θείος μελωδός σημαντικώς ετροποποίησε και διεσκεύασε την γραφικήν ύλην της προ αυτού εποχής. Οι χαρακτήρες του Δαμασκηνού ήσαν γριφώδεις και συμβολικοί, όμοιοι τοις ιερογλυφικοίς εκείνοις των αρχαίων Αιγυπτίων γράμμασιν. Εις χαρακτήρ παρίστα πολλάκις ένα φθόγγον και πολλούς και μελωδίας ολοκλήρους· και εφ’ όσον μεν ήσαν ευάριθμα τα αδόμενα ποιήματα ευχερώς πως και ολιγοχρονίως εμάνθανον αυτά διά της έξεως· όταν όμως ταύτα του χρόνου προϊόντος επληθύνθησαν, η διδασκαλία κατέστη δυσχερεστάτη ως δυσνόητος· οι δε σπουδασταί της μουσικής, ει και επί δεκαπενταετίαν και εικοσαετίαν εγυμνάζοντο και εδιδάσκοντο, δεν ηδύναντο όμως να ψάλλωσιν ευχερώς άσμα,, μη προμελετηθέν, ώστε και ό,τι αν εμάνθανον μάλλον εξ έξεως και από μνήμης εγνώριζον.

Ο Δαμασκηνός ως εντριβής περί την θεωρίαν της Μουσικής παρατηρήσας ότι η γνώσις της μελωδίας των ήχων περιωρίζετο μόνον εν τη πράξει, η δε θεωρητική διάταξις της μελωδίας και η αμοιβαία σχέσις των ήχων διετέλουν παρημελημένα, άλλοις λόγοις, παρατηρήσας ότι η οκτωηχία ην παρεμφερής προς γλώσσαν λαλουμένην μεν υπό του λαού, μη έχουσαν όμως την γραμματικήν αυτής, πρώτος εσυστηματοποίησε την αρχαίαν οκτωηχίαν, συγγράψας θεωρίαν διά την πράξιν της ιεράς μουσικής επί τη βάσει του ελληνικού Πενταχόρδου ή Τροχού. Της μουσικής θεωρίας των εκκλησιαστικών ήχων η πρακτική εφαρμογή είναι η Οκτώηχος.

Υπό το όνομα του Δαμασκηνού σώζεται επί περγαμηνής κατ’ερωταπόκρισιν και εν τοις παλαιοίς Στιχηραρίοις τοις επί μεμβράνης γεγραμμένοις Γραμματική Μουσικής ή Κανόνιον κατά τους ορισμούς και κανόνας των αρχαίων Ελλήνων, ένθα πραγματεύεται περί διαιρέσεως των οκτώ ήχων, περί παραγωγής των πλαγίων ήχων εκ των κυρίων, και περί των ονομασιών των οκτώ ήχων και των αντιστοίχων αυτών εν τη αρχαία ελληνική μουσική· επιγράφεται δε «Αρχή των σημείων της ψαλτικής τέχνης των ανιόντων και κατιόντων σωμάτων τε και πνευμάτων και πάσης χειρονομίας». Εις τον Δαμασκηνόν αποδίδοται υπό τινων και θεωρητικόν τεμάχιον υπλό την επιγραφήν Αγιοπολίτης. Πραγματείας περί θεωρίας της Μουσικής μετά τον φωστήρα Δαμασκηνόν έγραψαν Μανουήλ ο Βρυέννιος, Ιωάννης ιερεύς Πλουσιαδηνός ο και Κουκουμάς, Ιωάννης Μαΐστωρ ο Κουκκουζέλης, Ιωάννης ο Κλαδάς, Μανουήλ ο Χρυσάφης, Δημήτριος ο Καντεμίρης, Κύριλλος ο αρχιεπίσκοπος Τήνου, Βασίλειος Στεφανίδης ο Βυζάντιος, Χρύσανθος ο μητοοπολίτης Δυρραχίου, Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ, oι τον Χρύσανθον εν πολλοίς μεταγράψαντες Θεόδωρος Φωκαεύς, Μαργαρίτης ο Δοβριανίτης, Γεώργιος ο Λέσβιος, Παναγιώτης Αγαθοκλέους, Κυριακός Φιλοξένης ο Εφεσιομάγνης και άλλοι σύγχρονοι ημών. Θεωρητικόν συγγράψασα εξέδωκε και η τώ 1881 συστάσα εν τοις πατριαρχείοις Μουσική, Επιτροπή.

Το πρώτον ποιητικόν και ασματικόν προϊόν του Δαμασκηνού τυγχάνει η Οκτώηχος, ην εμέλισεν επί τη βάσει της οκτωήχου αυτού υμνωδίας. Εκ των απαρτιζόντων την Οκτώηχον διαφόρων Τροπαρίων εις τον Δαμασκηνόν αποδίδονται μόνον αι ακολουθίαι του Εσπερινού των Σαββάτων και τoυ Όρθρου των Κυριακών, καθότι τα Ανατολικά λεγόμενα στιχηρά ανήκουσι εις τον κατόπιν του Δαμασκηνού ακμάσαντα Ανατόλιον μοναχόν τον Στουδίτην, τα Απόστιχα εις Παύλον τον Αμμορίου η της Ευεργέτιδος, oι Τριαδικοί Κανόνες εις Μητροφάνην τον Σμύρνης, τα ένδεκα Εωθινά εις Λέοντα· τον Σοφόν, τα ένδεκα Εξαποστειλάρια εις Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέννητον και oι Αναβαθμοί εις Θεόδωρον τον Στουδίτην. Την Οκτώηχον, εν η εύρηται άπασα η χριστιανική δογματική διδασκαλία, παρεδέξαντο εν τη εκκλησιαστικη χρήσει πάσαι οι Εκκλησίαι της Ανατολής και της Δύσεως, κελεύσει Καρόλου του Μεγάλου, ζώντος έτι τoυ Δαμασκηνού.

Ο θείος μουσουργός, πλην των Κανόνων της Οκτώηχου εποίησε και τον ευρύθμως συνυφαθέντα εκ του εις το Πάσχα Πανηγυρικού Λόγου του Θεολόγου Γρηγορίου ποιητικώτατον και λαμπρότατον Κανόνα της εορτής της λαμπροφόρου Αναστάσεως «Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί», ον ακούσας Κοσμάς ο Μελωδός, ο εις την αυτήν εορτήν ποιήσας Κανόνα προς ήχον Β', και ιδία το υπερθαύμαστον Τροπάριον «Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια», εν δικαίω θαυμασμώ τότε ανεφώνησε «Kαι σύ αδελφέ Ιωάννη, το παν όλον εν τοις τρισί τούτοις συμπεριέλαβες, και oυδέν αφήκας έξωθεν· ήττημαι γουν εγώ και την ήτταν ομολογώ· όθεν ο μεν σός κανών εχέτω τα πρωτεία και αριστεία, και ψαλλέσθω δημοσίως εν ταις του Χριστού Εκκλησίαις, ο δε εμός εν σκότει και γωνία γενέσθω ως μη εν φωτί άξιος διά τε τα νοήματα και διά τε τον πενθικόν και κλαυθμηρόν ήχον, καθ’ον εμελοποίηθη, ανάρμοστον πάντη όντα εν τη λαμπροτάτη και κοσμοχαρμοσύνω ημέρα της του Κυρίου Αναστάσεως». Ο Δαμασκηνός συνέταξεν υπέρ τους εξήκοντα Κανόνας εις τας κυριωτέρας εορτάς της Εκκλησίας, οίτινες ειναι ανθολογία εύρυθμος εκ των Πανηγυρικών Λόγων του Θεολόγου Γρηγορίου και άλλων. Ο Σουΐδας υπερεξαίρων την σπουδαιότητα των Κανόνων τoυ τε Δαμασκηνού και Κοσμά του Μελωδού προστίθησι ταύτα «Οι γούν ασματικοί Κανόνες Ιωάνννου τε και Κοσμά σύγκρισιν ουκ εδέξαντο, ουδέ δέξαιντο μέχρις αν ο καθ’ημάς βίος περαιωθήσεται». Εν δε τω Ιεροσολυμιτικώ Τυπικώ του αγίoυ Σάββα αναγινώσκομεν «Ιστέον δε και τούτο, ως είπερ έχει το Μηναίον εν μνήμη αγίoυ τινός Κανόνας διαφόρων ποιητών, ει εστί Κανών του κυρ Ιωάννου και ετέρων, του Ιωάννου προκρίνεται». Εκ των Κανόνων τoυ θείου Ιωάννoυ αναφέρομεν τους εις τους εις την Χριστού Γέννησιν «Έσωσε λαόν θαυματουργών Δεσπότης», εις τα Θεοφάνεια «Στείβει θαλάσσης κυματούμενον σάλω» και εις την Πεντηκοστήν «Θείω καλυφθείς ο βραδύγλωσσος γνόφω», ποιηθέντας εις ιαμβικούς τριμέτρους, κατ’ απομίμησιν Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, ον είχε και αυτός προτυπον, ως και ο Κοσμάς ο Μελωδός. Ο Δαμασκηνός εμουσούργησε και τον κατ’ Αλφάβητον Κανόνα της εορτής του Ευαγγελισμού «Ανοίξω το στόμα μου», ποιήσας διά την Δ' ωδήν δύο Ειρμούς «Την ανεξιχνίαστον θείαν βουλήν και «Ο καθήμενος εν δόξη»· προσέτι τους Κανόνας εις την Koίμησην της Θεοτόκου «Παρθένοι νεάνιδες συν Μαριάμ τη Προφήτιδι», εις την Ανάληψιν «Τώ Σωτήρι Θεώ τω εν θαλάσση λαόν», εις την Υπαπαντην, εις την Ύψωσιν του Σταυρού, εις το Γενέσιον της Θεοτόκου, εις τους Προφήτας, εις τους Αποστόλους, εις τους ιεράρχας, εις τους μάρτυρας, εις τους οσίους, εις τα εγκαίνια του ναού της Αναστάσεως, εις την ανάμνησιν του επιφανέντος εις τον Αυτοκράτορα Κωνσταντινον σημείου του Σταυρού, κλπ. Υπομνήματα δε και ερμηνείας εις τους ασματικούς Κανόνας τoυ θείου μελωδού έγραψαν ο Ζωναράς, Θεόδωρος ο Πτωχοπρόδρομος, Γρηγόριος ο Πάρδος επίσκοπος Κορίνθου, Ευστάθιος ο Θεσσαλονίκης, Μάρκος ο Εφέσου και Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Εις τον ιερόν Δαμασκηνόν αποδίδονται και οι εξης εκκλησιαστικοί ύμνοι «Υπερένδοξε αειπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε», «Επί σοι χαίρει κεχαριτωμένη πάσα η κτίσις», «Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ», «Ελέησον ημάς Κύριε ελέησον ημάς», «Κύριε ελέησον ημας επί σoι γαρ πεποίθαμεν», «Της ευσπλαγχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε», «Πολλά τα πλήθη των εμών Θεοτόκε πταισμάτων», «Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι», «Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγε», τα Τροπάρια εις τας Ώρας και τα Στιχηρά του Πάσχα, τα 26 νεκρώσιμα ιδιόμελα και στιχηρά τα ποιηθέντα εν τη μονή του αγίoυ Σάββα προς παραμυθίαν συμμοναστού, στερηθέντος πεφιλημένου αδελφού και μεγάλως θλιβομένου επί τούτω, στιχηρά αναγινωσκόμενα εν τοις Μηναίοις επ’ ονόματι «Ιωάννου μοναχού» εις την Υπαπαντήν του Κυρίου, εις την Ύψωσιν του Σταυρού και εις άλλους αποστόλους και μάρτυρας, προς δε και ευχάς εις την μετάληψιν των αχράντων μυστηρίων. Τοιαύτα τασ έξοχα και λαμπρά έργα του θείου Δαμασκηνού, τα χρησιμεύσαντα ως υπόδειγμα τοις μεταγενεστέροις μελωδοίς της Εκκλησίας, και τα οποία πανταχού διαδοθέντα συνετέλεσαν όπως περιπέσωσιν εις αχρηστίαν τα πολλά του Ρωμανού Κοντάκια, εξαιρέσει ολίγων.

Εις τον θείον μουσουργόν αποδίδονται και τα εξής μουσουγήματα, τα οκτώ μέγιστα Κεκραγάρια, τα προωδικά του Ακαθίστου ύμνου ή τα προοίμια του Οικηματαρίου, oίoν, το Αργόν «Θεός Κύριος» του Ακαθίστου, «Το προσταχθέν μυστικώς», το δίχορον αργόν «Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια», το «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται», το «Ότε oι ένδοξοι μαθηταί», το εις ήχον Α΄ Κοινωνικόν «Γεύσασθε και ίδετε», το εις ήχον Πλ. Β΄ Χερουβικόν των Προηγιασμένων «Νυν αι δυνάμεις» και άλλα πολλά μαθήματα, ως Χερουβικά και Κοινωνικά. Τα μεγάλα μαθήματα του Δαμασκηνού μετήνεγκεν εις την εαυτού αναλυτικήν μoυσικήν γραφήν Πέτρος ο Πελοποννήσιος, εις δε την νυν εν χρήσει oι διδάσκαλοι Γρηγόριος Πρωτοψάλτης και Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ.

Προσθετέον δ’ ενταύθα ότι το πλήθος των νέων ασμάτων, άτινα τη Εκκλησία παρέδωκαν ο τε Δαμασκηνός και Κοσμάς ο Μελωδός, ουσιωδώς ηύρυναν τον κύκλον της εκκλησιαστικής λατρείας, διό και εδέησε να αναθεωρηθή παρά του θείου φωστήρος της Δαμασκού το τέως στοιχειώδες Ιεροσολυμιτικόν Τυπικόν Σάββα του ηγιασμένου, εις ο περιελήφθησαν και τα υπό της αρχαιότητος καθιερωμένα άσματα, εξέθηκε δε και πάσαν την τάξιν της εκκλησιαστικής ακολουθίας συνωδά προς τας της εποχής αυτού περιστάσεις μετά πολλής της λεπτομερείας και ακριβείας. Επειδή δε προ του Δαμασκηνού εκάστη τοπική Εκκλησία και εκάστη μονή είχεν ίδιον Τυπικόν, το υπό του Δαμασκηνού συντεθέν συνετέλεσεν εις την εκκλησιαστικήν ενότητα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ΄. ΑΠΟ ΤΟΥ Η΄ΑΙΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΜΑΪΣΤΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ (700-1100)

Οι σύγχρονοι του Δαμασκηνού υμνογράφοι και ασματογράφοι

Κοσμάς ο Μελωδός κατ’ εξοχήν επονομασθείς, Ιεροσολυμίτης δε και Αγιοπολίτης ως επί μακρόν εν τω περιωνύμω μοναστηρίω του αγίoυ Σάββα συμμονάσας μετά του ισαδέλφου φίλου αυτού Ιωάννου του Δαμασκηνού, διετέλεσεν επίσκοπος Μαϊουμά της Γάζης (750). Ορφανός ων υιοθετήθη υπό του Σεργίου, πατρός του φωστήρος της Δαμασκού και συνεσπούδασε μετά του Ιωάννου παρά τω σοφώ Κοσμά τω εξ Ιταλίας Ξένω ή Ικέτη και Ασυγκρίτω επικαλουμένω. Ο ιερός Κοσμάς συνέγραψε πολλούς Κανόνας καταλογάδην τε και ιαμβικούς και πολλά Τροπάρια. Μεταξύ των πανηγυρικών Κανόνων αυτού την υπέροχον θέσιν κατέχει ο εις την Xριστoύ Γέννησιν «Χριστός γεννάται δοξάσατε, ληφθείς αυτολεξεί εκ της αρχής του Πανηγυρικού λόγου Γρηγορίου του Θεολόγου, μελισθείς δε εις ήχον Α΄· τω Β' ήχω εχρήσατο εις την δευτέραν εορτήν του Kυρίoυ, τα Θεοφάνεια· τω Γ' ήχω εις την τρίτην εορτήν του Κυρίου, την Υπαπαντήν· τω Δ', εις την τετάρτην εορτήν, τα Βαΐα· εις την Μεγάλην Εβδομάδα των Παθών παραλείπων τον Πλ. Α' ήχον ως πανηγυρικόν, χρήσιν ποιείται του Β' και Πλ. Β' κατακόρως, ως όντων αμφοτέρων πενθίμων ήχων. Εν τη εορτή της Πεντηκοστης χρήσις γίνεται του Βαρέως ήχου, εν δε τη τελευταία εορτή, τη Υψώσει του Σταυρού, του Πλ. Δ΄. Προσέτι εποίησε και κανόνας εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος «Χοροί Ισραήλ ανίκμοις ποσί», εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου «Πεποικιλμένη τη θεία δόξη» και άλλους πολυαρίθμους, εις ους λεπτομερή ερμηνείαν εποίησαν Γρηγόριος ο Κορίνθου, Θεόδωρος ο Πτωχοπρόδρομος και Νικόδημος ο Αγιορείτης, τα δι’εκάστην ημέραν της Μεγάλης Εβδομάδος βραχύτερα ποιήματα, τα ονομαζόμενα κατά τον αριθμόν των ωδών Διώδιον, Τριώδιον, Τετραώδιον, κατά μίμησιν των οποίων oι Στουδίται Θεόδωρος και Ιωσήφ εποίησαν Τριώδια εις άλλας ημέρας και ιδία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. -Στέφανος Σαββαΐτης ως εν τη μονη του αγίου Σάββα, μονάσας, ο και Αγιοπολίτης επωνυμούμενος; άτε μοναχός διατελέσας της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ, σύγχρονος Ιωάννου του Δαμασκηνού, ζήσας δε ασκητικώς ετελεύτησε τω 790. Εμελούργησε πολλούς ασματικούς κανόνας, τροπάρια και πενθίμους ύμνους εις τον θάνατον του Ιησού.- Ιάκωβος Εδέσσης επίσκοπος (710), συντάξας ύμνους κατά τους οκτώ ήχους. -Ηλίας Κρήτης επίσκοπος, ο και Έκδικος, εκ των υμνoγράφων του Η' αιώνος, αριθμούμενος εν τοις Θεοτοκαριογράφoις της Εκκλησίας ως συντάξας Κανόνας εις την Θεοτόκον. -Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης (806), επίσημος διά τας μουσικάς αυτού γνώσεις.

***

Η μονή του Στουδίου και οι εν αυτή υμνογράφοι και ασματογράφοι κατά τον Θ' αιώνα

Από της αρχής ήδη του Θ' αιώνος κυριώτατον κέντρον της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και μουσικής απέβη η Κωνσταντινούπολις, και δη η εν αυτή μονή του Στουδίου, ήτις κατέχει επιφανή θέσιν εν τη καθόλου εκκλησιαστική ιστορία και εν τη Ιστορία της μουσικής, καθότι η κυριωτέρα ενασχόλησις των Στουδιτών Πατέρων ην η σύνταξις εκκλησιαστικών ύμνων και ασμάτων. Τα έργα των Στουδιτών μοναχών στερούνται βεβαίως του ύψους και της πρωτοτυπίας του Ρωμανού, της τέχνης και της ακριβείας του Δαμασκηνού και του Κοσμά, έχουσι δε κοινόν γνώρισμα το πομπικόν ύφος, τους πλατιασμούς και την εφευρετικότητα απειρίας νέων επιθέτων π.χ. έν τινι κανόνι Θεοδώρου του Στουδίτου απαντώσιν 104 επίθετα σύνθετα ως επί το πολύ εκ των λέξεων, φως, φάος και άλλων παρομοίων. Αλλ’ οπωσδήποτε εν τω μοναστηρίω του Στουδίου έσχεν η εκκλησιαστική υμνογραφία την τελευταίαν αξίαν λόγου αναλαμπήν αυτής. Εν τη μονή ήκμασαν oι εξής: Θεόδωρος ο Στουδίτης, εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει, ζήσας δε 67 έτη ετελεύτησε τω 829. Ιστορείται ότι εις τους Στουδίτας μοναχούς εδίδασκε την ψαλμωδίαν των ύμνων, αναδείξας πολλούς μαθητάς. Έγραψε διάφορα εκκλησιαστικά συγγράματα, στιχηρά, ασματικούς κανόνας, Τριώδια, και ολοκλήρους ακολουθίας, τους εν τη Δαμασκηναία Οκτωήχω Αναβαθμούς, τον Επιτάφιον Θρήνον «Η ζωή εν τάφω», κανόνας εις την Θεοτόκον (εξ ου και Θεοτοκαριογράφος) και άλλα. Εις αυτόν αποδίδοται και το Τυπικόν της μονής των Στουδιτών. -Ιωσήφ ο Θεσσαλονίκης, αδελφός Θεοδώρου του Στουδίτου, απέθανε τω 833. Εποίησε κανόνας, Τριώδια, Τετραώδια και στιχηρά. Οι δύο αδελφοί συλλέξαντες πάντα τα μέχρις αυτών ψαλλόμενα Τριώδια κατά τας ημέρας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ετακτοποίησαν αυτά και προσθέσαντες τα ίδια αυτών στιχηρά και τροπάρια συνέταξαν Τριώδιον. -Ανατόλιος ο Στουδίτης, μαθητής Θεοδώρου του Στουδίτου, ήκμασε τω 770. Εις αυτόν αποδίδονται τα εν τη Δαμασκηναία Οκτωήχω εν χρήσει Αναστάσιμα στιχηρά τα επιγραφόμενα «Στιχηρά Ανατολικά» και άλλα πολλά τοιαύτα εις διαφόρους Δεσποτικάς και Θεομητορικάς εορτάς και εις άλλους αγίoυς. -Θεόκτιστος Στουδίτης, και αυτός μαθητής Θεοδώρου του Στουδίτου. Εποίησε στιχηρά ιδιόμελα και ασματικούς κανόνας, εν οις και τους εις την Θεοτόκον (εξ ου και Θεοτοκαριογράφος). -Κλήμης Στουδίτης, δεύτερος ηγούμενος της μονής του Στουδίου μετά τον διδάσκαλον αυτού Θεόδωρον τον Στουδίτην. Αυτώ ανήκουσιν ασματικοί κανόνες, εφ’ων φέρεται το όνομα αυτού «Κήμεντος» άνευ του λ, και άλλοι ανέκδοτοι κανόνες κατακείμενοι εις διαφόρους βιβλιοθήκας της Ευρώπης, και διάφορα στιχηρά ιδιόμελα. Και αυτός αριθμείται εν τοις Θεοτοκαριογράφοις. -Κυπριανός Στουδίτης, εκ των αρίστων μαθητών Θεοδώρου του Στουδίτου. Εποίησε διάφορα δοξαστικά, στιχηρά και το απολυτίκιον «Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα». -Νικόλαος Στουδίτης, εκ των μαθητών και διαδόχων του Θεοδώρου, χρηματίσας και ηγούμενος της μονής του Στουδίου· διεκρίθη ως Θεοτοκαριογράφος, εποίησε δε και στιχηρά και ασματικόν κανόνα. -Πέτρος Στουδίτης, εκ των του Θεοδώρου μαθητών, ασχολούμενος εις την ποίησιν ασματικών κανόνων και την μέλισιν στιχηρών ιδιομέλων και άλλων. -Συμεών Στουδίτης, και αυτός μαθητής του Θεοδώρου, εποίησε διάφορα τροπάρια και στιχηρά. -Συμεών μοναχός, μαθητής Θεοδώρου του Στουδίτου, ήκμασεν επί της βασιλείας Λέοντος του Σοφού.

***

Oι κατά τον Θ' αιώνα υμνογράφοι και μελωδοί της Εκκλησίας

Θεόδωρος και Θεοφάνης oι Γραπτοί ονομαζόμενοι, διότι ο τελευταίος των εικονομάχων αυτοκρατόρων Θεόφιλος ενέγραψεν επί του μετώπου των θεοφρόνων αυταδέλφων διά πεπυρακτωμένου σιδήρου 12 στίχους ιαμβικούς. Καλούνται και Ομολογηταί, διετέλεσαν δε μοναχοί της του αγίου Σάββα μονής.

Αμφότεροι εποίησαν πολλούς ασματικούς κανόνας, στιχηρά ιδιόμελα και άλλα διάφορα άσματα, προς δε και παρακλητικούς κανόνας εις την Θεοτόκον (εξ ου και Θεοτοκαριογράφοι). Εξορισθέντες υπό του αυτοκράτορος Θεοφίλου εις Θεσσαλονίκην oι δύο αδελφοί εμέλιζον άσματα, εκλέξαντες δια τα της εξορίας δεινοπαθήματα αυτών τον Πλ. Α΄ ήχον, ως συμπαθητικόν και φιλοικτίρμονα. Μετά τον θάνατον του Θεοδώρου, γενόμενον τω 838, ο Θεοφάνης εψηφίσθη υπό του Πατριάρχου Κων/πόλεως Μεθοδίου επίσκοπος Νικαίας, ετελεύτησε δε τω 850. Ο Θεοφάνης κατέλιπε στιχηρά, προσέτι δε και κανόνας πολλούς εν τοις Mηναίοις, συμποσουμένους εις 150. -Ταράσιος Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης (784), ο του ιερωτάτου Φωτίου πατραδελφός, εποίησε κανόνα και αλλους ύμνους. -Θεόφιλος αυτοκράτωρ (830), εγίνωσκε την ρυθμικήν χειρονομίαν και την των χαρακτήρων χειρονομίαν της ποσότητος. Περί του εικονομάχου Θεοφίλου ο Κεδρηνός λέγει τάδε «Εφιλοτιμείτο δε και μελωδός είναι· διό και ύμνους ποιών τινας και στιχηρά μελίζων άδεσθαι, προετρέπετο.... Φέρεται δε και τις λόγος ως έρωτι του μέλουs βαλλόμενος κατά την Μεγάλην Εκκλησίαν εν φαιδρά πανηγύρει ου παρητήσατο το χειρονομείν, δους τω κλήρω υπέρ τούτου χρυσίου λίτρας εκατόν», (Α' 918. έκδ. Παρισίων). -Μιχαήλ Ανανεωτής ο και Σύγκελλος του πατριάρχου Ιεροσολύμων (830), θεωρείται ο πρώτος άριστος μελουργός των Οίκων, ον εμιμήθησαν, κατά Μανουήλ τον νέον Χρυσάφην, και oι μεταγενέστεροι Ιωάννης ο Γλυκύς, Νικηφόρος ο Ηθικός, Ιωάννης ο Κουκουζέλης, και Ιωάννης ο Κλαδάς· εποίησεν ύμνους, εγκώμια και μουσουργήματα διάφορα κατά τα αρχαία μέλη. -Μεθόδιος Ομολογητής πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (842), εποίησε στιχηρά ιδιόμελα, και στιχηρά Θεοτοκία και Σταυροθεοτοκία. -Μητροφάνης Σμύρνης επίσκοπος, ήκμασε περί τα μέσα του Θ' αιώνος, εποίησε τους εν τη Δαμασκηναία, Οκτωήχω Τριαδικούς Κανόνας όλων των ήχων και άλλους ασματικούς κανόνας ευρισκομένους εις τα Μηναία, και παρακλητικούς κανόνας εις την Θεοτόκον (εξ ου και Θεοτοκαριογράφος). -Εφραίμ Καρίας, ανθήσας περί τα μέσα του Θ' αιώνος, εποίησε πολλά στιχηρά ιδιόμελα και δοξαστικά. -Βασίλειος ο Μακεδών, αυτοκράτωρ του Βυζαντίoυ (867) και άριστος μελωδός. -Γεώργιος Αμάστριδος επίσκοπος (870), ποιητής και μουσικός, ποιήσας στιχηρά ιδιόμελα και διαφόρους ασματικούς κανόνας. -Θεοστήρικτος μοναχός, υμνογράφος και μουσικός, ποιήσας τον λεγόμενον Μικρόν Παρακλητικόν Κανόνα προς την Θεοτόκον, όντα και αρχαιότερον του Μεγάλου. -Γεώργιος Νικομήδειας επίσκοπος, πρότερον δε Χαρτοφύλαξ και Ρήτωρ της Μεγάλης Εκκλησίας, εποίησε πολλά καλλιεπή ασματικά τροπάρια, διάφορα στιχηρά δοξαστικά, εν οις διακρίνεται το εις την μνήμην των επτά Οικουμενικών Συνόδων «Των αγίων Πατέρων ο χορός», πολλούς κανόνας, εν οις και εις την Θεοτόκον (εξ ου και Θεοτοκαριογράφος). -Σέργιος Αγιοπολίτης μοναχός, ακμάσας επί του αυτοκράτορος Θεοφίλου, εμελούργηαε πολλά στιχηρά ιδιόμελα, δοξαστικά και άλλα προσόμοια. -Θεοδόσιος Συρακουσών επίσκοπος, εποίησε Τροπάρια εις την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. -Θέκλα μοναχή αριθμείται εν τοις Θεοτοκαριογράφοις της Εκκλησίας, ποιήσασα προς την Θεοτόκον ικετηρίους κανόνας. -Ανατόλιος Θεσσαλονίκης επίσκοπος, εποίησε διάφορα στιχηρά εις διαφόρους αγίους.-Ιωσήφ ο Υμνογράφος κατ’εξοχήν καλούμενος, ως φιλοπονήσας υπέρ πάντας τους άλλους μελωδούς πλείονας ασματικούς κανόνας (840-883), ανερχομένους εις τριακοσίους, περιεχομένους δε εν τοις 12 του έτους Mηναίοις, εν τη Οκτωήχω Παρακλητική, Τριωδίω και τω χαρμοσύνω Πεντηκοσταρίω. Εποίησε και κανόνας εις την Θεοτόκον, εξ oυ και εν τοις Θεοτοκαριογράφοις αριθμούμενος. Ιγνάτιος Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης, ον διεδέξατο εις τον θρόνον ο πολύς Φώτιος. Εποίηαεν ως υμνογράφος και μουσικός πολλούς ασματικούς κανόνας εις διαφόρους αγίους και εις την Θεοτόκον. -Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης εψηφίσθη τη 25 δεκεμβρίου του 857 επί Βασιλείου του Μακεδόνος· ανήρ πολυμαθέστατος και ασματογράφος. Εποίησε διαφορους κανόνας, στιχηρά ιδιόμελα, εν οις και δοξαστικόν ψαλλόμενον τω μεγάλω Σαββάτω και κοινώς εις την Κασσιανήν αποδιδόμενον, και ικετηρίους κανόνας εις την Θεοτοκον· εισήγαγεν εις την εκκλησιαστικήν ιερουργίαν τον του υμνογράφου Ιωσήφ Ακάθιστον Ύμνον μετά των στιχηρών, καθιέρωσε τον την ημέραν των Θεοφανείων τελούμενον αγιασμόν των υδάτων, συνέταξε τον τύπον του Μικρού Αγιασμού, εθέσπισε διά Συνόδου ίνα την αρχήν εκάστου μηνός αγιάζηται το ύδωρ εναντίον του παρά τω λαώ τηρουμένων άχρι της εποχής εκείνης ειδωλολατρικού εθίμου του ανάπτειν πυρά κατά την νουμηνίαν ενώπιον των οικιών και πηδάν υπεράνω αυτών, διότι επίστευεν ότι διά του τρόπου τούτου εξαγνίζεται διά τον προσεχή μήνα. -Αρσένιος μοναχός ο βραδύτερον αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, σύγχρονος του πατριάρχου Φωτίου, διακριθείς ως υμνογράφος, και ποιήσας κανόνας εις τήν Θεοτόκον και άλλους, και διάφορα στιχηρά κατά διαφόρους ήχους. -Λεων ο Σοφός (886-911), ούτω κληθείς ως γενόμενος μαθητής του σοφωτάτου Φωτίου και της σοφίας αναδειχθείς θερμός προστάτης, αυτοκράτωρ του Βυζαντίου, υιός και διάδοχος Βασιλείου του Μακεδόνος, διάσημος υμνογράφος και μουσικός. Εκ των ποιημάτων αυτού άλλα μεν, εν οις και τα ένδεκα Εωθινά φέρουσι την επιγραφην «Λέοντος του Σοφού», άλλα «Λέοντος του Δεσπότου» ως το εις ήχον Πλ. Δ' δοξαστικόν του εσπερινού της Πεντηκοστής «Δεύτε λαοί την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσωμεν», και άλλα «Λέοντος του Βασιλέως». Ο ευσεβής αυτοκράτωρ Λέων ετέρπετο ψάλλων τα ποιήματα αυτoύ εν τη Εκκλησία, και συμψάλλων μετά των ψαλτών και χειρονομών εν τω ψάλλειν κατά τα σχήματα της ρυθμοποιΐας. -Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, αυτοκράτωρ του Βυζαντίου, υιός Λέοντος του Σοφού. Εποίησε τα ένδεκα αναστάσιμα Εξαποστειλάρια κατά την έννοιαν ενός εκάστου εωθινού Ευαγγελίου. Έγραψε περί μουσικής υπό τον τίτλον «Αρμονικά» εις τόμους τέσσαρας, ένθα πραγματεύεται περί των πολυσυλλάβων φθόγγων, απηχημάτων και της παραγωγής αυτών θεολογικώς. -Κτενάς Δομέστικος ακμάσας επί Λέοντος του Σοφού, ήτο Δομέστικος της νέας Εκκλησίας, ως αναφέρει, Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, και έμπειρος περί την Μουσικήν. -Συμεών Μεταφραστής, Μέγας Λογοθέτης χρηματίσας επί Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου, υμνογράφος εκ των κρατίστων, ποιήσας στιχηρά και κανόνας. -Βασίλειος Πηγαριώτης, επίσκοπος Καισαρείας Καππαδοκίας, και σύγχρονος Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου, εποίησε κανόνας και στιχηρά. -Κασσιανή μοναχή η και Κασσία και Κασία και Ικασία καλουμένη, θεωρείται μία των εξόχων υμνογράφων και ασματογράφων του Θ΄αιώνος, διακρινομένη άμα διά την ευσέβειαν, το κάλλος, την πολυμάθειαν και το ευγενές της καταγωγής αυτής. Τοσoύτoν δε ηγαπατο υπό των επσ΄μων οικογενειών της εποχής αυτής, ώστε διακαώς επόθουν αύται όπως, εκ του προσκληθέντος εις τα ανάκτορα συλλόγου, των ωραίων παρθένων παρά του αυτοκράτορος Θεοφίλου προς εκλογήν συζύγου, προτιμηθή η ορφανή μεν πλην χαριτόβρυτος παρθένος Κασσιανή. Επειδή όμως αύτη σοβαρώς και σωφρόνως απήντησεν εις την βασιλικήν προσβολήν «Εκ γυναικός τα φαύλα» (εκ της Εύας) αντιτάξασα το «Kαι εκ γυναικός τα κρείττω» (εκ της Θεοτόκου), υπό του Θεοφίλου το σύμβολον της μνηστείας δέδοται τη εκ Παφλαγονίας Θεοδώρα. Έκτοτε η Κασσιανή εκλείσθη εις μοναστήριον Ικάσιoν καλούμενον, ένθα προς τοις αλλοις εμουσούργησε και το αξιοπερίεργον ανεξαρτησίαν πνεύματος και βάθος συναισθήματος μαρτυρούν γνωστόν στιχηρόν Δοξαστικόν «Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή, εις ο και Θεόφιλος ο αυτοκράτωρ προσέθηκεν ιδιοχείρως δύο λέξεις «Τω φόβω εκρύβη» καθ’ην ώραν εμουσουργείτο υπό της οσίας υμνογράφου. Ιστορούσι δηλονούν ότι ο Θεόφιλος εξελθών εις περιοδείαν προς επίσκεψιν των διαφόρων μονών της βασιλευούσης έφθασε και εις το Ικάσιον μοναστήριον και εις αυτό έτι το κελλίον της Κασσιανής. Αύτη δε ηχηθείσα τον κρότον των βασιλικών βημάτων, κατέλιπε το γραφείον αυτής και επ’αυτού το ποίημα αυτής κρυβείσα εις το ενδότερον του κελλίου προσευχητάριον. Τότε ο αυτοκράτωρ ευρών το επί του γραφείου στιχηρόν συντεθειμένον άχρι της περιόδου «κρότον τοις ωσίν ηχηθείσα» και γνους την έννοιαν του ποιήματος, έλαβε τον κάλαμον αυτής και συνεχίζων το άσμα έγραψε τας δύο λέξεις «τω φόβω εκρύβη» (η Κασσιανή), η δε μελωδός επέρανε το ποίημα μετά την αναχώρησιν του Θεοφίλου. Η Kασσιανή εποίησε πολλούς κανόνας, εξ ων εις φέρει το όνομα αυτής, ο του Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι θαλάσσης» ποιήσασα τούτου μόνον τους Ειρμούς τους από της πρώτης (Α) μέχρι της πέμπτης (Ε) ωδής, των Τροπαρίων των Ειρμών μελουργηθέντων υπό Μάρκου μοναχού του βραδύτερον Ιδρούντος της Ιταλίας επισκόπου, συγχρόνου Λέοντος του Σοφού, ολοκλήρων δε των ωδών ΣΤ', Ζ', Η' και Θ' αποδιδομένων εις Κοσμάν τον Μελωδόν. Προσέτι εμουσούργησεν η Kασσιανή και λαμπρά στιχηρά, εν οις αριθμείται το εις ήχoν Β' Δοξαστικόν των εσπερίων της Χριστού Γεννήσεως «Αυγούστου μοναρχησαντος». -Γαβριήλ ιερομόναχος (880), εποίησεν ύμνους και συνέγραψεν εγχειρίδιον περί του «Τι έστι ψαλτική και περί της ετυμολογίας των σημαδίων ταύτης».

***

Η από του Ι' αιώνος παρακμή της υμνογραφίας και οι προ του Μαΐστορος Κουκουζέλη υμνογράφοι και μουσικοί

Μετά τον Θ' αιώνα άρχεται η εν τη Uμνογραφία παρακμή, εις ην συνετέλεσε κατά πολύ η εν τω μεταξύ αχθείσα εις πέρας συμπλήρωσις της Λειτουργίας και πάσης καθόλου εκκλησιαστικής ακολουθίας, δι’ην δυσκόλως ηδύναντο να εύρωσι πλέον χώρον εν αυταις νέοι ύμνοι. Έκτοτε, εξαιρέσει του παρά την Ρώμην εν έτει 1004 ιδρυθέντος μοναστηρίου του τάγματος του αγίoυ Βασιλείου Grotta Feratta, όπερ επί τινα χρόνον υπήρξε φυτώριον εκκλησιαστικών υμνογράφων και μελωδών, απαντώσι μεμονωμένα παραδείγματα υμνογράφων.

Ιωάννης Καμνιάτης (904), Θεσσαλονικεύς, κληρικός ελλόγιμος και μουσικός. -Πανάρετος Πατζάδας ο Πράσινος, μουσικός δόκιμος ακμάσας κατά τον Ι' αιώνα, ποιήσας διάφορα μουσουργήματα εξηγηθέντα εκ της αρχαίας εις την νέαν παρασημαντικήν και υπάρχοντα εις διαφόρους μουσικάς Ανθολογίας. Εδίδαξε την μουσικήν και εις τον υιόν αυτού Γεώργιον τον δομέστικον τον και Λαοσυνάκτην λεγόμενον, ως έχοντα το καθήκον να προσκαλή εις την εκκλησίαν τους ανωτέρους κληρικούς και τους ανωτέρους υπαλλήλους του Παλατίου, αναδειχθέντα δε διάσημον μουσικόν και υμνογράφον, μελοποιήσαντα ου μόνον εκκλησιαστικά αλλά και δημοτικά άσματα, ποιήσαντα και ύμνους. Τινά των εκλεκτών έργων του Γεωργίου εδημοσιεύθησαν εις διαφόρους μουσικάς Ανθολογίας, μετανεχθέντα εκ της αρχαίας εις την νέαν παρασημαντικην. -Νείλος μοναχός της Καλαβρίας, ο νεώτερος, ζήσας 95 έτη ετελεύτησε τώ 1005. Εποίησεν ύμνους εις τον άγιον Βενέδικτον, ους έμελψε μετά μελωδικής ψαλμωδίας εν παννυχίδι και μετά εξηκονταμελούς χορού. -Βαρθολομαίος μοναχός, ηγούμενος της μονής της εν Καλαβρία Γροτταφερράτης, μαθητής εγένετο του μοναχού Νείλου και ισότιμος αυτώ διά τε την παιδείαν, την αγιότητα και τα ασματικά έργα. Ετελεύτησε τω 1040. Εποίησεν ύμνους, μη διασωθέντας, εις την Θεοτόκον και άλλους αγίους. -Παύλος ο Αμμορίου ο και της Ευεργέτιδος ένεκα της εν τη μονή της Θεομήτορος της Ευεργέτιδος διαμονής αυτού, ης υπήρξε και ιδρυτής. Ακμάσας πιθανώς κατά τον Ι΄ αιώνα, εποίησεν ύμνον ικετήριον εις την Θεοτόκον και στιχηρά εις αυτήν συμπεριληφθέντα εν τη Οκτωήχω Ιωάννον του Δαμασκηνoύ. -Νικηφόρος Ηθικός ο μοναχός, ζήσας κατά τον Ι` αιώνα, ποιήσας Οίκους (κατά μέλος) και πλατύνας το μιλος του Οικηματαρίου είδους, κοινωνικά και άλλα μουσουργήματα. -Ιωάννης Γλυκύς (900), έξοχος μουσικός και μονογράφος αυτός πρώτος μελίσας τα δογματικά του Δαμασκηνού εις το Μαθηματάριον είδος; τα ένδεκα Εωθινά Λέοντος του Σοφού κατά το παλαιόν η αργόν Στιχηράριον, προσέτι δε το αρχαίον «Δύναμις», αλληλουάριον εις ήχον Πλ. Α', Χερουβικόν και Κοινωνικόν· υπήρξε ποιητής των Οίκων κατά το μέλος, εποίησε μικράν Προπαίδειαν κατα, το αργόν στιχηραρικόν είδος εις ήχον Α' προς εκγύμνασιν των αρχαρίων εις το διατονικόν γένος, εκανόνισε τους όρους της συνθέσεως των μουσικών θέσεων κατά το είδος της μετροφωνίας, εκαλλώπισε το είδος του παλαιού ή αργού Στιχηραρίου, εποίησεν ύμνονς, άσματα, προσέτι δε και θέματα του Στιχηραρίον, Κρατηματαρίου, Παπαδικής και του Μαθηματαρίoυ κατά τους αναγραμματισμούς. Τα μουσουργήματα του Γλυκέως μετηνέχθησαν εκ της αρχαίας παρασημαντικής εις την νυν παρ’ημίν εν χρήσει. -Ιωάννης Πλουσιαδηνός ο και Κουκουμάς καλούμενος, έζησε προ του μαΐστορος Ιωάννου του Κουκκουζέλη. Ο διάσημος ούτος επί παιδεία και μουσική εμπειρία ανήρ εμέλισε διάφορα αργά μουσουργήματα, συνέγραψε Θεωρητικόν της Μουσικής, εις ο πραγματεύεται περί μουσικών σημείων, μετροφωνίας και ήχων, εποίησε δε και το λεγόμενον Μέγα Ίσον, επιγραφόμενον «Μέθοδος Ιωάννον του Πλουσιαδηνού», ετέραν Προπαίδειαν μικροτέραν εις οκτώηχον προς εκγύμνασιν των αρχαρίων μαθητών, ήτις φέρει επιγραφήν «Μέθοδος αγιορείτικη», προσέτι και ένα Τροχόν της Μουσικής, ερμηνευθέντα συν τοις άλλοις εκ της αρχαίας εις την νυν εν χρήσει παρασημαντικήν, καλούμενον δε «Η σοφωτάτη Παραλλαγή». -Ιωάννης Ευχαίτων επίσκοπος, ο και Μαυρόπους επικληθείς ως εκ του χρώματος των ποδών αυτού, ήκμασε κατά τας αρχάς του ΙΑ' αιώνος, εποίησε πολυαρίθμους ασματικούς κανόνας, εξ ων 70 προς την Θεοτόκον εις οκτώ ήχους, 25 εις τον Κύριον Ιησούν, 11εις Ιωάννην τον Πρόδρομον, 8 εις Ιωσήφ τον Υμνογράφον, την ακολουθίαν των Τριών Ιεραρχών και διάφορα στιχηρά τροπάρια ιδιόμελα. -Κατά τον ΙΑ' αιώνα ηκμασαν και οι υμνογράφοι, Γεώργιος Σκυλίτσης, ποιητής κανόνων, Λέων Μαγίστωρ, ποιητής στιχηρών ιδιομέλων τροπαρίων και δοξαστικών, Ιωάννης Ζωναράς (1048), ποιητής κανόνος δογματικού εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον, Νικήτας Στηθάτος, μοναχός της εν Κωνσταντινουπόλει μονής του Στουδίου, μελωδήσας άσματα και κανόνα εις τον άγιον Νικόλαον. -Νικήτας Σερρών επίσκοπος και είτα Ηρακλείας (1075), ποιητής ασματικών κανόνων, Θεοφάνης Κεραμεύς, αρχιεπίσκοπος της Ταυρομενίας εν Σικελία, ασματογράφος, Μιχαήλ Ψελλός (1020-1106), ανήρ σοφώτατος, σπουδαίον περί Μουσικής έργον γράψας, (oυ αποσπάσματα εξέδοτο ο Γάλλος Ruelle), ου το περιεχόμενον είναι συνάθροισις λέξεων υπαγομένων εις την μουσικήν επιστήμην, ορισμοί των κανόνων της μελοποιΐας και διαίρεσις των ήχων και των κλάδων αυτών.

***

Η εκ του Βυζαντίου εισαγωγή της Εκκλησιαστικής Μουσικής εις Ρωσσίαν

Η Εκκλησιαστική Μουσική εισήχθη εκ του Βυζαντίου εις Ρωσσίαν κατάι τον Θ' αιώνα, ότε επί των ημερών του ιερωτάτου Φωτίου εδέχθησαν oι Ρώσσοι τον Χριστιανισμόν και τα λειτουργικά βιβλία των Βυζαντινών. Κυρίως όμως διεδόθησαν και εκραταιώθησαν παρά τοις Ρώσσοις η νέα θρησκεία, τα λειτουργικά βιβλία και η τότε εν χρήσει Βυζαντινή Μουσική υπό του εγγόνου της τον Χριστιανισμόν δεξαμένης τω 955 βασιλίσσης Όλγας Βλαδιμήρου, όστις τω 987 αποστείλας εις Κωνσταντινούπολιν δέκα Βογιάρους και βεβαιωθείς περί της αληθείας και μεγαλοπρεπείας της χριστιανικής θρησκείας, εβεβαιώθη άμα και περί της θαυμασίας και θεσπεσίας εκείνης ψαλμωδίας του περικαλλεστάτου ναού της Αγίας Σοφίας, ήτις κατέπληξε και κατέθελξε μάλλον των άλλων αυτούς. «Ενομίσαμεν, έλεγον oι πρέσβεις έκπληκτοι εις τον ηγεμόνα αυτών, ενομίσαμεν ότι μετεκομίσθημεν εις τους ουρανoύς· χορός Αγγέλων καταβαίνων εξ ουρανών έψαλλεν υπό τους θόλους της Αγίας Σοφίας μετά των Ελλήνων ψαλτών». Μετά δε την εν Κιέβω βάπτισιν Βλαδιμήρου του Μεγάλου, ο μητροπολίτης Μιχαήλ μετεκαλέσατο εις Κίεβον, εκτός πολλών Ελλήνων λογίων επισκόπων και ιερέων, και ψάλτας τινάς. Επί Ιεροσλαύου του Α΄ υιoύ του Βλαδιμήρου, ακμάσαντος τον ΙΑ' αιώνα, προσκαλούνται εις Ρωσσίαν τρεις Έλληνες ψάλται, οίτινες εδίδαξαν τας κατανυκτικάς εκκλησιαστικάς μελωδίας τας εν χρήσει εν Κωνσταντινουπόλει.

Αλλ’η ιερά αυτή μοναχή υπέστη συν τω χρόνω και τινας αλλοιώσεις, ως εκ της ροπής, ην έσχεν επ’αυτήν βραδύτερον η εκκλησιαστική μουσική των νοτίων Σλαύων. Kαι εδέησε μεν να προσκληθώσιν εκ Κωνσταντινουπόλεως διάφοροι προς αναθεώρησιν και κάθαρσιν των λειτουργικών βιβλίων και της μουσικής των Ρώσσων αλλά μεθ’όλας τας προς τούτο γενομένας αποπείρας, ούτε τα λειτουργικά βιβλία ούτε η μουσική, αυτών κατωρθώθη ουδέ να αφομοιωθώσι τέλεον προς τα της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Παραφθοράν μεγάλην υπέστη εν Ρωσσία η Εκκλησιαστική μουσική, εξ oυ ηναγκάσθη κατά το πρώτον ήμισυ του ΙΖ' αιώνος (1649) ο τότε πατριάρχης Νίκων να επιχειρήση δι’Ελλήνων και Ρώσσων μουσικών και ιδία διά του Αρσενίoυ Σουχανόβα, ον επί τούτω εξαπέστειλεν εις Ιεροσόλυμα, να προβή εις αναθεώρησιν και κάθαρσιν αυτής. Τούτο όμως δυσηρέστησε πολλούς, θεωρούντας πάσαν τοιαύτην καινοτομίαν ως ανατρεπτικήν της ορθής εις Χριστόν πίστεως και ιδρύθησαν υπ’αυτών ιδία σχισματικαί Εκκλησίαι, αι των Ρασκολνίκων, παρ’οις μένει έτι και νυν εν χρήσει η πάλαι παρεφθαρμένη εκκλησιαστική μουσική. Η επί του πατριάρχου Νίκωνος καθιερωθείσα μουσική παρέμεινεν έκτοτε εν χρήσει. Ως δε εν τη ημετέρα μουσική χρήσις εγίνετο το πάλαι του ελληνικού αλφαβήτου, ούτω και εν τη Ρωσσική του σλαυωνικού. Αλλά βραδύτερον μετεβλήθη και η μουσική των Ρώσσων παρασημαντική, αφ’ου χρόνου ιδία διεκρίθησαν παρ’αυτοίς τα διάφορα μέλη της Εκκλησιαστικής μουσικής, εν οις ονομαστότερα υπήρξαν το Ελληνικόν, Βουλγαρικόν, Κιέβειον, Σημαδιακόν, ων το τελευταίον ην κράμα Ελληνικής και Σλαυϊκής μουσικής, έχον ιδίαν παρασημαντικήν.

Βραδύτερον όμως oι Ρώσοι εσκέφθησαν να προσφύγωσιν εις την παρασημαντικήν της τετραφώνου μουσικής των Ευρωπαίων. Συν τη Ευρωπαϊκή παρασημαντική εισήχθη παρ’αυτοίς κατά μικρόν και αυτή η πολύφωνος ευρωπαϊκή μουσική, ιδία εις την Λειτουργίαν, τη ανοχή της διοικούσης Ιεράς Συνόδου. Η μουσική αύτη, δι’ης κατ’ αρχάς εψάλλοντο μόνον τα παπαδικά της λειτουργίας μέλη, επεξετάθη βραδύτερον και εις άλλα εκκλησιαστικά μέλη και προσέλαβεν ολίγον κατ’ ολίγον εθνικόν όλως χαρακτήρα. Η ρωσσική μουσική, αφισταμένη τόσον της ημετέρας όσον και της Ευρωπαϊκής, εκ μεν της πρώτης διετήρησεν αμυδράν τινά διάκρισιν των ήχων, εκ δε της δευτέρας παρέλαβε τους μουσικούς μόνον χαρακτήρας. Εις ακμήν μεγάλην έφθασεν αύτη επί, Νικολάου του Α', ότε ανεφάνησαν oι μεγάλοι μονουργοί Βορτνιάνσκης και Τουρτσιανίνος, εις ους ύστερον επηκολούθησαν ο Βινογράδωφ, ο Σοκολώφ και ο Λβόφσκης. Εν τω μητροπολιτικώ ναώ του Ισαάκ εν Πετρουπόλει και εν τω αυτοκρατορικώ ναώ εκτελούνται τα έργα του Βορτνιάνσκη υπό χορών, απαρτιζομένων εξ εκατόν ανδρών και παίδων, κινούσι δε τον θαυμασμόν και αυτών των Ευρωπαίων. Η διοικούσα Σύνοδος της Ρωσσίας συνέστησε δι’εγκυκλίου αυτής τω 1888 όπως επ’εκκλησίας γίνηται χρύσιςς μόνον των μουσουργημάτων του Βορτνιάνσκη, του Τουρτσιανίνου, και του Βινογράδωφ, ως διασωζόντων αυστηρόν εκκλησιαστικόν ύφος, αποκλείσασα την χρήσιν των μουσουργημάτων του Σοκολώφ και Λβόφσκη. Τετραφώνως ψάλλουσιν εν ταις εκκλησίαις των πόλεων της Ρωσσίας, εν δε ταις των κωμοπόλεων και χωρίων μονοφώνως, ως υπάρχοντος ενός μόνου ψάλτου.

Ιστορείται ότι πρό ολίγων δεκαετηρίδων εν τη εν Κιέβω μονή της Λαύρας, τη ιδρυθείση τον ΙΑ' αιώνα, ην εν χρήσει ψαλμωδία, ήτις εκρίνετο διάφορος πάσης άλλης υφισταμένης εν Ρωσσία,. Τα περιέχοντα την ψαλμωδίαν ταύτην μουσικά βιβλία εισί γεγραμμένα επί μονοφωνίας, φέρουσι δε παρασημαντικήν ολίγον διαφέρουσαν της σημερινής εκκλησιαστικής παρασημαντικής εν Ρωσσία. Κατά τας τελευταίας δεκαετηρίδας επί των επί μιας φωνής τούτων βιβλίων εφήρμοσαν πιστότατα τριφωνίαν δι’ευρωπαϊκής παρασημαντικής. Την εν τη Λαύρα του Κιέβου μουσικήν αποκαλούσιν οι Ρώσσοι Ελληνικήν, ίσως διότι το πάλαι εν τη μονή ταύτη χρήσις εγίνετο της Βυζαντινής μουσικής, την οποίαν, καίτοι νυν μετέβαλον, νομίζουσιν όμως ότι κατέχουσιν εσέτι.

***

Η Γρηγοριανή και η Παλεστρινιανή μουσική της Δυτικής Εκκλησίας.

Κατά τον Μεσαίωνα η γρηγοριανή μουσική επεκράτησεν εφ’όλης της Δύσεως, ιδρύθη δε τότε και ειδική Μουσική Σχολή, εν η επιστημονικώς εδιδάσκετο και εκαλλιεργείτο η μουσική αύτη. Μεθ’όλην εν τούτοις την ληφθείσαν πρόνοιαν περί διατηρήσεως και καλλιεργείας της γρηγοριανής μουσικής, αύτη δεν εβράδυνε να υποστή ποηλλάς αλλοιώσεις και διαφθοράς. Η παραμόρφωσις δ’αυτής επετάθη κυρίως επί της βασιλείας του διασημου Charlemagne (Καρόλου του Μεγάλου), όστις μετακαλεσάμενος τους από των γνησίων και αρχικών κανόνων της ιεράς μουσικής του Γρηγορίου απομακρυθέντας γάλλονς και γερμανούς μουσουργούς, έλεξεν αυτοίς τάδε «Πότερον τυγχάνει καθαρώτερον, η πηγή ή οι από ταύτης σχηματισθέντες ρύακες, οίτινες ρέουσι μακράν αυτής;». Οι πάντες δέν εδίστασαν ν’αποφανθώσιν ότι καθαρωτέρα είναι η πηγή. «Λοιπόν, υπέλαβεν ο αυτοκράτωρ, επανέλθετε εις την πηγήν Γρηγορίον του Μεγάλου, διότι βέβαιον είναι ότι απεμακρύνθητε της υπ’αυτού καθιερωθείσης μουσικής της Εκκλησίας». Κατά τον αυτοκράτορα, αληθώς ευπαίδευτοι ησαν μόνον oι γινώσκοντες απολύτως ν’άδωσιν· ου μόνον δ’απήτει οι ιερείς να ώσι μουσικοί, αλλά είχεν απαγορεύσει την εις τα ανάκτορα είσοδον παντι ιερεί, αγνοούντι την ανάγνωσιν και την μουσικήν. Τοιουτοτροπως ο Charlemagne αποκατέστησεν εν τη Ρωμαϊκη Εκκλησία, το γνήσιον γρηγοριανόν άσμα.

Kαι πάλιν όμως βραδύτερον νέας υπέστη η γρηγοριανή μουσική παραμορφώσεις και παραφθοράς, και oύτω προς τω γρηγοριανώ άσματι ανεπτύχθη ιδία από του τέλους της Α΄ μ.Χ: χιλιετηρίδος η τετράφωνος εκκλησιαστική μουσική. Προσθετέον δ’ ενταύθα ότι η αρμονική αύτη μουσική είναι το πόρισμα συντόνων και ενδελεχών αγώνων γενεών ή μάλλον αιώνων ολοκλήρων, από της ΙΑ' μέχρι της ΙΣΤ' μ.Χ. εκατονταετηρίδος, ότε αυτή κυρίως έφθασεν εις πλήρη ακμήν. Είχεν ως βάσιν την Γρηγοριανήν μουσικήν ως Cantum firmum, αι δε συνθέσεις αυτής περιοριζόμεναι κυρίως εις την φωνητικήν μουσικήν ήσαν πολύφωνοι και εξετελούντο υπό μεγάλων χορών. Αλλά συν τω χρόνω η Εκκλησιαστική μούσική ήρξατο προσλαμβάνουσα κοσμικόν πως χαρακτήρα, παρεκκλίνοντα του σεμνού και επιβάλλοντος ήθους των πάλαι εκκλησιαστικών ύμνων, ιδία, του λεγομένον Cantus Choralis. Η τοιαύτη τροπή συνετάραξε τα συντηρητικά στοιχεία εν τη Δυτική Εκκλησία και προεκάλεσεν αληθή εξέγερσιν αυτών κατά της χρήσεως πάσης πολυφώνου μουσικής εν τοις ναοίς. Τούτο και προυτάθη ήδη μεσούντος του ΙΣΤ΄ αιώνος εις την τότε συνελθούσαν εν Τριδέντω σύνoδoν, την παρά Λατίνοις Οικουμενικήν θεωρουμένην, και θα εγίνετο ίσως αποδεκτόν, εάν μη ανεφαίνετο νέος μεταρρυθμιστής της Εκκλησιαστικής μουσικής, ο κλεινός Πέτρος Λουδοβίκος Παλεστρίνας. Ούτος συνέθεσε κατ’εντολήν της περί ης ο λόγος Συνόδου τρεις λειτουργίας, εξ ών η μία ιδία, λεγομένη missa Marceli, εις ανάμνησιν του ομωνύμου πάπα, όστις υπήρξε προστάτης του μεγάλου μoυσoυργού, και ήτις εκτελεσθείσα ενεποίησε βαθυτάτην εντύπωσιν διά το απλούν και αρχαιοπρεπές αυτής ήθος, αλλ’ εν ταυτώ και διά το ύψος και την μεγαλοπρέπειαν αυτής. Ο Παλεστρίνας έσωσεν ούτω την τετράφωνον μουσικήν διά την Δυτικήν Εκκλησίαν, εγένετο δε ο ιδρυτής νέας σχολής της Εκκλησιαστικής μουσικής εν Ιταλία, ην εκλέϊσαν συν αυτώ και μετ’αυτόν και άλλοι επιφανείς Ιταλοί, μουσουργοί, ων τα έργα είναι αιώνια μνημεία της τέχνης, άτινα ως τοιαύτα δεν ανήκουσιν εις μόνην την Ιταλίαν και την Δυτικήν Εκκλησίαν, αλλ’είναι κτήμα ολοκλήρου του πεπολιτισμένου κόσμου.

Η νέα Εκκλησιαστική μουσική της Ιταλίας έσχε ροπήν μεγάλην και επί τας άλλας χώρας της Εσπερίας, μάλιστα δ’επί την Γερμανίαν, ήτις έκτοτε ανέλαβε την ηγεσίαν, ως εν τη κοσμική μουσική, και εν τη εκκλησιαστική. Εις τούτο συνεβάλετο τα μάλιστα και η εκκλησιαστική μεταρρύθμισις εν αυτή. Ο Μαρτίνος Λούθηρος (1483), ειδώς κάλλιστα οποίαν επιρροήν ηδύνατο να έχη υπό θρησκευτικήν έποψιν η μουσική, εσκέφθη να χρησιμοποιήση αυτήν υπέρ της μεταρρυθμίσεως αυτού, εκλαϊκεύων ούτως ειπείν τους εκκλησιαστικούς ύμνους και καθιστών τούτους κτήμα, ουχί πλέον των ιερέων και των ψαλτών, αλλ’ολοκλήρου του λαού. Έκτοτε ήρξατο αληθής άμιλλα εν τη χώρα εκείνη μεταξύ των Διαμαρτυρομένων και των Καθολικών, ως εν παντί άλλω κλάδω του θρησκευτικού βίου, και εν τη Εκκλησιαστική μουσική. Oι Διαμαρτυρόμενοι, πλην των ύμνων των ψαλλομένων συνήθως επ’εκκλησίας υπό του λαού ολοκλήρου εν συνοδεία του εκκλησιαστικού οργάνου, εκαλλιέργησαν ιδία την χορικήν λεγομένην ψαλμωδίαν, έχοντες εν τούτω πρότυπον την Αμβροσιανήν ψαλμωδίαν, αλλ’εν τετραφωνία. Προς τα μεγαλείτερα είδη της μουσικής των Καθολικών, άτινα ως εκ της καταργήσεως της κυρίως λειτουργίας παρά τοις Διαμαρτυρομένοις δεν ηδύναντο να καλλιεργήσωσιν ούτοι, αντέταξαν τας λεγομένας Cantatas και ιδία τα Ορατόρια, εν είδος εκκλησιαστικών επών, ων η υπόθεσις είναι ειλημμένη συνήθως εκ της Παλαιάς ή Καινής Διαθήκης. Ταύτα απαρτίζονται ως επί το πολύ εκ ψαλμωδίας αφηγηματικής, εκ μονωδίας, διωδίας, τριωδίας και εκ χορικών, συνοδευομένων και τούτων υπ’οργανικής μουσικής. Τα περιώνυμα Ορατόρια του Σεβαστιανού Βάχ και των μιμητών αυτού Χάϊνδελ, Μεδελσώνος, Μαξ Βρουχ και άλλων μουσουργών της Γερμανίας είναι έργα υπό έποψιν επινοίας, τέχνης και μεγαλοπρεπείας θεωρούμενα ασυγκρίτω τω λόγω ανώτερα των συνήθων μελοδραμάτων και πάσης άλλης κοσμικής μουσικής. Εν τη αμίλλη ταύτη των Διαμαρτυρομένων δέν καθυστέρησαν και οι Καθολικοί της Γερμανίας και των άλλων χωρών εν τοις νεωτέροις χρόνοις. Έχουσι να επιδείξωσι και αυτοί και άλλα παντοία έργα εκκλησιαστικής μουσικής των κορυφαίων μουσουργών αυτών του Βετόβεν, Μόρζαρτ, Xάϋδν, Λιστ, Γκουνώ, Χερουβίνη, Βέρδη και άλλων πολλών. Ούτω η Εκκλησιαστική μουσική εν τη Εσπερία έφθασεν εις το άκρον άωτον της ακμής και τελειότητος, υπερτερούσα υπό πολλάς επόψεις πάσης κοσμικής μουσικής.

Λεκτέον δ’ενταύθα ότι νυν ζήτημα εκκλησιαστικής μουσικής υφίσταται και εν τη Εκκλησία της Ρώμης, διότι εις τας κατά τον ΙΖ' και ΙΗ' αιώνα δημοσιευθείσας εκδόσεις των γρηγοριανών μουσικών κειμένων εγένοντο αλλοιώσεις και παραφθοραί, και εκ των ούτω παρηλλαγμένων κειμένων προήλθον τα σήμερον εν ταις Εκκλησίαις εν χρήσει όντα. Την τοιαύτην κατάστασιν λαβών υπ’όψιν ο νέος της Δυτικής Εκκλησίας ποντίφηξ Πίος ο Ι', εγκρατέστατος ων της γνησίας Εκκλησιαστικης μουσικής, μεθ’όλας τας συμπαρομαρτούσας τω υψηλώ αξιώματι αυτού ποικίλας ασχολίας, και δη κατά τας απαρχάς της αναρρήσεως αυτού εις τον παπικόν θρόνον, δεν απηξίωσε ν’αναλάβη τον αγώνα της εκκαθάρσεως της σημερινής Εκκλησιαστικής μουσικής από των αλλοιώσεων και των διαφθορών, ας αύτη προϊόντος του χρόνου υπέστη, και ν’αποκαταστήση εν τη Εκκλησία της Ρώμης την αρχαίαν Εκκλησιαστικήν μουσικήν, την Γρηγοριανήν.

Παρατηρητέον δε ότι η κυρία αφορμή της παραμορφώσεως και παραφθοράς της γρηγοριανής μουσικής υπήρξεν η άγνοια της σημασίας των μουσικών σημάτων ή σημαδίων (παρισταμένων εν τοις κειμένοις εις διακεκριμένα απ’αλλήλων συμπλέγματα, καλούμενα neumes) και η παραραγνώρισις του σκοπού αυτών εν τω ρυθμικώ οργανισμώ αυτής.

Εν τω διεξαγομένω δε αγώνι δεν αποσκοπείται μόνον η επιδιόρθωσις της εκκλησιαστικής μουσικής και η αποκατάστασις της γνησίας τοιαύτης, αλλά και η από της Εκκλησίας απέλασις της παρεισαχθείσης εις την τετράφωνον μουσικήν θεατρικής μουσικής. Ο πάπας Πίος ο Ι' συνεργάτη πολύτιμον εν τω έργω της μεταρρυθμίσεως της ιεράς μουσικής έχει τον αββάν Λαυρέντιον Παρώζην, δεινόν μύστην και άγαν ζηλωτήν της γνησίας ιεράς μουσικής, διευθυντήν δε εν Ρώμη του εκκλησιαστικού χορού του ιερού ναού του Σίξτου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε΄. ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΟΥΚΚΟΥΖΕΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1100-1453)

Ιωάννης Μαΐστωρ ο Κουκκουζέλης

Ο ονομαστότατος ούτος μελοποιός των βυζαντινών χρόνων, η δευτέρα πηγή της Μουσικής μετά τον θείον Δαμασκηνόν, ο και «Μαΐστωρ της μουσικής» επικληθείς, αποτελεί ιδίαν εποχήν εν τη ιστορία της ιεράς τέχνης ου μόνον ως κατακοσμήσας την εκκλησιαστικήν ψαλμωδίαν διά μελισταγών ασμάτων, αλλά και ως επενεγκών τροποποιήσεις τινάς και μεταβολάς ή προσθαφαιρέσεις έν τισι σημείοις της υπό του φωστήρος της Δαμασκού καθιερωθείσης συμβολικής γραφής των μελωδιών, ην και ηρμήνευσε διά βραχείας ερμηνείας, μαρτυρούσης ότι εν μουσικόν σημείον, ως π.χ. το Ουράνισμα, συνίσταται, παρ’αυτώ εξ 20 απλών σημείων. Της παρασημαντικής του Κουκκουζέλη χρήσις εγίνετο μέχρι των μέσων του ΙΗ' αιώνος, ότε ο Πρωτοψάλτης της Μ. Εκκλησίας Ιωάννης ο Τραπεζούντιος (1756), κελεύσει του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου του από Νικομηδείας, χάριν ευχερεστέρας μεταδόσεως της ψαλμωδίας μετέβαλε το σύστημα των χαρακτήρων, εισαγαγών απλουστέραν μέθοδον παρασημαντικής, χαρακτήρας δηλονούν μoυσικούς στοιχειώδεις εν μέρει και κατά τι διαφόρους των προ αυτoύ εν χρήσει, κλίνοντας δε επί το εξηγηματικόν.

Εγεννήθη ο Ιωάννης κατά τον ΙΒ' αιώνα εν Δυρραχίω της Ιλλυρίας, ωνομάσθη δε Κουκκουζέλης διότι ερωτώμενος τι τρώγει υπό των συμμαθητών αυτού εν τη εν Κωνσταντινουπόλει αυτοκρατορική σχολή, εις ην εισήχθη ορφανός πατρός ταις ενεργείαις της μητρός αυτού, απήντα «κουκκία και ζέλια» (χόρτα), άτε δι’αυτών τρεφόμενος ένεκα της πτωχείας αυτού.

Ο Ιωάννης κλίσιν παιδιόθεν αισθανόμενος ου μόνον προς τα γράμματα αλλά και προς την ιεράν μουσικήν, διαπρέπων δε και διά το ηδυμελίφθογγον της φωνής αυτού, προσελήφθη και εις την βασιλικήν Μουσικήν Σχολήν, αναδειχθείς κράτιστος μύστης της θείας τέχνης και εφελκύσας την αγάπην των μεγιστάνων της εποχής και τήν εύνοιαν του αυτοκράτορος, υφ’ου διορίζεται, αρχιμουσικός των αυτοκρατορικών ψαλτών. Αλλ’ο Ιωάννης, καίπεο απολαύων εν τω Παλατίω πάντων των αγαθών, και γινώσκων την επιθυμίαν του αυτοκράτορος όπως εισαγάγη αυτόν εις συγγενικήν συνάφειαν μετά τινος των μεγιστάνων, προνοών όμως μάλλον περί της ψυχής αυτού, αποφασίζει να εγκαταλείψη το Παλάτιον. Επί τούτω απατά τον αυτοκράτορα και μεταβαίνει εις την γενέθλιον χώραν όπως λάβη δήθεν την επί τω γενησομένω γάμω μητρικήν συγκατάθεσιν. Εκεί εμέλισε την θρηνωδίαν (μυρολόγι) «Βουλγάραν» καλουμένην, ην ήκουσε κρυφά ιστάμενος εντός της οικίας παρά της θρηνωδούσης μητρός αυτού, προς ην φίλοι του Ιωάννου ψευδώς και σκοπίμως ανήγγειλαν τον θάνατον του υιoύ αυτής.

Επανελθών ο Ιωάννης εις Κωνσταντινούπολιν και πληροφορηθείς παρά του ένεκα υποθέσεων εν τω Βυζαντίω ευρισκομένου ηγουμένου της εν Αγίω Όρει μονής της Μεγίστης Λαύρας τα περί του βίου των εν Άθω ερημιτών, απεφάσισε δραπετεύων να μεταβή εις Άγιον Όρος, φέρων μεθ’εαυτού την ράβδον και τον χιτώνα αυτού. Εν τη μονή της Λαύρας ερωτηθείς ο Ιωάννης υπό του θυρωρού τις ην, και τι θέλει, απεκρίθη ότι είναι άνθρωπος χωρικός, ποιμήν προβάτων και ότι επιθυμεί το μοναχικόν σχήμα. Επί τη παρατηρήσει δε του θυρωρού περί της νεότητος του ξένου, ο Ιωάννης ταπεινώς απήντησε το του Ιερεμίου «Αγαθόν ανδρί, όταν άρη ζυγόν εν τη νεότητι αυτού» (Θρην. Γ' 27). Εν τη Λαύρα κείρεται μοναχός και διορίζεται, ποιμήν των τράγων της μονής. Ανεγνωρίσθη δε υπό του ηγουμένου, ως εκ του εξής γεγονότος: Ημέραν τινά ο Ιωάννης καθήμενος και φυλάττων το ποίμνιον αυτού ήρξατο ψάλλων· ερημίτης δε τις ήκουσε την γλυκυτάτην αυτού φωνήν και μετ’εκπλήξεως παρετήρησεν ότι και αυτοί oι τράγοι ητένιζον προς τον ποιμένα αυτών ως εκ τoυ μέλους της ψαλμωδίας αυτού· αναγγέλει τότε ταύτα τω ηγουμένω της Λαύρας, υφ’ου προσκαλείται ο Ιωάννης, αναγνωρίζεται και επιτιμάται ως μη δηλώσας εγκαίρως ότι ήτο ο πεφιλημένος ηδύφωνος μουσικός του αυτοκράτορος. Ο ηγούμενος αναγγέλλει τα κατά τον Ιωάννην εις τον αυτοκράτορα, συγκατατεθέντα όμως να μη ενοχλήση τον δραπετεύσαντα εκ του Παλατίου αγαπητόν μουσικόν αυτού.

Έκτοτε ο Ιωάννης έζη εντός κελλίου τινός της Λαύρας, τας δε Κυριακάς και εορτάς έψαλεν εις τον ναόν μετά κατανύξεως συν τοις άλλοις ιεροψάλτοις. Οι κόποι δε αυτού και ο προς την μελωδίαν ζήλος αντημείφθησαν δι’oυρανίου επισκέψεως. Κατά την παράδοσιν, έν τινι παννυχίδι τω σαββάτω της Ε εβδομάδος των Νηστειών, ότε ψάλλεται ο Ακάθιστος ύμνος, μετά το τέλος του κανόνος ο Ιωάννης κεκοπιακώς εκ της αγρυπνίας απεκοιμήθη εις το στασίδιον, και αφυπνισθείς ευρίσκει εν τη χειρί αυτού το δώρον της Θεοτόκου, χρυσούν νόμισμα, ου το ημισυ άχρι, σήμερον εύρηται παρά την εικόνα της Θεοτόκου εν τω ναώ της Λαύρας, το δ’έτερον ήμισυ ζητηθέν, λόγω ευλαβείας, εστάλη εις την Ρωσσίαν. Εντεύθεν ο Ιωάννης υπερηύξησε τον προς την ψαλμωδίαν ζήλον αυτού και έψαλεν εν τω ναώ καθ' εκάστην, παθών δε τον πόδα ως εκ της συνεχούς στάσεως κατά την ψαλμωδίαν εν τω ναώ, εθεραπεύθη υπό της Θεοτόκου. Ο Ιωάννης εθαυμάζετο επί τε τη τέχνη και γλυκύτητι της φωνής και επι τη ωραία αυτού μορφή. Κατετάχθη εν τω χορώ των αγίων της Εκκλησίας, γεραιρόμενος τη 1 Οκτωβρίου.

Ο Κουκουζέλης συνέγραψε θεωρητικόν έργον περί Μουσικής τέχνης, και βιβλίον δια μουσικών σημείων περιέχον εκκλησιαστικά άσματα. Εποίησε το λεγόμενον Μέγα Ίσον της Παπαδικής, όπερ ευρισκόμενον εις τας παλαιάς Παπαδικάς μετηνέχθη υπό Πέτρου του Πελοποννησίου εις την εαυτού παρασημαντικήν, εις δε την νέαν υπό των τριών εφευρετών του νέου συστήματος· προσέτι τον κυκλικόν Μέγιστον Τροχόν της μουσικής, όστις έχει περί αυτόν ετέρους τέσσαρας μικροτέρους Τροχούς, εξ ών οι μεν δύο, άνωθεν δεξιά και αριστερά, oι δε δύο κάτωθεν ομοίως. Έκαστος δε τούτων διά μαρτυριών παριστά την πλαγίαν πτώσιν ενός εκάστου πλαγίου ηχου προς τον εαυτού κύριον ήχον, και ένθα, παραβάλλει ο ποιητής τους καθ’ημάς οκτώ ήχους μετα των οκτώ ήχων των αρχαίων· άνωθεν δε και κάτωθεν των μικροτέρων Τροχών φέρει ολογράφως τα ονόματα των κυρίων και πλαγίων ήχων, ως, Δώριος, Λύδιος, Φρύγιος, Μιξολύδιος, Υποδώριος, Υπολύδιος, Υποφρύγιος, Υπομιξολύδιος. Εμουσούργησε προσέτι κατά τους οκτώ ήχους Χερουβικά σύντομα και μακρά έντεχνα, εξ ων σώζεται εν εις ήχον Πλ.Β΄ (παλατιανόν), εν Κοινωνικόν «Αινείτε» εις ήχον Πλ.Α΄, και εν «Γεύσασθαι» εις ήχον Πλ. Α΄, τα μεγάλα και έντεχνα Ανοιξαντάρια, το αργόν «Μακάριος ανήρ», το εις την αρτοκλασίαν «Χαίρε κεχαριτωμένη» κατ’αναγραμματισμόν εις ήχον Α΄ τετράφωνον, Αλληλουάρια εις ήχον Α΄ και Πλ. Α', το «Άνωθεν oι Προφήται», την φήμην «Τον δεσπότην και αρχιερέα», πολυελέους, δοχάς, καλοφωνικούς ειρμούς, πασαπνοάρια και άλλα πλείστα, ων τινά εισιν εκδεδομένα και άλλα ανέκδοτα.

***

Oι από του ΙΒ΄ μέχρι του ΙΕ΄ αιώνος υμνογράφοι και μουσικοί

Γρηγόριος Κουκκουζέλης, μοναχός, δομέστικος της εν Αγίω Όρει ιεράς μονής της Μεγίστης Λαύρας, ένθα εμόναζε κατά τον ΙΒ' αιώνα· εκ των μαθητών του ονομαστού Ιωάννου του Κουκκουζέλη. Υπήρξε μουσικός πεφημισμένος. -Γεώργιος Κοντοπετρής, δομέστικος, ακμάσας κατά τον ΙΒ' αιώνα μετά τον Κουκκουζέλην. Έχει μουσουργήματα πολλά εις το Στιχηράριον, Μαθηματάριον, Κρατηματάριον και την Παπαδικήν, μετενεχθέντα και εις την νυν εν χρήσει παρασημαντικήν και εκδοθέντα εις διαφόρους Μουσικάς Ανθολογίας. -Ξένος ο Κορώνης, εκ Κορώνης της Πελοποννήσου καταγόμενος, Πρωτοψάλτης της Αγίας Σοφίας, ακμάσας μετά τον Ιωάννην τον Κουκκουζέλην. Ο έξοχος ούτος μουσικός είχε και αδελφόν μουσικόν τον Αγάθωνα, ποιήσαντα μαθήματα εις την Παπαδικήν, και υιόν μουσικόν τον Μανουήλ, μελίσαντα μαθήματα ευρισκόμενα εις το Μαθηματάριον. Ξένος ο Κορώνης, συνέγραψε περί Μουσικής Εγχειρίδιον, εις ο πραγματεύεται περι ήχων, περί φθορών κτλ. ανεδείχθη ο εξοχώτερος πάντων των θεματογράφων του Μαθηματαρίου είδους των αναγραμματισμών και του Κρατηματαρίου. Εμέλισε το εις ήχον Β' «Δύναμις» μετά του κρατήματος, το «Άγιος, Κύριος Σαβαώθ» της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, και το «Επί σοι χαίρει» εις ήχον Πλ. Δ', και άλλα τινά. -Θεόδωρος Πρόδρομος (1150), συνέγραψεν ερμηνείαν εις τους ιερούς Κανόνας Ιωάννου του Δαμασκηνού και Κοσμα· περί την ποίησιν και μουσικήν έμπειρος. -Ευστάθιος Θεσσαλονίκης αρχιεπίσκοπος (1170), συνέγραψε περί μουσικής προσωδίας, ηρμήνευσε δε και τον εις την Πεντηκοστήν ιαμβικόν κανόνα του Δαμασκηνού. -Θεόδωρος Βαλσαμών, ο τω 1190 πατριάρχης Αντιοχείας, και εν τοις μελωδοίς αριθμούμενος. -Χριστόφορος ο πατρίκιος και εξ απορρήτων της αυτοκρατορικής αυλής, ήκμασε κατά τον ΙΒ' αιώνα, ποιήσας κανόνας, προσόμοια εις διαφόρους αγίους και άλλα ιερά άσματα. -Θεόκτιστος μοναχός, ακμάσας κατά τον ΙΒ' αιώνα και τακτοποιήσας τα διάφορα εκκλησιαστικά βιβλία. Έγραψε Mηναία, τα οποία είναι γεγραμμένα διά μουσικών σημείων, εποίησε δε και διάφορα στιχηρά. -Ιωάννης Βατάτζης, αυτοκράτωρ του Βυζαντίου (1222), εποίησε πολυελέους και δοξολογίας. -Νικηφόρος Βλεμμίδης (1198-1272), σοφός μοναχός, αριθμούμενος εν τοις μελωδοίς της Εκκλησίας. -Γερμανός ο νέος, πατριάρχης Κων/πόλεως (1222), εποίησεν άσματα ιδιόμελα και την ακολουθίαν της ια' Οκτωβρίου. -Θεόδωρος Λάσκαρις αυτοκράτωρ Νικαίας (1255-1269). Ο ευσεβής βασιλεύς απόβλητος ων του θρόνου υπό των Σταυροφόρων, και στενάζων εν Νικαία εποίησε τον προς την Θεοτόκον εξαίρετον παρακλητικόν κανόνα εις ήχον Πλ.Δ' προς το «Αρματηλάτην Φαραώ», ψαλλόμενον κατά την δεκαπενθήμερον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου νηστείαν και συμπεριληφθέντα εν τη Παρακλητική. Τού εστεμμένου μελωδού σώζεται και έτερος κανών εις την Θεοτόκον.

Εις αυτόν αποδίδονται και Κοινωνικά και μαθήματα του Κρατηματαρίου. -Αθανάσιος ο νέος, πατριάρχης Κων/πόλεως, αριθμείται εν τοις Θεοτοκαριογράφοις της Εκκλησίας, ποιήσας κανόνας παρακλητικούς εις την Θεοτόκον. -Γιωβάσκος ο Βλάχος, άριστος μελοποιός, ακμάσας κατά τον ΙΓ΄αιώνα. Εμέλισε διάφορα άσματα και ιδία Δοξολογίας, εξ ων διακρίνεται η εις την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού πανηγυρική και χαρμόσυνος εις ήχον Δ' μετά δύο ασματικών εις τον αυτόν ήχoν (ων το μεν εκτενέστερον, το δε συντομώτερον), μετενεχθέντων παρά Πέτρου του Πελοποννησίου εις την παρασημαντικήν αυτού, παρά δε Γρηγορίου του Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος εις την σήμερον εν χρήσει, ψαλλομένων δε και νυν κατά την εορτήν της Υψώσεως του Σταυρού και την Γ΄Κυριακήν των Νηστειών. -Γρηγόριος Σιναΐτης μοναχός, τελευτήσας τω 1310. Εποίησε τροπάρια και κανόνας. -Ισίδωρος Βουχηράς, πατριάρχης Κων/πόλεως, ετελεύτησε τω 1349. Εις αυτόν αποδίδονται κανόνες και ύμνοι Ακάθιστοι εις αγίους κτλ. -Νικηφόρος Καβάσιλας (1350), αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, συνέγραψε προς τοις άλλοις και «Ερμηνείαν της θείας λειτουργίας», εν η και περί των ιερών ψαλμωδιών. -Νικηφόρος Κάλλιστος, ιερεύς του ναού της αγίας Σοφίας, ανήρ πολυμαθής, γόνιμος υμνογράφος και ασματογράφος, γεννηθείς περί τα μέσα του ΙΔ' αιώνος, εποίησεν ακολουθίαν εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον της Ζωοδόχου Πηγής και συναξάριον περί της εορτής, ακολουθίαν των εγκαινίων του νoυ της Ζωοδόχου Πηγής, κανόνα εις την Θεοτόκον, διάφορα ασματικά προϊόντα, τροπάρια, συναξάρια εις τας επισήμους εορτάς του Τριωδίου, σύνoψιν Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, σύνοψιν Τριωδίου ακριβεστάτην, ερμηνείαν των Αναβαθμών των οκτώ ήχων και πολλά άλλα έργα. -Μανουήλ Βρυέννιος (1320), ο εξοχώτερος των μουσικών θεωρητικών διδασκάλων της βυζαντινής εποχής, συγγράψας αξιόλογον περί Μουσικής σύγγραμμα, εν ω πραγματεύεται περί, της ποιότητος, περί των οκτώ ήχων, περί φθόγγων, περί των των κοινών τετραχόρδων των αρχαίων μεθ' ενός σφαιρικού σχεδίου κατά το σχήμα της διαπασών και της δις διαπασών, και συνεχομένου μεθ' ενός πυθαγορικού πίνακος, εφ’ου δεικνύονται τα ονόματα των χορδών και αι κατά κλάδον αφαιρέσεις των ήχων. Εκ του συγγράμματος τούτου καρπούμεθα ωφέλειάν τινα περό της μουσικής των αρχαίων Ελλήνων, διότι πολλά ηρανίσατο ο Βρυέννιος εκ των Αλεξανδρινών μουσικών, ιδίως εκ του Ευκλείδου και Αριστείδου, Πτολεμαίου και άλλων, παρενείρει δε και ουκ ολίγα ίδια περί των συγχρόνων αυτού μελοποιών, τα πλείστα όμως σκοτεινά και ασαφή, συμπεπιλημένα μάλιστα μετά δυσκαταλήπτων μαθηματικών ακριβολογιών. Εν γένει ο Βρυέννιος εγένετο η κυρία αφορμή των περί της βυζαντινής μουσικής γενομένων ειρευνών, αίτινες πρώτιστα και μάλιστα αποβλέπουσι προς την διευκρίνησιν των διαφόρων ιστορικών αλλοιώσεων της αρχαίας, της μεσαιωνικής και της καθ’ημάς εκκλησιαστικής μουσικής. -Θεόληπτος Φιλαδελφείας μητροπολίτης γενόμενος τω 1310, εποίησε κατανυκτικούς ύμνους, εν οις και κανόνας. -Γρηγόριος Παλαμάς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης αναδειχθείς τώ 1347, συναριθμείται εν τοις ασματογράφοις της Εκκλησίας. Φιλόθεος Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης (1354), ανήρ διάσημος επί παιδεία και υμνογραφική δεξιότητα, ποιήσας ασματικάς ακολουθίας εις διαφόρους αγίους, κανόνας, τροπάρια, στιχηρά και ακαθίστους ύμνους, και άλλα. -Λέων Βάρταλης ο και Μαγίστωρ επωνυμούμενος, ανθύπατος, πατρίκιος επί Ανδρονίκου του πρεσβυτέρου. Συνέγραψε πόνημα περί Τροπαρίων, εποίησε δε και διάφορα δοξαστικά. -Θεόδουλος Θηκαράς, επί Ανδρονίκου του πρεσβυτέρου υπήρξε μάγιστρος και ρήτωρ της αυλής, φημιζόμενος ως μουσικός και υμνογράφος. Εποίησε διαφόρους ύμνους και στιχηρά, μαθήματα της Παπαδικής και του Στιχηραρίου, έγραψεν Ωρολόγιον περιέχον ύμνους και ευχάς διαφόρων Πατέρων και Θεοτοκάριον περιλαμβάνον παρακλητικούς κανόνας διαφόρων υμνωδών. -Μανουήλ Παλαιολόγος ο αυτοκράτωρ (1391-1425), εποίησεν άσματα εκκλησιαστικά, -Συμεών Θεσσαλονίκης αρχιεπίσκοπος αναδειχθείς τω 1410, τιμήσας την μνήμην αγίων δι’ ιερών ύμνων. -Ιωάννης Κλαδάς, λαμπαδάριος της Αγίας Σοφίας, θεωρούμενος μετά τον Δαμασκηνόν και Κουκουζέλην «η τρίτη πηγή της Μουσικής», ανήρ λογιώτατος και μουσικώτατος. Έγραψε περί Μουσικης, πραγματευσάμενος περί μετροφωνίας, μουσικών σημείων κτλ., εμελοποίησε τον Ακάθιστον ύμνον κατά μίμησιν των προ αυτού ακμασάντων εξόχων μελωδών, εποίησε διάφορα άσματα, Ανοιξαντάρια μεγάλα, μαθήματα του Μαθηματαρίου είδους των αναγραμματισμών, Χερουβικά εκτεταμένα οκτώ, ισάριθμα Κοινωνικά των Κυριακών «Αινείτε», το μέγα και το μικρόν «Γεύσασθε» της λειτουργίας των Προηγιασμένων, το νεκρώσιμον μέγα άσμα «Άγιος ο Θεός» και το «Την γαρ σην μήτραν», άτινα μετηνέχθησαν εις την νυν εν χρησει παρασημαντικήν, και τινα εξ αυτών τύποις εξεδόθησαν. Συνέσιος αγιορείτης μοναχός, ζήσας προ της αλώσεως, εποίησε μαθήματα ανήκοντα εις το Παπαδικόν μέλος. -Μάρκος Ευγενικός, ο Εφέσου μητροπολιτής, ήκμασε κατά το πρώτον ημισυ του ΙΕ' αιώνος, τελευτήσας τω 1451, εκ των διασ΄μων ασματογράφων της Εκκλησίας, ποιήσας μαθήματα εις τε την Παπαδικήν και το Κρατηματάριον, ασματικούς κανόνας και στιχηρά, ερμηνεύσας δε και τους ύμνους του ιερού Δαμασκηνoύ. -Θεόδωρος, Βυζάντιος την πατρίδα, ήκμασεν επί της βασιλείας Ιωάννου και Κωνσταντίνου των Παλαιολόγων, έζη δε τω 1453. Υπήρξε δόκιμος υμνογράφος και περί την μουσικήν εμπειρότατος, γράψας μάλιστα και περί Εκκλησιαστικής Μουσικής. Ουκ ολίγα μουσουργήματα εμέλισε, μετενεχθέντα εκ της αρχαίας παρασημαντικής εις την νυν εν χρήσει. -Γεράσιμος Χαλκόπουλος, μοναχός και Δομέστικος εν Άθω, σύγχρονος δε Θεοδώρου του Αγαλλιανού. Υπήρξε μαθητής Μανουήλ του Χρυσάφου, μελίσας άσματα εις το Παπαδικόν μέλος.

Η ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (1453-1900)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ΄. ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ (1453-1730)

Ιστορική συνάφεια της μεσαιωνικής και της μετά την άλωσιν Εκκλησιαστικής Μουσικής.

Επειδή υπήρξαν εν τοις κάτω χρόνοις ένιοι ισχυρισθέντες, ότι η Βυζαντινή Μoυσική κατά τοις μετά την άλωσιν χρόνους παντελώς ηλλοιώθη ή εξηφανίσθη εξ επιδράσεως ή εξ εκνικήσεως της των κατακτητών και ότι η εν χρήσει νυν παρ’ημίν Εκκλησιαστική Μουσική είναι ξένη και παρείσακτος, ως φαίνεται εκ της ομοιότητος εκκλησιαστικών τινων μελών προς τα μέλη της ασιατικής μουσικής, ερχόμε0α να δείξωμεν ότι ο ρηθείς διϊσχυρισμός ουδέν αποδεικνύει, αλλ’ότι το μέγα εθνικόν δράμα του 1453 επέφερε μεν ισχυρόν κτύπημα και κατά του μεγαλοπρεπούς ιερού μέλους του Βυζαντίου και συνετέλεσεν επομένως εις την αλλοίωσιν αυτού εν μέρει, εν τοις καθόλου όμως μένει το αυτό κατά την ουσίαν και τα κεντρικά αυτού στοιχεία.

Ουδείς ο αρνούμενος ότι η μουσική κλίμαξ της Ανατολής κοινή τυγχάνει μετά της ελληνικής, ότι το μέλος της ασιατικής παραβαλλόμενον προς το της Εκκλησιαστικής ημών Μουσικής συμβιβάζεται κατά τε τους ήχους και τα χρώματα, και ότι ο διοργανισμός της αραβοπερσικής μουσικής ελήφθη εκ των Ελλήνων. Ο Westphal εν τη «Ιστορία της αρχαίας Ελληνικής Μουσικής» παριστών την επενέργειαν της Μουσικής εν τω εξελληνισμώ της Ασίας επί των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου ισχυραν και τελεσφόρον, ιστορεί ότι οι διάδοχοι των Αρσακιδών και των Σασσανιδών εθεράπευσαν μετά πλείστου ζήλου την Μουσικήν των Ελλήνων, ως βραδύτερον και oι πρώτοι Καλίφαι παρέλαβον ουκ ολίγους μουσικούς και αοιδούς, διαδόντας και παρα τοις Άραψι την κατά το μάλλον και ήττον ακμάζουσαν αυτόθι ελληνικήν μουσικήν. Ο αυτός σοφός απέδειξεν ότι τα πλείστα των μέτρων της περσικής ποιήσεως είναι ελληνικής καταγωγής, ότι από του Γ΄π.Χ. αιώνος οι Πέρσαι ενέτεινον εις ελληνικά μέτρα τον ποιητικον αυτών λόγον, και ότι ουδέ παρ’αυτοίς τοις Ρωμαίοις η ελληνική μετρική εισεχώρησε τοσούτον και προσέλαβεν ίδιον εθνικόν χαρακτήρα, όσον παρά τοις Πέρσαις. Oι Άραβες συγγραφείς του Ι' και ΙΑ' μ.Χ. αιώνος ομολογούσαν ότι παρά των Βυζαντινών έλαβον την τέχνην της μουσικής. Διέσωσαν δε oι Άραβες ευτυχώς εν μεταφράσει ποιήματα Ελλήνων φιλοσόφων (του Αριστοξένου και Αριστείδου του Κυντιλιανού), ων τα πρωτότυπα απώλοντο, διό και κατώρθωσαν να διατηρήσωσιν εν τη εθνική αυτών μουσική πολλά σημεία καταδεικνύοντα εναργέστατα τον ελληνικόν αυτών χαρακτήρα.

Την ομοιότητα λοιπόν του μέλους της ασιατικής μουσικής προς τους ήχους και τα χρώματα της ημετέρας δεν αρνούμεθα. Ομοίως δεν αρνούμεθα ότι υπέστη τινάς μεταβολάς η αρχαία βυζαντινή μουσική, εκ του πανδαμάτορος χρόνου και των περιστάσεων μετά την άλωσιν, και ότι εν τη ημετέρα μουσική ακούονται μέλη παρείσακτα. Αρνούμεθα όμως ότι το ημέτερον έθνος κατά τους μετά την άλωσιν χρόνους, έχον την εθνικήν αυτού μουσικήν, συμβιβαζομένην κατά πάντα προς το σεμνόν και ιεροπρεπές της θείας λατρείας, εδανείσθη ξένην μουσικήν (δύσκολον εις την εκμάθησιν διά την ποικιλίαν των ρυθμών εν ταις μελωδίαις, και την χρήσιν της χειρονομίας, και ως στερουμένην ιδίου γραπτού μουσικού συστήματος), αφoύ και αυτή την γλώσσαν των κρατούντων ηγνόουν έτι oι εντεύθεν του Ολύμπου και oι κάτοικοι των νήσων του Αγαίου, και αφού εκ της ιστορίας γνωρίζομεν ότι oι κατακτηταί παρέλαβον παρά των απομεινάντων εν τω Βυζαντίω μετά την άλωσιν αριστοκρατικών οικογενειών τον πολιτισμόν των Βυζαντινών, την μαγειρικήν και πάσαν την εθιμοτυπίαν αυτών. Oι θεωρούντες την μετά την άλωσιν μουσικήν ημών Τουρκοαραβοπερσικήν ως εκ της χρήσεως εν αυτή λέξεων τινών ως Ατζέμια, Νισαμπούρια, Χισσάρια, Μουστάρια, Μπεστενγκιάρια, ας εδανείσθησαν oι κατά καιρούς μουσικοδιδάσκαλοι εκ της κρατούσης εν Βυζαντίω γλώσσης προς σαφεστέραν ερμηνείαν εις τους μαθητάς αυτών των διαφόρων μουσικών όρων, αμάθειαν παχυλωτάτην καταπροδίδουσι, διότι, φαίνεται, ούτε τας αναλόγους επιστημονικάς ερεύνας επί της ημετέρας μουσικής εποίησαν, ούτε το μουσικόν σύστημα εν τη ουσία αυτού εμελέτησαν. Η ημετέρα δε Εκκλησία ως διέσωσε την των Εκκλησιαστικών ακολουθιών γλώσσαν, ούτω διέσωσε μετά την άλωσιν και την μουσικήν του Έθνους, την αναποσπάστως συνδεδεμένην μετά της θρησκείας και της εθνικότητος ημών, μεταδιδομένην δε διά της διαδοχικής ακροάσεως και της από γενεάς εις γενεάν μεταδόσεως. Και ως η γλώσσα αμαυρωθείσά πως αναγνωρίζεται ως γνησία ελληνική κατ' ουσίαν, ούτω και η μουσική αναγνωρίζεται έχουσα ελληνικήν μορφήν, υποκρυπτομένην υπό τον βυζαντινόν μανδύαν. Ηλλοιώθη όμως η μουσική εν μέρει μόνον εν τοις αργοίς Παπαδικοις μέλεσι, προσλαβούσα σμικρά μελικά μόρια εκ του οθνείου κονιορτού, oυχί όμως και εν τοις Ειρμολογικοίς και Στιχηραρικοίς, διότι αι μελωδίαι αυτών ούτε ν’αλλοιωθώσι δύνανται ούτε να μεταβληθώσιν, άτε ούσαι μεμελισμέναι κατά προσόμοιον τρόπον, και ων το μουσικόν διάγραμμα εγένετο επί ενός Τροπαρίου, ίνα κατά τον ρυθμόν αυτού και το μέλος ψάλωσι πολλά άλλα τροπάρια. Ώστε η μετά την άλωσιν και μέχρι σήμερον διασωζομένη Εκκλησιαστική ημών Μουσική μεθ’όσας και αν υποτεθή ότι υπέστη μεταβολάς και αλλοιώσεις, δυνάμεθα να ισχυρισθώμεν ότι δεν μετέβαλε τας αρχαίας βάσεις και τον ουσιώδη χαρακτήρα αυτής, δεν απώλεσε την αρχαίαν μορφήν αυτής και σύστασιν, αλλά διεσώθη ημίν ως παρέλαβον αυτήν αρχήθεν oι πατέρες ημών, και ότι είναι συνέχεια της βυζαντινής και θυγάτηρ της αρχαίας ελληνικής μουσικής, ως μαρτυρεί τούτο αρκούντως και η δημώδης εθνική ημών μουσική, ήτις από στόματος εις στόμα παρά των πατέρων ημών μέχρις εσχάτων διατηρηθείσα ως εθνικόν τι κληροδότημα, φέρει πασιφανώς πάντας τους χαρακτήρας γνησίας προς την ιεράν μουσικήν αδελφής, ήτοι την αυτήν προς τας σωζομένας εκκλησιαστικάς υμνωδίας κλίμακα, τους αυτούς ήχους, τα αυτά συστήματα και τα αυτά γένη. Άλλοις λόγοις, διεσώθη ημίν διά των μετά την άλωσιν ακμασάντων ιεροφαντών της ιεράς τέχνης ο κρίκος της συνδεούσης ημάς αλύσεως προς τους βυζαντινούς μουσουργούς.

***

Oι από του ΙΕ' μέχρι του ΙΗ' αιώνος υμνογράφοι και μουσικοί

Εκ των μετά την άλωσιν επί παιδεία διαπρεψάντων εκ τε του ιερού κλήρου και του λαού ανδρών, oι εξής και την ιεράν μουσικήν εκαλλιέργησαν και πολλά εμέλισαν. Γενάδιος ο Σχολάριος, ο μετά την άλωσιν ανελθών πρώτος τον πατριαρχικόν θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως· Κωνσταντινος Λάσκαις ο Πωγωνιάτης, διδάξας τα ελληνικά γράμματα εν Ιταλία, μετά την άλωσιν και μελίσας διάφορα άσματα· Αθανάσιος Ραψακίτας ή Ραψακιώτης ακμάσας μικρόν μετά την άλωσιν, εμέλισε τους ύμνoυς της λειτουργίας του Μ.Βασιλείου «άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ», «Αμήν», «Σε υμνούμεν», «Την γαρ σην μήτραν» (εις ήχον Α΄τετράφωνον), Koινωνικά και έντεχνον πολυέλεον· Νικόλαος Μαλαξός, ακμάσας περί τα τέλη του ΙΕ' αιώνος, ποιήσας στιχηρά, δοξαστικά, τροπάρια, μεγαλυνάρια και ασματικούς κανόνας· Ιουστίνος Δεκάδυος (1520) ο εκ Κερκύρας, ποιήσας κανόνας εις την Θεοτόκον και Ακολουθίας αγίων Γρηγόριος Σαβαΐτης, ζήσας περί τας αρχάς του ΙΣΤ΄ αιώνος, μελίσας διάφορα έργα, εν οις και Πασαπνοάριον του Όρθρου αργόν εις ήχoν Δ' καλλωπισθέν ακολούθως υπό Γερμανού του Νέων Πατρών· Μανουήλ ο Χαρτοφύλαξ και Μέγας Ρήτωρ της Μεγάλης Εκκλησίας, ακμάσας κατά το πρώτον ήμισυ της ΙΣΤ' εκατονταετηρίδος, ποιήσας στιχηρά, κανόνας εις αγίους και εις την Θεοτόκον, μoυσoυργήματα εις την Παπαδικήν και άλλα ανέκδοτα· Γρηγόριος Μαλαξός, ακμάσας κατά τον ΙΣΤ΄ αιώνα και γράψας κανόνα εις την αγίαν Τριάδα· Παχώμιος Ρουσάνος ο και Ρακενδίτης, μοναχός (1470-1553), εποίησε κανόνας, ακολουθίας αγίων, εφιλοπόνησε δε και «Ερμηνείαν σύντομον εις την καθ’ημάς εκκλησιαστικήν μουσικήν· Μάξιμος Μαργούνιος (1530) επίσκοπος Κυθήρων, δόκιμος υμνογράφος· Ιερεμίας ο Τρανός (1535) πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και εγκρατής της Μουσικής· Γαβριήλ Σευήρος (1541-1616) εφημέριος των εν Βενετία ορθοδόξων, ους εποίμανε και υπό τον τίτλον Φιλαδελφείας, κάτοχος της μουσικής· Μελέτιος Πηγάς (1549-1601), εγκρατέστατος της καθ’ημάς μουσικής· Αθανάσιος Τορνόβου αρχιεπίσκοπος και είτα Οικουμενικός Πατριάρχης, μελίσας Χερουβικά, Κοινωνικά και πολυχρονισμούς, ακμάσας δε περί τα μέσα του ΙΣΤ' αιώνος· Ιερεμίας ο Χαλκηδόνος μητροπολίτης, ακμάσας τον ΙΣΤ΄αιώνα, και ο μαθητής αυτού Αντώνιος ο Μ. Οικονόμος της Μεγάλης Εκκλησίας, ου τα Χερουβικά εδημοσιεύθησαν· Θεοφάνης Καρύκης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1595), δόκιμος μύστης των κανόνων της μελοποιΐας, μελίσας διάφορα μουσουργήματα εις το Παπαδικόν μέλος· Αρσένιος ο Μικρός, ιερομόναχος, μαθητής Ιερεμίου του Χαλκηδόνος, ακμάσας περί τα τέλη του ΙΣΤ΄ αιώνος προ του νέου Χρυσάφου και του Βαλασίου, μελοποιός άριστος, μελωδήσας

Καλοφωνικούς Ειρμούς προς ευθυμίαν και άλλα αργά μαθήματα· Νεκτάριος Ιεροσολύμων πατριάρχης (1602-1676), εγκρατής της μουσικής· Δοσίθεος Ιεροσολύμων (1669) διάδοχος του Νεκταρίου, κάτοχος της μουσικής· Χρύσανθος Νοταράς, πατριάρχης Ιεροσολύμων, αποβιώσας τω 1730, περί δε την μουσικήν τέχνην εντριβής· Αλέξαδρος Μαυροκορδάτος (1627-1709) ο εξ Απορρήτων, Μ.Λογοθέτης της Μεγάλης Εκκλησίας και Μ.Διερμηνεύς της Υψηλής Πύλης, ανήρ σοφώτατος και ονομαστότατος, σχολαρχήσας της Μ.του Γ. Σχολής και εν τοις μουσικοίς αριθμούμενος· Γεράσιμος Αλεξανδρείας πατριάρχης (1623-1643), συγγράψας διάφορα συγγράμματα και ποιήσας ασματικούς κανόνας, ιδιόμελα και στιχηρά εις τους πατριάρχας Αλεξανδρείας Αθανάσιον και Κύριλλον· Μελχισεδέκ Ραιδεστού επίσκοπος, ακμάσας τον ΙΖ' αιώνα, μελίσας πολλά αργά μαθήματα· Γερμανός Νέων Πατρών αρχιεπίσκοπος, έξοχος μελοποιός, ακμάσας κατά το δεύτερον ήμισυ του ΙΖ' αιώνος, σύγχρονος Mανουήλ Χρυσάφου του νέου και μαθητής Γεωργίου Ραιδεστηνού, Πρωτοψάλτου της Μ.Εκκλησίας, συγγράψας Αργόν Στιχηράριον, Χερουβικά και άλλα άσματα, μετενεχθέντα εκ της αρχαίας παρασημαντικής εις την νυν εν χρησει υπό Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ποιήσας δε και μελίσας και το λαμπρόν κατά τε το γράμμα και το μέλος επικήδειον άσμα του Επιταφίου «Τον ήλιον κρύψαντα» προς ήχον Πλ. Α', διακρινόμενον ιδία διά το θρηνώδες και φιλοικτίρμον ήθος αυτού. Βαλάσιος ιερεύς και Νομοφύλαξ της Μ. Εκκλησίας, ανήρ μουσικώτατος, σύγχρονος Μανουήλ του νεου Χρυσάφου και μαθητής Γερμανού του Νέων Πατρών, συγγράψας Αργόν Ειρμολόγιον (συντμηθέν κατόπιν υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου) και Σύντομον, μελίσας πολυελέους, πολυχρονισμούς, τας καταβασίας των Δεσποτιών και Θεομξτορικών εορτών και τας των αγίων Παθών μεθ’όλων των στίχων των κανόνων, δοξολογίας, καλοφωνικούς ειρμούς, χερουβικά και κοινωνικά κατά τους οκτώ ήχους και άλλα διάφορα μαθήματα· Αθανάσιος Πατελάριος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ποιητής Καλοφωνικών Ειρμών, μαθητής εν τη μουσική Βαλασίου ιερέως, γεννηθείς περί τα τέλη του ΙΖ' αιώνος· Ιωακείμ Βιζύης αρχιεπίσκοπος, μαθητής γενόμενος Βαλασίου του ιερέως και μελισας χερουβικά και κοινωνικά των Κυριακών και άλλα τινά μουσουργήματα· Παρθένιος ο εκ της νήσου Μήλου, ακμάσας περί τα τέλη του ΙΖ' αιώνος, ειδήμων ου μόνον της εκκλησιαστικής αλλά και της αραβοπερσικής μουσικής, μελίσας δε και δοξολογίας· Μελέτιος Αθηνών μητροπολίτης (1661-1714) ο εξ Ιωαννίνων, ανήρ ευρυμαθής και περί την καθ’ημάς μουσικήν ασχοληθείς· Ηλίας Μηνιάτης (1669-1714) ο εκ Κεφαλληνίας, επιφανέστατος ιεροκήρυξ, καταλιπών ημίν τους μελισταγείς αυτού λόγους και άλλα σοφά έργα, διακριθείς και ως μουσικός· Δημήτριος Καντεμίρης, γεννηθείς τω 1673 εν Κριμαία και αποθανών πεντηκοντούτης την ηλικίαν, διετέλεσεν επί Σουλτάν Μαχμούτ του Δ' ηγεμών της Βλαχίας· ανήρ ευρυμαθής, πολύγλωττος, εγκρατέστατος της καθ’ημάς μουσικής ως και της αραβοπερσικής, χειριζόμενος δε τον αραβικόν πλαγίαυλον (νέϊ) και την πανδουρίδα· συνέγραψε πραγματείαν περί Μουσικής ελληνιστί, και αραβοπερσιστί, εν η πραγματεύεται περι των διαφόρων συστημάτων της αραβοπερσικής μουσικής. Εις αυτόν αποδίδεται η εύρεσις τον ρυθμού του καλουμένου τουρκιστί «ζαρ μπεΐν» (κύβος ηγεμόνος)·Κοσμάς Ιβηρίτης ο Μακεδών, υπήρξε Δομέστικος της Αθωνιάδος μονής των Ιβήρων, κράτιστος μουσικός, ακμάσας περί τα τέλη του ΙΖ' αιώνος και μελίσας τας Καταβασίας τoυ Ευαγγελισμού και άλλα μαθήματα· Ευγένιος Βούλγαρις (1716- 1806) ο εκ Κερκύρας, ανήρ σοφώτατος και της μουσικής εγκρατής, γράψας και πραγματείαν περί της εκκλησιαστικής μουσικής· Νικηφόπος Θεοτόκης (1736-1800), ο του Βουλγάρεως ομοπάτριος και στενός φίλος και τούτου διάδοχος εις την εν Ρωσσία επισκοπήν Χερσώνος και Σλαβηνίου, ανήρ σοφώτατος και πολυγραφώτατος, κάτοχος της μουσικής και εγκρατής πολλών γλωσσών· Αγάπιος ιερομόναχος εκ Μεσολογγίου, ακμάσας κατά τας αρχάς του ΙΗ' αιώνος, προεστώς της εν Γαλατά εκκλησίας του αγίου Νικολάου, ανήρ μεγαλόφωνος και μουσικός· Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, Πελοποννήσιος, ακμάσας κατά το 1760, ανήρ σοφός και πρώτος καθηγητής υπάρξας της εν Αγίω Όρει Άθω Αθωνιάδος Ακαδημίας, μουσικός δε και υμνογράφος και εν τοις ακολουθιογράφοις αρίθμούμενος· Δημήτριος Δακιανός ο Δομέστικος, έζη κατά τας αρχάς του ΙΗ' αιώνος, μελίσας χερουβικά και κοινωνικά, καλοφωνικούς ειρμούς και άλλα· Καισάριος Δαπόντες, εγεννήθη την α' δεκαετηρίδα του ΙΗ' αιώνος εις την νήσον Σκόπελον, απέθανε δε τω 1784 εις την εν Άθω μονήν του Ξηροποτάμου. Εκ των δοκίμων μουσικών και υμνογράφων ποιήσας στιχηρά, χαιρετισμούς, Κανόνας εις την Θεοτόκον και άλλους· Άνθιμος Ιεροσολύμων πατριάρχης, εγεννήθη τω 1717, διεκρίθη επι συγγραφική δεξιότητι και μουσικαίς γνώσεσι· Γεώργιος Χρυσόγονος, έζη κατά το πρώτον ήμισυ του ΙΗ' αιώνος, υμνογράφος, ποιήσας κανόνας και τροπάρια και ακολουθίας τελείας είς τινας των αγίων· Γεώργιος Παπαδόπουλος, ιερεύς εκ Σούδας της Κρήτης, ήκμασε κατά τας αρχάς του ΙΗ' αιώνος, εποίησε κανόνα εις την Θεοτόκον· Ιωάννης Τζουλάτης ιατρός, εγεννήθη εν Κεφαλληνία τω 1762, έγραψε και μελέτην «Περί δυνάμεως της μουσικής εις τας παθήσεις, τα ήθη και τας ασθενείας»· Γερμανός Κρητικός ιερομόναχος της εν Ολύμπω μονής της αγίας Τριάδος, μουσικός έξοχος, συγγράψας προς τοις άλλοις και «Περί Κρητικής μουσικής»· απεβίωσεν εν έτει 1760. Διονύσιος Τραπεζούντιος, αρχιεπίσκοπος Χαλδείας, υμνογράφος, ακμάσας κατά το έτος 1760 και ποιήσας ιδιόμελα· Χριστοφόρος Αρτινός, μοναχός εγεννήθη εν Άρτη τω 1730, συνέγραψε διάφορα μελωδικά άσματα· Θεοφάνης Μουσαίος, υμνογράφος, ζήσας τον ΙΗ' αιώνα· Εφραίμ Αθηναίος πατριάρχης Ιεροσολύμων, εκ των καλλίστων Θεοτοκαριογράφων του ΙΗ' αιώνος· Νικόλαος Βελλαράς εξ Ιωαννίνων, ακμάσας τον ΙΗ' αιώνα, εποίησε Θεοτοκία και κανόνας· Δαμιανός Βατοπεδινός, μοναχός της εν Αγίω Όρει μονής του Βατοπεδίου, ένθα και έψαλλεν, ακμάσας περί το 1740. Εμέλισε διάφορα μουσουργήματα, άτινα εκ της αρχαίας παρασημαντικης μετηνέχθησαν εις την νυν εν χρήσει, προσέτι δε και το δίχορον «Άξιόν εστίν» μετά των κρατημάτων, κατά μίμησιν του οποίου ο εκ των μαθητών αυτού Πέτρος ο Μπερεκέτης εποίησε το λαμπρόν δίχορον οκτάηχον της αρτοκλασίας «Θεοτόκε Παρθένε». Πέτρος Γλυκύς ο Μπερεκέτης επωνυμούμενος, ως εκ της τουρκικής λέξεως «μπερεκέτ» (αφθονία) ην μετεχειρίζετο ερωτώμενος υπό των μαθητών αυτού, αν έχη και άλλους Ειρμούς να διδάξη· εκ των διαπρεπεστέρων μετά την άλωσιν μουσικών, πολλά και διάφορα μελίσας άσματα, ως το δίχορον «Θεοτόκε Παρθένε» μετά του κρατήματος, πολυελέους, δοξολογίας, ασματικά έντεχνα, πασαπνοάρια, κοινωνικά της εβδομάδος, κοινωνικά του ενιαυτού εις διαφόρους ήχους, χερουβικά και τας καταβασίας της Χριστού Γεννήσεως, διακριθείς δε ιδία εις την μέλισιν των Ειρμών, υπερβαλών προς τούτο πάντας τους συγχρόνους αυτού, διό και υπό των μελωδών οι τοιούτοι ειρμοί «Καλοφωνικοί» εκλήθησαν ένεκα της απαραμίλλου αυτών γλυκήτητος, αυτός δε «πατήρ των Καλοφωνικών Ειρμών». Εκ των μουσουργημάτων του Μπερεκέτου τα πλείστα εκ της αρχαίας παρασημαντικής μετηνέχθηqαν εις την νυν εν χρήσει και εδημοσιεύθησαν εις διαφόρους Ανθολογίας. Έζη περί τα μέσα του ΙΗ' αιώνος, συγχρονήσας τοις Πρωτοψάλταις της Μ. Εκκλησίας Παναγιώτη Χαλάτζογλου και Ιωάννη Τραπεζουντίω. Την μουσικήν εδιδάχθη εν τη πατρίδι αυτού, τη Κωνσταντινουπόλει, είτα δε εν Αγίω Όρει παρά τω ονομαστώ μουσικώ Δαμιανώ τω Βατοπεδινώ. Διετέλεσε δε ιεροψάλτης επί μακρόν εν τη εν Υψωμαθείοις εκκλησία του αγίου Κωνσταντίνου. Ιωακείμ Ρόδιος, ιερομόναχος, μαθητής του Πρωτοψάλτου Ιωάννου του Τραπεζουντίου, ζήσας περί τα μέσα του ΙΗ' αιώνος, εμέλισε μαθήματα του παπαδικού μέλους. Ζαχαρίας πρωτοψάλτης της μητροπόλεως Κυζίκου, ήκμασε περί τα μέσα του ΙΗ' αιώνος, ανεψιός Ανανίου του μητροπολίτου Κυζίκου, μαθητής δε Ιωάννου του Τραπεζουντιου. Ιωάσαφ Κουκκουζέλης ο νεώτερος, ανθήσας κατά το πρώτον ήμισυ του ΙΗ' αιώνος, άριστος μουσικός και καλλιγράφος της μουσικής, μελίσας διάφορα άσματα και αντιγράψας την παλαιάν Παπαδικήν εις ογκωδέστατον τόμον, εν ω περιέλαβε πλουσιωτάτην ύλην. Νικόδημος Αγιορείτης, Νάξιος την πατρίδα, επισκεφθείς πολλάς βιβλιοθήκας και ασχοληθείς μελετών ιδία εν ταις βιβλιοθήκαις των μονών και των κελλίων του Αγίου Όρους· ανήρ πολυμαθής, φιλοπονώτατος και άριστος υμνογράφος, καλλύνας τους ύμνους και τα εγκώμια του Επιταφίου και του Πάσχα, διορθώσας πολλούς ασματικούς κανόνας και ιδια τους του Θεοτοκαρίου, ποιήσας δε διαφόρους κανόνας, αναδειχθείς και έξοχος Ακολουθιογράφος, υπερβαλών τους κατά τον ΙΣΤ΄αιώνα ακμάσαντας διασήμους τοιούτους Αντώνιον Μέγαν Ρήτορα της Μ. Εκκλησίας, τον και προστάντα της εν Κωνσταντινουπόλει, πατριαρχικής σχολής, Μελέτιον Συρίγον, Στυλιανόν Ρίκην, τους κατά τον ΙΖ' αιώνα Μαρίνον Τζάνες τον Πουλιανήν, Γεώργιον Κορέσσιον, και τους κατά τον ΙΗ' αιώνα Αθανάσιον Πάριον, Μητροφάνην Γρηγοράν, Νικόλαον Ζερτζούλην τον εκ Μετσόβου, Νικόλαον Γαβριηλόπουλον, Βίκτορα Δαράκην, Καμπίτη Παπαφιλίππου, Νικόλαον Τριαντάφυλλον, Σωφρόνιον Πάγκαλον, Αθανάσιον Ιβηρίτην, Νικηφόρον ιεροδιάκονον, Νικόλαον Κύρκον, Γρηγόριον τον Δυρραχίου, Ιερεμία τον Κρήτατα, Χρύσανθον τον Κύπριον, Γρηγόριον Αγιοπαυλίτην, Κύριλλον Σινά αρχιεπίσκοπον, Ιωακείμ Πάριον, Μητροφάνην Ναύπλιον, Γεώργιον Βελημάν, Ανδρέαν Πάργιον, Γεώργιον, Σύπανδρον, Ιερόθεον Αιτωλόν και Αθανάσιον τον εκ Ραιδεστού. -Κύριλλος Τήνου αρχιεπίσκοπος, πρότερον χρηματίσας ιεράρχης της επαρχίας Γάνου και Χώοας, διό και εκ των έργων αυτού τινά μεν επιγράφονται «Κυρίλλου Γάνου και Χώρας», τινά δε «Κυρίλλου πρώην Τήνου». Διακεκριμένος μουσικός, γεννηθείς εις την παρά την Προποντίδα νήσον του Μαρμαρά, συνεχρόνισε τω Πρωτοψάλτη Δανιήλ, μεθ’ oυ και συνέψαλλεν ενίοτε εις τον πατριαρχικόν ναόν. Ην εγκρατής oυ μόνον της εκκλησιαστικής μουσικής, ην εδιδάχθη παρά Παναγιώτου του Χαλάτζογλου, αλλά και της αραβοπερσικής. Εμέλισε χερουβικά και κoινωνικά, συνέγραψε δε και Εγχειρίδιον περί της καθ’ ημάς Μουσικής.

***

Περί των μετά την άλωσιν Πρωτοψαλτών της αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως

Γρηγόριος Μπούνης ο Αλυάτης ιερομόναχος, Γεώργιος κατά κόσμον καλούμενος, ο επί της αλώσεως Πρωτοψάλτης της Αγίας Σοφίας, μουσικός έξοχος. Ηλίκων δε τιμών ηξιώθη αυτός τε και έτερός τις μουσικός (πιθανώς εκ των Δομεστίκων) υπό του Κατακτητού, μαρτυρείται υπό του χρονογράφου Δωροθέου Μονεμβασίας, διηγουμένου τάδε «Έμαθε δε ο Σουλτάν Μεχμέτης ότι oι Ρωμαίοι γράφουν τας φωνάς των ψαλτών και των τραγουδιστάδων, και έκραξέ τους εις το Παλάτι, και είχεν ένα Πέρσην εκλεκτόν και ώρισε, και ετραγούδισεν· ο δε κυρ Γεώργιος και κυρ Γεράσιμος οι ψάλται, έγραφον τας φωνάς του Πέρσου. Εσχεδίασαν oυν το τραγούδι του Πέρσου, και τότε ώρισε να το ψάλλουν· και έψαλλάν το καλλιώτερα παρα τον Πέρσην, ήρεσέ του πολλά και εθαύματε την λεπτότητα των Ρωμαίων, και εφιλοδώρησε τους ψάλτας· ο δε Πέρσης ως είδε πώς είναι τοιούτοι τεχνίται επροσκύνησέ τους». Εκ των ποιημάτων αυτού τα πλείστα δεν διεσώθησαν ως εκ της εποχής καθ’ην έζη, τα δε σωζόμενα ανήκουσιν εις το Παπαδικόν είδος, εποίησε δε και Προπαίδειαν εις ήχον Πλ.Β' προς εκγύμνασιν των αρχαρίων μαθητών εις το χρωματικόν γένος. Σώζεται εν ταις βιβλιοθήκαις έργον αυτού «Μέθοδος της μετροφωνίας κυρίου Γρηγορίου ιερομονάχου Μπούνη του Αλυάτου· ήχος Πλ. Δ'».

Μανουήλ ή Εμανουήλ Χρυσάφης ο παλαιός, ο επί της αλώσεως Λαμπαδάριος του ναού της Αγίας Σοφίας, διακεκριμένος μελοποιός, μελίσας πολλά έργα, εξ ων ως εκ των περιστάσεων σώζονται τινά, ανήκοντα εις το Παπαδικόν μέλος. Έγραψεν εξ απόψεως θεωρητικής περί της Εκκλησιαστικής μουσικής πραγματείαν. Έσχε Γεράσιμον ιερομόναχον μαθητήν αυτού, πιθανώς τον ενώπιον του Πορθητού προσκληθέντα μετά τoυ Γεωργίου ή Γρηγορίου του Αλυάτoυ. Κώδιξ του έτους 1672 της ιεράς μονής Λειμώνος (αρ. 239), ονομάζει τον Μανουήλ «Λαμπαδάριον του ευαγούς βασιλικού κλήρου». Ο Μανουήλ εν τοις χειρογράφοις ονομάζεται και Μαΐστωρ. Το υπό του Μανουήλ Χρυσάφου ποιηθέν Στιχηράριον είχεν ανά χείρας και ο νέος Χρυσάφης, όστις και μετέβαλε την σημαδοφωνίαν αυτού, ανανεώσας αυτήν κατά το ίδιον αυτού σύστημα, ως εξάγεται εκ του υπ’αρ. 239 κώδικος της μονής του Λειμώνος.

Μανουήλ Χρυσάφης, ο νέος, Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας, Βυζάντιος την πατρίδα, ακμάσας τω 1660, μελοποιός άριστος. Συνύφανε το Παλαιόν ή Αργόν Αναστασιματάριον (εις ο εμέλισε και τα Εωθινά Λέοντος του Σοφού) και το Παλαιόν ή Αργόν Στιχηράριον (εις ο έχει μαθήματα και ο συγχρονήσας αυτώ Βαρθολομαίος μοναχός Δομέστικος της εν Αγίω Όρει ιεράς μονής της Λαύρας). Εμελοποίησε Χερουβικά «Οι τα Χερουβίμ», της Μεγάλης Πέμπτης, του Μεγάλου Σαββάτου και της λειτουργίας των Προηγιασμένων, κοινωνικά των Κυριακών εις τους οκτώ ήχους και άλλα τοιαύτα του ενιαυτού· ανοιξαντάρια, πολυελέους, δοξολογίας, πασαπνοάρια αργά του όρθρου, ειρμούς καλοφωνικούς, κρατήματα, θέματα του Οικηματαρίου και του Μαθηματαρίου, προς δε και μίαν Προπαίδειαν κατά το Αργόν Στιχηράριον είδος προς γύμνασιν των αρχαρίων, και άλλα.

Γεώργιος Ραιδεστηνός, Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας, μουσουργός άριστος, ακμάσας περί το 1680, διατελέσας μαθητής Μελχισεδέκ επισκόπου Ραιδεστού. Εμέλισε πολλά μαθήματα της Παπαδικής και αργά έντεχνα Πασαπνοάρια του Όρθρου εις διαφόρους ήχους, και άλλα εκκλησιαστικά μέλη εις το Κρατηματάριον, Οικηματάριον και Στιχηράριον, ων τα πλείστα ηρμηνεύθησαν εκ της αρχαίας παρασημαντικής εις την νυν εν χρήσει.

Παναγιώτης Χαλατζόγλους, Πρωτοψάλτης της Μ.Εκκλησίας (1728), Βυζάντιος την πατρίδα, καλλίφωνος, δίδαχθείς τα πρώτα γράμματα και τας προκαταρκτικάς γνώσεις της εκκλησιαστικής μουσικής παρά τινος αγιορείτου μοναχού Τραπεζουντίου, συγγενούς του πατρός αυτού, του ωσαύτως εκ Τραπεζούντος ορμωμένου και τον χαλάτζην επαγγελλομένου. Προς τελειοτέραν εκμάθησιν της μουσικής μετέβη εις Άγιον Όρος και εμαθήτευσε παρά τω ονομαστώ μουσικώ της εποχής εκείνης Δαμιανώ τω Βατοπεδινώ· επανελθών δε διωρίσθη Πρωτοψάλτης της Μ. Εκκλησίας ότε και ανέδειξε πολλούς μαθητάς. Εμέλισε διάφορα έργα, εξ ων γνωρίζομεν τον καλοφωνικόν ειρμόν «Έφριξε γη» εις ήχον Πλ. Α' μετά του κρατήματος, έτερον κράτημα εις ήχον Βαρύν κατά το διατονικόν γένος, και άλλα· συνέγραψε δε μικρόν Εγχειρίδιον περί Μουσικής, εν τω οποίω πραγματεύεται περι φθορών, θέσεων κτλ., και περί Αραβοπερσικής μουσικής εν σχέσει προς την ημετέραν. Δεινώς εβασανίσθη ο Χαλατζόγλους εκ ποδαλγίας. Τούτον αποθανόντα τω 1748 κατά την ημέραν της Μ. Παρασκευής διεδέξατο ο εκ των αρίστων μαθητών αυτού.

Ιωάννης ο Τραπεζούντιος, όστις ως Λαμπαδάριος πρότερον συνέψαλλε μετά του διδασκάλου αυτού. Εποίησεν αμιμήτου κάλλους ειρμολογικά μέλη, κανόνας, καταβασίας, σύντομα και αργά μαθήματα. Τω 1756, προτροπή του τότε πατριαρχεύοντος Κυρίλλου Ε' του από Αδριανουπόλεως, εμέλισεν ο Ιωάννης τα αργά πασαπνοάρια, πολυελέους, δοξολογίας, χερουβικά, κοινωνικά, το αλληλουάριον και άλλα διά της κουκκουζελείoυ παρασημαντικής διαφόρου της προ αυτού, ήτοι απλουστέρας, μεθοδικωτέρας και στοιχειωδεστέρας, ην έτι επεξηγηματικήν κατέστησεν ο μαθητής αυτού Πέτρος ο Πελοποννήσιος. Τον μουσικώτατον Τραπεζούντιον θανόντα διεδέξατο.

Δανιήλ ο από Τυρνάβου της Θεσσαλίας μαθητής Παναγιώτου του Χαλάτζογλου, συνέψαλλε μετά Ιωάννου του Τραπεζουντίου, ονομαστός μουσικός, σεμνυνόμενος διά τε την καλλιφωνίαν και τον εύσχημον του ψάλλειν τρόπον. Εδίδαξεν εις την Β' μετά την άλωσιν εκκλησιαστικήν μουσικήν σχολήν αντί 400 γροσίων κατ’έτος. Ήτο εγκρατής της εξωτερικής μουσικής, ην εδιδάχθη παρά του περιωνύμου της εποχής αυτού χανενδέ Ζαχαρίου, Βυζαντίου την πατρίδα, μελίσαντος και μέλη εκκλησιαστικά, και ασιατικά άσματα, ποιήσαντος δε και συλλογήν τοιούτων ασμάτων (υπό το όνομα Ευτέρπη) ως και ελληνικών. Εις τον Ζαχαρίαν αντεδίδαξεν ο Δανιήλ την εκκλησιαστικήν μουσικήν. Εμέλισεν ύμνους, κρατήματα εκτεταμένα κι έντεχνα, δοξολογίαν εις ήχον Βαρύν επτάφωνον, πολυέλεον, χερουβικά, κοινωνικά των Κυριακών και όλον του ενιαυτού εις διαφόρους ήχους, και άλλα μουσουργήματα του παπαδικού μέλους. Τούτον θανόντα τη 23 δεκεμβρίου 1789, διεδέξατο.

Ιάκωβος ο Πελοποννήσιος την πατρίδα, ο κοινώς τότε Γιακουμάκης λεγόμενος, μαθητής Ιωάννου του Τραπεζουντίου, γεννηθεις περί το 1740· διεκρίθη ως φυλάττων πιστότατα το σεμνοπρεπές εκκλησιαστικόν μουσικόν ύφος, κάλλιστος μελοποιός, υμνογράφος και ανήρ πεπαιδευμένος, διατελέσας και γραμματεύς του πατριαρχικού γραφείου. Ο Ιάκωβος Δομέστικος ων ελάμβανεν ετήσιον μισθόν 120 γρόσια, σιτιζόμενος πιθανώς εν τοις πατριαρχείοις, Πρωτοψάλτης δε 600 γρόσια ετησίως και 400 ίνα διδάσκη εις την τότε Μουσικήν Σχολήν την Παπαδικήν και το Στιχηράριον. Εποίησε δύο ασματικούς κανόνας εις ήχον Δ΄, ών τον μεν προς το «Τριστάτας κραταιούς», τον δε προς το «Ανοίξω το στόμα μου», και πάσαν εν γένει την ακολουθίαν της μεγαλομάρτυρος Ευφημίας, τύποις εκδοθείσαν εν τοις πατριαρχείοις το πρώτον τω 1804 πατριαρχούντος Γρηγορίου του Ε', ου τη προτροπή επιθεωρήσας διώρθωσε και τα εις τας εκκλησιαστικάς βίβλους παρεισφρύσαντα κατά καιρούς λάθη, αβλεψία τυπογραφική. Εμέλισε το αργόν Στιχηράριον η Δοξαστάριον (συντμηθέν εκ του Παλαιού Στιχηραρίου) μετά των ένδεκα Εωθινών, των ιδιομέλων των Μεγάλων Ωρών και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, περιέχον και τα δοξαστικά των Εσπερίων αποστίχων όλου του ενιαυτού, συνέταμε τα μεγάλα κεκραγάρια Ιωάννου του Δαμασκηνού και τον πολυέλεον Δανιήλ του Πρωτοψάλτου «Δούλοι Κύριον», εμέλισεν οκτώ δοξολογίας εντέχνους και χερουβικά, πασαπνοάρια των αίνων, το «Νυν αι δυνάμεις», το «Αγαπήσω σε Κύριε», απολυτίκια, κοντάκια, ωδάς και εγκώμια εις πατριάρχας. Ο Ιάκωβος πρώτος υπήρξεν εις το κατά νόημα μελοποιείν. Ιστορείται ότι ίνα τηρήση την έννοιαν λέξεών τινων των Τροπαρίων εις τα Προσόμοια δεν ετήρει τον οικείον ρυθμόν, εφ’ω Πέτρος ο Βυζάντιος, Λαμπαδάριος ων τότε, ηγανάκτει μεγάλως. Υπό του Ιακώβου επολεμήθη το μεταρρυθμιστικόν σύστημα και η ευρωπαϊκή παρασημαντική Αγαπίου Παλλιέρμου τον εκ Xίoυ. Τον Ιάκωβον αποθανόντα διεδέξατο:

Πέτρος ο Βυζάντιος ο και Φυγάς, μαθητής Πέτρου του Πελοποννησίου, γεννηθείς εν Νεοχωρίω του Βοσπόρου. Εχειρίζετο δεξιώς την πανδουρίδα και τον αραβικόν πλαγίαυλον (νέι)· Ο Βυζάντιος διά της παρασημαντικής του διδασκάλου αυτoύ έγραψε τα ποιήματα αυτού και εξήγησε πολλά μαθήματα της του Κουκκουζέλη γραφής, άπερ ηγόρασαν μετά τον θάνατον αυτού οι έφοροι της τω 1815 ιδρυθείσης πατριαρχικής Μουσικής Σχολής μετά των λοιπών σημειωμάτων αυτoύ. Εμέλισε μίαν σειράν χερουβικά και τρεις σειράς κοινωνικά των Κυριακών «Αινείτε», εξ ων τα χερουβικά και μία σειρά κοινωνικά τύποις εξεδόθησαν εις διαφόρους Ανθολογίας επ’ονόματι αυτού «Πέτρου του Βυζαντίου», τα δε μικρότερα κοινωνικά αυτού επ’ονόματι «Ιωάννου του Λαμπαδαρίου» προσέτι το σύντομον Ειρμολόγιον, καταβασίας, δοξολογίαν, κεκραγάρια, «Αινείτε» των αίνων αργοσύντομα και άλλα μαθήματα φέροντα επιγραφήν «Του μαθητού» (Πέτρου του Πελοποννησίου). Σώζεται αυτού και μία Παπαδική ιδιόγραφος εις την εν Φαναρίω Κων/πόλεως βιβλιοθήκην του Παναγίου Τάφου. Ο Πέτρος υπό του Πατριάρχου Καλλινίκου του από Νικαίας παυθείς εκ της πρωτοψαλτείας ένεκα της δευτερογαμίας αυτού, μη επιτρεπομένης εις τους ιεροψάλτας της Μεγάλης Εκκλησίας, έφυγεν εις Χερσώνα, εξ ου και «Φυγάς», και εκείθεν εις Ιάσιον, ένθα και απέθανε τω 1808. Τούτον φυγόντα διεδέξατο:

Μανουήλ Βυζάντιος Βυζάντιος, μαθητής Ιακώβου του Πρωτοψάλτου και Γεωργίου του Κρητός, διακριθείς διά το σοβαρόν εκκλησιαστικόν ύφος, ο εμιμήθη πιστότατα και ο κατόπιν Πρωτοψάλτης Κωναταντίνος ο Βυζάντιος. Εκλήθη εις τήν θέσιν της Πρωτοψαλτείας εκ της εν Κοντοσκαλίω ιεράς εκκλησίας της αγίας Κυριακής ένεκα της απαραμίλλου καλλιφωνίας και της περί την μουσικήν εμπειρίας αυτού. Εμέλισε τρεις σειράς χερουβικά έντεχνα, κοινωνικά, μαθήματα του Μαθηματαρίου, τα κατ’ήχον αντίφωνα κατά το μικτόν είδος, συντόμους δοξολογίας εις διαφόρους ήχους, τας στιχολογίας των κεκραγαρίων των οκτώ ήχων, τους μακαρισμούς του βαρέως ήχου και του πρωτοβαρέως· εποίησε την κατ’αγωγήν στιχολογίαν των μεγαλυναρίων της Υπαπαντής, συνέταμε το μέγιστον «Μακάριος ανήρ» Πέτρου του Πελοποννησίου, συνέγραψε δε και συλλογήν των ιδιομέλων μετά διαφόρων κοντακίων και απολυτικίων κατά το ύφος της Μ.Εκκλησίας. Τούτον αποθανόντα τη 2 Ιουνίον του 1819 διεδέξατο:

Γρηγόριος ο Λευίτης, Λαμπαδάριος πρότερον ων της Μεγάλης Εκκλησίας είναι εις των τριών εφευρετών της νυν εν χρησει γραφικής μεθόδου. Εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει τω 1777, καθ’ην ημέραν εξεμέτρησε το ζην Πέτρος Πελοποννήσιος. Oι γονείς του Γρηγορίου, Γεώργιος ιερεύς και Ελένη, ίνα αποσπάσωσιν αυτόν εκ των Αρμενίων, ων εν τη εφηβική ηλικία αυτοδιδάκτως είχεν εκμάθει την γλώσσαν, τα γράμματα και την μουσικήν, παρέδωκαν εις τον ηγούμενον του εν Βαλατά συναϊτικού μετοχίου αρχιμανδρίτην Ιερεμίαν τον Κρήτα, υφ’ου και γράμματα εδιδάχθη και αναγνώστης ανεδείχθη και ιεροψάλτης. Ο Γρηγόριος, διακρινόμενος και επί καλλιφωνία, διετέλεσε μαθητής Ιακώβου του Πρωτοψάλτου, Πέτρου του Βυζαντίου και Γεωργιoυ του Κρητός· ανεδείχθη δε εις των ονομαστών μουσικών της εποχής αυτού, γνώστης της εξωτερικής μουσικής, ην εδιδάχθη παρά του περιωνύμου χανεντέ Ντετέ Ισμαηλάκη, και εκ των δεξιώς ψαλλόντων προς πανδουρίδα. Ο Γρηγόριος έγραψε κατά την συνεπτυγμένην μουσικήν παρασημαντικήν (1805) την ογκωδεστάτην Παπαδικήν αυτού, συγκειμένην εκ 1282 σελίδων, περιέχουσαν δε εξ όλων των ειδών της εγκυκλίου σειράς της μουσικής, του συντόμου Στιχηραρίου, του Ειρμολογίου, του Κρατηματαρίου, του Οικηματαρίου, του Αργού Στιχηραρίου, της Παπαδικής και των μαθημάτων του Μαθηματαρίου, άπερ δύναται να ψάλλη πας γνώστης της νέας μουσικής μεθόδου. Εκ της αρχαίας παρασημαντικής μετήνεγκε εις την μέθοδον αυτού τα Στιχηράρια Σωφρονίου πατριάρχου Ιεροσολύμων, Γερμανού Νέων Πατρών, και Μανoυήλ Χρυσάφου του νέου, τα Άπαντα συν τω καλοφωνικώ Ειρμολογίω Πέτρου του Μπερεκέτου, τα Άπαντα Πέτρου του Πελοποννησίου, την Παπαδικήν Πέτρου του Βυζαντίου, το Στιχηράριον Ιακώβου του Πρωτοψάλτου, και άλλα ποιήματα διαπρεπών μουσικών, χρήσιμα εις την ενιαύσιον ακολουθίαν, ως τα του Ιωάννου Τραπεζουντίου και άλλων ποιητών από του μουσικωτάτου Δαμασκηνού μέχρι Γεωργίου του Κρητός ακμασάντων. Ο Γρηγόριος εμέλισε και ίδια αυτού μαθήματα, ως, τρεις σειράς χερουβικά, μίαν σειράν κoινωνικά των Κυριακών μεγάλα και έντεχνα και άλλα πολλά κoινωνικά του όλου ενιαυτού εις διαφόρους ήχους, πολυελέους, δοξολογίας, ύμνους, εγκώμια, κρατήματα, στιχολογίας και μεγαλυνάρια· συνέγραψε το πολλού λόγου άξιον αργόν Στιχηράριον, περιέχον διάφορα δοξαστικά και στιχηρά ιδιόμελα πάντων των εορταζομένων και μη αγίων, αποτελούμενον εκ πέντε ογκωδεστάτων τόμων. Ετόνισε το αρχαιότατον μέλος του Αποστόλου (της εορτής του Ευαγγελισμού «Ο αγιάζων και oι αγιαζόμενοι») και του Ευαγγελίου (της Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Τω καιρώ εκείνω εισήλθεν ο Ιησούς εις κώμην τινά».) Εσυστηματοποίησε μετά των συνεταίρων αυτού Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος και του αρχιμανδρίτου Χρυσάνθου τον προσδιορισμόν των κλιμάκων, ων συνέγραψε τας ερμηνείας εν ιδίω βιβλίω, ένθα πραγματεύεται συνοπτικώς και περί φθορών των τριών γενών και περί των σημείων της γενικής υφέσεως και διέσεως· εποίησε προσέτι και εν Κανόνιον της Παραχορδής, ήτοι της μεταβολής των κλιμάκων του Διατονικού Γένους. Ο Γρηγόριος το νέον σύστημα της μουσικής εδίδαξεν εις την τω 1815 ιδρυθείσαν πατριαρχικήν Moυσικήν Σχολήν: Απέθανε δε τω 1822 εν ακμή της ηλικίας αυτού, μόλις 45 ετών. Τούτον διεδέξατο:

Κωνσταντίνος Βυζάντιος, μουσικός ηδυμελίφθογγος, ψάλλων μετ’ευλαβείας και θερμής πίστεως και κατανύγων τους εκκλησιαζομένους διά της γλυκείας αυτού φωνής και του θαυμασίου εκκλησιαστικού ύφους, του κατ’αλληλοδιάδοχον μίμησιν έκπαλαι διασωζομένον εν τη Μεγάλη Εκκλησία και τοις εν αυτή ψάλλουσιν εξαιρέτως προσιδιάζοντος. Εν τω ψάλλειν ουδέν των μελών του σώματος εκίνει ουδ’αυτήν αυτού την κεφαλήν παντελώς, αλλά μόνον τα χείλη. Εγεννήθη τω 1777, μαθητής γενόμενος Γεωργίου του Κρητός και Μανουήλ του Βυζαντίου. Εν τω εν Βαλατά Κων/πόλεως ιερώ ναώ του σιναϊτικού μετοχίου διετέλεσεν αναγνώστης, είτα δεύτερος ψάλτης και μετά μικρόν πρώτος. Εις τα πατριαρχεία προσελήφθη δεύτερος δομέστικος τω 1800 (τη 23 Απριλίου) επί του Πατριάρχου Νεοφύτου, Πρωτοψάλτου όντος του Ιακώβου. Μετά τον θάνατον του Πρωτοψάλτου πρώτος δομέστικος γενόμενος, συνέψαλλε μετά Μανουήλ του Πρωτοψάλτου. Τω 1822 αποθανόντος Γρηγορίου του Πρωτοψάλτου διεδέχθη αυτόν την επαύριον (24 δεκεμβρίου), χειροθετηθείς υπό τoυ Πατριάρχου Ευγενίου του από Ικoνίoυ· έψαλλε δε εν τω πατριαρχικώ ναώ 55 όλα έτη, ων τα 43 ως Πρωτοψάλτης, άχρι του 1855. Έκτοτε μη δυνάμενος χοροστατείν, ένεκα της επισυμβάσης αυτω ποδαλγίας, εφησύχασεν εν τη oικία αυτού μελοποιών και εκδιδούς τα μελισταγή αυτού άσματα. Απέθανεν εις την νήσον Χάλκην εν ηλικία 85 ετών τη 30 Ιουλίου του 1862 και ενεταφιάσαθη έξωθεν της εν τη νήσω μονής του αγίoυ Γεωργίου του Κρημνού. Ο Κωνσταντίνος απήλανε της ευνοίας του προστάτου αυτού και πατριάρχου διατελέσαντος Κωνσταντίον Α' του από Σιναίου. Εμέλισεν εις την παλαιάν μέθοδον διάφορα μέλη της ιεράς ψαλμωδίας του όλου ενιαυτού, εξ ων τα μεν εισίν εκδεδομένα, τα δε ανέκδοτα· συντάξας εξέδωκε δις ελληνιστί, το Τυπικόν της Μ. Εκκλησίας και άπαξ σλαβιστί, το αργοσύντομον Δοξαστάριον κατά το είδος της παραχορδής, εξηγηματικώτερον εποίησε το Αναστασιματάριον Πέτρου του Πελοποννησίου (εκδοθέν τω 1863 μέχρι του Βαρέως ήχου υπό του υιoύ αυτού Νικολάου), εξέδωκε και την δίτομον Ανθολογίαν της μουσικής, εις ην έχει και ίδια μαθήματα διπλά και τριπλά καί τινα των αρχαιοτέρων μουσικών. Ανέκδοτα έργα του Κωνσταντινου υπάρχoυσιν εν Ειρμολόγιον Καταβασιών και εν Δοξαστάριον σύντομον, αμφότερα Πέτρου του Πελοποννησίου, καλλωπισθέντα παρ’αυτού επί το αναλυτικώτερον. Ο Κωνσταντίνος εμέλισε και εντέχνους καλοφωνικούς ειρμούς, άσματά τινα, ωδάς εις πατριάρχας, και άλλα.

Αντώνιος Λαμπαδάριος της Μ. Εκκλησίας, όστις συνέψαλλεν εν τω πατριαρχικώ ναώ μετά Κωνσταντίνου του Πρωτοψάλτου, εμαθήτευσε δε παρά Μανουήλ τω Πρωτοψάλτη και Γεωργίω τω Κρητί, ον ιδία εμιμήθη εις το αναλυτικώς γράφειν. Αδριανουπολίτης την πατρίδα και ανεψιός του από Αδριανουπόλεως Κυρίλλου του Οικουμενικού Πατριάρχου, μουσικός και μελοποιός ευδόκιμος, καλλιφωνότατος και της εξωτερικής μουσικής γνώστης. Απέθανεν εν Ρωσσία τω 1828, το δε περιέχον τα ποιήματα και τα σημειώματα αυτού κιβώτιον έμεινεν εις χείρας του μουσικού Γεωργίου ιερέως του Ρυσίου. Εποίησε κατά την αρχαίαν μέθοδον αλλ’επί το εξηγηματικώτερον το αργόν Αναστασιματάριον Πέτρου του Πελοποννησίου, εμέλισε χερουβικά κατά τους οκτώ ήχους, κοινωνικά ισάριθμα της εβδομάδος, το παρά του πρωτοψάλτου αδόμενον κατ’ ήχον σύντομον «Εις πολλά έτη» εις το τέλος των χερουβικών ψαλλομένου του Αλληλούια, και τα στιχηρά ιδιόμελα του Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ως και το οκτάηχον και δίχορον Δοξαστικόν στιχηρόν «Θεαρχίω νεύματι».

Ιωάννης Βυζάντιος, Πρωτοψάλτης της Μ. Εκκλησίας χειροθετηθείς μετά τον θάνατον Κωνσταντίνου του Βυζαντίου, ου ως εκ του βαθέως γήρατος οικουρούντος διετέλεσε πρότερον τοποτηρητής (1855). Εγεννήθη εις Νεοχώριον του Βοσπόρου, μαθητής γενόμενος Θεοδώρου Συμεών του Κοντού επωνυμουμένου. Εισήχθη εις τον πατριαρχικόν ναόν ως Β' δομέστικος τω 1824 επί Αγαθαγγέλου, Λαμπαδάριος διωρίσθη τω 1831επί Κωνσταντίου Α' του από Σιναίου, Πρωτοψάλτου όντος του μελωδικωτατoυ Κωνσταντίνου του Βυζαντίου, Πρωτοψάλτης δε ανεδείχθη κατά την α' πατριαρχείαν Ιωακείμ του Β'. Εκοσμείτο διά φωνής ζωηράς και ύφους εκκλησιαστικωτάτου. Εξέδωκεν επτάκις το Αναστασιματάριον, το Ειρμολόγιον των Καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου δις, τα χερουβικά και κοινωνικά του Πέτρου, μίαν Ανθολογίαν μονότομον, συλλογήν καλοφωνικών Ειρμών διαφόρων ποιητών, και την τετράτομον Πανδέκτην μετά του Στεφάνου του Λαμπαδαρίου. Εμέλισεν ωδάς τινας εις Πατριάρχας, τον εις ήχον Βαρύν καλοφωνικόν ειρμόν «Κύκλω της τραπέζης σου» και τινας κανόνας των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών. Τούτον αποθανόντα τη 20η Ιουλίου του 1866 διεδέχθη Σταυράκης ο Γρηγοριάδης.

Στέφανος Μιχαήλ, Λαμπαδάριος της Μ.Εκκλησίας, Πρωτοψάλτου όντος του Ιωάννου Βυζαντίου Βυζάντιος την πατρίδα εκ της συνοικίας Ταταούλων, μαθητής Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος, κεκοσμημένος και διά του σοβαρού μουσικού ύφους, μιμητής αναδειχθείς Κωνσταντίνου του Πρωτοψάλτου. Της ψαλμωδίας άριστος εκτελεστής και μελοποιός ευδόκιμος. Τω 1840 εξέδωκε την «Μούσαν», εν η ερμηνεύει τα συστήματα των κλάδων της αραβοπερσικής μουσικής· τω 1850 εξέδωκε μετά Ιωάννoυ του Λαμπαδαρίου (του κατόπιν πρωτοψάλτου) την «Πανδέκτην», περιέχουσαν πολλά ποιήματα διαφόρων αρχαίων ποιητών εις τόμους τέσσαρας· την «Κυψέλην», συλλογήν ούσαν ιδιομέλων, απολυτικίων και άλλων ειρμολογικών τω 1862 εξέδωκε μίαν επίτομον Ανθολογίαν, περιέχουσαν ίδια έργα και άλλων ποιητών. Ο Στέφανος ηρμήνευσεν εις την νυν εν χρησει παρασημαντικήν τα μελουργήματα Κωνσταντίνου του Βυζαντίου. Παρεσκεύασε και Θεωρητικόν, όπερ ελλιπές μείναν ένεκα του τω 1864 επισυμβάντος θανάτου αυτού, ανεπληρώθη βραδύτερον υπό του μουσικοδιδασκάλου Παναγιώτου Κηλτζανίδου του Προυσαέως, όστις και πραγματείαν εις αυτό προσέθηκε «Περί ορθογραφίας». Επιστασία του Κηλτζανίδου εξεδόθη το του Στεφάνου Ειρμολόγιον υπό του γαμβρού αυτού Δημητρίου Ιωάννου Πρωτοψάλτου.

Σταυράκης Γρηγοριάδης, ο εξ Αίνου καταγόμενος, Πρωτοψάλτης της Μ. Εκκλησίας επί πενταετίαν διατελέσας, μαθητής γενόμενος Γεωργίου πρωτοψάλτου Aίνου. Εγκρατής της εξωτερικής μουσικής και ειδήμων της χρήσεως της λύρας και της πανδουρίδος. Εχοροστάτησεν εις διαφόρους εκκλησίας της αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως, εκ δε του δευτέρου χορού της εν Πέραν εκκλησίας των Εισοδείων κληθείς διωρίσθη Πρωτοψάλτης της Μ. Εκκλησίας, χωλαίνων όμως κατ’αρχάς ως προς το μουσικόν ύφος. Ζήσας 65 έτη, απεβίωσε τη 29 Ιανουαρίου του 1871. Τούτον διεδέξατο:

Γεώργιος Ραιδεστηνός ο Β΄, τοποτηρητής ων τότε του επιζώντος και ασθενούντος Στεφανού του Λαμπαδαρίου. Αμίμητος της ψαλμωδίας εκτελεστής και ουδενός δεύτερος των συγχρονησάντων αυτώ ιεροψαλτών, φημιζόμενος ιδία δια το αρχαϊζον πατριαρχικόν μουσικόν ύφος. Εγεννήθη τω 1833 εν Ραιδεστώ, ένθα και την μουσικήν, εδιδάχθη το πρώτον, τελειοποιηθείς εν Κων/πόλει παρά τω πρωτοψάλτη της Μ. Εκκλησίας Κωνσταντίνω τω Βυζαντίω, τη συστάσει του τότε εν Αντιγόνη εφησυχάζοντος πρώην Κων/πόλεως Κωνσταντίου Α΄ του από Σιναίου. Διετέλεσεν ιεροψάλτης εις διαφόρους εκκλησίας της αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως, τω δε 1863 πατριαρχούντος Σωφρονίον Β΄ του από Αμασείας διωρίσθη Λαμπαδάρίος της Μ. Εκκλησίας, Πρωτοψάλτου όντος του Ιωάννου Βυζαντίου, τη 2 δε Φεβρουαρίου 1871, πατριαρχούντος Γρηγορίου του στ΄ ανεδείχθη Πρωτοψάλτης, διαδεξάμενος Σταυράκην τον Γρηγοριάδην. Εκ των πατριαρχείων αποσυρ0είς κατά Οκτώβριον του 1876 εχοροστάτησεν εις τας εν Γαλατά εκκλησίας του αγίoυ Ιωάννον των Χίων, του αγίoυ Νικολάου και του Σωτήρος Χριστού, εις την εν Πέραν εκκλησίαν της αγίας Τριάδος και περί τα τέλη του βίου αυτού εις την εν Τσιβαλίω εκκλησίαν του αγίου Νικολάου. Ο Ραιδεστηνός εκάλλυνε και ερρύθμισε πάντα τα μαθήματα της ενιαυσίου ακολουθίας, πολλά εμέλισε διακρινόμενα διά το μελισταγές αυτών, εξέδωκε δε δύο μουσικάς βίβλους, εν οις εύρηνται οι ασματικαί ακολουθίαι της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πεντηκοσταρίου μετά της τυπικής διατάξεως. Μελίρρυτα άσματα αυτού εξεδόθησαν εις το «Μουσικόν Απάνθισμα» του Δημητρίου Κυφιώτου (1894), εις το υπό του Αγαθαγγέλου Κυριαζίδου εκδοθέν τω 1896 «Εν άνθος της καθ’ ημάς εκκλησιαστικής μουσικής» και εις την εν Αθήναις εκδιδομένην μουσικήν εφημερίδα «Φορμιγγα» (Μουσικόν τεύχος του Α' έτους, σελ. 3 και 129). Διετέλεσεν επί τετραετίαν πρόεδρος του εν Γαλατάι ευδοκίμως λειτουργήσαντος Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου (1880-1884) και διευθυντής και καθηγητής, της Μουσικής αυτού Σχολής (1882). Ανέδειξεν ολίγους αλλ’αξιολόγους μαθητάς. Απεβίωσε κατά Αύγουστον του 1889.

Νικόλαος Στογιάνοβιτς, Λαμπαδάριος της Μ.Εκκλησίας, Βυζάντιος την πατρίδα εκ της συνοικίας Τεκφούρ σεραίου, μαθητής γενόμενος Κωνσταντίνου του Βυζαντίου Πρωτοψάλτου της Μ. Εκκλησίας. Διεκρίθη διά το σεμνοπρεπές αυτού ύφος και το εύηχον της φωνής. Υπηρέτησεν εις τον πατριαρχικόν ναόν επί όλην πεντηκονταετίαν, διορισθείς το πρώτον Β' δομέστικος πατριαρχούντος Κωνσταντίου του Β΄, είτα Α΄ δομέστικος, πατριαρχούντος Σωφρονίου του Β΄, Λαμπαδάριος δε τω 1871, πατριαρχούντος το δεύτερον Γρηγορίον του ΣΤ΄. Παρητήθη οικειοθελώς εκ των καθηκόντων της Λαμπαδαρείας κατά Φεβρουάριον του 1888. Ο Νικόλαος υπηρετήσας και ως διδάσκαλος επί 38 έτη (1833-1871) εις την εν Φαναρίω δημοτικήν σχολήν, την ιδρυθείσαν υπό Κωνσταντίου Α' του από Σιναίου, εδίδασκεν αμα εν αυτή και την εκκλησιαστικήν ημών μουσικήν. Απεβίωσε τη 5 Ιανουαρίου 1893 υπερεννενηκοντούτης την ηλικίαν. Σεμνοπρεπή κρίνονται τα ανέκδοτα εισέτι μένοντα μουσουργήματα του μουσικού τούτου ανδρός.

Κωνσταντίνος Σαββόπουλος Α΄ δομέστικος της Μ. Εκκλησίας, λόγιος μουσικός, κεκοσμημένος διά του σεμνοπρεπούς μουσικού ύφους και μελοποιός ευδόκιμος· γεννηθείς εν 40 Εκκλησίαις της Θράκης, απέθανεν υπερεξηκοντούτης τώ 1882, Τα εγκύκλια μαθήματα διήκουσεν εις την εν Ξηροκρήνη πατριαρχικήν του Γένους Σχολήν, την δε μουσικήν παρά τω διακεκριμένω μουσικώ Στεφάνω τω Μωϋσιάδη. Διετέλεσε γραμματεύς του τότε μητροπολίτου Κρήτης και είτα Οικουμενικού Πατριάρχου Διoνυσίoυ του Ε', άμα δε και πρωτοψάλτης της ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης. Συνοδεύσας τον γέροντα αυτού εις την βασιλεύουσαν, διετέλεσε διευθυντής της δημοτικής σχολής Τσιβαλίου επί όλην πενταετίαν, άμα δε και ιεροψάλτης εις τας κεντρικωτέρας ενορίας της αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως. Διωρίσθη το πρώτον Β' δομέστικος της Μ. Εκκλησίας, είτα δε και Α' τω 1871, ότε ο Ραιδεστηνός διωρίσθη Πρωτοψάλτης· εδίδαξε την μουσικήν εις την τότε Ιερατικήν σχολήν, σχολαρχούντος ταύτης του αρχιμανδρίτουΧρυσάνθου του Ιεροκλέους. Εξέδωκε τω 1881 τον «Κανόνα της Μ. Πέμπτης», ου προτάσσεται το «Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις» και οις προσετέθησαν και αι Καταβασίαι «Ανοίξω το στόμα μου». Καταλείπει ανέκδοτον έργον επιγραφόμενον «Αργόν και σύντομον Αναστασιματάριον» κατά το ύφος της Μ. Εκκλησίας, μετά παραρτήματος περιέχοντος Καταβασίας κατ’έννοιαν. Ανέδειξε πολλούς μαθητάς.

Μιχαήλ Παυλίδης, Β' δομέστικος της Μ. Εκκλησίας, εκ των κρατίστων της ψαλμωδίας εκτελεστών και φημιζόμενος ως διατηρήσας απαραμείωτον το σοβαρόν αρχαίον πατριαρχικόν ύφος. Εγεννήθη τω 1840 εν Xίω, μαθητής γενόμενος του περιωνύμου μουσικού Σωτηρίου του Βλαχοπούλου και άλλων. Διετέλεσεν ιεροψάλτης εν ταις εκκλησίαις της αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως από του 1859, επί δεκαετίαν δε Β' δομέστικος της Μ. Εκκλησίας από του 1872-1881. Εδίδαξε τω 1882 την θεωρίαν της μουσικής εις την εν Γαλατά Μουσικήν Σχολήν του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, διετέλεσε και μέλος της επί της ευκλεούς πατριαρχείας του εν τοις κάτω χρόνοις μέγα και ένδοξον όνομα αραμένου εν πατριάρχαις Διονυσίου Ε' του από Αδριανουπόλεως εργασθείσης Μουσικής Επιτροπής εν τοις πατριαρχείοις. Εμέλισε πολλά μουσουργήματα και ανέδειξε πολλούς μαθητάς. Απέθανε τη 2 Απριλίου του 1894 εν Κανδυλλίω του Βοσπόρου, ένθα από ικανών ετών κατώκει.

Γεώεργιος Βιολάκης ο νυν τιμών από της 5 Νοεμβρίου 1875 την θέσιν της Πρωτοψαλτείας, και περί ου τον πρέποντα λόγον εποισάμεθα εν τω Πανηγυρικώ Λόγω τω εκφωνηθέντι υφ’ημών τη 4 Δεκεμβρίου 1900 επί τω πανηγυρισμώ της εξηκονταετηρίδος του μουσικού σταδίου και της εν τη Μ. Εκκλησία εικοσιπενταετηρίδος της πρωτοψαλτείας αυτoύ. Ερούμεν δε προσέτι περί του μουσικωτάτου τούτου ανδρός τα δέοντα εν ετέρω ευόγκω φιλοπονήματι ημών, τω «Λεξικώ των Ελλήνων μουσικών των από των αποστολικών χρόνων άχρι των καθ’ημάς ακμασάντων», εν ω περιληφθήσονται και αι σκιαγραφίαι των επιζώντων μουσικών, των ονομαστών της ασματικής τέχνης εκτελεστών, των περί της καθ’ημάς μουσικής γραψάντων και υπέρ της διασώσεως και καλλιεργείας ταύτης ζηλωτώς αγωνισαμένων και αγωνιζομένων.

Ο Γ. Βιολάκης ψάλλει εν τω πατριαρχικώ ναώ έχων τον Αριστείδην Νικολαΐδην Λαμπαδάριον από του Φεβρουαρίου του 1888 (ότε οικειοθελώς παρητήθη ο Νικόλαος Στογιάνοβιτς), πρότερον χρηματίσαντα Α΄ δομέστικον (1882-1888) εις διαδοχήν του επί του παναγιωτάτου Ιωακείμ του Γ' ένεκα γήρως απολυθέντος Κωνσταντίνου του Σαββοπούλου, Δομεστίκους δε εν μεν τω δεξιώ χορώ τον Ιάκωβον Ναυπλιώτην από του έτους, 1888, διατελέσαντα πρότερον (1881-1888) Β΄ δομέστικον και διάδοχον γενόμενον του απολυθέντος επί Ιωακείμ του Γ' Μιχαήλ Παυλίδου, εν δε τω αριστερώ τον Κωνσταντίνον Κλάββαν (1888-1904), αμφοτέρους μαθητάς αυτού εκ των διακεκριμένων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ζ΄. ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (1730-1814)

Πέτρος ο Πελοποννήσιος και η παρασημαντική αυτού

Το όνομα Πέτρου τoυ Πελοποννησίου, Λαμπαδαρίου της Μ. Εκκλησίας, αποτελεί ιδίαν εποχήν εν τη ιστoρία της καθ’ημάς μουσικής. Υπήρξεν ούτος ο μέγας μουσικός του ΙΗ' αιώνος, η τετάρτη πηγή της μουσικής, ο δικαίως θαυμαζόμενος ως έξοχος μουσικοδιδάσκαλος και ως κλασικός συγγραφεύς, ου τα έργα και το απλούν και απέριττον και σεμνόν και επιβάλλον εκκλησιαστικόν μουσικόν μέλος και ύφος εσαεί διαμένουσιν ως πολύτιμος οδηγός εις τους παρ’ημιν ιεροψάλτας και ως μνημείον κλασικόν της ιεράς μουσικής. Μεγάλως ευηργέτησε την θείαν τέχνην ως χρήσιν ποιησάμενος, αντί των τέως δυσνοήτων μουσικών χαρακτήρων, νέου συστήματος γραφικού προς παρασήμανσιν των μελών, μάλλον ευμεθόδου, δι’ου ηπλοποίησε πλειότερον την κουκκουζέλειον και την του διδασκάλου αυτού Ιωάννου του Τραπεζουντίου παρασημαντικήν και ηρμήνευσε τας των αρχαιοτέρων μελών θέσεις. Ο Πέτρος εθαυμάζετο υπό των συγχρόνων αυτού και διά την έξοχον μουσικήν αυτού αντίληψιν και μίμησιν, δυνάμενος μάλιστα να διαφυλάξη πιστώς διά της γραφής οιονδήποτε μέλος έστω και άπαξ ψαλλόμενον υπ’άλλου. Εντεύθεν υπό των Οθωμανών εκαλείτο Χιρσίζ Πέτρος (κλέπτης) και Χότζας (διδάσκαλος), διότι ό,τι εκείνοι επί μακρόν μοχθούντες εμέλιζον, αυτός άπαξ ακούων ψαλλόμενον είχε την δεξιότητα αμέσως να κλέπτη αυτό διά της γραφής και καλλωπίζων να παραδίδη εις τον μελοποιόν ως νεοφανές δήθεν έργον αυτού· διηγούνται δε ότι oι εγκρατείς της αραβοπερσικής μουσικής εκ κοινής συμφωνίας ουδέν νέον έργον αυτών εμουσούργουν άνευ της αδείας του Πέτρου. Θεωρείται ο ευεργετήσας και την Αρμενικήν μουσικήν, άτε διδάξας εις τον Πρωτοψάλτην του εν Κοντοσκαλίω αρμενικού πατριαρχικού ναού Τερετζούν Χαμπαρτζούν τον τρόπον της γραφής των μουσικών μελών, χρήσιν ποιησάμενος των σημείων της μαρτυρικής ποιότητος των τριών γενών της ημετέρας αρχαίας μεθόδου διά την των φθόγγων της μουσικής κλίμακος Παραλλαγήν, ην φυλάττουσιν οι Αρμένιοι ως πολύτιμον κτήμα εις το πατριαρχείον αυτών και ενασχολούνται εις το να καταρτίσωσιν ιδίαν μουσικήν γραφήν.

Ο Πέτρος εγεννήθη περι το 1730 εν Πελοποννήσω, εμαθήτευσε δε παιδιόθεν εν Σμύρνη παρά τινι ιερομονάχω μουσικώ, είτα δε εν Κων/πόλει παρά 'Ιωάννη τω Τραπεζουντίω, Πρωτοψάλτη της Μ. Εκκλησίας, μεθ’ου και συνέψαλλεν ως Β' δομέστικος. Μετά τον θάνατον του Τραπεζουντίου, ο Πέτρος διωρίσθη Λαμπαδάριος της Μ. Εκκλησίας, Πρωτοψάλτου όντος του Δανιήλ, διατελέσας τοιούτος μέχρι του 1777, ότε αφηρπάγη υπό του τότε λυμαινομένου την βασιλεύουσαν λοιμού. Ανέδειξε πλείστους μαθητάς εκ των ημετέρων, των οθωμανών και των ευρωπαίων, προς ους εδίδασκε την καθ’ημας μουσικήν ή και την αραβοπερσικήν· εδίδαξε την μουσικήν μετά Δανιήλ του Πρωτοψάλτου και του τότε δομεστίκου Ιακώβου του Πελοποννησίου και εις την τω 1776 ιδρυθείσαν, πατριαρχούντος Σωφρονίου του από Ιεροσολύμων, πατριαρχικήν Μουσικήν Σχολήν, Β' μετά την Άλωσιν αριθμουμένην.

Ο Πέτρος Λαμπαδάριος ων ηρμήνευσεν εις την μέθοδον αυτού πολλών αρχαίων μουσικοδιδασκάλων μαθήματα, ως τα μεγάλα κεκραγάρια Ιωάννου του Δαμασκηνού, τα μεγάλα Εωθινά Ιωάννου του Γλυκέως, τα μεγάλα Ανoιξαντάρια διαφόρων ποιητών, αργά τινά Πασαπνοάρια του Όρθρου, το «Άνωθεν oι Προφήται» και άλλα τινα μαθήματα του Οικηματαρίου και Μαθηματαρίου. Εμελούργησε δε ο χαλκέντερος μουσικός άπασαν την σειράν των εγκυκλίων μουσικών μαθημάτων, ήτοι το Σύντομον και το Αργόν Στιχηράριον, το Ειρμολόγιον, το Κρατηματάριον, το Οικηματάριον, την Παπαδικήν, το Μαθηματάριον κατ’αναγραμματισμούς, και άλλα αναρίθμητα· συνύφανε δηλ. μελοποιήσας δύο Αναστασιματάρια, αργόν και σύντομον, Ειρμολόγιον Καταβασιών, και Δοξαστάριον ήτοι το νέον ή σύντομον Στιχηράριον. Εμελούργησε τρεις σειράς Χερουβικά αργά και μίαν σύντομα, τρεις σειράς Κοινωνικά των Κυριακών και μίαν σειράν Κοινωνικά της εβδομάδος και άλλα Χερουβικά και Κοινωνικά εις τας Δεσποτικάς και Θεομητορικάς εορτάς κατά τους οκτώ ήχους, ευλογητάρια αργά, σύντομα και συντομώτερα, πολυελέους, δοξολογίας συντόμους και αργοσυντόμους εις διαφόρους ήχους, πασαπνοάρια αργά του Όρθρου, εξ ων τρία εις ήχον Πλ. Β', Ειρμούς καλοφωνικούς, κρατήματα, και άλλα διάφορα μουσουργήματα, ψαλλόμενα εις τους μικρούς και μεγάλους Εσπερινούς, εις τας παννυχίδας, εις τον Όρθρον των διαφόρων εορτών, εις τας λειτουργίας του Χρυσοστόμου, Βασιλείου και των Προηγιασμένων, και εις άλλας τελετάς, oίoν, εις κηδείας, χειροτονίας, εις το βάπτισμα, τον γάμον, το ευχέλαιον κτ.λ. Εμέλισε δε και στίχους πολιτικούς κατά τα μακάμια των Οθωμανών και τους ρυθμούς αυτών.

Την έξοχον μουσικήν αξίαν και ευφυΐαν του Πέτρου ως και την μεγάλην υπόληψιν, ης απήλαυε παρά τοις συγχρόνοις αυτού μουσικοίς, ημετέροις τε και οθωμανοίς, μαρτυρούσι και τα εξής περί αυτού σωζόμενα ανέκδοτα ιστορικά:

Τω Ι770 αφίκοντο εκ Περσίας εις Κων/πολι,ν τρεις οθωμανοί, χανεντέδες φέροντες μουσούργημα αυτών, όπερ προυτίθεντο να ψάλωσι το πρώτον ενώπιον του Σουλτάνου Χαμίτ του Α΄ την ημέραν του Βαϊραμίου. Επειδή δε τούτο έθιγε την φιλοτιμίαν των αυλικών μουσικών και των άλλων εμπείρων μουσικών της βασιλευούσης, εζήτησαν τας περι τούτου οδηγίας του Πέτρου, όστις κατέσχε το άσμα δια του επομένου τεχνάσματος: Τους τρεις ξένους μουσικούς προσεκάλεσαν εις γεύμα oι δερβίσαι του εν Πέραν Τεκκέ (μοναστηρίου), διαιρεθέντες εις τρεις τάξεις κατά τους εαυτών βαθμους. Η μία τάξις, η το γεύμα προσφέρουσα εις τους εκ Περσίας ξένους και συνευθυμούσα, παρεκάλεσεν αυτοίς να τραγωδήσωσι κατ’αρχάς μεν εκ των συνήθων ασμάτων μετά των μουσικών οργάνων, είτα δε και το άσμα, όπερ έμελλον να ψάλωσιν ενώπιον του Σουλτάνου κατά την εορτήν του Βαϊραμίου. Η παράκλησις των δερβισών εισηκούσθη, ο δε Πέτρος εν καταλλήλω θέσει κεκρυμμένος ων υπέκλεπτε διά της μουσικής παρασημαντικης το άσμα. Αλληλοδιαδόχως ενεφανίσθησαν κατόπιν ενώπιον των ξένων μουσικών και oι αποτελούντες την δευτέραν και τρίτην τάξιν των Δερβισών, προς ευχαρίστησιν των οποίων επανελήφθη το άσμα. Ο Πέτρος, αφού έγραψεν επί του χαρτον το τρις ψαλέν άσμα, εφάνη ερχόμενος εκ του προαυλίου του Τεκκέ προς την αίθουσαν του συμποσίου, οι δε Δερβίσαι έσπευσαν προς υποδοχήν αυτού λέγοντες τουρκιστί «ο διδάσκαλος έρχεται». Μετά τας ειθισμένας συστάσεις, εψάλη και πάλιν το άσμα υπό των ξένων μουσικών προς ευχαρίστησιν και τoυ ρωμαίου διδασκάλου των Δερβισών. Αλλ’ο Πέτρος τότε σοβαρώς παρετήρησεν ότι το ψαλέν άσμα είναι έργον του, όπερ αναμφιβόλως μαθητής τις αυτού εκ των διεσπαρμένων εις Αραβίαν και Περσίαν εδίδαξεν εις τους παρισταμένους μελωδούς, ουχί ομως πιστώς και ακριβώς. Επί τούτω oι τρεις ξένοι ισχυρίζονται ότι το άσμα ειναι έργον αυτών, μελισθέν κατόπιν μεγάλων κόπων, ο δε Πέτρος ψάλλει αυτό ως ίδιον έργον προς πανδουρίδα εκ χειρογράφου, το οπoίoν εξάγει εκ του θυλακίου αυτού. Τότε σοβαρά επεγένετο λογομαχία, καθ’ην εις των τριών ξένων μελωδών κατέθραυσεν εν οργή την πανδουρίδα του Πέτρου, έτερος δε εξ αυτών γινώσκων ότι oι Έλληνες μουσικοί έχουσι γραπτήν μουσικήν, και εννοήσας τον δόλον, ώρμησε να φονεύση διά του εγχειριδίου αυτού τον Πέτρον. Εκ του τολμήματος τούτου επωφεληθέντες oι Δερβίσαι έδησαν τας χείρας και τους πόδας των τριών ξένων μελωδών και τους εφυλάκισαν εις τι μέρος του Τεκκέ. Mετά τινας ημέρας εξωρίσθησαν ούτοι ως αγύρται, και oύτω διεσώθη η υπόληψις και η αξιοπρέπεια των Οθωμανών του παλατίου μουσικών, χάρις εις την απαράμιλλον μουσικήν αντίληψιν και μίμησιν του μουσικωτάτου Πέτρου του Πελοποννησίου, oυ το όνομα «Χιρσίζ Πέτρος» εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης εγράφη εις το ιερόν δελτίον της παρουσίας των ενδόξων Οθωμανών σέχιδων και επί του παρά την ενδοτέραν πύλην του Τεκκέ κειμένου δευτέρου μαυσωλείον. Προσθετέον δε ότι η φήμη του Πέτρου έφθασεν εις τας ακοάς του Σουλτάνου, όστις διέταξεν όπως ελευθέρως εισέρχηται ο πεφημισμένος ούτος μουσικός εις τα Ανάκτορα. Αλλά το εξής γεγονός έδωκεν αφορμήν όπως ο Πέτρος απολέση τήν κτηθείσαν δαψιλή εύνοιαν του Σουλτάνου.

Ημέραν τινά ο Σουλτάνος, αναχωρήσας εκ των ανακτόρων του Βυζαντίου, μετέβη εις το κατά το Παλούκ παζάρ τέμενος Γενή τζαμί, δειπνήσας δε διενυκτέρευσεν εις το περίπτερον του τεμένους. Την αυτήν εσπέραν κατά σύμπτωσιν μετέβη και ο Πέτρος προς επίσκεψιν τουν μεϊζίνη (ιεροψάλτου) του ρηθέντος τεμένους, παρ’ω και συνεδείπνησε. Κατά το δείπνον ο Πέτρος έψαλε και εις άλλον ήχον το εις δύο μόνον ήχους τότε ψαλλόμενον «σελάκ», ο δε μεϊζίνης όπως ωφεληθή εκ της τέχνης τoυ Πέτρου, θεις κατά χώραν πάντα θρησκευτικόν λόγον, υπεχρέωσε τον μουσικοδιδάσκαλον να ψάλη το «σελάκ» από του μιναρέ προς το λυκαυγές, τουθ’όπερ και εγένετο. Αλλ’ο Σουλτάνος ακούσας το ψαλέν, ηθέλησε την πρωΐαν να μάθη τον εις νεώτερον μέλος ποιήσαντα το «σελάκ». Πληροφορηθείς δε τα γενόμενα κατ’αλήθειαν, εχολώθη λίαν και διέταξε δύο εισαγγελείς όπως μεταβώσιν εις τα πατριαρχεία και αναγγείλωσι τω Πατριάρχη την τόλμην Πέτρου του Λαμπαδαρίον της Μ. Εκκλησίας, συλλάβωσι δε και απαγάγωσι τον τολμητίαν εις το Σεϊχουλισλαμάτον ίνα γείνη η ανάκρισις αυτού θρησκευτικώς. Εν τη ανακρίσει ο Πέτρος τον φρενοβλαβή προσποιούμενος έβλεπεν άνω και κάτω, δεξιά και αριστερά, ηδολέσχει, προσέβαλε τους παρισταμένονς και έπαιζε κάρυα εν τη επιπέδω αιθούση του κριτηρίου. Oι δικασταί, πιστεύσαντες ότι παρεφρόνησεν ο ημέτερος μουσικοδιδάσκαλος, ενέκριναν να οδηγηθή εις το εν Εγρήκαπου τότε ευρισκόμενον εθνικόν φρενοκομείον, ένθα τα πάντα εχορηγούντο αυτώ, κελεύσει σουλτανική, πλην χάρτου και μελάνης. Kαι την έλλειψιν δε ταύτην εθεράπευσεν ο ευφυής. Πέτρος, διότι παρά μεν των επισκεπτομένων αυτόν μαθητών της παρακειμένης σχολής Εγρήκαπου ελάμβανε χάρτην, εκ δε των προσενεχθέντων αυτώ βυσσίνων εσχημάτισε μελάνην και διά του μίσχου αυτών έγραψε το εις ήχον Πλ. Β' αργόν πασαπνοάριον του Όρθρου, το και Βυσσινόγραφον καλούμενον. Εξελθών δε του φρενοκομείου ως ιαθείς δήθεν μετά τεσσαρακονθήμερον εν αυτώ διαμονήν, εξηκολούθησε τα καθήκοντα αυτού εν τη Μεγάλη Εκκλησία και εν τω παλατίω.

Κατά την κηδείαν του Πέτρου, γενομένην εν τω πατριαρχικώ ναώ, ιστορείται ότι έλαβε χώραν το εξής ανέκδοτον: Προσηλθον εις αυτήν εκ πάντων των Τεκκέδων της βασιλευούσης oι Δερβίσαι, ζητήσαντες την άδειαν παρα του Πατριάρχου Σωφρονίου Β' όπως και αυτοί εις ένδειξιν σεβασμού προς τον κηδευόμενον διδάσκαλον ψάλωσιν επί του νεκρού την πένθιμον αυτών ωδήν μετά του πλαγιαύλου· ο δε Πατριάρχης απήντησε: «Συναισθάνομαι και εγώ την υμετέραν μεγίστην λύπην, την οποίαν προυξένησεν εις όλους μας ο θάνατος του μακαρίτου διδασκάλου· δεν σας λέγω μεν το όχι, αλλ’ ίνα μη δυσαρεστηθή η Κυβέρνησις, παρακαλώ πάντας υμάς όπως ακολουθήσητε άχρι του τάφου, και εκει πράξατε το προς αυτόν καθήκον υμών». Εις τους λόγους του Πατριάρχου υπακούσαντες oι Δερβίσαι, ηκολούθησαν μετά δακρύων τον νεκρόν μέχρι του εν Εγρήκαπου νεκροταφείον των Ορθοδόξων, ένθα μετά το ψαλέν τρισάγιον και την κατάθεσιν του νεκρού εν τω τάφω, έμελψαν αυλωδώς παθητικώτατα. Εις δε εξ αυτών καταβάς εις τον τάφον και φέρων ανά χείρας ως λαμπάδα καιομένην τον πλαγίαυλον αυτού, είπε τουρκιστί τάδε: «Ω μακαρίτα διδάσκαλε, λάβε και αφ’ημών των ορφανών μαθητών σου το τελευταίον τούτο δώρον, ίνα συμψάλλης άσματα δι’αυτού εις τον Παράδεισον μετά των αγγέλων». Τον δε πλαγίαυλον θεις εις τας αγκάλας του νεκρού, εξήλθε του τάφου ένδακρυς. Είτα oι Χριστιανoί, κατά τα νενομισμένα, έθαψαν τον Πέτρον.

Ο επιφανέστατος ούτος μουσικοδιδάσκάλος απήλαυε της ευνοίας των πατριαρχών Σαμουήλ του Χαντζερή (1763-1768 και 1773-Ι774) και Σωφρονίου Β' (1774-1780), και των Σουλτάνων Χαμίτ του Α' και Σελίμ του Γ', έλατρεύετο δε υπό των απειραρίθμων αυτού μαθητών.

Επειδή δε και η παρασημαντική του Πέτρου εθεωρείτο πως δύσνόητος υπό των συγχρόνων αυτού ψαλμωδών, ανεζητείτο δε απλούστερον σύστημα παρασημαντικής, ενεφανίσθη τότε, επί της Α΄ πατριαρχείας Γρηγορίον Ε΄ του από Σμύρνης (1797) ο εκ Xίoυ ορμώμενος, σπουδάσας δε την ευρωπαϊκήν μουσικήν εν Ευρώπη, και κάτοχος εν μέρει και της ημετέρας εκκλησιαστικής, Αγάπιος ο Παλιέρμος, ενώπιον του Πατριάρχου και της Ιεράς Συνόδου και επεχείρησεν ίνα πείση την Μ. Εκκλησίαν όπως δεχθή το ίδιον αυτού Παλλιέρμειον μουσικόν σύστημα και επί τη βάσει τούτου ενεργήση την μεταγραφήν πάντων των εκκλησιαστικών μελών, ή, να πείση τους μουσικούς να φροντίσωσι περί της διορθώσεως του υπάρχοντος δυσνοήτον συστήματος, ή να εφεύρωσιν άλλο νεώτερον και βασιμώτερον. Και αληθές μεν ότι, μεθ’όλας τας δικαίας αντιστάσεις του τότε Πρωτοψάλτου της Μ. Εκκλησίας Ιακώβου του Πελοποννησίου, ο Αγάπιος ανέλαβε να διδάξη εν τοις πατριαρχείοις την Μουσικήν διά της ευρωπαϊκής παρασημαντικής, αποτυχών όμως εν τη διδασκαλία, μετέβαλεν είτα σύστημα, χρήσιν ποιησάμενος εις γραφήν των μελών αλφαβητικού τινος συστήματος. Επειδή δε ο Αγάπιος παρετήρησεν ότι η διδασκαλία αυτού ως ξενίζουσα κατά τε την προφοράν και το ύφος ιδία απέβη άγονος, ηναγκάσθη ινα μεταβή εις Βουκουρέστιον, ένθα και αποθνήσκει τω 1815. Οφείλομεν δε ενταύθα να ομολογήσωμεν ότι αι πυρετώδεις ενέργειαι του Αγαπίου προς απλοποίησιν της παρασημαντικής Πέτρου του Πελoπoννησίoυ συνετέλεσαν τα μάλιστα όπως εργασθή επί τούτω αποτελεσματικώς ο μουσικώτατος Γεώργιος ο Κρης.

***

Ο πρόδρομος της νέας γραφικής μεθόδου

Μετά τον Πέτρον τον Πελοποννήσιον, πρόδρομος της νυν εν χρήσει παρασημαντικής δικαίως δύναται να θεωρηθή, ο ονομαστός μουσικός και μελοποιός Γεώργιος ο Κρης, μαθητής γενόμενος Μελετίου Σιναΐτου του Κρητός (1770) και Ιακώβου του Πελοποννησίου, Πρωτοψάλτου της Μ. Εκκλησίας, ους υπερέβη εις το αναλυτικώς γράφειν τα μουσουργήματα, χρήσιν ποιησάμενος του αναλελυμένου και εξηγηματικού τρόπου του γράφειν πάσας τας μελωδικάς γραμμάς δια μόνων των χαρακτηρων της ποσότητος και άνευ των ιερογλυφικών μεγάλων σημαδίων. Εκ της γραφής του Κρητός εμορφώθη η νέα γραφική μέθοδος υπό του Γρηγορίου, Χουρμουζίου και Χρυσάνθου. Ο Κρής δεν εξήσκησε το του ιεροψάλτου επάγγελμα, εδίδαξεν όμως την μουσικήν ου μόνον ιδία, αλλά και δημοσία εις την εν Φαναρίω Κωνσταντινουπόλεως αλληλοδιδακτικήν λεγομένην σχολήν, εν Χίω και Κυδωνίαις, αναδείξας διακεκριμένους μαθητάς, ως Σταυράκην τον επί της πρωτοψαλτείας του Μανουήλ Β΄δομέστικον της Μ. Εκκλησίας, Νικηφόρον τον Χίoν, Γρηγόριον τον Λευΐτην, Χουρμούζιον τον Χαρτοφύλακα, Αντώνιον τον Λαμπαδάριον, Απόστολον τον Κρουστάλαν, Αθανάσιον τον Σελευκείας, Πέτρον τον ΕΦέσιον, Κωνσταντίνον τον Πρωτοψάλτην, Πέτρον τον Αγιοταφίτην, Ευτύχιον τον Ουγουρλούν, Θεόδωρον τον Φωκαέα, Ζαφείριον τον Ζαφειρόπουλον και άλλους. Απέθανεν εν Κυδωνίαις τω 1814, μη δυνηθείς να συνεργασθή μετά των τριών εφευρετών της νέας μεθόδου, υφ’ων επανειλημμέν ως προσεκλήθη εις Κωνσταντινούπολιν. Έγραψε το Αργόν Στιχηράριον του διδασκάλου αυτού Ιακώβου, σημειώσας ακριβώς το μέλος και την μελωδικήν γραμμήν εκάστης μουσικής θέσεως. Εμέλισεν ο περιώνυμος ούτος μουσικός Χερουβικά, Κοινωνικά έντεχνα εις διαφόρους του ενιαυτού εορτάς κατά διαφόρους ήχους, τα στιχηρά ιδιόμελα του Πάσχα ήτοι τα εσπέρια του Β΄ήχου κατά το ανάμικτον είδος, τον εις ήχον Βαρύν πολυέλεον «Λόγον αγαθόν», το επικήδειον άσμα «Μετά των αγίων ανάπαυσον» εις ήχον Πλ. Δ΄, όπερ ψάλλεται αντί του «Θρηνώ και οδύρομαι», το εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος «Μακάριος ανήρ», το αργόν «Δύναμις» του Τρισαγίου ύμνου, τον καλοφωνικόν ειρμόν «Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν» μετά εκτεταμένου κρατήματος και του επιλόγου ή επιφωνήματος «Ροήν μου των δακρύων» και άλλα, μετενεχθέντα και εις την νυν εν χρησει παρασημαντικήν.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η'. ΑΠΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ'ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ (1814-1900)

Η καθιέρωσις της νυν εν χρήσει παρασημαντικής ή μεθόδου

Τω 1814 oι τρεις μουσικοί, Χρύσανθος αρχιμανδρίτης, Γρηγόριος ο Λαμπαδάριος και ο ιεροψάλτης Χουρμούζιος κατιδόντες την ανάγκην ριζικής μεταρρυθμίσεως της παρασημαντική Πέτρου του Πελοποννησίου, και της διορθώσεως πασών των ενυπαρχουσών ελλείψεων εν τη μουσική, συνειργάσθησαν επιστημονικώς και α) ώρισαν εκ της Ευρωπαϊκης όμως μουσικής δανεισθέντες, την καταμέτρησιν του εν τη μελωδία δαπανωμένου χρόνου, τουθ’όπερ ανεπλήρουν oι αρχαίοι Έλληνες διά των μακρών και βραχέων ποδών και διά του ρυθμού· β) ώρισαν διά των κλιμάκων των τόνων τα διαστήματα· γ) κατέστρωσαν τας μουσικάς θέσεις ολογράφους, και δ) αντικατέστησαν τα πολύφθογγα του Τροχού διά των μονοσυλλάβων και μονοφθόγγων, κατά μίμησιν του Πυθαγόρου και του Μεδιολάνων ιερού Αμβροσίου, ων ο πρώτος συγκροτήσας το Διαπασών σύστημα χρήσιν εποιήσατο εν τη Παραλλαγή των μονοσυλλάβων φθόγγων τε, τα, τη, τω, οίτινες ήσαν εν χρήσει μέχοι του Δ΄μ.Χ. αιώνος, ότε ο ιεράρχης Μεδιολάνων εχρήσατο τοις ακολούθοις μονοσυλλάβοις φθόγγοις της ιδίας αυτού μεθόδου νε, ου, τως, ουν, α, να, βαι, νε, ον, τω, και, κα, τα, βαι, νε. Τους φθόγγους τούτους μετέτρεψεν ο Guy d’Arezzo (1023-1036) εις τους ut (do), re, mi, fα, sol, la, si, oι δε τρεις διδάσκαλοι, αντί της εν χρήσει τότε πολυσυλλάβου Παραλλαγής, εισήγαγον την μονοσύλλαβον Παραλλαγήν πα, βου, γα, δι, κε, ζω, νη, πα. Οι τρεις~διδάσκαλοι εκ των αρχαιοτέρων χαρακτήρων άλλους μεν ως εύχρηστους ετήρησαν, άλλους δε ως άχρηστους απέβαλον, και άλλους νέους ως αναγκαίονς προσέθηκαν. Εκ των αχρόνων υποστάσεων της αρχαίας παρασημαντικής διετήρησαν επτά χαρακτήρας της ποιότητος, την Βαρείαν, το Ομαλόν, το Αντικένωμα, το Ψηφιστόν, το Έτερον, τον Σταυρόν και το Ένδόφωνον. Αι παραληφθείσαι δε υποστάσεις, η Οξεία, το Πελαστόν, το Κούφισμα, ο Σύνδεσμος και το Κρατημοϋπόρροον δεν παρίστων τρόπον εξαγωγής φθόγγων, ως αι μνημονευθείσαι επτά, αλλ’ήσαν σημαντικαί μέλους ολοκλήρου. Εκτός των ανωτέρω υποστάσεων, oι τρεις διδάσκαλοι απέβαλον εκ της αρχαίας μεθόδου και τας εξής υποστάσεις, σημαντικάς ουχί ποσότητος, αλλ’ούτε ποιότητος. Kαι άλλων μεν χρήσις εγίνετο εν τη χειρονομία, άλλων δε προς πλατυασμόν των μελών. Ιδού δε αι 37 αύται υποστάσεις: Παρακλητική, Σταυρός, Επέγερμα, Σύναγμα, Έσω θεματισμός, Έξω θεματισμός, Χόρευμα, Ουράνισμα, Σείσμα, Θες και απόθες, Θέμα απλούν, Τρομικόν, Εκστρεπτόν, Τρομικόν σύναγμα, Ψηφιστόν σύναγμα, Παρακάλεσμα, Έτερον, Ψηφιστόν παρακάλεσμα, Ημίφωνον, Ημίφθορον, Έναρξις, Κράτημα, Κύλισμα, Αντικενωκύλισμα, Λύγισμα, Κλάσμα, Ξηρόν κλάσμα, Αργοσύνθετον, Γοργοσύνθετον, Πίεσμα, Βαρεία, Διπλή, Γοργόν, Αργόν, Ομαλόν, Ψηφιστόν, και Απόδομα ή Απόδερμα ή Απόδοσις. Και εν γένει oι τρείς διδάσκαλοι καθυπέβαλον εις κανόνας σταθερούς την τότε ακανόνιστον θεωρουμένην μουσικήν.

Εις την νέαν ταύτην παρασημαντικήν ή μέθοδον, ως απεκλήθη αυτή τότε, μετηνέχθησαν πάντα τα αρχαιότερα μέλη της Εκκλησίας τα αποτελούντα την εγκύκλιον μουσικήν σειράν, oίoν το σύντομον Στιχηράριον εν γένει, το Ειρμολόγιον εν γένει, το Κρατηματάριον, το Οικηματάριον, το αργόν Στιχηράριον, η Παπαδική και το Μαθηματάριον· προσέτι ηρμήνευσαν και ολόκληρα μουσικά βιβλία, ως τα Άπαντα Ιωάννου του Δαμασκηνoύ, τα Άπαντα Ιωάννου του Γλυκέως, τα Άπαντα Ιωάννου του Κουκκουζέλη, τα Άπαντα Ιωάννον του Κλαδά, τα Άπαντα Γερμανού του Νέων Πατρών, τα Άπαντα Μανουήλ Χρυσάφου του νέου, τα Άπαντα Πέτρου του Μπερεκέτου, τα Άπαντα Δανιήλ του Πρωτοψάλτου, τα Άπαντα Πέτρου του Πελοποννησίου, τα Άπαντα Ιακώβου του Πελοποννησίου, την Παπαδικήν Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου, τα Άπαντα Μανουήλ του Πρωτοψάλτου και άλλων ποιητών' από του Ιωάννου του Δαμασκηνού άχρι Γεωργίου του Κρητός ακμασάντων.

Ήδη ιδρύεται εν Κων/πόλει και ειδική Σχολή της Εκκλησιαστικής Μουσικής, εν η επί τη βάσει της νέας παρασημαντικής εδιδάσκετο αυτή υπό έποψιν μεν πρακτικήν παρά του Γρηγορίου και Χουρμουζίου, υπό έποψιν δε θεωρητικήν παρά του Χρυσάνθου, ου τό «Μέγα Θεωρητικόν της Μουσικής» εδημοσίευσεν ο εκ τών μαθητών αυτού Παναγιώτης Πελοπίδας ο Πελοποννήσιος τω 1832. Οι μαθηταί της σχολής ταύτης διασπαρθέντες εις τας διαφόρους επαρχίας της Τουρκίας διέδωκαν την νέαν παρασημαντικήν, ήτις εγένετο ευπρόσδεκτος, ου μόνον διότι ήτο οπωσδήποτε τελειοτέρα και μάλλον εύχρηστος της τέως εν χρήσει τοιαύτης, αλλά και διότι υπ’αυτήν ήρξαντο εκδιδόμεναι τύποις διάφοροι συλλογαί εκκλησιαστικών μελών ούτω απηλλάγησαν έκτοτε οι μουσικοί του κόπου της αντιγραφής των μελών.

Ιστορείται δε ότι Μανουήλ ο τότε Πρωτοψάλτης και άλλοι μουσικοί μεγάλως αντέστησαν εις την μεταρρύθμισιν ταύτην της παρασημαντιικής. Και αυτός ο τότε Πατριάρχης Κύριλλος ο από Αδριανουπόλεως συμφρονών κατ’ αρχάς τω Πρωτοψάλτη Μανουήλ αντέστη εις την παραδοχήν της νέας παρασημαντικής, αλλ’επί τέλους επείσθη υπό του μητροπολίτου Εφέσου Διονυσίου, και ούτω διέταξεν επισήμως την εισαγωγήν της νέας μεθόδου εις τα πατριαρχεία και εις το κλίμα του οικουμενικού θρόνου. Υπήρξαν και οι δογματίζοντες ότι οι τρεις διδάσκαλοι εις το πρακτικόν μέρος απέτυχον, ως μεταδόντες ημίν πλημμελή δήθεν και εσφαλμένην μετάφρασιν των αρχαίων εκκλησιαστικών μελωδιών· αλλ’η δόξα αύτη είναι όλως πεπλανημένη, αφού πολλοί από τού 1816 μέχρι του 1830, εν οις και ο Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος, επέμενον μη παραδεχόμενοι το νέον γραφικόν σύστημα. Επί όλην δε εικοσαετίαν πολλοί των μουσικών έψαλον δεξιόθεν εκ βιβλίων γεγραμμένων δια της παρασημαντικης Πέτρου του Πελοποννησίον, αριστερόθεν δε εκ των του νέου συστήματος ή και τανάπαλιν, και όμως oυδείς αυτών διετύπωσε παράπονα προς τον έτερον ως κακώς απαγγέλλοντα τα μέλη.

Γενικώς δε είναι παραδεδεγμένον οτι το νέον σύστημα διηυκόλυνε το πρακτικόν μέρος της μουσικής· υπολείπεται όμως ως προς την θεωρητικήν σπουδαιότητα της αρχαίας μεθόδου, καθότι η μουσική κλιμαξ υπό θεωρητικήν ή επιστημονικήν έποψιν είναι ελλιπής πράγματι, ουχί δε και υπό πρακτικήν, διότι της φύσεως εχούσης μίαν διαπασων και μίαν αντιφωνίαν, oι μουσικοί εκτελούσι πληρέστατα την φυσικήν διαπασών κατά τους κανόνας της φύσεως. Το Μέγα Θεωρητικόν του Χρυσάνθου θα ήτο το εντελέστερον, αν ο συγγραφεύς αυτού είχε πλείονας γνώσεις της ευρωπαϊκής μουσικής, μείζονα δε οικειότητα εις τους μαθηματικούς υπολογισμούς. Εκ μεν των μαθημαστικών, ήθελεν εννοήσει κάλλιον τους αρχαίους και νεωτέρους συγγραφείς εις το περί Κατατομής του Κανόνος, και δεν ήθελε περιπλέξει τους γεωμετρικούς προς τους αριθμητικούς λόγους, εξ oυ προήλθεν η μη ορθή καταμέτρησις των διαστημάτων· εκ δε της ακριβούς γνώσεως, της ευρωπαϊκής μουσικής και εις την έκθεσιν των θεωρημάτων ήθελε γίνει σαφέστερος , και πολλά ανερμήνευτα μείναντα, και ιστορικώς και επιστημονικώτερον ήθελον ερμηνευθή. Αλλ’οπωσδήποτε το σύγγραμμα του Χρυσάνθου είναι εν βοήθημα προς μελέτην της καθ’ημάς μουσικής, ο δε συγγραφεύς αυτού είναι άξιος εθνικής ευγνωμοσύνης, εάν αποβλέψωμεν ιδία εις τον χρόνον, καθ’ον συνέγραψε, και τα ολίγα βοηθήματα, α έσχεν υπ’όψιν. Η τω 1881 συστάσα Μουσική Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν εκθέσει αυτήςπρος την Ιεράν Σύνοδον ως εξής κρίνει την θεωρητικήν εργασίαν των εφευρετών της νέας μεθόδου: «Το έργον των τρών διδασκάλων υπήρξεν αληθώς μέγα· αλλ’όσον μέγα και αν υπήρξεν ουδόλως εθεράπευσε την ουσιωδεστέραν των ελλείψεων, εξ ης έπασχε και πάσχει η ανατολική μουσική εν γένει και ιδίως η ημετέρα Εκκλησιαστική. Η έλλειψις αύτη εστίν η απουσία τεχνικού μέσου προς επιστημονικήν καταμέτρησιν και εξακρίβωσιν των τονιαίων διαστημάτυων. Τα διαστήματα ταύτα ώρισε μεν ο Χρύσανθος δια της χορδής, αλλ’η εργασία αύτη, άλλως τε εν πολλοίς εσφαλμένη, εστίν ατελής, απολήγει δ’εις ιδανικήν διαίρεσιν της κλίμακος εις 68 ελάχιστα τμήματα· και ορίζονται μεν διά του αριθμού των τμημάτων oι διάφοροι τόνοι της κλίμακος, αλλ’ουδέν πρακτικόν μέρος βοηθεί τον μουσικόν εις την εφαρμογήν της ακριβούς θεωρίας εν τη φαντασιώδει και αορίστω ταύτη εργασία».

***

Περί των τριών εφευρετών της νέας μεθόδου

Εκ των τριών εφευρετών της νυν εν χρήσει γραφικής μεθόδου, Γρηγορίου, Χουρμουζίου και Χρυσάνθου, τα κατά τον βίoν του Γρηγορίου Λευΐτου ιστορήσαντες εις το «Περί των μετά την άλωσιν Πρωτοψαλτών της αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας Κων/πόλεως» Κεφάλαιον της παρούσης βίβλου, ερχόμεθα ήδη να πραγματευθώμεν περί των λοιπών αλήστου και ενδόξου μνήμης ανδρών.

Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ της Μ.Εκκλησίας ο τουπίκλην «Γιαμαλής», ως έχων περί τον κρόταφον μέλαν τι κρεατώδες εξοίδημα. Εγεννήθη εις την κατά την Προποντίδα νήσον Χάλκην, μαθητής γενόμενος Ιακώβου του Πρωτοψάλτου και Γεωργίου του Κρητός, εχοροστάτησεν ως α΄ψάλτης εν τη εν Ταταούλοις ιερά εκκλησία του αγίου Δημητρίου, εν τη εν Γαλατά του αγίου Ιωάννου και εν τη κατά Βαλατάν του σιναϊτικού μετοχίου, διετέλεσε δε και διδάσκαλος επί όλην εξαετίαν της από του 1815-1821 λειτουργησάσης πατριαρχικής Μουσικής Σχολής. Ο όντως χαλκέντερος αναδειχθείς Χουρμούζιος, επί οκτακαίδεκα έτη φιλοπόνως εργασθείς ηρμήνευσε πάντα τα μουσουργήματα των αρχαίων μουσικών, των από Ιωάννoυ του Δαμασκηνού μέχρι Μανουήλ του Πρωτοψάλτου ακμασάντων, άπερ εις εβδομήκοντα τόμους ανερχόμενα, ηγοράσθησαν τω 1838 παρά Αθανασίου του πατριάρχου Ιεροσολύμων, έτυχον δε φιλοκάλου μερίμνης παρά Κυρίλλου του Β΄ πρωθιεράρχον της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, του και εις ολιγωτέρους τόμους ταύτα συμπήξαντος και διατάξαντος πολυτελώς να δεθώσι και να τεθώσιν εις την εν Φαναρίω βιβλιοθήκην του Παναγίου Τάφου, ένθα και σώζονται άχρι τούδε. Συνέγραψεν εγχειρίδιον εισαγωγής εις το πρακτικόν μέρος της Μουσικής, έτερον μεγαλείτερον εις το θεωρητικόν, και εν ογκώδες σημειωματάριον περιέχον κατ’εκλογήν τα άριστα του αρχαίου και νέου μουσικού συστήματος. Εμέλισε «Μακάριος ανήρ». «Είδομεν το φως» οκτάηχον, «Ρόδον το αμάραντον» οκτάηχον, ο «Ο ευσχήμων Ιωσήφ», κρατήματα, πολυελέους, ανoιξαντάρια, δοξολογίας, στιχολογίας των εσπερίων κατ’ήχον, στιχολογίας των Αίνων κατά τους οκτώ ήχους, αντίφωνα αργά και σύντομα κατ’ήχον, Τυπικά εις ήχον Βαρύν κατά το διατονικόν γένος, μίαν σειράν χερουβικά και κοινωνικά των Κυριακών και άλλα κοινωνικά του ενιαυτού έντεχνα, το μέγιστον στιχηρόν «Kύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις» και άλλα, χρησιμεύοντα μάλλον εις μελέτην και εκγύμνασιν των μουσικών ή προς το ψάλλειν εν τη εκκλησία. Ηρμήνευσε και εξέδωκεν εις δευτέραν έκδοσιν το Αναστασιματάριον (ου τους αναστασίμους κανόνας και τα κατανυκτικά εμέλισεν ο ίδιος) Πέτρου του Πελοποννησίου, ηρμήνευσε και εξέδωκε το αργοσύντομον Ειρμολόγιον των Καταβασιών του αυτού Πέτρου του Πελοποννησίου, το δίτομον Δοξαστάριον ή αργόν Στιχηράριον κατά μίμησιν Ιακώβου του Πρωτοψάλτου (εκδοθέν τω 1859), και την συλλογήν των Ιδιομέλων Mανουήλ του Πρωτοψάλτου. Εξέδωκε πρώτος τω 1828 την δίτομον Ανθολογίαν της Μουσικής, ης τα περιεχόμενα είναι πρωτότυπα, ως και το βιβλίον του εξ Εβραίων Νεοφύτου. Επεθεώρησε διορθώσας την συλλογήν των αραβοτουρκικών ασμάτων, την καλουμένην «Ευτέρπην» του χανενδέ Ζαχαρίου. Ταύτα δε πάντα εγένοντο μετά θαυμασίας υπομονής υπό του φιλοπονωτάτου Χουρμουζίου, καίπερ υπό πενίας κατατρυχομένου. Απεβίωσεν εν Χάλκη τω 1840.

Χρύσανθος Προύσης μητροπολίτης, μαθητής του Πρωτοψάλτου Πέτρου του Βυζαντίου, κάτοχος της ελληνικής, λατινικής και γαλλικής γλώσσης, άριστος μουσικός, εγκρατής τυγχάνων εν μέρει και της ευρωπαϊκής και αραβοπερσικής μουσικής, και χειριζόμενος δεξιώς τον ευρωπαϊκόν πλαγίαυλον και το αραβοπερσικόν νέϊ. Επεσκέφθη διαφόρους βιβλιοθήκας και εμελέτησεν ιδία τα περί της θεωρίας της μουσικής συγγράμματα τα από Ιωάννου του Δαμασκηνού μέχρι Μανουήλ Δούκα Χρυσάφου του παλαιού. Αρχιμανδρίτης ων διαβληθείς εις τα πατριαρχεία ως εφαρμόζων μονοσυλλάβους φθόγγους επί των κλιμάκων των ήχων και ως γράφων εξηγηματικώτατα τα παρά των αρχαίων μεμελισμένα μέλη, εξωρίσθη εις την πατρίδα αυτού Μάδυτον, ένθα εδίδασκε την μουσικήν διά της παραλλαγής των μονοσυλλάβων φθόγγων εις πολλούς φιλομούσους, oίτινες εξεμάνθανον την ιεράν τέχνην εντός δεκαμήνου διαστήματος, ενώ oι ακολουθούντες την παραλλαγήν του αρχαίoυ συστήματος εντός δεκαετίας. Απηλλάγη δε της εξορίας ως εξής: Ο τότε μητροπολίτης Ηρακλείας Μελέτιος μεταβάς μίαν των εορτών προς επιθεώρησιν της εν τη συνoικία Τσιβαλίου οικοδομουμένης οικίας αυτού και ακoύσας των εκ Μαδύτου τεκτόνων, ψαλλόντων επιτυχώς εν τη ανωτάτη της οικίας οροφή τα έντεχνα μαθήματα, ένεφανίσθη ενώπιον αυτών και επηρώτησεν αυτούς πόθεν ορμώνται, παρά τίνος εδιδάχθησαν την μουσικήν και πώς δύνανται νεαροί όντες να ψάλλωσιν ευχερώς τα δύσκολα λεγόμενα μαθήματα. Μαθών δε παρά των τεκτόνων ότι την μουσικήν εδιδάχθησαν εν Μαδύτω υπό του συμπατριώτου αυτών Χρυσάνθου του αρχιμανδρίτου, του χρήσιν ποιουμένου εν τη διδασκαλία της ιεράς τέχνης μεθόδου λίαν ευκόλου, συνησθάνθη το προς τον Χρύσανθον γενόμενον αδίκημα και ενήργησε την ανάκλησιν αυτού εις Κων/πολιν. Η δε Ιερά Σύνοδος πεισθείσα περί της σπουδαιότητος της μεθόδου του Χρυσάνθου διέταξεν αυτόν να παραλάβη ως συνεργάτας μεθ’εαυτού Γρηγόριον τον Λαμπαδάριον και Χουρμούζιον τον ιεροψάλτην, μεθ’ων και πρότερον συνειργάσθη, και να προβή εις ανάλυσιν της γραφής και συστηματοποίησιν των κλιμάκων των ήχων, και εις ίδρυσιν Μουσικής Σχολής. Η Μ. Εκκλησία αμείβουσα τους υπέρ της μουσικής κόπους του αρχιμανδρίτου και την επί όλην εξαετίαν (1815-1821) ευδόκιμον αυτού διδασκαλίαν εν τη Μουσική Σχολή, εν η την θεωρίαν της μουσικής εδίδαξεν, προήγαγεν αυτόν εις μητροπολίτην Δυρραχίου. Ο Χρύσανθος εκ Δυρραχίου μετέβη εις Σμύρνην, και εκείθεν εις Προύσαν, ένθα και απέθανε τω 1843. Συνέγραψεν εγχειρίδιον του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της εκκλησιαστικής μουσικής, όπερ εξετυπώθη τω 1821 εν Παρισίοις, ως και το Μέγα Θεωρητικόν της Μουσικής, διαιρούμενον εις δύο μέρη, το θεωρητικόν και το ιστορικόν, εκδοθέν δε μετά πολλών κόπων εν Τεργέστη τω 1832 υπό Παναγιώτου του Πελοπίδα, και θεωρούμενον ως πηγή, εξ ης πάντες oι επιχειρούντες να γράψωσι περί μουσικής υπό οιανδήποτε έποψιν δύνανται ν’αρυσθώσι σπουδαίαν ύλην. Ο Χρύσανθος εποίησε πολλά και ποικίλα ποιήματα, και διά μεν της ευρωπαϊκής μουσικής εμέλισεν, όσον ενήν, διάφορα μουσουργήματα της εκκλησιαστικής μουσικής, δια δε των ημετέρων χαρακτήρων διάφορα μαθήματα της ευρωπαϊκης μουσικής. Τα έργα του μουσικού ιεράρχου εγένοντο παρανάλωμα του πυρός κατά τινα πυρκαϊάν.

***

Oι μαθηταί των εφευρετών της νέας μεθόδου

Πέτρος Εφέσιος, λόγιος μουσικός, εγκρατής της τε αρχαίας και νέας μουσικής μεθόδου και της εξωτερικής μουσικής, μαθητεύσας παρα Γεωργίω τω Κρητί και παρά τοις τρισί διδασκάλοις εν τη τω 1815 ιδρυθείση πατριαρχική Μουσική Σχολή. Εφεύρε τον μουσικόν τύπον κατασκευάσας τα στοιχεία των μουσικών χαρακτήρων και απαλλάξας τους μουσικούς του κόπου του αντιγράφειν. Ηρμήνευσε και εξέδωκε το πρώτον εν τω εν Βλαχία νεοσυστάτω τυπογραφείω το πρωτότυπον Αναστασιματάριον και το πρωτότυπον σύντομον Στιχηράριον ή Δοξαστάριον Πέτρου του Πελοποννησίου τω 1820. Ο Εφέσιος διετέλεσε διδάσκαλος εις την ηγεμονικήν Μουσικήν Σχολήν του Βουκουρεστίου, ένθα και απέθανε τω 1840. Εμέλισε χερουβικά και κοινωνικά των Κυριακών κατά τους οκτώ ήχους, δοξολογίας και ασματικά έντεχνα, οκτώ «Άξιον εστίν ως αληθώς», τα οποία εδημοσιεύθησαν μετά των λοιπών ποιημάτων αυτού μεταπεποιημένα και δι’αναλυτικής γραφής παρά Γεωργίου πρωτοψάλτου Φιλιππουπόλεως, του και οικειοποιηθέντος και ταύτα εν τη διά κοκκίνων χαρακτήρων εκτυπωθείση Ανθολογία αυτού.

Γρηγόριος ο Χίος, ιεροδιάκονος, εγεννήθη τω 1780, διδάξας μετά Πέτρου του Εφεσίου εις την εν Βουκουρεστίω Moυσικήν Σχολήν τω 1819, ότε και ανέλαβον αμφότεροι να εκδώσωσι Μουσικήν τινα Βιβλιοθήκην, χορηγούντος του ευγενεστάτου άρχοντος Μεγάλου Βορνίκου Γρηγορίου Μπαλλιάνου. Ο Γρηγόριος ην εγκρατής ου μόνον της παλαιάς αλλά και της νέας γραφικής μεθόδου, ην εδιδάχθη εις την Μουσικήν Σχολήν υπό των τριών διδασκάλων. Τώ 1816 προσεκλήθη εκ Κων/πόλεως ίνα ψάλλη εν τω μητροπολιτικώ ναώ του Ιασίου ως Πρωτοψάλτης και ινα διδάσκη εν τη εκείσε τότε ιδρυθείση Μουσική Σχολή.

Αθανάσιος Χρηστόπουλος, ανήρ λογιώτατος, ποιητής και μουσικός ευδόκιμος. Γεννηθείς εν Καστορία τω 1770, εξεπαιδεύθη εν Βλαχία, Πέστη και Παταβίω, διατελέσας διδάσκαλος και σύμβουλος διαφόρων ηγεμόνων της Βλαχίας. Μαθητής εγένετο διαφόρων μουσικών, ως και των τριών διδασκάλων της νέας μεθόδου, παρ’ων εδιδάχθη και την πανδουρίδα. Διέμεινεν εφ’ικανόν εις Κων/πολιν, οπόθεν μετέβη εις την Ελλάδα, εξ ης επανελθών εις Βλαχίαν ετελεύτησεν εν Βουκουρεστίω τω 1817.

Βασίλειος Στεφανίδης, ιατροφιλόσοφος και της μουσικής εγκρατέστατος. Ήκμασε περί τα τέλη του ΙΗ΄μ.Χ. αιώνος, γεννηθείς εν Νεοχωρίω του Βοσπόρου. Τα μουσουργήματα αυτού έγραψεν εις την παρασημαντικήν Πέτρου του Πελοποννησίου, καίτoι ακουστής εγένετο των τριών διδασκάλων της νέας μεθόδου. Συνέγραψε λατινιστί και Θεωρητικόν Μουσικής, όπερ εν Φλωρεντία τω 1791 εξέδωκεν υπό τον τίτλον «Αρμονικά». Τό ελληνιστί γραφέν Θεωρητικόν υπό τον τίτλον «Σχεδίασμα περί Μουσικής ιδιαίτερον Εκκλησιαστικής εν έτει 1819» εδημοσιεύθη εν τω Ε΄τεύχει του Περιοδικού του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου εκ χειρογράφου σωζομένου παρά τω Γεωργίω Βιολάκη, Πρωτοψάλτη της Μεγάλης Εκκλησίας.

Ευτύχιος Γεωργίου ο Ουγουρλούς επωνυμούμενος, εγεννήθη εν Καισαρεία της Καππαδοκίας, εδιδάχθη δε την αρχαίαν παρασημαντικήν παρά Γεωργίου του Κρητός και Μανουήλ του Πρωτοψάλτου, την δε νέαν παρά Γρηγορίου του Λευΐτου. Επί ικανά έτη έψαλλεν εις την εν Κοντοσκαλίω Κων/πόλεως εκκλησίαν της αγίας Κυριακής, υμνών τον Κύριον ως εκ της μεγάλης αυτού ευλαβείας oυ μόνον κατά τας Κυριακάς και εορτάς, αλλά και κατά τας λοιπάς ημέρας της εβδομάδος, πλην των Παρασκευών, καθ’ας μετέβαινεν εις τον κατά Βαλουκλή ναόν της Ζωοδόχου Πηγής, ένθα ουχί σπανίως και έψαλλε. Περί τα τέλη του βίου αυτού μοναχός γενόμενος μετέβη εις Χίον, ένθα αγοράσας ιδιωτικόν μοναστήριον δι’ ιδίων χρημάτων, εμόναζεν άχρι του 1866, ότε μετέστη προς Κύριον. Εμέλισε το «Την γαρ σην μήτραν» εις ήχον Πλ. Δ΄, και οκτώ ειρμούς καλοφωνικούς κατά τους οκτώ ήχους, οίτινες εξηγηθέντες εδημοσιεύθησαν υπό Θεοδώρου του Φωκαέως.

Απόστολος Κρουστάλας, Xίoς, λογιώτατος μουσικός, γνώστης δε βαθύς της τε παλαιάς και νέας μεθόδου και της πανδουρίδας, μαθητής γενόμενος Πέτρου του Βυζαντίου, Γεωργίου του Κρητός και των τριών διδασκάλων. Διεκρίνετο και ως καλλιγράφος πάμπολλα γράψας χειρόγραφα μουσικά βιβλία, παλαιά τε και νέα. Εμέλισε διάφορα, μελοποιήματα, εξ ων διακρίνονται το χερουβικόν των Προηγιασμένων εις ήχον Α΄τετράφωνον, και μία δοξολογία εις ήχον Πλ.Δ΄, ης το ασματικόν θεωρείται εμμελέστατον. Απέθανε πενέστατος τω 1840.

Αθανάσιος Σελευκείας ιεράρχης, εγεννήθη περί τα τέλη του ΙΗ' αιώνος εν Λευκωσία της Κύπρου, απεβίωσε δε εν πρεσβυτική ηλικία τω 1850 εν Κων/πόλει. Λόγιος μουσικός, εντριβής περί τε την θεωρίαν και πράξιν της μουσικής, γνώστης δε του τε αρχαίου και νέου μουσικού συστήματος και της αραβοπερσικής μουσικής. Μαθητής υπήρξε Γεωργίου του Κρητός και της πατριαρχικης Μουσικής Σχολής, εν η εδίδασκον οι τρεις διδάσκαλοι. Ηρμήνευσε το Αργόν και Σύντομον Ειρμολόγιον των Καταβασιών και τα άλλα ειρμολογικά είδη Πέτρου του ΙΙελοποννησίου. Τα έργα του ιεράρχου τούτου περιήλθον εις χείρας του μαθητού αυτού Κυριακού Φιλοξένους του Εφεσιομάγνητος.

Πέτρος Συμεών Αγιοταφίτης, ο πεφημισμένος πρωτοψάλτης του εν Φαναρίω Κων/πόλεως ιερού ναού του αγιοταφιτικού μετοχίου, Βυζάντιος την πατρίδα, μαθητής γενόμενος Γεωργίου του Κρητός, Μανουήλ του Πρωτοψάλτου και των εις την τω 1815 ιδρυθείσαν πατριαρχικήν Μουσικήν Σχολήν διδαξάντων τριών διδασκάλων. ΕΦημίζετο ως διατηρήσας απαραμείωτον το εκκλησιαστικόν και κατανυκτικώτατον μουσικόν ύφος του πρωτοψάλτου Μανουήλ, ως δυνάμενος να τηρη εν τη μνήμη αυτού πιστότατα τας γραμμάς αναριθμήτων ποιημάτων ενός εκάστου των αρχαίων μουσικοδιδασκάλων, και ως άριστος καλλιγράφος της μουσικής. Ως ο πρωτοψάλτης Πέτρος ο Φυγάς ηρμήνευσεν όσα αρχαία μουσουργήματα δεν προέλαβε να ερμηνεύση ο διδάσκαλος αυτού Πέτρος ο Πελοποννήσιος, ούτω και ο Πέτρος ο Αγιοταφίτης ηρμήνευσε πολλά λείψανα αρχαίων μουσουργημάτων, τα οποία δεν προέλαβον να ερμηνεύσωσιν οι τρεις διδάσκαλοι της νέας μουσικής μεθόδου. Εμέλισε μιαν συλλογήν Ιδιομέλων και Δοξαστικών όλου του ενιαυτού μετά των απολυτικίων και κοντακίων και άλλων διαφόρων ειρμολογικών μελοποιημάτων εις τόμον ογκωδέστατον, προσέτι μίαν σειράν χερουβικά κατά μίμησιν Πέτρου του Βυζαντίου, και τα ένδεκα Εωθινά αργότερα των του Πέτρου του Πελοποννησίου. Αναδείξας δε πολλούς μαθητάς, απεβίωσεν ογδοηκοντούτης τη 27 δεκεμβρίου τον 1861 σωτηρίου έτους.

Θεόδωρος Συμεών ο και Κοντός επωνυμούμενος ένεκα του σμικρού αναστήματος αυτού, αυτάδελφος Πέτρου του Αγιοταφίτου, και εκ των πρώτων μαθητών της νέας μουσικής μεθόδου, διακρινόμενος επί μεγαλοφωνία. Υπό του χανενδέ ντετέ Ισμαηλάκη εδιδάχθη την εξωτερικήν μουσικήν, ην ακoλούθως επιτυχέστερον της ημετέρας μουσικής εδίδασκε, φυλάττων όμως πιστώς το ύφος εκατέρας. Επί δεκαπενταετίαν εχοροστάτησεν εις την εν Βαλατά εκκλησίαν των Ταξιαρχών και επί δεκαοκταετίαν εις την της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Διπλοκιονίω. Εμέλισε καλοφωνικούς ειρμούς και σχολικά άσματα, ανέκδοτα όντα. Ανέδειξε πολυαρίθμους μαθητας.

Θεόδωρος Φωκαεύς, περιώνυμος μουσικός, υιός Παράσχου ιερέως του εκ Φωκαίας της Εφέσου, μαθητής γενόμενος εις Μαγνησίαν μεν Γεωργίου του Κρητός, εις Κων/πολιν δε των τριών διδασκάλων της νέας μεθόδου εν τη πατριαρχική Μουσική Σχολή. Χοροστατήσας επί μακρόν εις τον εν Ταταούλοις ναόν του αγίου Δημητρίου και εις τον εν Γαλατά του αγίου Νικολάου, είτα εγκατέλιπε το του ιεροψάλτον επάγγελμα και ενησχολείτο διδάσκων κατ’οίκον την μουσικήν και εκδιδούς μουσικά βιβλία. Εξέδωκε πλείστα έργα των αρχαίων μουσικών εις διτόμους και τριτόμους Ανθολογίας, προβάς μάλιστα και εις β' γ' και δ' εκδόσεις αυτών. Δις εξέδωκε το Αναστασιματάριον Πέτρου του Πελοποννησίου, άπαξ δε το καλοφωνικόν Ειρμολόγιον Πέτρου του Μπερεκέτου. Συγγράψας επί τη βάσει του Θεωρητικού του Χρυσάνθου εξέδωκε την κατ’ερωταπόκρισιν Κρηπίδα της μουσικής θεωρίας, την «Μουσικήν Μέλισσαν», την «Πανδώραν», δίτομον συλλογήν ελληνικών και τουρκικών ασμάτων, και την «Ευτέρπην», συλλογήν ούσαν αραβοπερσικών ασμάτων του χανεντέ Ζαχαρίου. Εμέλισε και διάφορα εκκλησιαστικά άσματα, ων ένια ποοσκλίνουσί πως προς την εξωτερικήν μουσικήν, ης ην εγκρατέατατος. Απέθανεν εν Κων/πόλει τώ 1848.

Ζαφείριος Αποστόλου Ζαφειρόπουλος, πρωτοψάλτης εν τω εν Αθήναις ιερώ ναώ της αγίας Ειρήνης, λόγιος μουσικός, μαθητής γενόμενος Γεωργίου του Κρητός και είτα των τριών διδασκάλων της νέας μεθόδου εν τη Μουσική Σχολή, εξ ης αποφοιτήσας έλα6ε και πτυχίον. Εξέδωκεν εν Αθήναις, ένθα ευδοκίμως επί μακρόν εδίδαξε την μουσικήν, το Αναστασιματάριον Πέτρου του Πελοποννησίου, εξέδωκε δε τω 1842 και μελέτην κατά του Λεσβιακού συστήματος «Ο Γεώργιος Λέσβιος και το Λέσβιον αυτού σύστημα». Εμέλισε διάφορα μαθήματα· απέθανε δε εν Αθήναις τω 1851.

Πέτρος Γεωργίου Βυζάντιος, ανήρ μουσικώτατος, ως μαρτυρούσι τα εις την βιβλιοθήκην της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής δωρηθέντα πολυάριθμα μουσουργήματα αυτού, μαθητής γενόμενος Μανουήλ του Πρωτοψάλτου και Γεωργίου του Κρητός εις την αρχαίαν μέθοδον, και των τριών διδασκάλων εις την νέαν μέθοδον. Επί ικανά έτη έψαλλεν εις την εν Γαλατά Κων/πόλεως εκκλησίαν του αγίου Ιωάννου των Χίων, τω 1821 διωρίσθη πρωτοψάλτης του εν Τήνω ναού της Ευαγγελιστρίας, τώ 1830 μετέβη εις Αθήνας, ένθα έψαλλεν oυχί ως τακτικός ψάλτης αλλ’οικειοθελώς εις διαφόρους ναούς κατά τας μεγάλας εορτάς άνευ αμοιβής. Τω 1831 αποθανόντος Αντωνίου του Λαμπαδαρίου προσεκλήθη ο Πέτρος υπό του πατριάρχου Κωνσταντίου Α΄του από Σιναίου όπως καταλάβη την της Λαμπαδαρείας θέσιν, αλλ’ηρνήθη. Απέθανεν υπέργηρος τω 1875.

Χατζή Αφεντούλης Σαραντεκκλησιώτης, εγκρατέστατος ου μόνον της νέας μεθόδου, διδαχθείς ταύτην παρά των τριών διδασκάλων, αλλά και της αρχαίας εν μέρει, κάτοχος δε και της εξωτερικής μουσικής. Διετέλεσεν ιεροψάλτης εις τας εκκλησίας των επισημοτέρων ενοριών της Κων/πόλεως, απεβίωσε δε εν Επιβάταις της Θράκης τω 1835. Εμέλισε χερουβικά, κοινωνικά των Κυριακών και δοξολογίας κατά τους οκτώ ήχους, κρατήματα και άλλα διάφορα της ψαλμωδίας είδη.

Δωρόθεος Αγιοταφίτης, λογιώτατος και μουσικώτατος, αρχιμανδρίτης του Παναγίου Τάφου και ανεψιός Αθανασίου του Ιεροσολύμων, Βυζάντιος την πατρίδα, διακούσας την μεν φιλολογίαν παρά Νικολάω τω Λογάδη, την δε μουσικήν εν τη τω 1815 ιδρυθείση πατριαρχικη Μουσικη Σχολή. Απεβίωσε τω 1858.

Γενάδιος μοναχός, ο εκ Ραιδεστού, πρωτοψάλτης του εν Ιεροσολύμοις μεγάλου ναού της Αναστάσεως, διακρινόμενος επί μουσική εμπειρία και μεγάλη και στεντορεία φωνή. Μαθητής των τριών διδασκάλων. Απέθανε τω 1868 ογδοηκοντούτης περίπου την ηλικίαν. Εμέλισεν ωδάς, ύμνους και εν μακρόν και έντεχνον εγκώμιον εις τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων Κύριλλον τον Β΄ προς ήχον Δ΄, εις ο συνέπεται και μακρόν κράτημα.

Άνθιμος Εφεσιομάγνης, ιεροδιάκονος, πρωτοψάλτης Μεσολογγίον και εκ των μαθητών των τριών διδασκάλων. Υπήρξε ζωγράφος και μουικό κάλλιστος, γινώσκων την τε αρχαίαν και νέαν μέθοδον και την εξωτερικήν μουσικήν, χειριζόμενος δε και διάφορα μουσικά όργανα. Ως πρωτοψάλτης εν Μαγνησία της Εφέσου εδίδαξε την μουνσικήν εις πολλούς πατριώτας αυτού. Επί της εποχής του Καποδιστρίου μετέβη εις Αίγιναν, ένθα εξήσκει τα του διακόνου καθήκοντα· εκείθεν προσεκλήθη ως διάκονος εις Μεσολόγγιον και τω 1832 μετέβη εις Ιθάκην διορισθείς ιεροψάλτης, ένθα διέμεινεν επί επταετίαν. Κληθείς δε είτα εις Μεσολόγγιον διετέλεσε ψάλλων μέχρι του θανάτου αυτού, συμβάντος τη 27 Δεκεμβρίου 1879. Εμέλισεν ύμνους, ειρμούς, μεγαλυνάρια και άλλα εις διάφορα μέλη. Ο Άνθιμος ην πεπροικισμένος διά σπανίας βαρυτόνου φωνής, λίαν μελωδικής, ευήχου και ευστρόφου, προσέτι αμίμητος εις την απαγγελίαν και παράστασιν της μουσικής· ψάλλων ίστατο ακίνητος μόνον των χειλέων κινουμένων· τα μαθήματα αυτού μαρτυρουσιν ότι ως μελοποιός συνεδύαζε διά τρόπου καταλλήλου το μέλος προς την έννοιαν των Τροπαρίων. Ο Άνθιμος διεκρίνετο και διά την σπανίαν ρώμην και ευκινησίαν, αστειότατος, ελεήμων, εν τη τραπέζη αυτού έχων πλήθος παρασίτων, και την μουσικήν διδάσκων δωρεάν. Περί αυτού φέρονται ανέκδοτα ιστορικά.

Γρηγόριος Βιζύης μητροπολίτης ο κατόπιν Xίoυ, υπήρξε μαθητής των τριών εφευρετών της νέας μεθόδου εν τη πατριαρχικη Μουσικη Σχολή, ως και oι κατωτέρω μνημονευόμενοι τρεις μητροπολίται, διεκρίθη δε και ως μουσικός έμπειρος. Απέθανε τω 1862.

Ζαχαρίας Βάρνης μητροπολίτης, ο και Φυγάς επικληθείς, διότι κατά τον Τουρκορρωσικόν πόλεμον τω 1828 υποδεξάμενος πανηγυρικώς εις Βάρναν τον αυτοκράτορα της Ρωσσίας, εδέησε να δραπετεύση εις Ρωσσίαν μετά την απόδοσιν της Βάρνης εις την Τουρκίαν. Είτα ο μουσικώτατος Ζαχαρίας εμόνασεν εν Άθω, ένθα και ετελεύτησε τω 1850. Εμέλισε κοινωνικά των Κυριακών συντομώτερα μεν των του πρωτοψάλτου Δανιήλ, αλλ’έντεχνα και άνευ κρατημάτων, τα οποία εστάλησαν τω 1835 προς Ιωάννην τον τότε Λαμπαδάριον (είτα, καί Πρωτοψάλτην γενόμενον) προς δημοσίευσιν. Υποτίθεται ότι ο Ιωάννης καλλωπίσας αυτά εδημοσίευσεν ως ίδια έργα εις την μονότομον Μουσικήν Ανθολογίαν αυτού.

Μελέτιος Σισανίου μητροπολίτης, Σμυρναίος την πατρίδα, λόγιος και μουσικός ιεράρχης, κεκοσμημένος και διά φωνής μελωδικής και λίαν ευστρόφου. Τα μουσικά έργα αυτού περιέχοντα μέλη νεοφανή και ασυνήθη, εξεδόθησαν κατά το έτος του θανάτου αυτού (1864) υπό Αβραάμ Θεοχαρίδου, αποτελέσαντα Moυσικήν Ανθολογίαν.

Προκόπιος Σωζοαγαθουπόλεως μητροπολίτης, απεβίωσεν ιδιωτεύων εν Πριγκήπω τω 1884. Εμελοποίησε στίχoυς πολιτικούς και τινα της εκκλησιαστικής μουσικής μέλη.

Ζηνόβιος ιερομόναχος, Προυσαεύς την πατρίδα, μαθητής του Χρυσάνθου, αποθανών τω 1868 ιερατεύων εν Υψωμαθείοις. Άριστος καλλιγράφος των εκκλησιαστικών μελών και μουσικός μελίσας διάφορα έντεχνα άσματα.

Κωνσταντίνος Θαλίδης ο εκ Σωζουπόλεως, λυρικός ποιητής και μουσικός, κάτοχος του εν τη τω 1815 ιδρυθείση Μουσική Σχολή διδασκομένου νέου συστήματος ως και της ευρωπαϊκης μουσικής. Προσελήφθη ως μουσικός του εν Αθήναις παλατίου υπό του Όθωνος και της Αμαλίας, τιμηθείς και διά παρασήμων. Πολλά εποίησε και εμελοποίησrε. Πάσχων εκ ποδαλγίας μετέβη εις την πατρίδα αυτού, όπoυ και απεβίωσε τω 1867. Ο πολύτιμος πλαγίαυλος αυτού επωλήθη αντί διακοσίων λιρών Τουρκίας.

Παρθένιος Μικρόστομος, ιεροδιάκονος, διαπρεπής μουσικός, μαθητής γενόμενος Γρηγορίου του Λευΐτου και των χανεντέδων Ντετέ Ισμαηλάκη και Σταυράκη. Εγεννήθη τω 1804 εν τη εν Κων/πόλει συνoικία των Υψωμαθείων, ένθα και τα εγκύκλια μαθήματα εξέμαθε, διδάσκοντος Ιωσήφ μοναχου του Θεσπρωτού, παιδεύματος της εν Άθω Ακαδημίας και του γυμνασίον Κυδωνιών. Εχοροστάτησεν εις την εν Γαλατά ιεράν εκκλησίαν του Σωτήρος Χριστού, είτα δε επί 16 έτη εις την εν Υψωμαθείοις του αγίου Κωνσταντίνου. Απεβίωοε τω 1870. Εμέλισε τα ένδεκα Εωθινά εις το αργόν στιχηραρικόν είδος, αργότερα των του Πέτρου του Πελοποννησίoυ, μικρότερα δε των του Ιακώβου ΙΙρωτοψάλτου, μίαν σειράν χερουβικά έντεχνα και άλλα διάφορα εκκλησιαστικά άσματα. Έγραψε δε και το μέλος πολλών τουρκικών ασμάτων διά των χαρακτήρων της εκκλησιαστικής μουσικής.

Σωτήριος Βλαχόπουλος ο εκ Ταταούλων της Κωνσταντινουπόλεως, μαθητής Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος και γραμματεύς του χανεντέ Γεωργίου του Πάντζογλου. Εγκρατέστατος της ημετέρας μουσικής και της εξωτερικής, άμα δε και ηδυφωνότατος. Εδίδαξε την θεωρίαν της μουσικής εις την τω 1868 επί της πατριαρχείας Γρηγορίου του ΣΤ΄ ιδρυθείσαν πατριαρχικήν Μουσικήν Σχολήν, εξέδωκε δε τω 1848 την «Αρμονίαν», ήτις περιέχει διάφορα έντεχνα άσματα, ελληνικά και αραβοπερσικά. Απεβίωσε τώ 1870.

Γρηγόριος Καλαγάννης, λόγιος ιερεύς εκ Μιτυλήνης, γλωσσομαθής, μουσικός ευδόκιμος, εκμαθών την ημετέραν μουσικήν εις την τω 1815 ιδρυθείσαν Μουσικήν Σχολήν και διδάξας ταύτην εις την εν Βιέννη Μουσικήν Σχολήν και εις την εν Αθήναις Ριζάρειον Σχολήν. Απέθανε περί το 1870.

Κωνσταντίνος Ψαρουδάκης, Πρωτοψάλτης Κρήτης, μαθητής των τριών διδασκάλων εν τη Μουσική Σχολή εκ των λίαν διακεκριμένων. Ανέδειξεν εν Κρήτη πολλούς μαθητάς, απέθανε δε υπέργηρως κατά ιούλιον του 1884.

Αναστάσιος Ταπεινός, ο εξ Ύδρας, μουσικός καλλιφωνότατος και μελοποιός, μαθητής Γρηγορίου του Λευΐτου, ον και εμιμείτο άριστα· εις βαθύ γήρας εξεμέτρησε το ζην τω 1884, καταλιπών πολλά ανέκδοτα μουσικά έργα.

Γεώργιος Σκρέκος, εκ Θεσσαλίας ορμώμενος, μαθητής των τριών διδασκάλων, κάλλιστος μουσικός, χοροστατήσας εις σειράν ετών εν Πύργω της Ηλείας, ένθα και απεβίωσε τω 1884, υπερεβδομηκοντούτης. Τα μουσουργήματα αυτού μένουσιν ανέκδοτα.

Θεόδωρος Αριστοκλής, ο εκ Χάλκης της Προποντίδος, έγκριτος λόγιος και μουσικός, μαθητεύσας παρά Χουρμουζίω τω Χαρτοφύλακι. Εδίδαξεν εις την τω 1868 ιδρυθείσαν πατριαρχικήν Μουσικήν Σχολήν. Εις αυτόν οφείλονται τα καλά Προλεγόμενα της «Μουσικής Βιβλιοθήκης». Απεβίωσε τω 1880 εν Ταταούλοις.

Δημήτριος Βουλγαράκης, ο Μακεδών, εκ των μαθητών των τριών διδασκάλων, ιεροψάλτης της Θεσσαλονίκης, διαπρεπής επί μουσική εμπειρία και ηδυφωνία. Ανέδειξε πολλούς μαθητάς και διάφορα εμουσούργησε.

Φραγκίσκος Λιμπρίτης, εκ Κρήτης, γεννηθείς τω 1795, μουσικός και μελοποιός ευδόκιμος. Εδιδάχθη την μουσικήν κατά την αρχαίαν μέθοδον παρά Γεωργίου του Κρητός, κατα δε την νέαν παρά Γρηγορίον του Λευΐτoυ. Εδίδαξε την μουσικήν εν τη Μουσική Σχολή της Νέας Εφέσου, είτα και εις την εν Σάμω μονήν της αγίας Ζώνης. Έχει μεγάλης αξίας ανέκδοτον έργον υπό τον τίτλον «Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της εκκλησιαστικής μουσικής». Εμέλισε και διάφορα μουσουργήματα. Απεβίωσε τη 10 Μαρτίου 1876.

Ονούφριος Βυζάντιος, ονομαστός ιεροψάλτης και μελοποιός, διακρινόμενος διά την ηδύτητα της φωνής και το πανηγυρικόν του ύφους αυτού. Εγεννήθη εν Μεγάλω Ρεύματι του Βοσπόρου τω 1807, μαθητεύσας εν τη πατριαρχική Μουσική Σχολή παρά Χουρμουζίω, Χρυσάνθω και Γρηγορίω και ιδίως παρά τω τελευταίω, παρ’ω και διέμενε. Την εξωτερικήν μουσικήν εδιδάχθη υπό του χανεντέ Ντετέ Ισμαηλάκη. Εχοροστάτησεν από του 1824 μέχρι του 1871 εις διαφόρους εκκλησίας της αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως (αγίων Θεοδώρων Βλάγκας 1824-1831, αγίου Ιωάννου Γαλατά μέχρι του 1837, αγίου Κωνσταντίνου Υψωμαθείων μέχρι τον 1838, Παναγίας Διπλοκιονίου μέχρι του 1840, αγίoυ Κωνσταντίνον Πέραν μέχρι, του 1842 και αγίου Δημητρίου Ταταούλων μέχρι του 1871), αποθανών εν Ταταούλοις τη 10 Φεβροναρίου του 1871 εν ηλικία 64 ετών. Εμέλισε πολλά μουσουργήματα εκκλησιαστικά, ων τα πλείστα ανέκδοτα, ως και άσματα εξωτερικά και σχολικά. Έσχε πολλούς μαθητάς, επεστάτησε δε και εις την Δ΄έκδοσιν της τριτόμου Ανθολογίας Θεοδώρου του Φωκαέως, κατά παράκλησιν αυτού. Έτυχε της ευνοίας και εκτιμήσεως ου μόνον πατριαρχών και αρχιερέων, αλλά και αυτού του Σουλτάνου Απτούλ Αζίζ, όστις και διά δεκακισχιλιογρόσου δώρου ετίμησεν αυτόν. Ειργάσθη εις τον τω 1863 ιδρυθέντα εν Πέραν Εκκλησιαστικόν Μουσικόν Σύλλογον, και εδίδαξεν εις την τω 1868 ιδρυθείσαν Μουσικήν Σχολήν.

Νικόλαος Γεωργίου, πρωτοψάλτης Σμύρνης επί 53 έτη διατελέσας, ωρμάτο εκ Καβάλλας, μαθητής των τριών διδασκάλων. Διεκρίθη ο διάσημος ούτος μουσικός διά την άκραν αυτού φιλοπονίαν, και διά το μουσικόν αυτού τάλαντον. Τα κατ’έννοιαν εν πολλοίς μεμελισμένα εκκλησιαστικά μαθήματα αυτού, ως έχοντα ύφος παρεκκλίνον εκ των αρχαίων σοβαρών μουσικών γραμμών, δεν έτυχον της επιδοκιμασίας της Μ. Εκκλησίας. Ουχ ήττον ταύτα εισίν αληθή εντρυφήματα των τε εξ επαγγέλματος ιεροψαλτών και των ερασιτεχνών της μουσικής ημών, διότι τινά εξ αυτών περικλείουσι θησαυρούς πρωτοτύπων εμπνεύσεων και δείγματα εξόχου μουσικής τέχνης. Εμέλισεν άπασαν σχεδόν την σειράν των εγκυκλίων μουσικών μαθημάτων, εξεδόθησαν δε ζωντος έτι αυτού Δοξαστάριον, το Τριώδιον, το Πεντηκοστάριον και αι ακολουθίαι των 12 μηνών υπό του εγγόνου αυτού Ν. Γ. Βλαντιάδου εκδίδοται το «Αργόν και σύντομον Αναστασηματάριον» αυτoύ. Ανέδειξε πολλούς μαθητάς. Απέθανε κατά Νοέμβριον του 1887 εκατοντούτης περίπου.

Δημήτριος Αντωνιάδης, Βυζάντιος, μαθητής Νικολάου του πρωτοψάλτου Σμύρνης και γνώστης του γραφικού συστήματος Γεωργίου του Λεσβίου. Επί της πρωτοψαλτείας Κωνσταντίνου του Βυζαντίου διετέλεσε Β΄δομέστικος της Μ. Εκκλησίας, είτα προσελήφθη εις την εν ΙΙέραν εκκλησίαν των Εισοδίων, ένθα και έψαλλεν επί 43 όλα έτη μέχρι γήρως βαθυτάτου. Εδίδαξε την μουσικήν εις την τω 1868 ιδρυθείσαν Μουσικήν Σχολήν. Εξέδωκε δαπάναις αυτού μετά του πρωτοψάλτου Σταυράκη Γρηγοριάδου και Ιωάσαφ Ρώσσου την «Μουσικήν Βιβλιοθήκην», εν η επρόκειτο να εκτυπωθώσι κατά τόμους πάντα τα εκκλησιαστικά μέλη παλαιά τε και νέα, αλλά μετά την έκδοσιν των δύο πρώτων τευχών, εν οις περιελήφθη το αργόν Αναστασιματάριον Ιωάννου του Δαμασκηνού, το έργον εναυάγησεν, άτε δε του Σταυράκη αποθανόντος, του δε Δημητρίου νοσήσαντος. Σώζονται του διαπρεπούς τούτου μουσικού εξαίρετα ανέκδοτα μουσουργήματα.

Γεώργιος Κωνσταντίνου Πηλέλης, πρωτοψάλτης Ιωαννίνων διατελέσας επί πολλά έτη και τιμήσας την Μουσικήν Σχολήν των τριών εφευρετών της νέας μεθόδου, ης τρόφιμος εγένετο. Πολλά έργα εμελοποίησεν. Απέθανε δε τω 1885 καταλιπών ανέκδοτον Θεωρητικόν της καθ’ημάς μουσικής. Εδημοσίευσέ τινα υπερ της πατρίου μουσικής και εν τη εν Αθήναις άλλοτε εκδιδομένη θρησκευτική εφημερίδι «Σιών». Ανέδειξε και ικανούς μαθητάς.

Ιωάννης Ζωγράφου Κεΐβελης, ονομαστός μουσικός και καλιφωνότατος, εγκρατής και της αραβοπερσικής μουσικής. Εξέδωκε κατά μίμησιν της «Πανδώρας» και «Ευτέρπης» το «Απάνθισμα» αυτού, εις ο υπάρχουσι διάφορα εξωτερικά έντεχνα άσματα, παλαιά τε και νεώτερα. Μαθητής εγένετο εν μεν τη εκκλησιαστική μουσική του Γρηγορίου Λευΐτου, εν δε τη εξωτερική χανεντέ τινος. Εχοροστάτησεν εις διαφόρους εκκλησίας της Κων/πόλεως. Εδίδαξεν εις πολλούς των μαθητών αυτού την εξωτερικήν μουσικήν.

Γεώργιος Αγγελίδης ο τουπίκλην Ταγκός, Θραξ, πρωτοψάλτης Αίνου; διδάσκαλος γενόρενος Σταυράκη Γρηγοριάδου του εξ Αίνου, Πρωτοψάλτου της Μ. Εκκλησίας. Εγκρατής της αρχαίας γραφικής μεθόδου και της νέας, ην εδιδάχθη εν τη τώ 1815 ιδρυθείση πατριαρχική Μουσική Σχολή. Εύρηται Κοινωνικόν «Γεύσασθε» εις ήχον Δ' γράφέν εν Σμύρνη τω 1830 και επιγραφόμενον «Γεωργίου εξ Αίνου». Επίσης σώζεται ανά το στόμα των Αινίων ιεροψαλτών δίχορον. «Θεοτόκε παρθένε» της αρτοκλασίας σύντομον εις ήχον Πλ. Α΄, αποδιδόμενον εις τον πρωτοψάλτην Γεώργιον· εν ετέρω χειρογράφω εύρηται πολυέλεος «Λόγον αγαθόν» επιγραφόμενος ως εξής: «Εκλογή, ήτις ψάλλεται εις τας εορτάς της Θεοτόκου, μελοποιηθείσα μεν παρα Πέτρου Πελοποννήσιου, εξηγηθείσα δε παρά του Γεωργίου Αινίτου, πρωτοψάλτου, κατά τον νέον τρόπον της γραφης».

Κωνσταντίνος Καλφαγιάννης, έμπειρος μουσικός, εγεννήθη εν Κυδωνίαις, μαθητής γενόμενος Γεωργίου του Κρητός και των τριών διδασκάλων. Έψαλεν επί πολλά έτη εις την εν Γαλατά εκκλησίαν του αγίου Νικολάου, είτα εις Κυδωνίας, και κατόπιν εις Τεργέστην, μετά ταύτα εις Κεφαλληνίαν και εκείθεν εις Κυδωνίας, όπου και απέθανε.

Στέφανος Μωϋσιάδης, ο και Κούτρας επωνυμούμενος ως εκ του ευρυτάτου μετώπου αυτού, γεννηθείς εν Σαλματομβρουκίω Κων/πόλεως περι τας αρχάς του παρελθόντος αιώνος, και αποβιώσας εν ηλικία 79 ετών κατά Μάϊον του 1881. Εφοίτησεν εις την πατριαρχικήν του Γένους Σχολήν, ακoυστής γενόμενος του αοιδίμου διδασκάλου του Γένους Νικολάον του Λογάδου. Την εκκλησιαστικήν μουσικήν εδιδάχθη παρα Πέτρω Συμεών τω Αγιοταφίτη, ου και το σεμνοπρεπές ύφος εμιμήθη. Ο Στέφανος τη 22 σεπτεμβρίου του 1846, πατριαρχούντος Ανθίμου ΣΤ΄του από Εφέσου, απεδοκίμασε και κατέκρινεν ενώπιον της Ιεράς Συνόδου την Γραμματικήν και το σύστημα Γεωργίου του Λεσβίου, η δε Μ. Εκκλησία εξέδωκε και απέστειλεν εις τας επαρχίας του οικουμενικού θρόνου συνοδικάς εγκυκλίους προς αποσόβησιν του νέου συστήματος. Υπήρξε μέλος του κατά το 1863 ιδρυθέντος εν Κων/πόλει Μoυσικού Συλλόγου και διδάσκαλος της τω 1868 ιδρυθείσης Εκκλ. Μουσικής Σχολής. Έγραψε διαφόρους διατριβάς περί της διαφοράς της εκκλησιαστικής ημών μουσικής προς την τετράφωνον και προς την των Οθωμανών και Αραβοπερσών, δημοσιευθείσας εις διαφόρους εφημερίδας της Κωνσταντινουπόλεως, Τεργέστης και Σμύρνης. Εχειρίζετο δεξιώτατα την λύραν και την πανδουρίδα. Τας ατελείας και ελλείψεις του Θεωρητικού του Χρυσάνθου βουλόμενος αναπληρώσαι ο Στέφανος, επί εικοσαετίαν όλην ειργάσθη προς έκδοσιν τοιούτου καταλλήλου υπό τον τίτλον «Θρίαμβος της Μουσικής». Εμέλισε πολλά μουσουργήματα και ανέδειξε πολλούς μαθητάς.

Γρηγόριος Κωνσταντάς, λογιώτατος μουσικός και μελοποιός κράτιστος, γεννηθείς εν Σάμω τώ 1812 και αποθανών, τη 12 Μαρτίου 1896. Γνώστης της παλαιάς και νέας μουσικής μεθόδου, μαθητεύσας εν Κων/πόλει παρά Χουρμουζίω τω Χαρτοφύλακι καί Θεοδώρω τω Φωκαεί, ακροασάμενος δε και Κωνσταντίνου του Βυζαντίου Πρωτοψάλτου της Μ. Εκκλησίας και Πέτρου Συμεών του Αγιοταφίτου. Τα γράμματα εδιδάχθη εν Σάμω και έν τη εν Κων/πόλεν σχολή του Γένους. Υπηρέτησε την πατρίδα αυτού ου μόνον ως διδάσκαλος και ιεροψάλτης, αλλά και ως υπάλληλος εις διαφόρους θέσεις και αποστολάς επί όλην πεντηκονταετίαν. Διωρίσθη τω 1875 διδάσκαλος της μουσικής και άλλων μαθημάτων εν τη τότε ιδρυθείση Ιερατικη Σχολή εν Μαλαγαρίω, τω δε 1884 διενθυντής και διδάσκαλος εν τη εν τω Λιμένι Βαθέος τότε το πρώτον συστάση Μουσικη Σχολή, ηγεμονεύοντος Κωστάκη Αδοσίδου πασά. Ότε δε τώ 1888, αντί της τέως μιας Μουσικής Σχολής καθιερώθησαν τέσσαρες σχολαί, ανά μία εις έκαστον των τεσσάρων τμημάτων της ηγεμονίας, ο Kωνσταντάς ανέλαβε την διεύθυνσιν της εις Μιτυληνούς υπαρχούσης σχολής. Εμέλισε πάμπολλα και διάφορα μουσουργήματα, οίον φήμας ηγεμόνων, ύμνους εις τον Σουλτάνον, πολυχρονισμούς κατά την ευρωπαϊκήν μουσικήν, ων τινά εξετυπώθησαν ιδιαιτέρως έκαστον εν τω εν Σάμω ηγεμονικώ τυπογραφείω. Προσέτι εποίησε και απειροπληθή εκκλησιαστικά άσματα, αποτελούντα τόμους ολοκλήρους. Ηρμήνευσε και πολλά μαθήματα εκ της αρχαίας παρασημαντικής εις την νυν εν χρήσει. Από του 1889 ήρξατο εκδιδούς εις τεύχη περιοδικώς εν Σάμω διάφορα μουσικά έργα αυτού, διασκεδαστικά, ηθικά και ερωτικά, ως εκ της ύλης του κειμένου, υπό τον τίτλον «Μουσική Σειρήν»· μαθητάς εμόρφωσε πολυαρίθμους.

Μαργαρίτης Παπαχρήστου Βρετός, ο και Δροβιανίτης ως εκ της πατρίδος αυτού ονομαζόμενος. Εγεννήθη τω 1800, διεκρίθη επί παιδεία, μoυσικαίς γνώσεσι και καλλιφωνία. Επαγγελλόμενος τον ελληνοδιδάσκαλον εν Ταταούλοις, εξέδωκεν εν Κωνσταντινουπόλει τω 1860 την περί της καθ’ημάς μουσικής Θεωρητικήν και πρακτικήν πραγματείαν αυτού. Απέθανεν υπερεξηκοντούτης.

Νικόλαος Πουλάκης, πρωτοψάλτης Xίoυ, μαθητής γενόμενος των τριών εφευρετών της νέας μεθόδου. Εγεννήθη περί τω 1810 εν Χίω, απεβίωσε δε τω 1889 εν τω νοσοκομείω της πόλεως, όπου διέμενε μετά τον σεισμόν της νήσoυ. Ο ονομαστός ούτος μουσικός εμέλισε διάφορα μουσουργήματα, ανέκδοτα όντα, εμόρφωσε δε και πολλούς μαθητάς.

Σταμάτιος Ζαρκηνός, πρωτοψάλτης Σερρών, μαθητής των τριών δίδασκάλων και άριστος μελοποιός· ήκμασε περί τα μέσα του παρελθόντος αιώνoς. Εθαυμάζετο δε διά την χάριν του ψάλλειν, την βαθείαν γνώσιν της μουσικής τέχνης, την ευχέρειαν του γράφειν ελευθέρως δυσκόλους μελωδίας, και την άκραν αυτού πρός τα θεία ευσέβειαν. Απεβίωσε προ δεκαετίας ικανούς μαθητάς αναδείξας και πολλά μελίσας.

Παναγιώτης Παπαδάκης, εκ Σύρου, μαθητής των τριών διδασκάλων, επί πεντηκονταετίαν εξασκήσας το του ιεροψάλτου επάγγελμα εις διαφόρους πόλεις της Τουρκίας και Ελλάδος. Η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος ενέκρινε την υπ’αυτού μελισθείσαν «Ανθολογίαν», περιέχουσαν άπασαν την ενιαύσιον ακολουθίαν μετά του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου.

Ιωάννης Καβάδας, πρωτοψάλτης Χίου, εγεννήθη εν Κων/πόλει, καταγόμενος εκ του χωρίου Χαλκείου της νήσου Xίoυ, ανετράφη δε εν τω κατά Φανάριον αγιοταφιτικώ μετοχίω, όπου και εσπούδασε την ιεράν τέχνην παρά Πέτρω Συμεών τω Αγιοταφίτη και Χουρμουζίω τω Χαρτοφύλακι. Ιεροψάλτης διετέλεσεν από του 1844 μέχρι της 19 Ιουνίου 1899, ότε και απεβίωσε. Μουσικός εμπειρότατος και ηδύφωνος, πολλά μελίσας και πολλoύς μαθητάς αναδείξας εν Κων/πόλει, ένθα επί πολλά έτη εχοροστάτει ως α΄ ψάλτης εν τω εν Γαλατά ναώ του αγίoυ Ιωάννου των Χίων, ως και εν Χίω, διδάξας ευδοκίμως την μουσικήν και εις καλλιφώνους καλογραίας.

Αρσένιος Μουλίνος, ιερομόναχος, εκ Κεφαλληνίας, περίκλυτος μουσικοδιδάσκαλος· απεβίωσε τω 1895. Την μουσικήν εσπούδασεν εν Αγίω Όρει και παρά τοις τρισί διδασκάλοις. Διετέλεσεν ιεροψάλτης εν Κων/πόλει, εν Βραΐλα, Κωνστάντσα, Πάτραις, Αθήναις, Λευκάδι, Σύρω, Πύργω, Αιγίω και τέλος εν Γαλαξειδίω.Τα απειροπληθή μουσουργήματα αυτού ολοκλήρους 26 τόμους αποτελούντα, εκρίθησαν άξια δημοσιεύσεως υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος τω 1899, συνεπεία αιτήσεως του αναλαβόντος την έκδοσιν αδελφού αυτού Θεοφάνους Μουλίνου.

Παΐσιος Ξηροποταμηνός, αρχιμανδρίτης, μαθητής Γεωργίου του Κρητός και των τριών διδασκάλων, την πατρίδα Θετταλομάγνης, διάσημος μουσικός. Επεχείρησε να μελίση τα άσματα της Εκκλησίας δι’αλφαβητικής παρασημαντικής, συνεργασθείς προς τούτο μετά δύο άλλων μουσικών εις Ρουμανίαν, ότε διέτριβεν εις την μονήν Πλουβουΐτα. Εγεννήθη τω 1790, απέθανε δε τω 1853. Σώζονται εν τη Βιβλιοθήκη της εν Αγίω Όρει ιεράς μονής Ξηροποτάμου επτά φυλλάδια, περιέχοντα άσματά τινα της ενιαυσίου ακολουθίας, μεμελισμένα διά της αλφαβητικής αυτού παρασημαντικής.

Αντώνιος Σιγάλας ο εκ νήσου Θήρας, περιώνυμος μουσικός και μελοποιός του ΙΘ΄ αιώνος, μαθητής της τω 1815 ιδρυθείσης Μουσικής Σχολής, τελειοποιηθείς ιδία παρά Χουρμουζίω τω Χαρτοφύλακι. Εμέλισε τα εις την «Μέλισσαν» Θεοδώρου τoυ Φωκαέως δημοσιευθέντα σύντομα Ανοιξαντάρια, και πέντε εθνικάς και βασιλικάς τελετάς. Ατρυτοπόνως εργασθείς επι ήμισυν αιώνα εποιήσατο συλλογήν τριακοσίων εθνικών ασμάτων, βραβευθέντων δι’αργυρού αριστείου Α΄ βαθμού υπό των Ελλανοδικών της κατά 1875 τελεσθείσης Γ' Ολυμπιακής Εκθέσεως, και εκδοθέντων τω 1880 δαπάναις της Ελληνικής Κυβερνήσεως, κατ’απόφασιν της Βουλής. Εμέλισε και πολυάριθμα εκκλησιαστικά άσματα, μεθ’ων συνέμιξε καί τινα σπουδαία άλλων μουσικοδιδασκάλων μαθήματα, και ούτω συνηρμολόγηαε 14 τόμους εκ τριάκοντα τυπογραφικών φύλλων έκαστον, ήτοι Αναστασιματάριον και Ειρμολόγιον δίτομον, αργόν και σύντομον, Μηνολόγιον τρίτομον, περιέχον πάσας τας ακολουθίας των εορτών και εορταζομένων αγίων, παλαιών τε και νέων, Τριώδιον και Πεντηκοστάριον, Εορτοδρόμιον, Λειτουργικόν, Απάνθισμα, Καλοφωνικόν, και Χρηστομάθειαν προς διδασκαλίαν, περιέχουσαν και ερμηνείαν των αποστολικών και της εν Λαοδικεία Συνόδου ιερών Κανόνων, και οδηγίας τινάς προς τους ιεροψάλτας. Tα τεύχη ταύτα εβραβεύθησαν διά χρυσού αριστείου υπό της Μουσικής Επιτροπής της Εκθέσεως της Δ΄ Ολυμπιακής περιόδου. Ο Σιγάλας έγραψε κατά καιρούς πολλά υπέρ της καθ’ημάς μουσικής εις τας εφημερίδας, και ιδία εις την εν Θήρα εφημερίδα «Θήραν» εκ νεαράς δε ηλικίας άχρι του θανάτου αυτού, γενομένου εν ηλικία 90 περίπου ετών, ουκ επαύσατο χοροστατών εν τη εκκλησία ανευ αμοιβής και διδάσκων την μουσικήν δωρεάν εις τους φιλομούσους.

Ματθαίος Βατοπαιδινός, ονομαστός αγιορείτης μουσικός, μαθητής γενόμενος των τριών διδασκάλων της νέας μεθόδου, την πατρίδα Εφέσιος. Φημίζεται διά την περί το μελοποιείν δεξιότητα και τας μουσικάς αυτού γνώσεις, ειδήμων ων της τε παλαιάς και νέας παρασημαντικής. Εν τω Δοξασταρίω του Χουρμουζίου εδημοσιεύθησαν και μουσουργήματα του Ματθαίου.

Θεοτόκης Βατοπαιδινός, γλυκύφωνος ιεροψάλτης, Μιτυληναίος την πατρίδα, εκ των μαθητών Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος. Διετέλεσεν ιεροψάλτης εν Κων/πόλει, Θεσσαλονίκη, Αθήναις, Βλαχία και εν τη μονή Βατοπαιδίου, όπου και απεβίωσε τη 27 Οκτωβρίου 1884 υπερογδοηκοντούτης. Ην εγκρατής της ρυθμικής της αραβοπερσικής μουσικής, άμα δε και της αρχαίας μουσικής μεθόδου και τoυ συστήματος του Γεωργίου Λεσβίου. Μαθήματα του Θεοτόκη εδημοσιεύθησαν εν τη «Καλλικελάδω Αηδόνι». Ανέδειξε πολλούς μαθητάς.

Νεκτάριος Βλάχος, μαθητής των τριών διδασκάλων, γεννηθείς εν Βλαχία, πεφημισμένος δε επί ηδυφωνία και μουσική εμπειρία. Διετέλεσεν επί ήμισυν αιώνα πρωτοψάλτης της εν Αγίω Όρει ρουμανικής Σκήτης του Προδρόμου, χοροστατών συνάμα και εις τας παννυχίδας των λοιπών ευαγών μονών του Άθωνος. Εποίησε μελίρρυτα άσματα, ων τινά εδημοσιεύθησαν εν τη «Καλλικελάδω Αηδόνι» και εν άλλοις μουσικοίς εγκολπίοις των νέων εκδόσεων. Απέθανεν υπερενεννηκοντούτης.

Κωνσταντίνος Κηρύκου, μαθητής των τριών διδασκάλων της νέας μεθόδου. Επί τεσσαρακονταετίαν έψαλλεν εις διάφορα μέρη, επί Καποδιστρίου εδίδαξε την μουσικήν εις Ναύπλιον, είτα εις Σύρον και ακολούθως εις Αθήνας. Υπήρξε καθηγητής της μουσικής εν τε τω Διδασκαλείω Αθηνών μετά του Ζαφειρίου Ζαφειροπούλου και εν τη Ριζαρείω Σχολή. Τον Κηρύκου διεδέξατο εις την Ριζάρειον σχολην ο Άνθιμος Νικολαΐδης, γνωστός διά τας ενεργείας αυτού προς εξαρμόνισιν της καθ’ημας μουσικής.

***

Γεώργιος ο Λέσβιος και το σύστημα αυτού

Δέκα και τέσσαρα έτη μετά την υπό των τριών διδασκάλων Γρηγορίου, Χουρμουζίου και Χρυσάνθου εφεύρεσιν της μεθόδου ή παρασημαντικης αυτών, υφ’ην εγράφησαν και εδημοσιεύθησαν πάντα τα αρχαιότερα μέλη της εκκλησιαστικής ημών μουσικής, εγένετο και άλλη απόπειρα προς εισαγωγήν απλουστέρας παρασημαντικής. Γεώργιος ο Λέσβιος, ο εξ Αγιάσου κωμοπόλεως της Μιτυλήνης καταγόμενος, μαθητεύσας δε παρά τω θείω αυτού Καλλινίκω τω Λεσβίω, ψάλλοντι εις την εν Κυδωνίαις εκκλησίαν των Ταξιαρχών, και είτα παρά Γεωργίω τω Κρητί και τοις τρισί διδασκάλοις, παρουσιάζει νέαν γραφικήν μέθοδον, επαγγελλόμενος διά ταύτης μείζονα ευκoλίαν εις την εκμάθησιν της μoυσικής. Τω 1827 εις Αίγιναν διατρίβων εδημοσίευσε χειρογράφως σύστημα μουσικής μεθόδου και παρασημαντικής, αμεταβλήτους έχον τους τονικούς επτά χαρακτήρας τους των επτά φθόγγων παραστατικούς. Οι χαρακτήρες ούτοι πηγάζουσιν εκ των χαρακτήρων της ημετέρας μεθόδου· π.χ. ο άνω Πα της Λεσβιακής παρασημαντικής εκ του Ψηφιστού της ημετέρας· ο κάτω Βου της Λεσβιακής εκ του Ομαλού της ημετέρας· ο άνω Γα εκ του Ετέρου, ο άνω Δι εκ της Πεταστής, ο κάτω Δι εκ του Ελαφρού, ο άνω Ζω εκ του Ίσoυ, ο κάτω Κε εκ του Λιγύσματος του αρχαίου συστήματος και ο άνω Νη εκ του Αποδόματος. Ο Λέσβιος προσέθηκεν εις το σύστημα αυτού εκτός των γνωστών οκτώ ήχων και έννατον, τον παρ’ημίν Λέγετον, και δέκατον, τον παρ’ημίν τετράφωνον βαρύν (μπεστεγκιάρ), ενδέκατον, τον παρ’ημίν πρώτον τετράφωνον ήχον, δωδέκατον, το ατζέμ παρ’ημίν λεγόμενον, εις ο έχομεν εφηρμοσμένην την Δοξολογίαν του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, και τον δέκατον τρίτον ήχον (μουσταάρ), εις ον ψάλλονται τα Τυπικά του Χουρμουζίου.

Διά του συστήματος τούτου εδίδαξεν ο Λέσβιος πληθος μαθητών. Και αυτή η ελληνική κυβέρνησις παραδεχθείσα το σύστημα του Λεσβίου, εν Αιγίνη δι’επισήμων Διαταγμάτων ίδρυσε Μουσικήν Σχολήν, ώρισε μισθοδοσίαν εις τον διδάσκοντα, διώρισε τριμελή επιτροπήν προς επιτήρησιν, και τέλος εξέδωκε προκηρύξεις, δι’ων προσεκάλει τους επιθυμούντας να σπουδάσωσιν αυτό αμισθί· ο δε Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας εισήγαγε το Λεσβιακόν σύστημα και εις το εν Αθήναις Ορφανοτροφείον. Κατά το 1840 εξέδωκε το Θεωρητικόν της προ 22 ετών διδασκομένης υπ’αυτού μεθόδου και το Αναστασιματάριον αυτού, τω 1847 Ανθολογίαν δίτομον, περιεκτικήν της ενιαυσίoυ ασματικής ακολουθίας, δαπάναις του Σταυράκη Αναγνώστου και του αρχιεπισκόπου Ευβοίας Νεοφύτου, του και προέδρου τότε της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος, τω 1856 εξέδωκε το των Καταβασιών Ειρμολόγιον και κατόπιν το σύντομον και αργόν Δοξαστάριον.

Κατά του Λεσβιακού συστήματος αντεπεξήλθον ο εν Αθήναις Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος και οι εν Κων/πόλει Κωνσταντίνος Βυζάντιος Πρωτοψάλτης της Μ.Εκκλησίας και Θεόδωρος Φωκαεύς, επί τω ότι ο Γεώγιος Λέσβιος μετήλλαξε της μουσικής τα σημεία και ηύξησε τον αριθμόν των ήχων. Υπάρχουσιν oι πιστεύοντες ότι oι τρεις μουσικοί οι αντεπεξελθόντες κατά του Λεσβίου συστήματος έπραξαν τούτο, διότι είχον μεγάλης χρηματικής ποσότητος βιβλία εκδεδομένα μουσικά και εξηκολούθουν εκδίδοντες, μετερχόμενοι εις διάστημα είκοσι και επέκεινα ετών μόνοι αυτοί των τοιούτων βιβλίων το εμπόριον (και μάλιστα Θεοδωρος ο Φωκαεύς). Οι αυτοί έπεισαν τω 1848 τον πατριάρχην Άνθιμον ΣΤ΄ τον από Εφέσου να εκδώση και πατριαρχικήν Εγκύκλιον κατά του Λεσβιακού συστήματος. Ο Λέσβιος εδημοσίευσεν εν Αθήναις τω 1848 ανασκευήν της κατά των μουσικών βιβλίων του συστήματος αυτού εκδοθείσης πατριαρχικής εγκυκλίου.

***

Αι μετά την άλωσιν Εκκλησιαστικαί Μουσικαί Σχολαί

Η μουσική κατά τους βυζαντινούς χρόνονς απετέλει το τρίτον μέρος των εν τoις σχολείοις διδασκομένων μαθηματικών, ως αποδεικνύεται εκ των συγγραμμάτων Μιχαήλ του Ψελλού, Μανουήλ του Βρυεννίου και άλλων, ουδέποτε της Αριθμητικής και Γεωμετρίας αποχωρισθείσα εν τη διδασκαλία. Και ιδιαίτεραι δε μουσικαί σχολαί υπήρχον, εν αις oι καλλίφωνοι παίδες εδιδάσκοντο την μουσικήν. Και αυτός ο ΙΙορθητής Μωάμεθ ο Β΄ δαψιλώς επροστάτευσε την ημετέραν μουσικήν· αλλ’αύτη, παρομαρτούσα ταις φάσεσι και περιπετείαις του βίον των λαών και των εθνών, συνεταπεινώθη αναλόγως της καταστάσεως του έθνους μετά την άλωσιν συν τη γλώσση. Και αληθές ότι η Μεγάλη Εκκλησία κατά τους κάτω χρόνους μεγίστας προσπαθείας κατέβαλεν εν τοις σχολείοις διά την γλώσσαν και την θρησκείαν, διά δε την μουσικήν, ήτις προφανώς υπηρετεί αμφοτέρας εις την εμμελή έκφρασιν των αισθημάτων, ελαχίστην πρόνοιαν έλαβεν. Oι παρ’ημίν μουσικοί εμορφούντο πιθανώς εν τοις μουσικοίς χοροίς των πατριαρχείων Κων/πόλεως και παρά τοις διαπρεπεστέροις ιεροψάλταις των ενοριών της βασιλευούσης, διότι ουδαμού ύπαρξις Μουσικής Σχολής μνημονεύεται. Και η ελληνική κυβέρνησις δεν εμερίμνησε δεόντως περί της ημετέρας μουσικής, καθότι δύο μόνον μουσικαί σχολαί ιδρύθησαν, ων η μεν Α΄ εν Αιγίνη δι’ επισήμων Διαταγμάτων του κυβερνήτου Ιωάννου Καποδιστρίου υπό την διδασκαλίαν του Γεωργίου Λεσβίου, η δε Β΄ εν Αθήναις τη 26 Ιανουαρίου 1837 διά βασιλικού Διατάγματος του βασιλέως Όθωνος υπό την καθηγεσίαν του Ζαφειρίου Ζαφειροπούλου. Αμφότεραι επί τινα μόνον έτη ελειτούργησαν.

Α΄πατριαρχική Μουσική Σχολή. Το πρώτον Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής (Μουσικόν φροντιστήριον) προνοία πατριαρχική, συνέστη εν Φαναρίω εντός της πατριαρχικής αυλής, επί ΙΙαϊσίου Β' του από Νικομηδείας, τω 1727. Τρεις τάξεις ηρίθμει η σχολή, εξ ων εις την προκαταρκτικήν εδιδάσκετο το Αναστασιματάριον, εις την Β΄το μέγα Στιχηράριον και εις την Γ΄ η Παπαδική. Συνήρχοντο δε oι μαθηταί ένδον της πατριαρχικής αυλής δις της ημέρας, έωθεν και το δειλινόν. Εν τη σχολή διδάσκων ο τότε δομέστικος της Μ. Εκκλησίας Ιωάννης ο Τραπεζούντιος, ο κατόπιν Λαμπαδάριος και Πρωτοψάλτης αναδειχθείς, ελάμβανε διακόσια γρόσια κατ’ έτος, εξ ων τα εκατόν από του εμβατοικίου της ενορίας Πύργου, τα δε λοιπά από του παγκαρίoυ του πατριαρχικού ναού.

Β΄πατριαρχική Μουσική Σχολή. Η δευτέρα σχολή εν Κων/πόλει ιδρύθη μετά πεντηκονταετίαν, τω 1776, πατριαρχούντος Σωφρονίου Β΄ του από Ιεροσολύμων. Εν αυτή εδίδαξαν ο Πρωτοψάλτης Δανιήλ (επί μισθώ ετησίω γροσίων 400), ο Λαμπαδάριος Πέτρος ο Πελοποννήσιος και ο δομέστικος του δεξιού χορού Ιάκωβος ο Πελοποννήσιος.

Γ΄πατριαρχική Μουσική Σχολή. Τρίτη σχολή ιδρύθη τω 1791 επί Νεoφύτoυ Ζ΄ του από Μαρωνείας. Εδίδαξαν δ’εν αυτή Ιάκωβος ο Πρωτοψάλτης, Πέτρος Λαμπαδάριος ο Βυζάντιος, συνυπουργούντων εις το έργον της διδασκαλίας αυτών και των δύo δομεστίκων της Μ. Εκκλησίας.

Δ΄πατριαρχικήΜουσική Σχολή. Η τετάρτη σχολή καλώς διωργανωμένη ιδρύθη τω 1815, πατριαρχούντος Κυρίλλου του ΣΤ΄, έκειτο δε παρά το τείχος του Βαλατά έν τινι oικία λιθοκτίστω. Εν αυτή εδίδαξαν οι ιδρυταί του νέου γραφικού μουσικού συστήματος· και το μεν πρακτικόν μέρος της ιεράς τέχνης ο τε Γρηγόριος και Χουρμούζιος, το δε θεωρητικόν ο Χρύσανθος. Η σχολή αύτη ευδοκιμώτατα λειτουργήσασα επί εξαετίαν και πλουσίους καρπούς παραγαγούσα, διελύθη δυστυχώς τώ 1821 ένεκα των τότε επισκηψασών καιρικών δυσχερειών, καίτοι η παραλυσία ήρξατο από του 1820, ότε ο Χρύσανθος προήχθη εις την μητρόπολιν Δυρραχιου. Η εν τη σχολή ταύτη διδασκαλία ήτο διετής, οι δε τελειόφοιτοι ελάμβανον δίπλωμα διδασκάλου της μουσικής. Η σχολή αύτη εγένετο πρόξενος μεγίστων ωφελειών τη Εκκλησία και τω Γένει, αφ’ενός μεν, διότι συνετέλεσε διά των μαθητών αυτής να κατασκευασθώσι μουσικοί χαρακτήρες, δι’ ων απηλλάγησαν οι κατόπιν μουσικοί του κόπου της αντιγραφής, αφ’ετέρου δε, διότι εκ της σχολής ταύτης εξελθόντες ικανώτατοι μουσικοι διεσπάρησαν εις τας επαρχίας και εις διαφόρους ελληνικάς αποικίας και ίδρυσαν μουσικάς σχολάς ή συνετέλεσαν προς εισαγωγήν του μαθήματος της μουσικής εν ταις ελληνικαίς σχολαίς της Αίνoυ, της Αδριανουπόλεως, των Κυδωνιών, της Μιτυλήνης, της Σμύρνης και Τραπεζούντος.

Ε΄πατριαρχική Μουσική Σχολή. Μετά την διάλυσιν της Δ΄ σχολής επί 45 έτη ουδεμία τοιαύτη εν Κων/πόλει συνέστη. Η Ε΄ σχολή ιδρύθη τη πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Σωφρονίον Β΄τω 1866 εντός του λεγομένου αγίoυ Αθανασίου κατά το Πετρίον. Η σχολή διηυθύνετο υπό τριμελούς εφορίας, ης τα μέλη διωρίζοντο υπό του Πατριάρχου· εδίδαξαν δ’εν αυτή oι κράτιστοι των παρ’ημίν μουσικοδιδασκάλων. Αλλά και η σχολή αύτη μικρόν λειτουργήσασα, διελύθη ελλείψει σταθερών πόρων, και ένεκα ατόπων μικοοφιλοτιμιών.

ΣΤ΄πατριαρχική Μουσική Σχολή. Μετά διετίαν, τω 1868, πατριαρχούντος Γρηγορίου του ΣΤ΄ επί των βάσεων της ρηθείσης σχολής διοργανώθη επί το τελειότερον η έκτη σχολή (Μουσικόν διδασκαλείον). Τα καθήκοντα διδασκάλων ανέλαβον ο Πρωτοψάλτης Σταυράκης Γρηγοριάδης, ο Λαμπαδάριος Γεώργιος Ραιδεστνός, και oι εκ των ενοριακών ψαλτών Ιωάσαφ Ρώσσος, Δημήτριος Βυζάντιος, Παναγιώτης Κηλτζανίδης, Ονούφριος Βυζάντιος, και Θεόδωρος Αριστοκλής. Εισήχθησαν δε εις την σχολήν παρά του προέδρου της εφορίας μητροπολίτου Χίου (του είτα Σερρών και κατόπιν Ηρακλείας) Γρηγορίου του Βυζαντίου και του συλλόγου των διδασκάλων τα εξής μουσικά βιβλία και μαθήματα, οίον, Σύντομον στιχηραρικόν μέλος ήτοι Αναστασιματάριον και Δοξαστάριον Πέτρου του Πελοποννησίον της Α΄εκδόσεως, Αργόν στιχηράριον Μανουήλ του Χρυσάφου, ανέκδοτον μέχρι της εποχής εκείνης, και το συντετμημένον αυτού παρά Ιακώβου Πρωτοψάλτου Δοξαστάριον εκδεδομένον· Ειρμολόγιον των Καταβασιών αργόν και σύντομον Πέτρου Πελοποννησίου, Ανθολογία, η τετράτομος Πανδέκτη, το καλοφωνικόν Ειρμολόγιον, και τασ κατ’εκλογήν μαθήματα της Παπαδικής τα μελοποιηθέντα παρά διαφόρων της βυζαντινής εποχής μουσικοδιδασκάλων, μέχρι της εποχής εκείνης ανέκδοτα. Επειδή δε των εν λόγω βιβλίων τινά μέν ήσαν δυσεύρετα και δυσώνητα, άλλα δε και ανέκδοτα σωζόμενα εν χειρογράφοις, oι εν τη Μουσική Σχολή διδάσκοντες, αδεία Εκκλησιαστική, ήρξαντο εκδιδόντες κατά Ιανουάριον του 1869 υπό τον τίτλον «Μουσική Βιβλιοθήκη» απάσης της ενιαυσίου ακολουθίας τα μαθήματα, αργά και σύντομα. Αλλά το περιοδικόν τούτο μετά την έκδοσιν δύο φυλλαδίων, εναυάγησε, η δε Μουσική Σχολή μετά πολλάς περιπετείας διελύθη τώ 1872.

Ζ΄ Μουσική Σχολή εν Κωνσταντινουπόλει είναι η τω 1882 ιδρυθείσα εν Γαλατά υπό του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου (λειτουργήσαντος από του 1880-1883). Η έναρξις των μαθημάτων εγένετο τη 2 Mαΐου (Κυριακή του Τυφλού), παρόντων και των 120 μαθητών αυτής. Ημέραι διδασκαλίας ωρίσθησαν τρεις καθ’ εβδομάδα· και το μεν πρακτικόν μέρος έδίδαξαν εν τη τριτάκτω ταύτη σχολή ο σχολάρχης αυτής Γεώργιος ο Ραιδεστηνός και ο Αλέξανδρος Βυζάντιος, το θεωρητικόν ο Μιχαήλ Παυλίδης, ο δε ιστορών ταύτα την ιστoρίαν της μουσικής και την ερμηνείαν των εν ταις λειτουργίαις και ταις λοιπαίς ιεραις ακολουθίαις ψαλλομένων και αναγινωσκομένων. Η σχολή αύτη, ήτις είναι η πρώτη μετά την άλωσιν υπό Μουσικού Συλλόγον ιδρυθείσα, επί έτος περίπου λειτουργήσασα διελύθη.

Η΄ Μουσική Σχολή είναι η εν Φαναρίω κατά Οκτώβριον του 1882, ήτοι εξ μήνας μετά την ίδρυσιν της Ζ' σχολής, ιδρυθείσα Πατριαρχική Μουσική Σχολή επί της α΄ πατριαρχείας του παναγιωτάτου Ιωακείμ Γ΄. Oι εξήκοντα μαθηταί αυτής απετέλεσαν μίαν και μόνην τάξιν, σχηματισθείσαν εκ των μαθητών της πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και της πατριαρχικής δημοτικης του Φαναρίου. Εδίδαξαν εν αυτή ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Βιολάκης, και ο Ευστράτιος Παπαδόπουλος. Ώραι διδασκαλίας ωρίσθησαν τρεις καθ’εβδομάδα. Ή σχολή αύτη μετά ολιγόμηνον λειτουργίαν διελύθη.

Προσθετέον δε ότι προ της ιδρύσεως της σχολής ταύτης συνέστη Μουσική Επιτροπή τω 1881, ήτις συγκροτουμένη υπό του μουσικωτάτου αρχιμανδρίτου Γερμανού Αφθονίδου, και των μουσικολογιωτάτων Γ.Βιολάκη, Ευστρ. Παπαδοπούλου, Ιωάσαφ Ρώσσου, Παναγιώτου Κηλτζανίδου, Ανδρ. Σπαθάρη, Νικολάου Ιωαννίδου και Γεωργίου Πρωγάκη γραμματέως, ειργάσθη λυσιτελώς προς διάσωσιν της ουσίας του ιερού μέλους, προστησαμένη την παράδοσιν ως μόνον οδηγόν και γνώμονα και μέτρον φωνητικόν. Η επιτροπή αύτη εισήγαγεν εν τη διδασκαλία και εν τη πράξει της ημετέρας εκκλησιαστικης μουσικής α) τονικήν βάσιν και την χρήσιν τοναρίου· β) κατέταξεν εις ωρισμένας χρονικάς αγωγάς πάντα τα είδη των εκκλησιαστικών ασμάτων και απεφήνατο υπέρ της εισαγωγής του μετρονόμου εν τη διδασκαλία· γ) ώρισε τα μουσικά κείμενα τα ψαλτέα εν ταις εκκλησίαις, περιορίζουσα oύτω τα καινοφανή και ιδιότροπα· δ) εξηκρίβωσε τα τoνιαία διαστήματα των τριών γενών της ημετέρας μουσικής και καθώρισε μετ’επιστημονικής και μαθηματικής ακριβείας επί του μονοχόρδου· ε) επενόησε και κατεσκεύασε περί τα τέλη του μηνός Ιουνίου 1882 νέον πνευστόν μουσικόν όργανον, το κληθέν Ψαλτήριον, επί του οποίου να εκτελώνται μετά πάσης ακριβείας αι επί του μονοχόρδου ορισθείσαι διαιρέσεις του φθόγγου στ) συνέταξε «Στοιχειώδη διδασκαλίαν της εκκλησιαστικής μουσικής» επί τη βάσει του νέου μουσικού οργάνου και δημοσιευθήσαν εν τη «Εκκλησιαστική Αληθεία» (Έτος Η΄ αρ.17, 18, 19, 21)· ζ) συνέστησε Μουσικήν Σχολήν, εν η η διδασκαλία της ψαλμωδίας εγένετο επί τη βάσει του διαληφθέντος βιβλίου και του Οργάνου. Η Μουσική αύτη επιτροπή έπαυσεν έκτοτε βιούσα.

Θ΄. Μουσική Σχολή είναι η υπό του εν Φαναρίω Κωνσταντινουπόλεως Μουσικού Συλλόγου «Ορφέως» ιδρυθείσα, επί της εμής λιτής προεδρείας, τη 26 Φεβρουαρίου 1889 και λειτουργήσασα επί όλην διετίαν καρποφορώτατα. Την σχολήν ταύτην ηθικώς επροστάτευσαν ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος Ε΄ ο από Αδριανουπόλεως, και ο μέγα και περίδοξον όνομα αράμενος εν τοις συγχρόνοις ιεράρχαις του οικουμενικού θρόνου μητροπολίτης Ηρακλείας (νυν Χαλκηδόνος) Γερμανός. Ηρίθμει η σχολή υπερπεντήκοντα μαθητάς, κληρικούς τε και λαϊκούς, ων οι πλείστοι ιεροψάλται των ενοριών και μαθηταί των ανωτέρων τάξεων της Μ. του Γ. Σχολής. Σχολάρχης διετέλεσε μέχρι του θανάτου αυτού, ήτοι επί εξάμηνον, ο Γεώργιος Ραιδεστηνός, πρώην Πρωτοψάλτης της Μ. Εκκλησίας, διδάσκαλοι δε καθ’όλην την διετή λειτουργίαν της σχολής ο Παναγιώτης Κηλτζανίδης και ο Κωνσταντίνος Φωκαεύς. Διελύθη δε και η σχολή αύτη μετά διετή ως έγγιστα λειτουργίαν, ακολουθήσασα τη τύχη του Συλλόγου, διαλυθέντος κατ’ανάγκην αδήριτον, συνεπεία υψηλής διαταγής.

Ι΄. Μουσική Σχολή κατά χρονολογικήν τάξιν αριθμείται η νυν λειτουργούσα υπό την ημετέραν διεύθυνσιν σχολή του εν τοις πατριαρχείοις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ιδρυθείσα τη πρωτοβουλία του τότε πατριαρχούντος και της ιεράς μουσικής μύστου και ιεροφάντορος Κωνσταντίνου του Ε΄. Ο Σύλλογος άμα τη ιδρύσει αυτού κατιδών την ανάγκην της συστάσεως Μουσικής Σχολής προς συστηματικήν διδασκαλίαν εν αυτή της καθ’ημάς μουσικής εις την ομογενή νεότητα και προς μόρφωσιν δοκίμων ιεροψαλτών, αμέσως εψηφίσατο την σύστασιν του μουσικού τούτον φυτωρίου, oυ η λειτουργία ήρξατο τη 6 Φεβρουαρίου 1899 δι’εναρκτηρίου αγίασμού, τελεσθέντος υπό του τότε δραστηρίου προέδρου του Συλλόγου και της εφορίας της σχολής μητροπολίτου Σκοπείων (νυν Νεοκαισαρείας) Αμβροσίου. Η σχολή ελειτούργησε κατά το Α΄ έτος εν τη εν τοις πατριαρχείοις αιθούση της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, από δε του Β΄ μέχρι σήμεοον, ότε λήγει το έκτον έτος του βίoυ αυτής, εις τήν Μεγάλην του Γένους Σχολήν. Εν τω μητρώω της σχολής ενεγράφησαν κατά το Α' έτος 99 μαθηταί,, ων oι πλείστοι εκ των μαθητών της Μ. του Γ.Σχολής, καταταχθέντες εις τρεις τάξεις, κατά το Β΄ έτος 105, κατά το Γ΄ 112, κατά το Δ΄ 193, κατά το Ε΄ 214, και κατά το ΣΤ΄207. Εδίδαξαν δε κατά το πρώτον σχολικόν έτος (1899) εν μεν την Α΄ τάξει ο Κωνσταντίνος Ψάχος, εν τη Β' ο Αριστείδης Νικολαΐδης Λαμπαδάριος της Μ.Εκκλησίας, και εν τη Γ' ο Νηλεύς Καμαράδος. Κατά το δεύτερον έτος (αρχόμενον από του Σεπτεμβρίου του 1899 και λήγον τον Μάϊον του 1900) εν τη Α΄ τάξει, τη σχηματισθείση εξ αρχαρίων, ο Κωνσταντίνος Κλάββας, β' δομέστικος της Μ. Εκκλησίας, εν τη Β', ήτις απετελέσθη εκ των μαθητών της κατά την α΄ σχολικήν περίοδον προκαταρκτικής τάξεως και εκ μαθητών μή δυνηθέντων ν’ακολουθήσωσι τοις διδαχθείσι κατά την α' περίοδον εν τη Β΄ τάξει, ο Κ. Α. Ψάχος, όστις εις το μέσον του έτους παραιτηθείς αντικατεστάθη υπό του Ιακώβου Ναυπλιώτου α΄ δομέστικου της Μ. Εκκλησίας, εν δε τη Γ΄, ην απετέλεσαν oι κατά την α' περίοδον εις την αυτήν τάξιν ανήκοντες μετα των επιμελεστέοων μαθητών της Β' τάξεως, εδίδαξεν ο Ν.Α. Καμαράδος. Κατά το τρίτον σχολικόν έτος (1900-1901) εδίδαξαν εν τη Α΄ τάξει ο Φώτιος Παπαδόπουλος, εν τη Β΄ο Κ. Κλάββας, εν τη Γ' ο Ι.Ναυπλιώτης και εν τη Δ΄ ο Ν. Α. Καμαράδος (την πράξιν και θεωρίαν) και ο ταύτα γράφων (την ιστορίαν της βυζαντινής μουσικής). Κατά το τέταρτον έτος (1901-1902) εν τη Α΄ τάξει εδίδαξεν ο Πέτρος Φιλανθίδης, εν τη Β΄ο Φώτιος ΙΙαπαδόπουλος, εν τη Γ΄ την ψαλμωδίαν ο Ι.Ναυπλιώτης, το θεωρητικόν της μουσικής ο Αλέξανδρος Βυζάντιος μέχρι του Δεκεμβρίου μηνός, από δε του Ιανουαρίου και εφεξής ο Ν.Α. Καμαράδος, και την ιστορίαν της μουσικής ο ταύτα γράφων ο και διευθυντής της σχολής· εν τη Δ' τάξει την ψαλμωδίαν ως και το Εκκλησιαστικόν Τυπικόν ο ΙΙρωτοψάλτης της Μ. Εκκλησίας Γεώργιος Βιολάκης, την θεωρίαν και ορθογραφίαν της μουσικής μέχρι του Δωδεκαημέρου ο Αλέξ. Βυζάντιος, μετά ταύτα δε ο Ν.Α. Καμαράδος, και την ιστορίαν της μουσικής ο ταύτα ιστορών. Kατά το πέμπτον έτος (1902-1903) εν τη Α΄ τάξει εδίδαξεν ο Πολυχρόνιος Παχείδης, ψαλμωδίαν μετά στοιχειώδους θεωρίας ως και καλλιγραφίαν, εν τη Β΄ ο Φ.Σ. Παπαδόπουλος ψαλμωδίαν μετά θεωρίας και ορθογραφίας ως και καλλιγραφίαν, εν τη Γ΄ ο Ι. Ναυπλιώτης ψαλμωδίαν μετα θεωρίας και ορθογραφίας, εν τη Δ΄ την ψαλμωδίαν, θεωρίαν και μελοποιΐαν ο Ν. Α. Καμαράδος, ο δε διευθυντής της σχολής την ιστορίαν της μουσικής εις τας δύο ανωτέρας τάξεις. Κατά το στ΄ έτος εν τη Α' τάξει ο Π. Γ. Παχείδης, εν τη Β' ο Φ. Σ. Παπαδόπουλος, εν τη Γ' ο Ι.Ναυπλιώτης (την ψαλμωδίαν μετά θεωρίας και ορθογραφίας), και ο διενθυντής της σχολής (την ιστορίαν της μουσικής), εν δε τη Δ΄ μέχρι του Ιανουαρίου ε.έ. ο Ν. Α. Καμαράδος, από δε του Φεβρουαρίου μηνός ο τούτου παραιτηθέντα διαδεξάμενος προσωρινώς Κωνστ. Κλάββας (την ψαλμωδίαν, θεωρίαν και μελοποιΐαν), ο διευθυντής της σχολής (ιστορίαν της μουσικής) και ο Πέτρος Ζαχαριάδης (γραφήν ευρωπαϊκής μουσικής), αριστούχος του εν Βιέννη Ωδείου.

Η φοίτησις εν τη σχολή γίνεται δωρεάν άνευ διδάκτρων. Η σχολή ελειτούργει κατά το α΄ και β΄ έτος δις της εβδομάδος, κατά το γ΄ τρις, από δε του δ΄ έτους μέχρι σήμερον πεντάκις της εβδομάδος λειτουργεί. Κατά το τρίτον σχολικόν έτος εξήλθον της σχολής οι πρώτοι τελειόφοιτοι 12 τον αριθμόν, κατά το τέταρτον έτος απεφοίτησαν 13, κατά το πέμπτον 29 και κατά το έκτον 26, oυς η διεύθυνσις της σχολής, πατριαρχική προνοία, αποκαθιστά εις ψαλτικάς θέσεις εν τη αρχιεπισκοπή Κων/πόλεως, εν ταις επαρχίαις του οικουμενικού θρόνου και εν τω εξωτερικώ. Kι εν γένει η σχολή αύτη ευδοκιμώτατα λειτουργεί πολλούς και δαψιλείς καρπούς παράγουσα.

Από τινος λειτουργούσι και δευτερευούσης σημασίας σμικραί σχετικώς Μουσικαί Σχολαί εις διάφορα μέρη του εξωτερικού. Ούτω Μουσική Σχολή τω 1902 συνέστη και εν τη πόλει Καρς του Καυκάσου, αριθμoύσα εννενήκοντα μαθητάς και υπό την διεύθυνσιν και καθηγεσίαν διατελούσα του διακεκριμένου ιεροψάλτου Στεφάνου Κουτσογιαννοπούλου, εκ Κων/πόλεως ορμωμένου. Ο έξαρχος παντός Καυκάσου και σοφός ιεράρχης Αλέξιος μετά του ευπαιδεύτου υψηλοαιδεσιμολογιωτάτου Ιωάννου Βοστόργωφ μετέθεσαν τω 1903 την εν Καρς σχολήν εις την πρωτεύουσαν του Καυκάσου Τιφλίδα, έδραν της αρχιεπισκοπής και εξαρχίας. Τα έξοδα των μαθητών της σχολής ταύτης καταβάλλει η ρωσσική κυβέρνησις.

Μουσική Σχολή υφίσταται και εν Τήνω, συντηρουμένη δι’εξόδων του ιερoύ ναού της Ευαγγελιστρίας, και ην διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Λούβαρης.

Η εν Αθήναις Μουσική Εταιρεία ίδρυσε τμήμα Βυζαντινής μουσικής υπό την διεύθυνσιν του μουσικοδιδασκάλου Ιωάννου Σακελλαρίδου.

Η Κρητική Βουλή επιληφθείσα της διαρρυθμίσεως των εν Κρήτη εκκλησιαστικών πραγμάτων, επελήφθη και ενός προς την Εκκλησίαν πολύ συναφούς, της μουσικής περί της οποίας καταρτιζει και νομοσχέδιον επί τη βάσεί Υπομνήματος αφορώντος την εισαγωγήν της ιεράς τέχνης εν άπασι τoις εκπαιδευτηρίοις της νήσου. Εν τω διδασκαλείω του Ηρακλείου από τινων ετών διδάσκεται καρποφόρως η πράξις και θεωρία και ιστορία της εκκλησιαστικής ημών μουσικής υπό του εγκρίτου ιεροψάλτου Δημητρίου Μπαλαμπάνη, εκ Κων/πόλεως ορμωμένου και διά του σεμνοπρεπούς μουσικού ύφους κεκοσμημένου.

***

Η διά Μουσικών Συλλόγων καλλιέργεια της Εκκλησιαστικής Μουσικής κατά τους κάτω χρόνους

Προς καλλιέργειαν της Εκκλησιαστικής ημών Μουσικής ου μόνον αι Μουσικαί Σχολαί συνεβάλοντο κατά τους κάτω χρόνους, αλλά και oι εξής Μουσικοί Σύλλογοι.

Α΄. Ο εν Κων/πόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος. Ο πρώτος αναφανείς Μουσικός Σύλλογος είναι ο εν Πέραν της Κων/πόλεως (εν τώ Κρυσταλλίνω Παλατίω) κατ’ Απρίλιον του 1863, συγκροτηθείς εξ εγκρίτων μουσικολόγων και εξ ιεροψαλτών, και σκοπόν ορίσας την μελέτην των περί την μουσικήν, ιεράν τε και εξωτερικήν, ιστορικών και θεωρητικών ζητημάτων. Ο Σύλλογος ούτος εξετάζων τα αρχαία μαθήματα τα εν πρωτοτύπω ευρισκόμενα και σώζοντα το αρχαίον ύφος και μέλος, και εκ τούτων οδηγούμενος, απεπειράθη να εκκαθάρη τα μετά ταύτα και τα έτι νεώτερα, και ούτω να αποχωρήση τα καθαρώς εκκλησιαστικά των λεγομένων εξωτερικών. Ο πρωτογενής ούτος Μουσικός Σύλλογος διελύθη προ του 1870 ένεκα μικροφιλοτιμιών, ερίδων και διχονοιών των μελών αυτού.

Β΄. Ο εν Αθήναις Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος. Συνέστη τω 1873 εν Αθήναις υπ’ανδρών ζηλωτών των πατρίων και την διδασκαλίαν της μουσικής δωρεάν και άνευ διδάκτρων εξηκολούθησεν επί τινα μόνον χρόνον, ελλείψει πόρων διαρκών. Τω 1880 ανεφέρθη ο Σύλλογος εις την Βουλήν των Ελλήνων δι’ υπομνήματος και παρεκάλεσεν αυτήν όπως αναγράψη εν τω προϋπολογισμώ την αναγκαίαν δαπάνην ίνα συστηθή και διατηρηθή εν τη πρωτευούση του ελληνικού βασιλείου Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής, συμφώνως προς το από 26 Ιανουαρίου 1837 βασιλικόν Διάταγμα. Το διάβημα απέτυχεν. Ο Σύλλογος επί πολύ κατόπιν απρακτήσας, ανασυνέστη και ειργάσθη μέχρι του 1889.

Γ΄. Ο εν Κων/πόλει Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος. Ιδρύθη τω 1880 εν Γαλατά Κων/πόλεως· προς σύστασιν και παγίωσιν αυτού ειργάσθη και ο ταύτα ιστορών. Εν τω Συλλόγω, συνερχομένω τακτικώς κατά Κυριακήν εψάλλοντο υπό των διαπρεπεστέρων μουσικοδιδασκάλων διάφορα της βυζαντινής εποχής μαθήματα και διάφοροι πραγματείαι ανεγινώσκοντο υπό διαφόρων μελών. Υπό του Συλλόγου ιδρύθη και Μουσική Σχολή καρποφόρως λειτουργήσασα. Διελύθη μετά τετραετή ευδόκιμον λειτουργίαν τω 1883 ο τε Σύλλογος και η Σχολή αυτού.

Δ΄. Ο εν Φαναρίω Κωνσταντινουπόλεως Μουσικός Σύλλογος «Ορφεύς» ιδρυθείς τω 1886, και επί όλην μεν τριετίαν καλλιεργήσας μόνον την ευρωπαϊκήν μουσικήν, από δε του 1889, επί της εμής λιτής προεδρείας, και την Εκκλησιαστικήν μουσικήν, προς καλλιέργειαν και διάδοσιν της οποίας και Μουσικήν Σχολήν καθίδρυσεν εν Φαναρίω, λειτουργήσασαν επί διετίαν περίπου, ήτοι μέχρι τέλους του 1890, όrε διελύθη συν τω Συλλόγω, επι του εκκλησιαστικού προνομιακού ζητήματος, κατ’ ανωτέραν υψηλήν κυβερνητικήν διαταγήν.

Ε΄. Εκκλησιαστικίς Μουσικός Σύλλογος, όστις είναι το πρώτον τω 1898 εν τοις πατριαρχειοίς ιδρυόμενον Μουσικόν Σωματείον. Ο φιλογενής και μεμουσωμένος πατριάρχης Κωνσταντίνος Ε΄ ο από Εφέσου προθύμως και ζηλωτώς αποδεξάμενος την ημετέραν σύστασιν προς μετασχηματίσμόν εις Σύλλογον Moυσικόν της τω 1897 ακάρπως λετουργούσης πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, της συγκροτηθείσης τω 1895 εξ ιεροψαλτών και μουσικολόγων, αμέσως ταύτην εις πέρας ήγαγεν, ενεργήσας και την έκδοσιν αδείας κυβερνητικής αναγνωριζούσης τον Μουσικόν Σύλλογον και φερούσης ημερομηνίαν 21 Ιανουαρίου 1899, γενναίαν χορηγήσας χρηματικήν υποστήριξιν εις το σωματείον, νέον Μουσικόν όργανον ιδίαις αδραίς δαπάναις κατασκευάσας, το Ιωακείμειον ψαλτήριον φιλοτίμως εξ ιδίων επισκευάσας και δι’άλλων οργάνων την Οργανοθήκην του Σωματείου πλουτίσας, το Περιοδικόν του Συλλόγου γενναιοδώρως υποστηρίξας, άμα δε και μoυσικά διαγωνίσματα προκηρύξας και αθλοθέτης αυτών αναδειχθείς. Ο Σύλλογος ούτος εδρεύει και λειτουργεί νυν εν τοις πατριαρχείοις, έχει δε σκοπόν, ως εν αυτώ τω Κανονισμώ αυτού αναγράφεται, την θεωρητικώς τε και πρακτικώς εξέτασιν, ανάπτυξιν και καλλιέργειαν της εθνικής ημών μουσικής, εκκλησιαστικής τε και εξωτερικής, την μετά προσοχής και εμβριθείας εξακρίβωσιν της ιστορίας αυτής από των αρχαίων μέχρι των καθ’ημάς χρόνων, τον παραλληλισμόν προς την μουσικήν άλλων εθνών, ανατολικών τε και δυτικών, αρχαίων και νεωτέρων, την ακριβή διόρθωσιν επιστημονικώς τε και τεχνικώς, και ανύψωσιν εις το αρχαίον και γνήσιον μέλος, προς δε, και την εντελή εκμάθησιν αυτής. Εν τω Συλλόγω τούτω συνεκεντρώθησαν oι διασημότεροι των παρ’ημίν μουσικών και μουσικολόγων, ως και πολλά έγκριτα μέλη της καθ’ημάς κοινωνίας και ουκ ολίγοι ιεράρχαι και άλλοι ανώτεροι κληρικοί. Ο Σύλλογος από του 1900 εκδίδωσι Περιοδικόν σύγγραμμα, εν ω δημοσιεύονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα αναγνώσματα, αι εκθέσεις της Τεχνικής επιτροπής, τα ονόματα των μελών, αι λογοδοσίαι, οι εκφωνούμενοι πανηγυρικοί λόγοι, ανέκδοτα μελετήματα των πάλαι μουσικοδιδασκάλων και ελληνικαί δημώδεις μελωδίαι. Υπό του Συλλόγου ιδρύθη από εξαετίας και ιδιαίτερα Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή προς διάδοσιν και διδασκαλίαν της ιεράς ημών μουσικής και προς μόρφωσιν ιεροψαλτών, ήτις, τετράτακτος ούσα, διευθύνεται υπό του συγγραφέως της παρούσης βιβλου. Εις τον Σύλλογον εχορήγησε δαψιλεστάτην ηθικήν υποστήριξιν άμα δε και υλικήν ο το ιερόν και λαμπρόν έργον Κωνσταντίνου του Ε' υιοθετήσας παναγιώτατος Ιωακείμ ο Γ', ο το δεύτερον από της 25 Μαΐου 1901 χειριζόμενος το πηδάλιον της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, πολυειδώς το συλλογικόν έργον προστατεύσας, ως και δι’εγκυκλίων. Ο Σύλλογος μέχρι σήμερον εισέπραξε, ταις ημετέραις το πλείστον ενεργείαις, φροντίσι και προσπαθείαις, εκ συνδρομών φιλομούσων ιδιωτών, εκ των την πυκνήν φάλαγγα των επιτίμων μελών αυτού απαρτιζόντων, χιλίας ως έγγιστα λίρας, δι’ων το τε Σωματείον διετηρήθη, το Περιοδικόν αυτού έζησε και η Μουσική Σχολή απροσκόπτως ελειτούργησεν. Ο Σύλλογος ούτος είναι σέμνωμα και τιμή της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, της διά πολλής στοργής ευλογούσης αυτόν, είναι ίδρυμα έχον έξοχον αποστολήν και περιποιούν την υψίστην των τιμών εις την ομογενή κοινωνίαν, ήτις συντηρεί αυτό διά της ανεξαντλήτου αυτής γενναιοδωρίας, είναι ιερός περίβολος διοικούμενος μετ’επιζήλου τάξεως και δραστηριότητος ακαταπονήτου υπό επιφανών ιεραρχών και άλλων ανδρών, ων ο ζήλος αληθώς άγιος και ευγενής. Οσημέραι δε το έργον του Συλλόγου κρατύνεται και ευοδούται, ο κύκλος της δράσεως αυτού εξαπλούται, και πληθύνονται οι δαψιλώς εκτρεφόμενοι διά του αγνού γάλακτος της ιεράς ημών μουσικής εν τη καρποφορώτατα λειτουργούση τετρατάκτω Μουσική αυτού Σχολή, τω ευεργετικωτάτω τούτω και μόνω ανά σύμπασαν την ορθόδοξον Ανατολήν μουσικώ μορφωτικώ καταστήματι,. Ημείς δε εν ζήλω ενθέω και εν αυταπαρνησία πολλή υπέρ του αγίου και εθνοφελούς σκοπού του Συλλόγου τούτου εργαζόμενοι και το ίδιον εις το κοινόν θυσιάζοντες, ως αι προεδρικαί λογοδοσίαι, αι εκθέσεις των εξελεγκτικών επιτροπών και αι βαρυσήμαντοι πατριαρχικαί προσλαλιαί διασαλπίζουσι, λαμπράς ετύχομεν αμοιβής εκ μέρους του επιλαμπρύνοντος νυν το δεύτερον τον οικουμενικόν θρόνον και την αρετήν και ικανότητα γεραίροντος και επιβραβεύοντος πατριάρχου Ιωακείμ του Γ΄, τιμήσαντος ημάς τη 4 Δεκεμβρίου 1902, επί τη μνήμη του εν αγίοις Ιωάννου του Δαμασκηνού, εν τω πατριαρχικώ ναώ συν μελιφραδεί προσφωνήσει και πανδήμω χειροθεσία διά του εκκλησιαστικού οφφικίου του Μεγάλου Πρωτεκδίκου του αγιωτάτου αποστολικού και οικουμενικού της Κωνσταντινουπόλεως θρόνου.

Του Συλλόγου το προεδρικόν αξίωμα έλαβε κατ’αρχάς τη ψήφω της ολομελείας, ο μητροπολίτης Αμασείας Άνθιμος Αλεξούδης· τούτον επί βραχύν προεδρεύσαντα και παραιτησάμενον διεδέχθη ο εκ των αντιπροέδρων μητροπολίτης Σκοπείων (νυν Νεοκαισαρείας) Αμβρόσιος Σταυρινός ποοεδρεύσας μέχρι, της 29 Οκτωβρίου 1899, κατόπιν το δεύτεοον παμψηφεί υπό του Συλλόγου εξελέγη πρόεδρος ο άγιος Αμασείας διατελέσας τοιούτος επί τρία έτη, μετά ταύτα από του Σεπτεμβρίου 1902 μέχρι του Οκτωβρίου 1903 ο μητροπολίτης Νεοκαισαρείας (νυν Θεσσαλονίκης) Αλέξανδρος Ρηγόπουλος, διορισθείς διά πατριαρχικού πιττακίου, συνωδά τω νέω Κανονισμώ του Συλλόγου, και έκτοτε μέχρι σήμερον ο μητροπολίτης Εφέσου Ιωακείμ Ευθυβούλης, εκλεγείς, προτάσει πατριαρχική, υπό της αγίας και ιεράς Συνόδου.

Από διετίας λειτουργεί λυσιτελώς εν Αθήναις υπό την προεδρείαν του θερμουργού σκαπανέως της πατρίου ιεράς μουσικής Ανδρέου Τσικνοπούλου δικηγόρου, Σύλλογος υπό την επωνυμίαν «Ο εν Αθήναις Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος Ιωάννης Δαμασκηνός», όστις έχει ικανά μέλη και πολυαρίθμους μαθητάς, οίτινες εν τη σχολή του Συλλόγου διδάσκονται την εκκλησιαστικήν μουσικήν. Το Σωματείον τούτο θα επιδείξη δράσιν εν τη μουσική ανύσιμον, εάν η καρτερία, η ειλικρίνεια και η αυταπάρνησις κατά της ειδεχθούς των αντιδράσεων κεφαλής δεν απολίπωσι τα φιλότιμα αυτού μέλη. Ναι, αδιαφιλονείκητον ότι εκ των πολλών αιτίων των προκαλεσάντων την διάλυσιν των εκάστοτε ιδρυθέντων Μουσικών Συλλόγων το κυριώτερον υπήρξεν η εμφιλοχώρησις μικροφιλοτιμιών και ερίδων μεταξύ των παρ’ημίν αρχολιπάρων και εγωϊστών ιεροψαλτών.

Μουσικός Σύλλογος υφίσταται από ικανού και εν Xίω, αποτελούμενος εκ πάντων σχεδόν των ιεροψαλτών της νήσου ταύτης. Σκοπός αυτού είναι η διά της από κοινού μελέτης της βυζαντινής μουσικής μορφωσις των μελών αυτού. Την επέτειον αυτού άγει τη 1 Οκτωβρίου, εορτή του εν αγίοις Ιωάννον του Κουκκουζέλη.

Αρχομένου του 1903 ιδρύθη σωματείον Ιεροψαλτών εν Θεσσαλονίκη, προς υποστήριξιν και διάδοσιν της εκκλησιαστικής ημών μουσικής, πρωτοβουλία του μουσοτραφούς μητροπολίτου Θεσσαλονίκης (νυν Κυζίκου) Αθανασίου.

Και εν Σμύρνη κατά απρίλιον του 1903 ιδρύθη υπό των εκεί ιεροψαλτών «Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος» υπό την προεδρείαν του γηραιού και διακεκριμένου μουσικοδιδασκάλου Μισαήλ Μισαηλίδου. Σκοπός αυτού είναι η συστηματική καλλιέργεια της εκκλησιαστικής μουσικής και η αναστήλωσις του γοήτρου αυτής, η σύστασις οργανοθήκης και μουσικής βιβλιοθήκης και η μόρφωσις ιεροψαλτών.

***

Ιωάννης ο Χαβιαράς και το αρμονικόν μουσικόν αυτού σύστημα

Ο εκ Χίου ορμώμενος Ιωάννης Χατζηνικολάου Χαβιαράς είναι ο πρώτος επιχειρήσας να ενδύση δι’αρμονίας την ημετέραν μουσικήν και να τονίση διά της ευρωπαϊκής παρασημαντικής τα της ημετέρας Εκκλησίας άσματα, πρωτοψάλτης της εν Βιένη ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας της αγίας Τριάδος από του 1844, καθηγητής των ελληνικών εν τη αυτόθι ελληνική σχολή και μεταφραστής εν Βιέννη τω 1836 εκ του γερμανικού της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδος. Κάτοχος ων κατά τι της εκκλησιαστικής ημών μουσικής και της ευρωπαϊκής, συνεφώνησε μετά του εξόχου μουσικού Randhartinger, υποδιευθυντού της των εν Βιέννη ανακτόρων Καισαροβασιλικής Καπέλλης, ίνα ο μεν τονίση εις ευρωπαϊκήν γραμμήν τας μελωδίας της των Ορθοδόξων Εκκλησιαστικής μουσικής, ο δε τονίση αυτάς εις ευρωπαϊκήν τετραφωνίαν. Τοιουτοτρόπως κατ’αρχάς ετονίσθησαν οι ύμνοι της λειτουργίας του ιερού Χρυσοστόμου, αλλ’εν αυτοίς παρετηρήθη ότι ου μόνον κατεστράφη η των εκκλησιαστικών ασμάτων λεκτική συνάφεια, αλλά και ηλλοιώθη και όλως διεφθάρη ο χαρακτήρ της μελωδίας της ημετέρας μουσικής, και τούτο, διότι ο αναλαβών το έργον του μετενεγκείν εις τετράγωνον αρμονίαν άσματα ελληνικά γερμανός μουσικοδιδάσκαλος, δεν είχε τα απαιτούμενα προσόντα του μελοποιού, όστις δέον να νοή ακριβέστατα την γλώσσαν εν η συνετάχθη το άσμα, εν η εγκρατής της προσωδίας της γλώσσης εκείνης να γινώσκη την απαγγελίαν των λέξεων, να έχη συνείδησιν της τε φύσεως των αισθημάτων και του τρόπου δι’oυ ταύτα εκφράζονται, όπως εκλέξη τον οικείον ήχον, τον πρέποντα χρόνον, τον κατάλληλον ρυθμόν και το αρμόδιον μέτρον. Π.χ. εν τη μουσική του Χαβιαρά ο εις ήχον δεύτερον καθιερωμένος να ψάλληται Τρισάγιος Ύμνος ετονίσθη εις ήχον πλάγιον του τετάρτου, διότι εν τω κλειδοκυμβάλω ουδεμία υπάρχει χρωματική κλίμαξ και χρωματικός ήχος. 2) Ο Χερουβικός Ύμνος ετονίσθη εις ήχον πλάγιον του τετάρτου, ούτε χαρακτήρα εκκλησιαστικής μελωδίας κεκτημένος, ούτε ομoιάζων το παράπαν προς τους της Εκκλησίας χερουβικούς ύμνους, και το χείριστον, αποβαίνων και φορτικώτατος ένεκα των πολλών επαναλήψεων. 3) Το εις ήχον πλάγιον του τετάρτου μεμελισμένον «Άξιόν εστιν ως αληθώς» παρουσιάζει αντί μελωδίας εκκλησιαστικής άσμα θεατρικόν, κακώς ερρυθμισμένον και κωμικώτατον, πρώτος ο βαρύφωνος μόνος ψάλλει «Άξιόν εστιν», είτα επαναλαμβάνουσιν oι δύο μεσόφωνοι πάλιν «Άξιόν εστιν», έπειτα και ο τρίτος μεσόφωνος επαναλαμβάνει εκ τρίτου το αυτό «Άξιόν εστιν». 4) Εις το Κοινωνικόν «Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών» μεμελισμένον εις ήχον κατά μεν τους Ευρωπαίους mi terza minore, καθ’ημάς δε ως ήχον πρώτον, επαναλαμβάνεται τρις το «Αινείτε» τρις «τον Κύριον» και τρις «εκ των ουρανών». 5) Το εις ήχον δεύτερον καθιερωμένον να ψάλληται «Είδομεν το φως το αληθινόν» ετονίσθη εις ήχον πλάγιον του τετάρτου· είναι δε ως εκ της εκ μέρους του μελοποιού αγνοίας της εννοίας των λέξεων και της προσωδίας κακόζηλον εν τω ρυθμώ, εσφαλμένον εν τω τονισμώ και έχον τας λέξεις ατόπως διακεκομμένας, οίον, πίστινα ληθήα διαίρετον. 6) Το εξευρωπαϊσθέν «Είη το όνομα Κυρίου» ετονίσθη εις ήχoν πλάγιον του τετάρτου, αποβαλόν τον παροτρυντικόν ή αλγεινόν χαρακτήρα, ον προσδίδει εις αυτό ο ελληνικού χαρακτήρος Λύδιος ή δεύτερος ήχος.

Τη Κυριακή του Πάσχα του 1844 εψάλη κατά πρώτον εν τω εν Βιέννη ιερώ ναώ της αγίας Τριάδος η εκ μονοφώνου εις τετράφωνον μεταρρυθμισθείσα ημετέρα μουσική δι’ενός χορού εξ είκοσι και τεσσάρων ευφώνων ψαλτών, και τη Κυριακή της Πεντηκοστής του αυτού έτους καθιερώθη, διά της εκκλησιαστικής αρχής, ιερουργήσαντος δι’αυτής του μακαριωτάτου πατριάρχου Κάρλοβιτς Ιωσήφ Γιάρατσιτς. Η πάνδημος παρά του αρχηγού της Εκκλησίας Κάρλοβιτς καθιέρωσις του νέου μουσικού συστήματος είλκυσε ταχέως την έφεσιν και των άλλων εν τη Εσπερία Ευρώπη Ορθοδόξων Κοινοτήτων, αίτινες παραδεχθείσαι αυτήν εκτελούσιν έκτοτε διά ταύτης τας ιεράς της Εκκλησίας λειτουργίας και τελετάς.

Κατά μίμησιν του Χαβιαρά ειργάσθη προς εξαρμόνισιν της ημετέρας μουσικής και ο ιεροδιάκονος Άνθιμος Νικολαΐδης, συνεργασθείς μετά του γερμανού Gottfried Prayer, πρώτου μουσικού της εν Βιέννη αυτοκρατορικής αυλικής εκκλησίας, διευθυντής του μoυσικού χορού του εν Βιέννη ναού του αγίoυ Γεωργίου διατελέσας επί τινα έτη, εγκρατής της ημετέρας μουσικής, εν μέρει δε και της ευρωπαϊκής, εκδούς τρίτομον Μουσικήν Ανθολογίαν δια της ευρωπαϊκής παρασημαντικής, αποβιώσας δε τω 1865 εν τη εν Αθήναις Ριζαρείω Σχολή, ένθα εδίδασκε την μουσικήν. Ωσαύτως προς τετραφώνησιν της ημετέρας μουσικής ειργάσθη και ο επί δύο και πλέον δεκαετηρίδας εν τω εν Λονδίνω ελληνικώ ναώ μετ’επιτυχίας διευθύνας την εκκλησιαστικήν μουσικήν Νικόλαος Κύβος, εγκρατής της ευρωπαϊκής και της βυζαντινής μουσικής.

Το παράδειγμα των εν τη Εσπερία ορθοδόξων ελληνικών κοινοτήτων εμιμήθησαν βραδύτερον και εν Αθήναις. Εκ δε των εν τη Ανατολή ορθοδόξων Εκκλησιών τω 1873 η εν Αλεξανδρεία, πατριαρχούντος του από Οικουμενικού Πατριάρχου Σωφρονίου του Βυζαντίου, υπό την διεύθυνσιν του επί τούτω εκ Νεαπόλεως υπό της εκεί ελληνικής κοινότητος μετακληθέντος, Παναγιώτου Γριτσάνη. Αφ’ης ημέρας δε ενεφάνη εν τη Εκκλησία ημών η τετράφωνος μουσική του Χαβιαρά, η, του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία απεπειράθη δι’ εγκυκλίων πατριαρχικών και συνοδικών ίνα καταργήση και απαγορεύση την καινοτόμον εισαγωγήν και χρήσιν της καινοφανούς μουσικης εν ταις ιεραίς ακολουθίαις των απανταχού ορθοδόξων Εκκλησιών.

***

Οι μουσικοί του ΙΘ΄ αιώνος

Οι κατά το δεύτερον ήμισυ του ΙΘ' αιώνος ακμάσαντες διαπρεπείς μουσικοί είναι oι εξής:

Κυρικός Φιλοξένης, ιερεύς, Εφεσιομάγνης, λόγιος μουσικός και ευδοκίμως περί την φιλολογίαν της καθ’ημάς μουσικής ασχοληθείς, μαθητής γενόμενος εν μεν τη πράξει της μoυσικής του πάππου αυτού Χατζή Παλή του Εφεσίου, μουσικού μεγαλοφώνού αποθανόντος τω 1808, καί τινος Ιωσήφ ιερομονάχου τoυ Κρητός, εν δε τη θεωρία του Σελευκείας Αθανασίου, ου και ουκ ολίγα περί της φιλολογίας της μoυσικής χειρόγραφα εκληρονόμησεν. Εξέδωκε τω 1859 θεωρητικόν Στοιχειώδες της Μουσικής, μεταγράψας τα πλείστα εκ του θεωρητικού του Χρυσάνθου. Προσέτι εξέδωκε και Λεξικόν της ελληνικής εκκλησιαστικης μουσικής (από τoυ στοιχείου Α-Μ), εν τω οποίω εξηγούνται πάντες oι τεχνικοί όρoι της μουσικής κατ’αλφαβητικήν τάξιν, κυρίως δε διά θεωρητικής αναλύσεως, ενιαχού δε και διά μουσικών παραδειγμάτων προς πρακτικωτέραν κατάληψιν. Τω 1870 εφιλοπόνησεν, ανέκδοτον τυγχάνον Λεξικόν των Εβραίων μουσικών, των αρχαίων Ελλήνων, καί τινων Ευρωπαίων και Βυζαντινών μουσικών, επί τη βάσει της διτόμου Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Ανθίμου Γαζή, του Μυθοϊστορικού Λεξικού Ιωσηφ του Μάγνητος, της Φιλολογικής και Κριτικής Ιστορίας του Κ.Κοντογόνου και άλλων συγγραμμάτων. Εκ της επισταμένης μελέτης του Λεξικού τούτου επείσθημεν ότι ίδιος πόνος του Φιλοξένους και δη χρήσιμος είναι μόνον τα σημειούμενα περί τινων μουσικών του ΙΗ' αιώνος, άπερ και μετεγράψαμεν εις το προεκδοθέν τω 1890 ημέτερον έργον «Συμβολαί εις την ιστορίαν της παρ’ημίν εκκλησιαστικής μουσικής κ.τλ...» καλλύναντες την κοινήν του μουσικολόγου λέξιν, και υπεραυξήσαντες αυτά διά πολλών προσθηκών επί τη βάσει αυθεντικών πληροφοριών, ας ηρύσθημεν παρά των συγχρόνων γηραιών μουσικοδιδασκάλων, oίτινες θεωρούνται oι πιστοί ταμίαι πάσης ιστορικής ειδήσεως περί των αποιχομένων κατά τας αρχάς του παρελθόντος αιώνος μουσικών. Ο Φιλοξένης απεβίωσε τω 1880 εν Κωνσταντινουπόλει, εν μέσω της πολυμελούς αυτού οικογενείας.

Γερμανός Αφθονίδης, αρχιμανδρίτης Σιναΐτης, εγκρατέστατος της εκκλησιαστικής μουσικής, της ευρωπαϊκής και της εξωτερικής, δεξιώς χειριζόμενος και διάφορα μουσικά όργανα. Υπήρξεν εκ των αρίστων τροφίμων της εν Ξηροκρήνη Μ.του Γ. Σχολής, σχών φίλον συμμαθητήν προς τοις άλλοις και τον επιζώντα ερασιτέχνην μουσικολόγον Λεωνίδαν Νικοκλήν. Τω 1875 παθών αμαύρωσιν των οφθαλμών εν Λονδίνω μετά πολλής της καρτερίας υπέμεινε το δεινόν πάθημα, ευρίσκων αρκούσαν παραμυθίαν εν τη καλλιεργεία της ποιήσεως και της μουσικής, ων εγένετο λάτρις ένθεος. Διεκρίνετο επί ευρεία παιδεία και συγγραφική ικανότητι, συγγράψας την ιστορίαν του Σινά και εκδούς «Τα μετά την άλωσιν» του Υψηλάντου. Πεπροικισμένος υπό σπανίας ευφυΐας εξυπηρέτησε σπουδαίως τα συμφέροντα της Εκκλησίας, ιδία περί του ζητήματος των εν Ρουμανία μοναστηριακών κτημάτων των αγίων Τόπων προκειμένου ου μόνον ως μέλος και γραμματεύς εκκλησιαστικών επιτροπών, αλλά και δια σειράς εμβριθών άρθρων δημοσιευθέντων εν τη «Εκκλησιαστική Αληθεία». Προς τούτοις ο Αφθονίδης εγκρατέστατος της τε ρουμανικής και της γαλλικής γλώσσης ων, εν μέρει δε και της αγγλικης, μετέφρασεν εις την γαλλικήν διάφορα υπομνήματα των αγίων Τόπων ως και πάσαν την μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των λοιπών ενδιαφερομένων σχετικήν αλληλογραφίαν, καταστάς αυτός η ψυχή του πολυθρυλλήτου τούτου ζητήματος. Εις αυτόν εξόχως οφείλεται το επί της α' πατριαρχείας του παναγιωτάτου Ιωακείμ του Γ' κατασκευασθέν μουσικόν όργανον «Ψαλτήριον». Εδημοσίευσε τω 1872 την εν τω Ημερολογίω ο «Χρόνος Κωνσταντινουπόλεως» περί Μουσικής αξιόλογον πραγματείαν υπό τον τίτλον «Δοκίμιον περί της ελληνικής ιεράς μουσικής κατ’αντιπαράθεσιν προς την ευρωπαϊκήν υπό την έποψιν της τέχνης». Αξιοσπούδαστος κρίνεται και η τω 1894 συζήτησις διά των εφημερίδων Κων/πόλεως μεταξύ του διαπρεπεστάτου τούτου κληρικού μουσικού και του μουσικολόγου Γεωργίου Παχτίκου «Περί του εις τον Απόλλωνα ύμνου». Τον Αφθονίδην πάσαι αι αγιώταται Εκκλησίαι της Ανατολής ετίμησαν και εξετίμησαν, ιδία δε oι πατριάρχαι Κων/πόλεως και Ιεροσολύμων, και ιδιαίτατα διά θερμής περιέβαλε συμπαθείας εκτιμών τας γνώσεις και την περί τα εκκλησιαστικά σπανίαν πείραν του ανδρός και ο εν Χάλκη εφησυχάζων μακαριώτατος πατριάρχης πρώην Ιεροσολύμων Νικόδημος. Απεβίωσεν εν Χάλκη τω 1895 εν ηλικία 72 ετών, εγκωμιασθείς πρεπόντως εν επικηδείω λόγω διά της αριστοτέχνου γραφίδος του Ιωάννου Τανταλίδου, αρχιγραμματέως του α΄ πατριαρχικού γραφείου.

Παναγιώτης Κηλτζανίδης, μουσικοδιδάσκαλος εγκύψας ευδοκίμως εις την θεωρίαν και παλαιογραφίαν της παρ’ημίν μουσικής. Εγεννήθη κατά την δευτέραν δεκαετηρίδα του ΙΘ' αιώνος εν Προύση, ένθα και το του ιεροψάλτου επάγγελμα μετήλθε το πρώτον. Από του έτους 1848-1882 εχρημάτισεν ιεροψάλτης διαφόρων εκκλησιών της αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως, έκτοτε δε εφησύχαζε μέχρι του θανάτου αυτού, γενομένου τη 11νοεμβρίου 1896. Ο ακαταπόνητος ούτος μουσικοδιδάσκαλος εξέδωκε διάφορα μουσικά βιβλία, ως, την «Καλλίφωνον Σειρήνα», περιέχουσαν τουρκικά και ελληνικά άσματα, το «Εκκλησιαστικόν Απάνθισμα», το «Σύντομον Δοξαστάριον», εις ο υπάρχουσι και, ανέκδοτα μαθήματα Μανουήλ του Χρυσάφου, το «Αναστασιματάριον» Αντωνίου Λαμπαδαρίου της Μ.Εκκλησίας, μετενεχθέν εκ της αρχαίας παρασημαντικής εις την νυν εν χρήσει, το «Ιερατικόν Μουσικόν Εγκόλπιον», τα «Χερουβικά» Δανιήλ του ΙΙρωτοψάλτου και το «Αναστασιματάριον» Κωνσταντίνoυ του Πρωτοψάλτου (από του βαρέως ήχου μέχρι τέλους) ερμηνευθέν εκ της αρχαίας γραφής εις το αναλυτικόν γραφικόν σύστημα, και «Μεθοδικήν Διδασκαλίαν προς εκμάθησιν του εξωτερικού μέλους της καθ’ ημάς Μουσικής κατ’αντιπαράθεσιν προς την Αραβοπερσικήν». Επεστάτησεν εις την έκδοσιν διαφόρων μουσικών βιβλίων Στεφάνου του Λαμπαδαρίου και Ιωάννου του Πρωτοψάλτου. Ειργάσθη ευδοκίμως εις τον τω 1863 ιδρυθέντα εν Πέραν Εκκλησιαστικόν Μουσικόν Σύλλογον, μεθ’ημών δε εις τον τω 1880 εν Γαλατά Ελληνικόν Μουσικόν Σύλλογον και εις τον εν Φαναρίω τω 1889 Μουσικόν Σύλλογον «Ορφέα». Τω 1876 εδημοσίευσε διαφόρους διατριβάς περί μουσικής, ας εξέδωκε τύποις και εν ιδιαιτέρω φυλλαδίω. Εδίδαξε την μουσικήν εις την τω 1868 λειτουργησασαν πατριαρχικήν Μουσικήν Σχολήν, και τω 1883 εις την Μουσικήν Σχολήν του Συλλόγου «Ορφέως», διετέλεσε μέλος της Επιτροπής της κατά το έτος 1868 αναλαβούσης την έκδοσιν της «Μουσικής Βιβλιοθήκης», και της το 1881 συστάσης Μουσικής Επιτροπής εν τοις πατριαρχείοις. Εφιλοπόνηαε το υπό τον τίτλον «Κλεις της καθ’ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικης» σπουδαίον σύγγραμμα, δι’ oυ, ως έγραφον εν τοις Προλεγομένοις το τω 1890 εκδοθέντος ιστορικού περί Μουσικής συγγράμματός μου, θα κατορθώσωμεν ημείς oι νεώτεροι ινα ανoίξωuεν την πύλην του παμπλουτου μουσείου της Βυζαντινής των πατέρων ημών μουσικής και εντρυφήσωμεν εν αυτώ, προσομιλούντες τοις αρχαίοις μουσικοίς χειρογράφοις, άτινα τα νυν απροσπέλαστα και ακοινώνητα ημίν τυγχάνουσι.Το έργον τούτο εβραβεύθη διά του χρυσού αριστείου υπό της Μουσικης Επιτροπής της κρινάσης τα έργα τα υποβληθέντα εις την εν Αθήναις Δ΄Ολυμπιακήν Έκθεσιν· ταις ενεργείαις δε του εν τοις πατριαρχείοις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ο εν Οδησσώ ζάπλουτος ομογενής Γρηγόριος ο Μαρασλής, ανέλαβε την έκδοσιν αυτού, ήτις άρχεται προσεχώς. Ανέδειξε πολλούς μαθητας ου μόνον εν τη ψαλμωδία αλλά και εν τη θεωρία της μουσικής, ων εις, ο Νηλεύς Καμαράδος, α΄ψάλτης της εν Πέραν εκκλησίας του αγίoυ Κωνσταντίνου, δικαίως θεωρείται εκ των αρίστων, αν μή ο άριστος, μουσικοδιδασκάλων της συγχρόνου εποχής, τα σκήπτρα της μουσικής θεωρίας εκ των παρ’ημίν μουσικών διακατέχων, της ψαλμωδίας απαράμιλλος εκτελεστής αναδειχθείς, μελοποιός αμίμητος, μύστης της ασιατικής, ευρωπαϊκής και αρμενικής μουσικής και δεξιώς χειριστής μουσικών οργάνων.

Παναγιώτης Κουπιτώρης, ευρυμαθής λόγιος και μουσικολόγος εκ των κρατίστων, αγωνισθείς εν Αθήναις υπέρ της επικρατήσεως της ημετέρας μουσικής ευθαρσώς αντεπεξελθών κατά των τετραφωνιστών. Μετέφρασεν εκ της λατινίδος φωνής την «Περί των Ελλήνων μουσικών» διατριβήν του Ι. Φραντζίου, εξεφώνησε τη 4 Δεκεμβρίου 1874 λαμπρόν πανηγυρικόν εν τη επετείω εορτή του εν Αθήναις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, τω δε 1875 δι’ωραίoυ λογυδρίου προέτρεπε το ελληνικόν δημόσιον να ιδρυθή εν Αθήναις Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή. Προσέτι εδημοσίευσε και μελέτην περί της πραγματείας του σοφού γαλάτου Ερρίκου Στεβένσωνος, της επιγραφομένης «Περί του ρυθμού εν τη υμνογραφία της Ελληνικής Εκκλησίας». Απεβίωσε τω 1881 εν Υπάτη, τη επί του Σπερχειού πόλει.

Εμμανουήλ Ιωαννίδης, Αμοργίνος, λόγιος μουσικολόγος, μετά σπανίου ζήλου εργασθείς εις τε τον εν Κωνσταντινουπόλει (1863) Εκκλησιαστικόν Μουσικόν Σύλλογον και τον εν Αθήναις. Απέθανε προ δεκαετίας περίπου εν Αθήναις.

Αδαμάντιος Ιωαννίδης, μαθητής Ζαφειρίου του Ζαφειροπούλου, εκδούς και μελέτην περί της εκκλησιαστικής ημών μουσικής. Εδίδαξε την μουσικήν εν τω Διδασκαλείω Αθηνών, ειργάσθη δε και εν τω εν Αθήναις Εκκλησιαστικώ Μουσικώ Συλλόγω. Απεβίωσε τω 1886 εν Αθήναις.

Σ.Σ. Κλήμης, Καλύμνιος μουσικός, απεβίωσε τω 1887 εν Αθήναις. Μετά ζήλου ειργάσθη εν τη ελληνική πρωτεύούση κατά των νεωτεριστών της μουσικής, δημοσιεύσας επί τούτω εν διαφόροις εφημερίσι και πραγματείας καλάς, εν αις διακρίνεται η υπό τον τίτλον «Η ελληνική μουσική και η μελετωμένη εν Κωνσταντινουπόλει μεταρρύθμισις αυτής» δημοσιευθείσα τω 1881 εις την «Στοάν» (Έτος Η΄, αριθ. 327).

Ζαχαρίας Καραλλής, πρωτοψάλτης της Τήνου διατελέσας· διεκρίθη ως μελοποιός, τα δε μουσουργήματα αυτού εβραβεύθησαν εις την εν Αθήναις Γ' Ολμπιακήν Έκθεσιν. Απεβίωσε τω 1887.

Μηνάς Δομένικος, μουσικός εμπειρότατος, γαμβρός του ονομαστού μουσικοδιδασκάλου Θεοδώρου του Φωκαέως. Απεβίωσε προ εικοσιπενταετίας εν Αθήναις. Τω 1872 εξητήσατο την άδειαν παρά της ιεράς Συνόδου της Ελλάδος όπως μετατυπώση υπό τον τίτλον «Νέα Μουσική Κυψέλη», μoυσικόν βιβλίoν, περιέχον το υπό του Φωκαέως εκδοθέν Δοξαστάριον του τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου και απάντων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών Πέτρου του Πελοποννησίου.

Γεώργιος Φωτιάδης ο Λαρισσαίος, υπήρξε ψάλτης του εν Αθήναις ναού του Ορφανοτροφείου των κορασίων και ιδιωτικός διδάσκαλος. Ην εγκρατής της ημετέρας μουσικής και της των Ευρωπαίων, ην εδιδάχθη παρά διαφόρων διδασκάλων και εν τω Ωδείω Αθηνών. Εδημοσίευσε μελέτας περί της εκκλησιαστικής μουσικής και της τετραφώνου. Απεβίωσεν υπερεβδομηκοντούτης τω 1888.

Κωνσταντίνος Σακελλαρίδης ο Θετταλομάγνης, μουσικός έγκριτος και περί την θεωρίαν της μουσικής ευδοκιμώτατα ασχοληθείς και Θεωρητικόν συγγράψας, ανέκδοτον τυγχάνον, υπό τον τίτλον «Κλεις της Εκκλησιαστικής Moυσικής». Εν τη νεότητι αυτού επί μακρόν διέτριψεν εν Κων/πόλει, ακουστής γενόμενος των ονομαστοτέρων της εποχής εκείνης μουσικών. Αποφοιτήσας δε του Αθήνησιν Εθνικού Πανεπιστημίου, ένθα ιατρικήν και φιλολογίαν εσπούδασε, πρώτον τα του σχολάρχου εν ταις επαρχίαις, είτα δε και τα του δημοσιογράφου καθήκοντα εξετέλεσεν εν τε Αθήναις και Βώλω. Ειργάσθη ζηλωτώς υπέρ της ημετέρας Μουσικής, γράψας κατά καιρούς και διαφόρους περί μουσικής πραγματείας κατά των εν Ελλάδι εμφανισθέντων νεωτεριστών, των αποπειρωμένων την αντικατάστασιν της εθνικής ημών μουσικής διά της τετραφώνου ευρωπαϊκής. Διετέλεσεν ο τελευταίος πρόεδρος του εν Αθήναις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, άμα και πρόεδρος και εισηγητής της επιτροπής των Ελλανοδικών επί των ελληνικών μουσικών έργων των αποσταλέντων κατά την Δ' Ολυμπιάδα, συντάξας και λαμπράν Κριτικήν Έκθεσιν εξ ονόματος των μουσικωτάτων συναδέλφων αυτού Αθανασίου Σακελλαριάδου, Θεοχάρους Γερογιάννη, Ευστρατίου Βαφειάδου και Δημητρίου ΙΙαπαρίζου. Τω 1890 εξέδωκε το Αναστασιματάριον Πέτρου του Πελοποννησίον, εν ω εύρηνται αποτετυπωμέναι απαράλλακτοι και αυτούσιοι αι ιεραί μελωδίαι του εξόχου εκείνου μουσικοδιδασκάλου τoυ ΙΗ' αιώνος. Ο Σακελλαρίδης ανέδειξεν ικανούς μαθητάς, απεβίωσε δε εν Αθήναις τη 20 Ιουλίου 1890 εν ηλικία 45 ετών.

Νικόλαος Ιωαννίδης ο εκ Νεοχωρίου του Βοσπόρου, ιεροψάλτης ηδύφωνος και μουσικός ευδόκιμος. Γεννηθείς κατά Μάϊον του 1839 απεβίωσε κατ’Απρίλιον του 1883. Εμαθήτευσε παρά Ιωάννη τω Πρωτοψάλτη της Μεγάλης Εκκλησίας. Εξέδωκεν Ασματολόγιον προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων, εμέλισε δε και άλλα πολλά μαθήματα, ων την έκδοσιν επιχειρήσει ο φέρελπις υιός αυτού Δημήτριος Ιωαννίδης ιεροψάλτης. Διετέλεσεν εκ των ιδρυτών του εν Κων/πόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, και μέλος της τω 1881 συστάσης εν τοις πατριαρχείοις Moυσικής Επιτροπής. Τον διαπρεπή τούτον ιεροψάλτην διά πολλής ήγεν εκτιμήσεως και ο μουσικολόγος τραπεζίτης Δημήτριος Πασπαλλής.

Γεώργιος Κυριακίδης, πατήρ του ευρυμαθέσατου των ιεραρχών του οικουμενικού θρόνου μητροπολίτου Αγχιάλου Βασιλείου Γεωργιαδου. Λόγιος ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, μελοποιός άριστος, γνώστης της εξωτερικής μουσικής και εκ των δεξιώς χειριζομένων την πανδουρίδα· εγεννήθη εν Φιλαδελφεία της Μ. Ασίας κατά την πρώτην δεκαετηρίδα του ΙΘ΄ αιώνος, εξεπαιδεύθη εγκυκλοπαιδικώς εν τη κατά Ξηροκρήνην του Γένους Σχολή, εν δε τη μουσική ακουστής εγένετο του εγκρατούς της μουσικής μητροπολίτου Γάνου και Χώρας Χρυσάνθου (αδελφού του μητροπολίτου Ηρακλείας Παναρέτου). Διετέλεσε πρώτος ψάλτης εις σειράν ετών εν τη εν Κοντοσκαλίω Κωνσταντινουπόλεως εκκλησία της ΙΙαναγίας Ελπίδος, εν τη εν Χρυσουπόλει του Προφήτου Ηλιού, εν τη εν Γαλατά του Σωτήρος Χριστού, είτα δε πρωτοψάλτης της μητροπόλεως Αθηνών και κατόπιν της Σύρου, διδάξας άμα την μουσικήν εν τω Διδασκαλείω Αθηνών και εν τη Ιερατική Σχολή Σύρου. Απεβίωσε τω 1890 εν λιπαρώ γήρατι εις την εν Αγχιάλω ιεράν μητρόπολιν παρά τω υιώ αυτού.

Βασίλειος Φωτιάδης, εκ των παρ’ημίν πρωτευόντων ιεροψαλτών, άμα δε και καλός ελληνιστής, μετά ζήλου διδάξας τα ελληνικά γράμματα επί εικοσαετίαν εν τω κατά Φανάριον Κων/πόλεως αγιοταφιτικώ Παρθεναγωγείω, επί πολλά έτη εν διαφόροις άλλαις σχολαίς της βασιλευούσης και εν τη κατά Βαλατάν λειτουργησάση κεντρική Ιερατική σχολή, εις ην και την εκκλησιαστικήν μουσικήν εδίδαξεν. Εγεννήθη τω 1825 εν Υψωμαθείοις, απεβίωσε δε εν Φαναρίω τώ 1892. Την μoυσικήν εσπούδασε παρά Ονουφρίω τω Βυζαντίω και Στεφάνω τω Λαμπαδαρίω της Μ.Εκκλησίας. Παναγιώτης Γριτσάνης, μουσικός εν Αλεξανδρεία, εγεννήθη εν Ζακύνθω τώ 1835, εξεπαιδεύθη εγκυκλοπαιδικώς εν τη πατρίδι αυτού, άμα δε επεδόθη εις την σπουδήν της τε ημετέρας και της ευρωπαϊκής μουσικής, διατελέσας και ιεροψάλτης εν τω ναώ του αγίου Διονυσίου επί δεκαετίαν (1855-1865). Τω 1863 επί της πατριαρχείας Σωφοονίου του από Αμασείας, συστάντος εν Κων/πόλει του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ανετέθη εις τον Γριτσάνην η περιγραφή της εν τοις Ιονίοις νήσοις ψαλλομένης Κρητικής ή Επτανησιακής μουσικής. Τω 1865 διορισθείς μουσικός της εν Νεαπόλει ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος, ανέπτυξε τας μουσικάς αυτού γνώσεις επί οκταετίαν θεωρητικώς τε και πρακτικώς σπουδάσας την ευρωπαϊκήν μουσικήν (1865-1873). Τω 1873 προσεκλήθη υπό της εν Αλεξανδρεία ελληνικής κοινότητος όπως γείνη ιδρυτής του τετραφώνου μουσικού συστήματος εν τη εκκλησία του Ευαγγελισμού, ότε και πολλαί διατριβαί εδημοσιεύθησαν υπό των διαφωνουσών εν τω ζητημάτι τούτω μερίδων. Το υπό του Γριτσάνη εφαρμοσθέν σύστημα της τετραφωνίας είναί τι μικτόν, διότι παρεδέχετο μετ’ ακριβείας, εκ του συστήματος του Χαβιαρά όσα εθεώρει αρμόδια, απέβαλε δε όσα εφαίνοντο αυτώ ελλιπή κατά τι, συμπληρών αυτά δι’ιδίων συνθέσεων, εν αις προσεπάθει όσον ενήν να τηρή τους οκτώ ήχους της ημετέρας μουσικής. Διετέλεσε και διδάσκαλος της μουσικής εις τα σχολεία της εν Αλεξανδρεία ελληνικής κοινότητος. Εδημοσίευσε διαφόρους διατριβάς περί του ζητήματος της καθ’ημάς μουσικής, δημοσιευθείσας εις ελληνικάς εφημερίδας. Τω 1889 εξέδωκεν εν Αθήναις μουσικόν της ευρωπαϊκής μουσικής θεωρητικόν, υπό τον τίτλον «Στοιχεία της φωνητικής μουσικής προς χρήσιν της εν τοις σχολείοις σπουδαζούσης νεολαίας». Κατέλιπεν ημίν και ωραίον έργον (1891) υπό τον τίτλον «Στυχουργική της καθ’ημάς νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως και αντιπαράθεσις των στίχων ταύτης προς τους της αρχαίας μετά σχετικής προσθήκης περί του ρυθμού της υμνογραφίας της ελληνικής εκκλησίας».

Γεώργιος Σαραντεκκλησιώτης, ιεροψάλτης ηδυφωνότατος, διακρινόμενος επί ευστροφία φωνής, μελοποιός άριστος και γνώστης της εξωτερικής μουσικής· εγεννήθη τω 1841 εν 4 0 Εκκλησίαις της Θράκης, εμαθήτευσε δε παρά τω πρωτοψάλτη της μονής Ιβήρων Ζωσιμά τω μοναχώ και άλλοις περιωνύμοις μουσικοδιδασκάλοις της Κων/πόλεως. Από δε του 1864 μέχρι του θανάτου αυτού, γενομένου τη 15 Σεπτεμβρίου 1891, έψαλεν εις τας κεντρικωτέρας εκκλησίας της βασιλευούσης. Εμέλισε πολλά και διάφορα μαθήματα, εξ ων εδημοσιεύθησαν το εις ήχον Α΄ «Μακάριος ανήρ» εις το «Εν άνθος της εκκλησιαστικής ημών μουσικής» υπό Αγαθαγγέλου Κυριαζίδου, το Δύναμις «Όσοι εις Χριστόν» και το Δύναμις «Τον Σταυρον σου προσκυνουμεν» και διάφορα άλλα εις το «Μουσικόν Δωδεκαήμερον» υπό Αλεξάνδρου Βυζαντίου, ύμνοι και ωδαί προς την Α.Α.Μ. τον Σουλτάνον εις την «Καλλίφωνον Σειρήνα» υπό Παναγιώτου Κηλτζανίδου. Εκ των μαθητών αυτού κράτιστοι της ψαλμωδίας εκτελεσταί ανεδείχθησαν ο Εμμανουήλ Κρεμέζης, πρωτοψάλτης της ιεράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, ο Στέφανος Αναστασιάδης, α΄ ψάλτης της εν Νεοχωρίω εκκλησίας της Παναγίας Κουμαριωτίσσης, ο Ιωάννης Βασιλειάδης α΄ ψάλτης της εν Γαλατά εκκλησίας της Παναγίας Καφατιανής και ο Βασίλειος Γεωργιάδης, α΄ ψάλτης της εν Χάσκιοϊ εκκλησίας της αγίας Παρασκευής.

Κωνσταντίνος Φωκαεύς, υιός και μαθητής εν τη μουσική του μουσικοδιδασκάλου Θεοδώρου Φωκαέως. Εγκρατέστατος της ημετέρας μουσικής και της των Ευρωπαίων. Διετέλεσεν ιεροψάλτης εις την πατρίδα αυτού Φωκαίαν και εις Κων/πολιν. Εδίδαξε την εκκλησιαστικήν μουσικήν καρποφορώτατα, εις την εν Χάλκη Θεολογικήν Σχολήν και εις την Μουσικήν Σχολή του εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου «Ορφέως», την δε ευρωπαϊκήν εις διάφορα παρθεναγωγεία της βασιλευούσης. Απεβίωσε προ διετίας υπερεξηκοντούτης εν Περαία της Σμύρνης.