ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΜΝΩΔΙΑΣ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για byzantine music

 

Οἱ Ἐγγραφὲς στὸ Φροντιστήριο

καὶ

στὴ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς 

τοῦ Ωιδείου CORELLI 

ἄρχίσαν!

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΜΝΩΔΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Εγγραφές Σχολικού Έτους 2017-2018

 

Το Φροντιστήριο απευθύνεται σε όλους τους πιστούς (άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια) της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, που επιθυμούν να μάθουν να ψάλλουν στα αναλόγια των ναών μας, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, και όλα τα μαθήματα προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ.

1.     Φροντιστήριο Εκκλησιαστικής Υμνολογίας για πρακτικούς ψάλτες και ψάλτριες, Όλα τα μαθήματα προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ,

2.     Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Φροντιστηρίου/Ωδείου CORELLI για όσους θέλουν να σπουδάσουν θεωρητικά την Ιερά Τέχνη. Είναι τετραετούς ή πενταετούς φοιτήσεως και παρέχει τίτλους σπουδών, Πτυχίο Ιεροψάλτου, και Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής. Όλα τα μαθήματα προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ,

3.     Παραδοσιακή και Βυζαντινή Χορωδία του Φροντιστηρίου (Μικτή, Γυναικεία, Ανδρική και Παιδική).

 

Οι εγγραφές για το νέο Σχολικό Ετος 2017-2018, ξεκίνησαν. 

 

 

ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ;

Πληροφορίες – Ἐγγραφές

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για να λαμβάνουν πληροφορίες στα

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

 

ΦΑΛΗΡΑΚΙ: 69944858518 (π. Γεώργιος Τοκούζης),

ΑΡΧΙΠΟΛΗ: 6909282567 (κ. Διακοσταματίου Τσαμπίκος),

ΠΑΣΤΙΔΑ: 6980061398 (κα Δερέ Ξένια),

ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ: 6977693070 (κα Ειρήνη Σταυριανάκη),

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΥ: 6941611788 (κα Κυράννα Στεργάκη),

ΦΑΝΕΣ: 6980080922 (κα Σουλιανή Μαραγκουδάκη).

ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ: 6972464693 (π. Αμφιλόχιος Πίκιας) 

 

*Χωριὰ καὶ ἐνορίες τῆς Ῥόδου, 

υπόλοιπη Ελλάδα και Εξωτερικό μποροῦν νὰ ἐξυπηρετοῦνται μετὰ συνεννοήσεως.

 

Καλοῦμε ὅλους, ἀλλὰ κυρίως ἐσᾶς τοὺς νέους καὶ τὶς νέες, ποὺ ἀγαπᾶτε τὸ Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία, τὴν μουσικὴ τῶν Ἀγγέλων καὶ τὴν ἐθνικὴ μουσική μας Παράδοση, νὰ πυκνώσετε τὸ μαθητικὸ δυναμικὸ τοῦ Φροντιστηρίου μας καὶ τὴν Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠιδείου CORELLI, συμβάλλοντας στὴν ἀνανέωση τῶν στελεχῶν τῶν Ἀναλογίων τῶν Ἐνοριῶν μας καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῆς τέχνης τοῦ Ιεροῦ Δαμασκηνοῦ.

 

SCHOOL OF ECCLESIASTICAL HYMNODY OF THE METROPOLIA OF RHODES

SCHOOLYEAR 2017/2018

 

Registration for the School of Ecclesiastical Hymnody and the School of Byzantine Music of the CORELLI Conservatory is open! THE COURSES ARE FREE!

Our school is addressed to all orthodox believers (men and women, boys and girls) of the Holy Metropolis of Rhodes but also in Greece and over the World, who wish to learn traditional ecclesiastical byzantine chant and practice chant in our churches, regardless of gender and age. All lessons are offered for FREE.

 

TEACHING GREEK ORTHODOX HYMNOLOGY

1.  Teaching orthodox ecclesiastical Hymnology for male and female amateur chanters, also in English and French languages. All lessons are FREE,

2. CORELLI Conservatory School of Byzantine Music for those who want to study further theory and Psaltic Art. It is a four-year or five-year course and provides degrees such as a certificate of chanter, and a Diploma in Byzantine Music Theory. All courses are FREE,

3. Creation of Byzantine Choir (Mixed, Female, Male and Children).

 

HOW TO REGISTER?

Registration for the new School Year 2017-2018 is ongoing.

Information – Registration for Europe, America, Africa, Asia, and Australia:  

 

Please contact fr. Amphilochios Pikias, Dean and Professor of Byzantine Music in order to receive any further information.  

mobile phone: +306972464693, e-mail: amphilochiospikias@yahoo.gr

 

We call all orthodox Christians, especially our youth, who love Christ and its Church, the music of the angels and the Saints, to register at the School of Ecclesiastical Hymnody and the School of Byzantine Music of the CORELLI Conservatory, contributing to the renewal of the chanters of our parishes and the flourishing Psaltic Art of Saint John Damascene.

 

 

ÉCOLE D'HYMNODIE ECCLÉSIASTIQUE DE LA METROPOLE DE RHODES

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

L'inscription à l'École de l'hymnodie ecclésiastique de la Métropole de Rhodes et à l'École de musique byzantine du Conservatoire CORELLI est ouverte! LES COURS SONT GRATUITS!

Notre école s’adresse à tous les croyants orthodoxes (hommes et femmes, garçons et filles) de la Sainte Métropole de Rhodes, mais aussi en Grèce et partout dans le monde, qui souhaitent apprendre le chant et la pratique de la psaltique ecclésiastique byzantine dans nos églises, indépendamment du sexe et de l'âge. Toutes les leçons sont offertes GRATUITEMENT.

 

ENSEIGNEMENT DE L'HYMNOLOGIE ORTHODOXE GRECQUE

1. Enseignement de l'hymnologie ecclésiastique orthodoxe pour les chanteurs amateurs hommes et femmes, (aussi en anglais et en français). Toutes les leçons sont GRATUITES,

2. École de musique byzantine du Conservatoire CORELLI pour ceux qui souhaitent approfondir la théorie et l'art psaltique. Il s'agit d'un cursus de quatre ans ou de cinq ans qui mène à des diplômes, un certificat de chanteur de pupitre de paroisse et un diplôme d’enseignant en théorie de musique byzantine. Tous les cours sont offerts GRATUITEMENT,

3. Création de chœur byzantin.

 

COMMENT S'INSCRIRE?

L'inscription à la nouvelle année scolaire 2017-2018 est en cours.

Information - Inscription pour l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie et l'Australie: veuillez contacter le père Amphilochios Pikias (téléphone portable: +306972464693, e-mail: amphilochiospikias@yahoo.gr) afin de recevoir toute autre information.

 

Nous appelons tous les chrétiens orthodoxes, en particulier nos jeunes, qui aiment le Christ et son Église, la musique des anges et des Saints, à s'inscrire à l'École de l'Hymnodie ecclésiastique et à l'École de musique byzantine du Conservatoire CORELLI, contribuant ainsi au renouvellement des chantres et chœurs de nos paroisses et en propageant l'art psaltique florissant de Saint-Jean Damascène.

 

«Ὁ θέλων μουσικὴν μαθεῖν

καὶ θέλων ἐπαινεῖσθαι,

θέλει πολλὰς ὑπομονὰς

θέλει πολλὰς ἡμέρας,

τιμὴν πρὸς τὸν Διδάσκαλον,

δουκάτα εἰς τὰς χεῖρας.

Τότε νὰ μάθῃ ὁ μαθητὴς

καὶ τέλειος νὰ γένῃ.»

 

 

 

«Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε…»

 
 

Αποτέλεσμα εικόνας για byzantine music